Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/247

Брюксел, 10 юни 2010 г.

Комисията създава система за сертифициране на биогоривата, които отговарят на критериите за устойчивост

(вж. IP/10/711)

Какво представляват биогоривата?

Биогоривата са транспортни горива, получени от биомаса. Най-важните биогорива днес са биоетанолът (произвеждан от захар и зърнени култури; използва се като заместител на бензина) и биодизелът (произвеждан основно от растителни масла; използва се като заместител на дизеловото гориво). През 2008 г. биогоривата имаха дял от 3,4 % от потреблението на транспортни горива, което представлява увеличение в сравнение с 0,5 % спрямо резултатите преди пет години.

Защо се нуждаем от биогорива?

Биогоривата са необходими с оглед на борбата с измененията в климата и спомагане намаляването на емисиите на парникови газове с 20 % съгласно поетите ангажименти през 2007 г. от Европейския съвет. Биогоривата са основната алтернатива на бензина и дизеловото гориво, използвани в транспорта, който произвежда над 20 % от емисиите на парникови газове в Европейския съюз.

Как ЕС популяризира биогоривата?

Директивата за енергията от възобновяеми източници1 определя задължителни цели за възобновяемата енергия. Всяка държава-членка трябва да изпълни индивидуалните си цели за общия дял на възобновяемата енергия в енергопотреблението. Освен това всички държави-членки трябва да изпълнят целта за постигане на 10 % дял на възобновяемата енергия в сектора на транспорта. Биогоривата са основният вид възобновяема енергия, използвана в транспорта.

Кое е новото в двете съобщения?

  • Сертификати за биогорива, които отговарят на критериите за устойчивост: Комисията насърчава промишлеността, правителствата и неправителствените организации да създадат доброволни схеми за сертифициране на биогоривата. Комисията ще направи оценка дали тези схеми са надеждни и дали се извършва одит, който не се поддава на манипулации. Издадените сертификати гарантират, че всички биогорива, продавани със съответния етикет, отговарят на критериите за устойчивост и са произведени съгласно изискванията, определени в Директивата за енергията от възобновяеми източници. Всички схеми трябва да имат независими одитори, които инспектират цялата производствена верига — от земеделския производител през търговеца до доставчика на горива.

  • Опазване на природата: Комисията обяснява много ясно кои видове почва НЕ може да се използват за производство на биогорива. Те са следните: естествени гори, защитени зони, влажни зони, торфища. Тя изрично изключва възможността горите да бъдат превърнати в плантации за производство на палмово масло.

  • Насърчаване на производството само на биогорива, които водят до голямо намаляване на емисиите на парникови газове: Комисията пояснява как може да се докаже, че използваните биогорива водят до сериозно намаляване на парниковите газове. Тя обяснява, че всички горива, които не постигат намаляване на парниковите газове с 35 % в сравнение с бензина и дизеловото гориво, няма да бъдат приемани. Този праг през 2017 г. ще се увеличи до 50 %. В изчисленията се включва не само въглеродният диоксид, но и метанът (CH4) и двуазотният оксид (N2O), които са по-силни парникови газове от CO2.

Това означава ли, че само посочените биогорива може да бъдат внасяни в ЕС?

Не. Това означава, че само биогорива, които отговарят на посочените условия, ще бъдат взети предвид с оглед на националните цели, които 27-те държави-членки на ЕС трябва да постигнат до 2020 г. съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници от 2009 г. Това важи за всички биогорива, независимо дали са произведени в Европейския съюз или са внесени отвън. Само тези биогорива могат да получат обществено подпомагане на национално равнище например под формата на данъчни облекчения.

Как на практика ще се реализира идеята за сертификата?

Пример: доставчик на горива от Обединеното кралство, който използва етанол от Бразилия, трябва да уведоми органите в Обединеното кралство относно количествата биогорива. Ако желае да покаже, че те отговарят на критериите за устойчивост в съответствие с директивата, той може да се присъедини към доброволна схема.

Доставчикът на гориво трябва да се увери, че в рамките на производствената верига цялата съответна документация се поддържа от търговеца, от който той купува биогоривата, от завода за етанол, от който търговецът купува етанола, и от земеделския производител, който доставя захарна тръстика на завода за производство на етанол. Тази проверка се осъществява преди дружеството да се присъедини към схемата и поне веднъж годишно след това.

Одитът се извършва както във финансовия сектор: одиторът проверява всички документи и инспектира извадка от земеделски производители, мелници и търговци. Той проверява дали земята, на която се произвеждат суровините за етанола, преди действително е била земеделска земя, а не тропическа гора.

Мога ли да видя етикет в бензиностанцията?

Не е задължително схемата за сертифициране да маркира крайния продукт с етикет. Все пак схемите имат възможност да го правят. Това би имало смисъл и от гледна точка на рекламата, ако бензиностанциите могат да покажат, че предлагат биогорива, които отговарят на критериите за устойчивост. Това важи в още по-голяма степен, когато дадена схема прилага критерии за устойчивост, които са по-строги от изискваните съгласно правото на ЕС.

Има ли вече дружества или правителства, които са готови да създадат подобна схема?

Комисията поддържа контакт с много и различни дружества и организации, които проявяват интерес към създаване на доброволни схеми. Очаква се сега, когато е ясно какви ще бъдат изискванията по отношение на одита, те да се обърнат към Комисията в най-скоро време, за да поискат техните доброволни схеми да бъдат признати.

Не са ли възможни манипулации? Все пак одиторите не са там през цялото време.

В малко вероятния случай — въпреки независимия одит — на наличие на съмнение за манипулация, всеки може да представи случая пред Комисията, а Комисията ще оттегли признаването на съответната схема.

Кои биогорива се използват в транспорта?

През 2007 г. биогоривата представляваха 75 % (6,1 млн. т. петролен еквивалент) от горивата, произведени в ЕС от възобновяеми източници в транспорта, биоетанолът се равняваше на 15 % (1,24 млн. т. петролен еквивалент), а останалите 10 % бяха чисто растително масло.

Какво количество биогорива се внася в ЕС?

През 2007 г. около 26 % от биодизела и 31 % от биоетанола, потребени в ЕС, бяха вносни. Повечето от вноса идваше от Бразилия и САЩ. Преобладаващата част от биогоривата се произвеждат в Европейския съюз. Освен критериите за устойчивост, биогоривата на ЕС трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда и изискванията в селското стопанство, включително поддръжка на ландшафта, защита на почвите от ерозия и управление и използване на водите.

Земните площи са ограничени. Дали не се налага да се изсичат гори, за да се произвеждат биогорива?

Целта от 10 % би изисквала около 2—5 млн. хектара земя, съгласно различни оценки относно чистото въздействие от промяната на земеползването. В ЕС има достатъчно площи земя, които преди са били използвани за производство на култури, а в момента вече не се използват за селскостопански цели и биха могли да послужат за целите на биогоривата, дори да се наложи всички консумирани биогорива да бъдат произвеждани в Европа. В други части на света също има алтернативи на едно ново обезлесяване. В Индонезия има между 3 и 12 млн. хектара земя, които са били обезлесени в миналото и не са използвани повече. Би било разумно да се оползотворят тези земи.

Може ли да се изсекат тропическите гори и да се произвежда палмово масло за биогорива с цел постигане на целите на ЕС?

Не. Тази възможност е изключена в съобщението. Там изрично се посочва, че горите не може да бъдат превърнати в плантации за производство на палмово масло.

От палмово масло ли са произведени повечето биогорива?

Само около 4—5 % от биогоривата в ЕС са произведени от палмово масло. Това представлява около 1 % от световното производство на палмово масло. Извън ЕС използването на палмово масло за биогорива също е несъществено. Над 95 % от палмовото масло се използва за хранителни цели и в промишлеността като например в козметиката.

В периода 2000—2008 г. производството на палмово масло нарасна с 20 млн. тона. Това е четиридесет пъти повече от количеството палмово масло, което се използва за биогорива в ЕС (500 000 тона). Следователно биогоривата не са основната причина за обезлесяването. Все пак критериите за устойчивост очевидно имат възпиращо въздействие върху обезлесяването.

Проучвания на ЕС показват, че биогоривата не водят до намаляване на емисиите на парникови газове. Как ще отговори на това ЕС?

Това не е вярно. Публикуваните наскоро доклади показват, че биогоривата водят до намаляване на емисиите на парникови газове. Въз основа на тези проучвания до края на годината Комисията ще публикува доклад относно непрякото земеползване, както беше предвидено в Директивата за възобновяемата енергия.

Напредък в използването на биогорива в ЕС, 2003—2008 г.

Дял на биогоривата в транспорта

Държава-членка

Дял на биогоривата през 2003 г.

Дял на биогоривата през 2008 г.

Австрия

0,1

5,5

Белгия

0,0

1,1

България

-

0,22

Кипър

0,0

1,3

Чешка република

1,1

1,3

Дания

0,0

0,23

Естония

0,0

0,6

Финландия

0,1

2,1

Франция

0,7

5,7

Германия

1,2

6,0

Гърция

0,0

1,0

Унгария

0,0

3,5

Ирландия

0,0

1,6

Италия

0,5

0,6

Латвия

0,2

0,2

Литва

0,0

4,3

Люксембург

0,0

2,0

Малта

0,0

0,44

Нидерландия

0,0

3,3

Полша

0,5

3,7

Португалия

0,0

2,0

Румъния

-

2,35

Словакия

0,1

2,7

Словения

0,0

1,2

Испания

0,4

2,0

Швеция

1,3

5,0

Обединено кралство

0,0

2,0

ЕС 25

0,5 %

ЕС 27

3,4 %6

1 :

Директива 2009/28/ от 23 април 2009 г., Възобновяема енергия, член 3, параграф 1, ОВ 140/28, 5.6.2009 г.

2 :

Само биодизел.

3 :

Данни за 2007 г.

4 :

Само биодизел.

5 :

Само биодизел.

6 :

Приблизителна оценка.


Side Bar