Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

MEMO/10/217

V Bruseli 27. mája 2010

Antitrustová oblasť: Komisia prijala revidované pravidlá hospodárskej súťaže v sektore motorových vozidiel: najčastejšie kladené otázky

1. Čo je cieľom reformy?

Prepracovanými pravidlami sa zohľadňuje intenzita hospodárskej súťaže na trhoch predaja motorových vozidiel a náhradných dielov a poskytovania služieb opráv a údržby motorových vozidiel. Reforma sa týka osobných automobilov, nákladných áut a autobusov.

Analýza Európskej komisie ukázala, že na trhu predaja nových motorových vozidiel je silná konkurencia. Súčasné pravidlá pre tento sektor v tomto kontexte vytvárajú zbytočné obmedzenia, ktoré výrobcom automobilov znemožňujú organizovať predajné systémy podľa vlastného uváženia. Z tohto dôvodu Komisia zosúladila pravidlá vzťahujúce sa na predaj motorových vozidiel s pravidlami platnými pre dohody o predaji v iných sektoroch (nariadenie č. 330/2010 prijaté 20. apríla 2010), avšak s trojročným prechodným obdobím, ktoré má predajcom umožniť prispôsobiť sa novým pravidlám.

Hospodárska súťaž na trhoch opráv, údržby a predaja náhradných dielov je menej intenzívna a existuje riziko, že spotrebitelia môžu byť poškodení praktikami obmedzujúcimi hospodársku súťaž, ktoré zvyšujú ceny opráv. Oprava a údržba je pre spotrebiteľov mimoriadne dôležitá nielen kvôli otázke bezpečnosti a spoľahlivosti ich vozidiel, ale aj preto, že náklady na opravu predstavujú 40 % celkových nákladov spojených s prevádzkou auta. Na rozdiel od cien automobilov sa náklady na priemernú opravu v posledných rokoch zvýšili. Spotrebitelia obzvlášť pociťujú dopad zvýšených nákladov na opravu v období súčasnej krízy, keďže sú citlivejší na ceny, ale zároveň jazdia na starších autách vyžadujúcich si častejšiu údržbu. Komisia preto vytvorila pre tieto trhy prísnejší režim, ktorý uľahčí presadzovanie pravidiel. Medzi obzvlášť dôležité otázky patrí neposkytnutie technických informácií a náhradných dielov a odmietnutie uznať záruku v prípade, ak spotrebitelia nechali opraviť auto v nezávislom servise.

2. Akým spôsobom sa zvýši hospodárska súťaž na trhoch s opravami, údržbou a náhradnými dielmi?

Nové nariadenie o skupinovej výnimke sa začne uplatňovať od 1. júna 2010.

Hlavná zmena sa týka dohôd medzi výrobcami automobilov a ich sieťami autorizovaných opravovní a distribútorov náhradných dielov, na ktoré sa už nebudú automaticky vzťahovať výnimka. Je to spôsobené faktom, že tieto siete majú zvyčajne viac 30 %-ný podiel na trhu. Následne sa tým zjednoduší možnosť priamo riešiť odmietnutie poskytnúť technické informácie alebo zneužitie záručných podmienok, ktoré má za cieľ vylúčiť nezávislé opravovne, alebo priamo sa zaoberať novými druhmi obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Podobne sa na dohody, ktoré zaväzujú autorizované opravovne k nákupu náhradných dielov od výrobcov áut, pravdepodobne nebude vzťahovať skupinová výnimka, keďže výrobcovia automobilov mávajú na trhoch s náhradnými dielmi trhový podiel presahujúci 30 %.

V novom nariadení sú taktiež uvedené tri základné ustanovenia definujúce závažné obmedzujúce praktiky, ktoré porušujú pravidlá hospodárskej súťaže na trhu s náhradnými dielmi. Týkajú sa obmedzení uložených výrobcami automobilov na: a) predaj originálnych náhradných dielov autorizovanými opravovňami nezávislým servisom, b) možnosť nezávislých výrobcov náhradných dielov dodávať diely autorizovaným alebo nezávislým opravovniam, a c) možnosť výrobcov náhradných dielov označiť svoje výrobky svojou ochrannou známkou alebo logom.

Komisia bude naďalej konať proti všetkým obmedzeniam hospodárskej súťaže v rámci celého dodávateľského reťazca v sektore. Urobila tak aj nedávno, keď uložila pokuty vo výške približne 1,4 miliardy EUR štyrom výrobcom autoskiel za ich účasť na karteli (pozri IP/08/1685).

3. Akým spôsobom zabezpečí nový právny rámec prístup nezávislých opravovní k technickým informáciám?

Nezávislé opravovne sú dôležité, pretože rozširujú možnosti výberu z pohľadu spotrebiteľov a vyvíjaním tlaku na siete opravovní autorizovaných výrobcami automobilov udržiavajú ceny opráv konkurencieschopné. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je potrebné, aby dostali potrebné technické informácie na uskutočňovanie opráv čoraz sofistikovanejších áut. Neposkytnutie „technických informácií“ sa bude riešiť priamo prostredníctvom pravidiel Zmluvy o obmedzujúcich obchodných praktikách (článok 101), keďže, ako už bolo uvedené, výrobcovia, predajcovia náhradných dielov a ich príslušné opravovne zvyčajne mávajú podiel na trhu vyšší ako 30 %. Prijaté usmernenia ďalej obsahujú podrobné informácie, ktoré objasňujú pojem technické informácie, pričom obsahujú odkazy na nariadenie č. 715/2007 o typovom schvaľovaní určitých motorových vozidiel a všetky následné vykonávacie nariadenia. Nové pravidlá zaručujú prístup k technickým informáciám pre modely, ktoré boli typovo schválené po 1. septembri 2009. Zreteľným prepojením s nariadením o typovom schvaľovaní motorových vozidiel z roku 2007 Komisia zabezpečí súlad pokiaľ ide o prístup k technickým informáciám o automobiloch, ktoré boli uvedené do obehu pred uvedeným dátumom, a zároveň umožní ďalší rozvoj pojmu technické informácie v závislosti od technického pokroku.

Komisia je naďalej odhodlaná dôrazne presadzovať pravidlá o prístupe k technickým informáciám, čo preukázala v štyroch prípadoch z roku 2007, ktorými zabezpečila, že spoločnosti Daimler/Chrysler, Fiat, Toyota a General Motors poskytli potrebné informácie nezávislým opravovniam (pozri IP/07/1332).

4. Prečo Komisia neprevzala ustanovenia o zmluvných doložkách?

Ako podmienka pre priznanie výnimky bola v predchádzajúcej skupinovej výnimke požiadavka, aby boli určité doložky, ktoré sa vzťahovali na prevod dílerských zmlúv medzi predajcami rovnakých sietí, výpovedné lehoty pre ukončenie zmlúv, trvanie zmlúv a rozhodcovské doložky, zahrnuté do zmlúv medzi výrobcami áut a predajcami.

Hodnotenie však ukázalo, že týmito ustanoveniami sa nedosiahlo zlepšenie fungovania trhov, ale naopak, mohli dokonca sťažiť prístup nových subjektov do predajných sietí. Cieľom ustanovenia, ktoré umožňovalo predajcom áut previesť ich dílerské zmluvy v rámci siete bez súhlasu výrobcov áut, bolo uľahčiť vytvorenie skutočne európskych predajných skupín, čím by sa podporila integrácia trhu. Na základe tohto ustanovenia sa však nielenže nevytvorili cezhraničné skupiny, ale zdá sa, že ustanovenie bolo prekážkou pre subjekty mimo trhu, ktoré mali záujem o vstup do siete, a ďalej podporilo koncentráciu na vnútroštátnych trhoch.

Ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na zmluvné doložky, navyše zasahujú do oblastí, ktoré za normálnych okolností patria do vnútroštátneho zmluvného práva, a viedli k nejasnostiam a k plytvaniu zdrojov pri presadzovaní práva.

Nové usmernenia však vyzývajú výrobcov áut, aby v ich obchodných vzťahoch s predajcami dodržiavali minimálne etické štandardy, ktoré môžu byť prípadne zakotvené v kódexe správania. To by bolo dôležitým faktorom pri posudzovaní individuálneho správania.

5. Aké zmeny sa dotknú predajcov áut, ktorí predávajú viaceré konkurenčné značky („predajcovia viacerých značiek“)?

Staré pravidlá nemali veľký vplyv na uprednostnenie predaja viacerých značiek, ktorý je naďalej podmienený veľkosťou predajcov a ich geografickým umiestnením –predaj viacerých značiek sa častejšie vyskytuje vo vzdialených oblastiach a v rámci veľkých predajných skupín, ktoré disponujú silou kupujúceho.

Výrobcovia áut navyše reagovali na hrozbu vyvolanú predajom viacerých značiek, ktorý by mohol ohrozovať identitu značky a imidž spoločnosti tak, že zvýšili požadovanú výšku investícií predajcov, napr. na oddelenie značiek, prezentáciu, atď. Výrobcovia takisto začali menej prispievať na investičné náklady predajcov. Pravidlá vyžadovali od výrobcov (ktorí mali záujem využívať výnimku), aby umožnili ich predajcom predaj najmenej dvoch konkurenčných značiek v rámci toho istého predajného miesta.

Výsledkom bol celkový nárast predajných nákladov, ktoré podľa odhadu stúpli o 20 %, čo bolo v neprospech predajcov áut a spotrebiteľov.

Podľa nových pravidiel majú výrobcovia vozidiel viac voľnosti pri organizácii svojich predajných sietí podľa vlastnej potreby, a najmä na dosiahnutie správnej rovnováhy medzi predajom jednej a viacerých značiek.

Komisia zaviedla viaceré ochranné opatrenia na zabezpečenie predaja menších značiek:

i) po prvé, výrobcovia, ktorí zaviedli povinnosť predaja jednej značky, môžu využívať skupinovú výnimku, ak majú na vnútroštátnom trhu trhový podiel maximálne 30 %,

ii) po druhé, výrobcovia, ktorí zachovávali povinnosť predaja jednej značky viac ako päť rokov, nemôžu využívať skupinovú výnimku. Predajcovia musia mať možnosť ukončiť toto obmedzenie po piatich rokoch,

iii) po tretie, na záväzky predaja jednej značky, ktorých osobitným cieľom je vylúčiť príchod nových subjektov na trh, alebo menšie značky, ktoré sa v súčasnosti predávajú v existujúcich viacznačkových predajných sieťach, sa nebude vzťahovať výnimka,

iv) po štvrté, orgány pre hospodársku súťaž môžu odňať skupinovú výnimku jednotlivým výrobcom áut, ak široké uplatnenie záväzkov predaja jednej značky povedie k vylúčeniu konkurenčných značiek z trhu,

v) po piate, Komisia môže prijať nariadenie, ktorým určí, že skupinová výnimka sa nevzťahuje na dohody, ktoré obsahujú záväzky predaja jednej značky, ak sa tieto záväzky vzťahujú na viac ako 50 % príslušného trhu.

6. Ako Komisia zabezpečí, že spotrebitelia budú naďalej využívať výhody vnútorného trhu?

Nový právny rámec ponechal úroveň ochrany cezhraničných predajov na rovnakej úrovni, a spotrebitelia budú naďalej využívať výhody cenových rozdielov medzi členskými štátmi, ako boli uvedené vo výročnej správe Komisie o cenách áut, v ktorej sa sledujú uvedené cenové rozdiely najobľúbenejších áut.

Komisia bude naďalej chrániť paralelný obchod na vnútornom trhu a zasiahne v prípadoch, kde bude hospodárska súťaž obmedzená alebo narušená. O to išlo aj v prípade z roku 2005 vo veci Peugeot Nederland (pozri IP/05/1227), ktorý bol potvrdený Súdnym dvorom rozsudkom z 9. júla 2009 (vec T-450/05).

Lepším presadzovaním pravidiel hospodárskej súťaže na trhoch opráv, údržby a náhradných dielov prispejú nové pravidlá k vytvoreniu rovnakých podmienok pre výrobcov automobilov a náhradných dielov, čo v neposlednom rade prispeje k zníženiu cien náhradných dielov.

7. Ako dlho sa budú nové nariadenie o blokovej výnimke pre sektor motorových vozidiel a usmernenia uplatňovať?

Nové nariadenie o blokovej výnimke pre sektor motorových vozidiel bude platné 13 rokov, do roku 2023. Komisia bude neustále sledovať situáciu na trhoch predaja motorových vozidiel a náhradných dielov, ako aj na trhu služieb opráv a údržby automobilov. Komisia bude takisto v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž a zúčastnenými stranami sledovať uplatňovanie nariadenia.


Side Bar