Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/200

Bruksela, dnia 19 maja 2010 r.

Europejska agenda cyfrowa: kluczowe inicjatywy

(zob. również IP/10/581 oraz MEMO/10/199).

Dlaczego europejska agenda cyfrowa?

Europa potrzebuje nowego planu działania na rzecz jak najlepszego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w celu przyspieszenia naprawy gospodarczej i stworzenia podstaw zrównoważonej przyszłości cyfrowej. Nowy plan działania proponuje usunięcie istniejących przeszkód, aby maksymalnie wykorzystać potencjał TIK, i długoterminowe inwestycje w celu zminimalizowania problemów w przyszłości.

30 proc. Europejczyków nigdy nie korzystało z internetu. Liczba pobieranych plików muzycznych jest cztery razy wyższa w USA niż w UE z uwagi na brak legalnych ofert i fragmentację rynków. Europa jest również w tyle za swoimi partnerami przemysłowymi, takimi jak USA i Japonia, pod względem inwestycji w badania w dziedzinie TIK i upowszechnienie bardzo szybkich sieci. Jedynie 1 proc. Europejczyków ma dostęp do szybkich sieci światłowodowych w porównaniu z 12 proc. Japończyków i 15 proc. mieszkańców Korei Południowej. Wydatki UE na badania i rozwój w dziedzinie TIK stanowią tylko 40 proc. poziomu wydatków USA na te cele.

Europa musi sprostać tym wyzwaniom, aby wprowadzić samonapędzający się proces, w którym TIK będą stymulowały gospodarkę UE. Może się to mieć miejsce, kiedy atrakcyjne usługi będą udostępniane w pozbawionym granic środowisku internetowym, a ich dostępność i rozpowszechnienie będą generowały zapotrzebowanie na szybszy internet. To zapotrzebowanie na szybszy internet, stwarza z kolei możliwości inwestycji w szybsze sieci. Po ich wprowadzeniu i rozpowszechnieniu, szybsze sieci utorują drogę dla jeszcze bardziej innowacyjnych usług.

Agenda cyfrowa określa, obszary na których Europa powinna skoncentrować swoje wysiłki, aby uruchomić samonapędzający się proces.

Jakie są główne cele agendy cyfrowej?

W agendzie określono siedem priorytetowych obszarów działania:

 • stworzenie jednolitego rynku cyfrowego,

 • poprawa warunków ramowych dla interoperacyjności między produktami i usługami TIK,

 • zwiększenie zaufania do internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji,

 • zapewnienie dostępu do znacznie szybszego internetu,

 • wzrost nakładów na badania i rozwój,

 • rozwój umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego,

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem, takim jak zmiana klimatu, wzrost kosztów leczenia i starzenie się społeczeństwa.

Jakie są kluczowe działania proponowane przez Komisję Europejską?

Jednolity rynek cyfrowy

Nadeszła pora, aby nowy jednolity rynek przynosił nam korzyści płynące z ery cyfrowej.

Europa w dalszym ciągu stanowi mozaikę krajowych rynków internetowych, a Europejczycy nie mogą korzystać z jednolitego rynku cyfrowego. Treści i usługi komercyjne i kulturowe powinny mieć zasięg międzynarodowy. Można tego dokonać poprzez usunięcie barier regulacyjnych i ułatwienie elektronicznych płatności i fakturowania, rozstrzygania sporów i budowania zaufania konsumentów. Na podstawie obecnych ram regulacyjnych można i należy uczynić więcej, aby stworzyć jednolity rynek sektora telekomunikacji.

Efektami realizacji agendy cyfrowej będą na przykład:

 • Pobudzenie działalności gospodarczej związanej z pobieraniem plików muzycznych (UE osiąga obecnie jedynie 25 proc. poziomu osiąganego przez USA) dzięki uproszczeniu procesu udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i wydawania licencji. Między innymi do 2010 r. Komisja zaproponuje dyrektywę ramową dotyczącą zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w celu wzmocnienia zarządzania, przejrzystości i paneuropejskiego licencjonowania w dziedzinie zarządzania prawami autorskimi (w internecie). Sytuacja zostanie ponownie oceniona w 2012 r., po wydaniu zielonej księgi w pod koniec tego roku.

 • Ustalenie daty przejścia na płatności jednolitego rynku cyfrowego. Obecnie jedynie około 8 proc. osób w UE, które robią zakupy przez internet, dokonuje zakupów za granicą, a 60 proc. transgranicznych zamówień internetowych nie udaje się z powodów technicznych lub prawnych, takich jak brak możliwości zapłaty kartą kredytową z innego kraju.

 • Wspieranie prywatnego i publicznego handlu elektronicznego poprzez modernizację przepisów dotyczących podpisów elektronicznych w 2011 r., aby bezpieczna elektroniczna identyfikacja była interoperacyjna i uznawana ponad granicami.

 • Wzmocnienie praw obywateli i zwiększenie ich zaufania poprzez aktualizację ram prawnych dotyczących ochrony danych w UE do końca 2010 r.

Komisja Europejska będzie również czuwała nad tym, by konsumenci byli chronieni w cyberprzestrzeni, poprzez wydanie kodeksu cyfrowego, w którym w sposób jasny i przystępny przedstawione będą prawa obywateli w świecie internetu. Obecnie wielu konsumentów nie zna dobrze swoich praw w świecie internetu, zwłaszcza gdy prawa te są rozproszone w różnych skomplikowanych dokumentach prawnych.

Inne działania w ramach agendy cyfrowej będą miały na celu danie konsumentom pewności, że nie zostaną w intenecie oszukani. Komisja będzie kontynuować prace nad wprowadzeniem unijnych internetowych znaków zaufania, w szczególności dla stron sprzedawców detalicznych, i zaproponuje ogólnounijny internetowy system rozstrzygania sporów dla internetowych transakcji handlowych, tak aby konsumenci wiedzieli, do kogo się zwrócić w przypadku problemów.

Interoperacyjność i normy

Stworzenie prawdziwie cyfrowego społeczeństwa wymaga skutecznej interoperacyjności produktów i usług informatycznych.

Internet jest najlepszym przykładem możliwości interoperacyjności technicznej. Jego otwarta architektura umożliwiła miliardom osób na całym świecie korzystanie z interoperacyjnych urządzeń i aplikacji. Jednak aby w pełni skorzystać z TIK w Europie, należy jeszcze bardziej zwiększyć interoperacyjność urządzeń, aplikacji, baz danych, usług i sieci.

Warunki ramowe dla interoperacyjności można poprawić na różne sposoby. Jednym z ważnych sposobów osiągnięcia tego celu jest zagwarantowanie, by dostępne i stosowane były dobre normy TIK , w szczególności w zakresie zamówień publicznych i prawodawstwa.

Efektami realizacji agendy cyfrowej będzie na przykład:

 • Przedstawienie środków prawnych w celu zreformowania przepisów dotyczących wdrożenia norm TIK, aby umożliwić stosowanie norm TIK opracowanych przez niektóre fora i konsorcja

  Komisja będzie jednak również zajmować się sytuacjami, w których normy nie pomagają, ponieważ najważniejsi uczestnicy rynku ich nie stosują .Kolejnym celem jest lepsza koordynacja między organami administracji publicznej w ramach nowej europejskiej strategii interoperacyjności i europejskich ram interoperacyjności, aby zapewnić interoperacyjność między e-administracją i innymi usługami publicznymi w całej Europie.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Europejczycy nie będą korzystać z technologii, którym nie ufają. Epoka cyfrowa to nie „wielki brat” ani „cybernetyczny dziki zachód”.

Europejczycy nie będą chcieli angażować się w coraz bardziej złożoną działalność internetową o ile nie będą mieć pewności, że oni sami i ich dzieci moga bez obaw korzystać z sieci. Ważne jest, aby zająć się nową formą przestępczości – „cyberprzestępczością” – obejmującą między innymi wykorzystywanie dzieci, kradzież tożsamości i ataki cybernetyczne oraz opracować odpowiednie mechanizmy reakcji.

Jednocześnie powstawanie licznych nowych baz danych i rozwój nowych technologii niesie ze sobą nowe wyzwania. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych należą do praw podstawowych w UE i muszą być skutecznie egzekwowane w internecie i poza nim.

Internet stał się tak nieodzowną częścią infrastruktury informacyjnej zarówno dla osób prywatnych, jak i dla całej gospodarki europejskiej, że musimy zapewnić odporność systemów informatycznych i sieci na wszelkiego rodzaju nowe zagrożenia.

Efektami realizacji agendy cyfrowej będą na przykład:

 • Stworzenie europejskiego systemu szybkiego reagowania na ataki cybernetyczne, obejmującego sieć zespołów ds. reagowania kryzysowego w dziedzinie informatycznej (Computer Emergency Response Teams – CERT) i zaproponowanie w 2010 r. wzmocnienia roli Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

 • Zaproponowanie w 2010 r. bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie zwalczania ataków cybernetycznych na systemy informatyczne oraz do 2013 r. zaproponowanie powiązanych przepisów dotyczących jurysdykcji w cyberprzestrzeni na szczeblu europejskim i międzynarodowym.

Komisja Europejska będzie również wspierać infolinie, za pomocą których dzieci i rodzice będą mogli zgłaszać nielegalne treści w internecie, i będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu opracowania wskazówek dotyczących nauczania na temat bezpieczeństwa w internecie w szkołach.

Na mocy zaaktualizowanych przepisów telekomunikacyjnych operatorzy i dostawcy usług są zobowiązani do powiadamiania o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych (zob. MEMO/09/568). Trwający przegląd ogólnych unijnych ram ochrony danych obejmie ewentualne rozszerzenie obowiązku powiadamiania o naruszeniach bezpieczeństwa danych.

Szybki i bardzo szybki dostęp do internetu

Bardzo szybki internet jest niezbędny dla zapewnienia wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i dobrobytu oraz zapewnienia obywatelom dostępu do oczekiwanych przez nich treści i usług.

W Europie potrzebny jest szeroko dostępny i konkurencyjny cenowo szybki i bardzo szybki dostęp do internetu. UE ma zamiar zapewnić wszystkim Europejczykom dostęp do szerokopasmowego internetu do 2013 r. i zagwarantować, aby do 2020 r. (i) wszyscy Europejczycy mieli dostęp do o wiele szybszego internetu, o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s i (ii) przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych miała dostęp do połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.

Aby osiągnąć te ambitne cele należy opracować kompleksową politykę w oparciu o szereg technologii, która będzie się skupiać na dwóch równoważnych celach: z jednej strony na zagwarantowaniu powszechnego dostępu szerokopasmowego (stacjonarnego i bezprzewodowego) o szybkości stopniowo wzrastającej do 30 Mb/s i większej, a z drugiej strony na wspieraniu stopniowego upowszechniania sieci dostępu nowej generacji na znacznej części terytorium UE, które umożliwią korzystanie z bardzo szybkich połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.

Efektami realizacji agendy cyfrowej będą na przykład:

 • Zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do o wiele szybszego Internetu do 2020 r., jak określono w celach UE. W 2010 r. Komisja Europejska przedstawi komunikat w sprawie dostępu szerokopasmowego, który określi wspólne ramy działań UE i państw członkowskich oraz przedstawi analizę sposobów przyciągnięcia kapitału na inwestycje w łącza szerokopasmowe poprzez wsparcie jakości kredytowej (przy poparciu EBI i z wykorzystaniem funduszy UE), tudzież ambitny program europejskiej polityki w zakresie widma i zalecenie mające zachęcić do inwestycji w konkurencyjne sieci dostępu nowej generacji.

Badania i innowacje

Europa musi więcej inwestować w badania i rozwój oraz sprawić, by nasze najlepsze pomysły trafiały na rynek.

Zważywszy, że TIK mają znaczący udział w całkowitej wartości dodanej najsilniejszych gałęzi przemysłu europejskiego, takich jak przemysł motoryzacyjny (25 proc.), produkcja sprzętu AGD (41 proc.) i aparatury medycznej (33 proc.), brak inwestycji w badania i rozwój związane z TIK jest zagrożeniem dla całego europejskiego przemysłu wytwórczego i sektora usługowego.

Luka inwestycyjna jest związana po pierwsze z niskimi i rozproszonymi nakładami publicznymi na badania i rozwój. Na przykład sektor publiczny w UE wydaje mniej niż 5,5 mld EUR rocznie na badania i rozwój w dziedzinie z TIK, znacznie mniej niż konkurencyjne gospodarki. Po drugie, fragmentacja rynku i rozproszenie środków na finansowanie badań są czynnikami ograniczającymi wzrost i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw TIK, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Po trzecie, tempo wdrażania innowacji opartych na TIK jest w Europie powolne. Podczas gdy wyzwania społeczne, takie jak starzenie się społeczeństwa lub kryzys ekologiczny, są główną siłą napędową innowacji, w ramach zamówień publicznych w Europie w niewielkim stopniu wykorzystuje się innowacje oraz badania i rozwój, które mogą poprawić jakość i funkcjonowanie służb użyteczności publicznej.

Aby sprostać tym problemom agenda cyfrowa spowoduje na przykład:

 • Pobudzenie inwestycji prywatnych poprzez strategiczne wykorzystanie zamówień przedkomercyjnych i partnerstw publiczno-prywatnych, za pomocą funduszy strukturalnych na badania i innowacje oraz utrzymując tempo 20 proc. rocznego wzrostu budżetu TIK na badania i rozwój przynajmniej na czas trwania 7PR.

Komisja opracuje również „łatwe i szybkie” drogi dostępu do funduszy UE na badania w dziedzinie TIK dla MŚP i młodych naukowców. Komisja wezwała również państwa członkowskie UE do podwojenia rocznych wydatków publicznych na badania i rozwój w dziedzinie TIK z 5,5 mld EUR do 11 mld euro (w tym programy UE) w sposób, który pobudzi równoważny wzrost wydatków sektora prywatnego z 35 mld EUR do 70 mld EUR

Wzmocnienie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i e-integracja

Era cyfrowa powinna charakteryzować się wiarą we własne siły i emancypacją; wykształcenie lub umiejętności nie powinny być przeszkodą w dostępie do tego potencjału.

Ponieważ coraz więcej codziennych zadań wykonywanych jest przez internet, począwszy od ubiegania się o pracę, a skończywszy na płaceniu podatków lub rezerwacji biletów, internet stał się integralną częścią codziennego życia wielu Europejczyków. Ponad połowa Europejczyków (250 mln) codziennie korzysta z internetu, lecz 150 mln Europejczyków, czyli około 30 proc., nigdy nie korzystało z sieci. Często mówią, że nie mają takiej potrzeby lub że jest to zbyt kosztowne. Grupa ta w dużej mierze składa się z osób w wieku od 65 do 74 lat, osób o niskich dochodach, bezrobotnych i gorzej wykształconych.

Ponadto Europa cierpi na nasilający się niedobór wykwalifikowanych pracowników w branży informatycznej i do 2015 r. może jej zabraknąć wykwalifikowanych pracowników do obsadzenia aż 700 000 miejsc pracy w sektorze informatycznym.

Te braki powodują, że wielu obywateli nie ma dostępu do cyfrowego społeczeństwa i gospodarki, a także wstrzymują znaczny wkład, jaki TIK mogłyby wnieść we wzrost produktywności.

Aby sprostać tym problemom agenda cyfrowa spowoduje na przykład:

 • Uzupełnienie niedoboru w zakresie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych poprzez promowanie lepszej koordynacji inicjatyw w zakresie umiejętności z dziedziny TIK na poziomie państw członkowskich, w szczególności poprzez zaproponowanie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych jako priorytetu dla Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Zwiększenie podaży i popytu na umiejętności z dziedziny TIK na rynku pracy poprzez opracowanie do 2012 r. narzędzi służących do określania kompetencji specjalistów i użytkowników TIK, tak aby firmy szukające pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach w dziedzinie TIK mogły łatwo porównać ich umiejętności.

W oparciu o przegląd możliwości Komisja przedstawi do 2012 r. propozycje mające na celu zagwarantowanie, aby strony internetowe świadczące usługi publiczne były do 2015 r. dostępne dla wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Korzyści z TIK dla społeczeństwa

Inteligentne zastosowanie technologii i wykorzystanie informacji pomoże nam w sprostaniu wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem, takim jak zmiany klimatu i starzenie się społeczeństwa.

Wykorzystywanie i stosowanie TIK jest kluczowe, aby pomóc Europie w zmierzeniu się z przyszłymi wyzwaniami takimi jak utrzymywanie starzejącego się społeczeństwa, przeciwdziałanie zmianie klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu i mobilności, wzmocnienie pozycji pacjentów oraz zapewnianie integracji osób niepełnosprawnych.

Aby sprostać tym problemom agenda cyfrowa spowoduje na przykład:

 • Zagwarantowanie, że sektor TIK będzie odgrywać wiodącą rolę w prowadzeniu sprawozdawczości dotyczącej emisji gazów cieplarnianych, poprzez przyjęcie do 2011 r. wspólnej metodyki, otwierając w ten sposób drogę dla innych energochłonnych sektorów.

 • Uruchomienie działań pilotażowych na szeroką skalę w celu umożliwienia Europejczykom bezpiecznego dostępu przez internet do swoich danych medycznych, tak aby bez względu na miejsce pobytu mogli udostępnić lekarzom swoje dane medyczne.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i pomocy medycznej dla Europejczyków, na przykład w nagłych wypadkach za granicą, poprzez określenie minimalnego zestawu informacji na temat zdrowia, które należy zawrzeć w dokumentacji pacjenta, które będą dostępne w formie elektronicznej w dowolnym miejscu w UE.

 • Poprawę dostępu przez internet do bogactwa kulturowego dziedzictwa europejskiego, poprzez zaproponowanie zrównoważonego modelu finansowania unijnej cyfrowej biblioteki publicznej Europeana oraz cyfryzację europejskich dzieł kultury.

 • Zagwarantowanie, aby e-administracja była codziennym udogodnieniem dla Europejczyków i przedsiębiorstw europejskich poprzez ustanowienie wspólnego wykazu usług transgranicznych, które umożliwią przedsiębiorstwom i obywatelom niezależnie funkcjonowanie lub działalność w całej UE oraz poprzez utworzenie systemów wzajemnego uznawania tożsamości elektronicznej.

Te i wiele innych działań, sprawiają, że agenda cyfrowa jest ambitnym planem działania na najbliższe lata.

Kiedy agenda cyfrowa zostanie zastosowana w praktyce?

W dzisiejszym ogłoszeniu przedstawiono szereg środków, które zostaną wprowadzone lub zaproponowane w ciągu najbliższych 2-3 lat i spowodują realizację dalszych działań do 2015 r. Inicjatywa ta będzie się następnie rozwijać i ewoluować w ciągu najbliższych 10 lat, jako projekt przewodni strategii Europa 2020, aby osiągnąć cele przewidziane na 2020 r.

Czy Komisja Europejska będzie realizować agendę cyfrową bez udziału stron trzecich? W jaki sposób mogą jej pomóc zainteresowane podmioty?

Aby zrealizować ten ambitny program Komisja Europejska będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim (poprzez regularny dialog) i państwami członkowskimi (poprzez grupę przedstawicieli wysokiego szczebla) oraz z wszystkimi zainteresowanymi stronami na wszystkich poziomach we wszystkich państwach członkowskich. Komisja utworzy ukierunkowane na działania platformy z udziałem zainteresowanych stron, a także będzie organizować coroczne zgromadzenie cyfrowe w celu oceny postępów i nowych wyzwań.

ZAŁĄCZNIK 1: Kluczowe działania

Planowany termin realizacji

Dynamiczny jednolity rynek cyfrowy

Główne działanie 1: Uproszczenie udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i licencjonowania transgranicznego poprzez:

Wzmocnienie zarządzania, przejrzystości i paneuropejskiego licencjonowania w dziedzinie zarządzania prawami autorskimi (w internecie) poprzez zaproponowanie dyrektywy ramowej dotyczącej zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

2010

Stworzenie ram prawnych mających ułatwić cyfryzację i rozpowszechnianie dzieł kultury w Europie poprzez zaproponowanie dyrektywy w sprawie utworów osieroconych, przeprowadzenie dialogu z zainteresowanymi stronami w celu wprowadzenia dalszych środków dotyczących dzieł o wyczerpanym nakładzie i uzupełnienia ich bazami danych obejmującymi informacje o prawach;

2010

Przegląd dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w szczególności jej zakresu i zasad pobierania opłat za dostęp i korzystanie;

2012

Główne działanie 2: Zapewnienie ukończenia prac nad Jednolitym Europejskim Obszarem Płatniczym (SEPA), za pomocą wiążących środków prawnych ustalających datę zakończenia migracji oraz ułatwienie stworzenia interoperacyjnych europejskich ram w zakresie faktur elektronicznych poprzez opracowanie komunikatu w sprawie fakturowania elektronicznego i ustanowienie wielostronnego forum zainteresowanych stron.

2010

Główne działanie 3: Zaproponowanie przeglądu dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych w celu stworzenia ram prawnych dla transgranicznego uznawania i interoperacyjności bezpiecznych systemów e-uwierzytelniania.

2011

Główne działanie 4: Przegląd ram prawnych dotyczących ochrony danych w UE w celu zwiększenia zaufania wśród obywateli i wzmocnienia ich praw

2010

Interoperacyjność i normy

Główne działanie 5: W ramach przeglądu unijnej polityki normalizacji zaproponowanie środków prawnych dotyczących interoperacyjności TIK w celu zreformowania przepisów dotyczących stosowania norm TIK w Europie, aby umożliwić stosowanie norm TIK opracowanych przez niektóre fora i konsorcja.

2010

Zaufanie i bezpieczeństwo

Główne działanie 6: Przedstawienie środków ukierunkowanych na prowadzenie na wysokim szczeblu udoskonalonej polityki w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym inicjatyw ustawodawczych, takich jak np. unowocześnienie Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), a także przedstawienie środków umożliwiających szybsze reagowanie na wypadek ataków cybernetycznych, w tym CERT dla instytucji UE.

2010

Główne działanie 7: Przedstawienie do 2010 r. środków, w tym inicjatyw ustawodawczych, mających na celu zwalczanie ataków cybernetycznych na systemy informatyczne oraz powiązanych przepisów dotyczących jurysdykcji w cyberprzestrzeni na szczeblu europejskim i międzynarodowym (do 2013 r.).

2010 2013

Szybki i bardzo szybki dostęp do internetu

Główne działanie 8: Przyjęcie w komunikatu na temat dostępu szerokopasmowego przedstawiającego wspólne ramy działań w UE i państwach członkowskich w celu osiągnięcia celów strategii Europa 2020 związanych z dostępem szerokopasmowym, w tym:

2010

Wzmocnienie i racjonalizacja finansowania szybkiego dostępu szerokopasmowego poprzez instrumenty UE (np. EFRR, ERDP, EFRROW, TEN, CIP) do 2014 r. oraz analiza sposobów przyciągnięcia kapitału na inwestycje w łącza szerokopasmowe poprzez wsparcie jakości kredytowej (przy poparciu EBI i z wykorzystaniem funduszy UE);

2014

Zaproponowanie w 2010 r. ambitnego programu europejskiej polityki w zakresie widma, zatwierdzonego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady, który pomoże w stworzeniu skoordynowanej i strategicznej polityki w zakresie widma na szczeblu UE, tak aby zwiększyć skuteczność zarządzania widmem radiowym i zapewnić jak największe korzyści dla konsumentów i przemysłu;

2010

Wydanie w 2010 r. zalecenia mającego zachęcić do inwestycji w konkurencyjne sieci dostępu nowej generacji poprzez jasne i skuteczne środki regulacyjne.

2010

Badania i innowacje

Główne działanie 9: Pobudzenie inwestycji prywatnych poprzez strategiczne wykorzystanie zamówień przedkomercyjnych i partnerstw publiczno-prywatnych, za pomocą funduszy strukturalnych na badania i innowacje oraz utrzymując tempo 20 proc. rocznego wzrostu budżetu TIK na badania i rozwój przynajmniej na czas trwania 7PR.

_

Wzmocnienie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego

Główne działanie 10: Zaproponowanie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych jako priorytetu dla rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (2014-2020).

_

Główne działanie 11: Opracowanie narzędzi do identyfikacji i uznawania kompetencji specjalistów i użytkowników TIK, powiązanych z europejskimi ramami kwalifikacji oraz EUROPASS i opracowanie europejskich ram w zakresie zawodów związanych z TIK w celu zwiększenia kompetencji i mobilności specjalistów w dziedzinie TIK w Europie.

2012

Korzyści z TIK dla społeczeństwa UE

Główne działanie 12: Ocenienie czy sektor TIK wypełnił harmonogram przyjęcia wspólnych metodologii pomiaru w stosunku do swojej własnej sprawności energetycznej oraz emisji gazów cieplarnianych i w razie potrzeby zaproponowanie środków prawnych.

2011

Główne działanie 13: Do 2015 r. podjęcie działań pilotażowych w celu umożliwienia Europejczykom bezpiecznego dostępu przez internet do swoich danych medycznych oraz osiągnięcie do 2020 r. powszechnego dostępu do usług telemedycznych.

2015- 2020

Główne działanie 14: Zaproponowanie zalecenia określającego minimalny wspólny zestaw danych pacjenta w celu zapewnienia interoperacyjności rejestrów danych pacjentów, dostępnych lub wymienianych w formie elektronicznej między poszczególnymi państwami członkowskimi.

2012

Główne działanie 15: Zaproponowanie zrównoważonego modelu finansowania unijnej cyfrowej biblioteki publicznej Europeana oraz cyfryzacji treści.

2012

Główne działanie 16: Przedstawienie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie zapewnienia wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania w całej UE na podstawie internetowych „usług uwierzytelniania” dostępnych we wszystkich państwach członkowskich (które mogą korzystać z najbardziej odpowiednich urzędowych dokumentów obywateli – wydawanych przez sektor publiczny lub prywatny).

2012

ZAŁĄCZNIK 2: Kluczowe cele określające skuteczność działania

Wskaźniki te pochodzą głównie z ram analizy porównawczej 2011-20151 zatwierdzonych przez państwa członkowskie UE w listopadzie 2009 r.

1. Cele w zakresie internetu szerokopasmowego:

Podstawowy szerokopasmowy dostęp do internetu dla wszystkich do 2013 r.: podstawowy szerokopasmowy dostęp do internetu dla 100 proc. obywateli UE. (poziom bazowy: Całkowity odsetek dostępności łączy DSL (jako odsetek ogółu populacji UE) w grudniu 2008 r. wynosił 93 proc.)

Dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 r.: szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości 30 Mb/s lub większej dla 100 proc. obywateli UE. (poziom bazowy: 23 proc. abonamentów na szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości przynajmniej 10 Mb/s w styczniu 2010 r.)

Dostęp do bardzo szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 r.: 50 proc. europejskich gospodarstw domowych powinno mieć abonament na dostęp do internetu o przepustowości powyżej 100 Mb/s. (brak poziomu bazowego)

2. Jednolity rynek cyfrowy:

Promowanie handlu elektronicznego: Do 2015 r. 50 proc. ludności powinno dokonywać zakupów przez internet. (poziom bazowy: W 2009 r. 37 proc. osób w wieku 16-74 lat zamówiło towary lub usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.)

Transgraniczne transakcje handlowe dokonywane w środowisku internetowym: Do 2015 r. 20 proc. ludności powinno dokonywać transgranicznych zakupów przez internet. (poziom bazowy: W 2009 r. 8 proc. osób w wieku 16-74 lat zamówiło towary lub usługi u sprzedawców w innych państwach członkowskich UE w ciągu ostatnich 12 miesięcy.)

Handel elektroniczny dla przedsiębiorstw: 33 proc. małych i średnich przedsiębiorstw powinno prowadzić kupno/sprzedaż w internecie w 2015 r. (poziom bazowy: W 2008 r., odpowiednio 24 proc. i 12 proc. przedsiębiorstw dokonywało kupna/sprzedaży w internecie o wartości wynoszącej 1 proc. obrotu/całkowitych zakupów lub więcej.

Jednolity rynek usług telekomunikacyjnych: różnica między cenami usług w roamingu a taryfami krajowymi powinna być bliska zeru w 2015 r. (poziom bazowy: W 2009 r. średnia cena w roamingu za minutę wynosiła 38 centów (za wykonanie połączenia), a średnia cena za minutę dla wszystkich połączeń w UE wynosiła 13 centów (w tym roaming)).

3. Cyfrowe włączenie społeczne:

Zwiększenie regularnego korzystania z internetu z 60 proc. do 75 proc. do 2015 r. oraz z 41 proc. do 60 proc. w przypadku osób z mniej uprzywilejowanych grup społecznych. (Dane bazowe z 2009 r.).

Do 2015 r. zmniejszenie o połowę liczby osób, które nigdy nie korzystały z internetu (do 15 proc.). (poziom bazowy: W 2009 r. 30 proc. osób w wieku 16-74 lat nigdy nie korzystało z internetu).

4. Służby publiczne:

e-administracja do 2015 r.: 50 proc. obywateli korzystających z e-administracji, z których ponad połowa przekazuje tą drogą wypełnione formularze. (poziom bazowy: W 2009 r. 38 proc. osób w wieku 16-74 lat korzystało z usług e-administracji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z czego 47 proc. korzystało z usług e-administracji do wysyłania wypełnionych formularzy.)

Transgraniczne usługi publiczne: do 2015 r. dostępność w internecie wszystkich kluczowych transgranicznych usług publicznych, zawartych w wykazie, który zostanie uzgodniony przez państwa członkowskie do 2011 r. (brak poziomu bazowego)

5. Badania i innowacje:

Wzrost nakładów na badania i rozwój w dziedzinie TIK: Podwojenie inwestycji publicznych do 11 mld EUR. (poziom bazowy: Krajowe środki budżetowe lub wydatki na badania i rozwój w dziedzinie TIK (TIK GBAORD) wynosiły nominalnie 5,7 mld EUR w 2007 r.).

6. Gospodarka niskoemisyjna:

Promowanie energooszczędnego oświetlenia: Do 2020 r. co najmniej 20 proc. redukcja całkowitego zużycia energii na oświetlenie. (brak poziomu bazowego)

1 :

Więcej informacji można znaleźć w „ramach analizy porównawczej 2011-2015”; Są to koncepcyjne ramy zbierania danych statystycznych na temat społeczeństwa informacyjnego, jak również wykaz podstawowych wskaźników do celów porównawczych.


Side Bar