Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/200

Brussell, id-19 ta’ Mejju 2010

Aġenda Diġitali għall-Ewropa: inizjattivi ewlenin

(Ara wkoll IP/10/581 u MEMO/10/199)

Għaliex hemm bżonn Aġenda Diġitali għall-Ewropa?

L-Ewropa għandha bżonn pjan ġdid ta' azzjoni sabiex tuża bl-aħjar mod it-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) ħalli tkun tista' tħaffef l-irkupru ekonomiku u tqiegħed il-pedamenti għal futur diġitali sostenibbli. Il-pjan ġdid ta' azzjoni jipproponi li jitneħħew l-ostakli preżenti sabiex jiġi mmassimizzat il-potenzjal tal-ICTs permezz ta' investiment fit-tul li jwassal biex jitnaqqsu l-problemi li jistgħu jinqalgħu fil-futur.

30% tal-Ewropej qatt ma użaw l-internet. Illum fl-Amerka titniżżel erba’ darbiet aktar mużika mill-internet milli titniżżel fl-UE minħabba n-nuqqas ta’ offerti legali u l-preżenza ta' swieq frammentati. L-Ewropa wkoll qiegħda lura f'konfront ma'l-isħab industrijali tagħha bħall-Istati Uniti u l-Ġappun f'dak li għandu x'jaqsam ma' investiment fir-riċerka fl-ICT u l-uzu ta' netwerks b'veloċità għolja. 1 % biss tal-Ewropej għandhom aċċess għal netwerks veloċi abbażi ta' fibra meta mqabbel ma' 12 % tal-Ġappuniżi u 15 % tas-Sud Koreani. L-UE qed tonfoq 40 % biss tal-livelli tal-Istati Uniti fir-riċerka u l-iżvilupp tal-ICT.

L-Ewropa għandha bżonn tindirizza dawn l-isfidi sabiex toħloq ċiċklu virtwuż fejn l-ICT tistimola l-ekonomija tal-UE. Dan jista' jseħħ jekk ikun hemm servizzi attraenti li jkunu disponibbli f'ambjent onlajn bla fruntieri fejn id-disponnibilità u l-użu tagħhom joħolqu talba għal internet aktar veloċi. Fl-istess waqt, din it-talba għal internet aktar veloċi toħloq opportunitajiet ta' investiment f'netwerks aktar veloċi. Ladarba jiġu fis-seħħ u l-użu tagħhom jinxtered sew, in-netwerks veloċi se jwittu t-triq għal servizzi aktar innovativi.

L-Aġenda Diġitali tiddentifika fejn jeħtieġ li l-Ewropa tiffoka l-isforzi tagħha sabiex tmexxi dan iċ-ċiklu virtwuż.

Fuq xiex tiffoka l-Aġenda Diġitali?

L-Aġenda tagħti dettalji dwar seba’ oqsma ta’ prijorità għall-azzjoni:

 • jinħoloq Suq Uniku Diġitali

 • jitjiebu l-kundizzjonijiet qafas għall-interoperabbiltà bejn il-prodotti u s-servizzi tal-ICT

 • jissaħħu l-fiduċja u s-sigurtà marbuta mal-internet

 • tiġi ggarantita proviżjoni ta' aċċess għal internet aktar veloċi

 • jiġi mħajjar l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp

 • jiżdiedu l-litteriżmu, il-ħiliet u l-inklużjoni diġitali

 • tiġi applikata l-ICT biex jiġu indirizzati sfidi soċjali bħat-tibdil fil-klima, iż-żieda fl-ispejjeż għall-kura tas-saħħa u t-tixjiħ tal-popolazzjoni.

X’inhuma l-azzjonijiet ewlenin li qiegħda tipproponi l-Kummissjoni Ewropea?

Suq diġitali uniku:

Wasal iż-żmien għal Suq Uniku ġdid li jwassal il-benefiċċji tal-era diġitali.

L-Ewropa għadha taħlita ta' swieq onlajn nazzjonali u l-Ewropej huma mċaħħda milli jgawdu l-benefiċċji ta' Suq Uniku Diġitali. Il-kontenut u servizzi kummerċjali u kulturali għandhom jaqsmu l-fruntieri b'mod ħieles; dan għandu jinkiseb billi jiġu eliminati l-ostakli regolatorji u jiġu ffaċilitati l-pagamenti u l-fatturazzjoni elettroniċi, is-soluzzjonijiet għat-tilwim u l-fiduċja tal-konsumatur. Jista' u għandu jsir aktar taħt il-qafas regolatorju attwali sabiex jidħol fis-seħħ Suq Uniku fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet.

Per eżempju, l-Aġenda Diġitali se:

 • Tistimola l-kummerċ tat-tniżżil ta' mużika (fejn bħalissa l-UE tokkupa biss il-25% tal-livell tal-Istati Uniti) billi jiġu ssemplifikati l-approvazzjoni, l-immaniġġar u l-liċenzjar tad-drittijiet tal-awtur. Inter alia, sal-aħħar tal-2010, il-Kummissjoni Ewropea trid tipproponi Direttiva qafas fuq l-immaniġġar tad-drittijiet kollettivi sabiex tissaħħaħ il-governanza, it-trasparenza u l-liċenzjar pan-Ewropew għall-immaniġġar tad-drittijiet (onlajn). Is-sitwazzjoni trid terġa' tiġi evalwata fl-2012 wara l-pubblikazzjoni ta' Green Paper aktar tard din is-sena.

 • Tistabbilixxi data għad-dħul fis-seħħ ta' Suq Uniku għall-pagamenti onlajn. Bħalissa fl-UE, 8 % biss ta' dawk li jixtru onlajn attwalment jixtru minn pajjiż ieħor filwaqt li 60 % tal-każijiet fejn isir tentattiv ta' ordni ta' xiri onlajn minn pajjiż ieħor, ifallu minħabba raġunijiet tekniċi jew legali bħal meta jiġu rrifjutati karti ta' kreditu li mhumiex domestiċi.

 • Jiġi inkoraġġit il-kummerċ elettroniku privat u pubbliku billi jiġu mmodernizzati r-regoli dwar il-Firem-e fl-2011 sabiex l-awtentikazzjoni-e sigura tkun interoperabbli u rikonoxxuta bejn il-fruntieri.

 • Jissaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini u tiżdied il-kunfidenza tagħhom billi jiġi aġġornat il-qafas regolatorju tal-UE għall-protezzjoni tad-dejta sal-aħħar tal-2010.

Il-Kumissjoni Ewropea se tiżgura wkoll li l-konsumaturi jkunu mħarsa fiċ-ċiberspazju billi jinħareġ kodiċi diġitali li jiġbor fil-qosor id-drittijiet taċ-ċittadini fid-dinja onlajn u li jkun ċar u aċċessibbli. Bħalissa, bosta konsumaturi jsibuha diffiċli jsiru jafu x'inhuma d-drittijiet diġitali tagħhom, speċjalment, meta dawn ikunu mxerrda ma' dokumenti legali varji.

Azzjonijiet oħra taħt l-Aġenda Diġitali għandhom l-għan li jwasslu sabiex il-konsumaturi jkollhom aktar fiduċja fil-possibilità li jagħmlu akkwist tajjeb u ġust onlajn. Il-Kummissjoni se taħdem fuq l-idea ta' marki ta' fiduċja online tal-UE partikolarment għal siti elettroniċi tal-bejgħ bl-imnut u se tipproponi sistema madwar l-UE kollha ta' Soluzzjoni Onlajn tat-Tilwim għat-transazzjonijiet tal-Kummerċ-e sabiex il-konsumaturi jkunu jafu fejn għandhom imorru meta l-affarijiet imorru ħażin.

Interoperabbiltà u standards

Għandna bżonn interoperabbiltà effettiva bejn il-prodotti u s-servizzi tal-IT sabiex verament nibnu soċjetà diġitali.

L-internet huwa l-aħjar eżempju tas-saħħa tal-interoperabbiltà teknika. L-istruttura miftuħa tiegħu ġabet apparat u applikazzjonijiet interoperabbli għand biljuni ta' nies madwar id-dinja. Madankollu, biex inkunu nistgħu nieħdu vantaġġ sħiħ mill-applikazzjoni tal-ICT, huwa essenzjali li tissaħħaħ l-interoperabbiltà bejn l-apparat, l-applikazzjonijiet, ir-repożitorji tad-dejta, is-servizzi u n-netwerks.

Il-kundizzjonijiet qafas għall-interoperabbiltà jistgħu jitjiebu b'modi differerenti. Mezz importanti biex jintlaħaq dak l-għan huwa billi jiġi żgurat li standards tajjbin tal-ICT ikunu disponibbli u applikati, b'mod partikolari, fil-leġislazzjoni u fl-akkwist pubbliku.

Per eżempju, l-Aġenda Diġitali se:

 • Tipproponi miżuri legali biex jiġu riformulati r-regoli tal-implimentazzjoni tal-istandards tal-ICT fl-Ewropa ħalli jkunu jistgħu jintużaw l-istandards ta' ċerti fora u konsorzji tal-ICT.

  Madankollu, il-Kummissjoni trid tindirizza wkoll dawk is-sitwazzjonijiet fejn l-istandards ma jgħinux minħabba n-nuqqas ta' appoġġ minn atturi sinifikanti tas-suq. Għan ieħor huwa t-titjib tal-koordinazzjoni bejn l-amminstrazzjonijiet pubbliċi permezz tal-Istrateġija Ewropea u l-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà biex tiġi żgurata interoperabbiltà bejn l-Gvern-e u servizzi pubbliċi oħra madwar l-Ewropa.

Fiduċja u sigurtà

L-Ewropej mhux se jilqgħu teknoloġija li ma jafdawx – l-era diġitali la hija "Ħutna l-Kbir" u lanqas "ġungla" elettronika.

L-Ewropej mhux se jipparteċipaw f'attivitajiet onlajn li qed isiru aktar sofistikati sakemm huma u t-tfal tagħhom iħossu li jistgħu jafdaw in-netwerks tagħhom. Hija essenzjali li tiġi indirizzata ż-żieda fiċ-"ċiberkriminalità" li tvarja mill-abbuż tat-tfal għas-serq tal-indentità u l-attakki elettronici u, fl-istess waqt, għandhom jinħloqu mekkaniżmi ta' reazzjoni.

Flimkien ma' dan, sfidi ġodda qegħdin jinħloqu mill-multiplikazzjoni ta' bażijiet tad-dejta u t-teknoloġiji ġodda. Fl-UE, id-dritt għall-privatazza u l-ħarsien tad-dejta personali huma drittijiet li jridu jkunu nfurzati wkoll onlajn .

Illum l-internet tant sar infrastruttura informatika kritika, kemm għall-individwi kif ukoll għall-ekonomija Ewropea, li jeħtieġ li jkollna sistemi u netwerks b'saħħithom u siguri biżejjed kontra kull form ta' theddid ġdid.

Per eżempju, l-Aġenda Diġitali se:

 • Toħloq sistema ta' reazzjoni rapida Ewropea kontra l-attakki ċibernetiċi, inkluż netwerk ta' Skwadri ta’ Rispons f’Emerġenza Relatata mal-Kompjuters (CERTs) u fl-2010 se tipproponi rwol imsaħħaħ għall-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA).

 • Tipproponi liġijiet aktar iebsin fl-2010 li jiġġieldu kontra l-attakki elettroniċi fuq is-sistemi tal-informazzjoni u fl-2013 se tipproponi regoli dwar il-ġurisdizzjoni taċ-ċiberspazju fil-livelli Ewropej u internazzjonali.

Il-Kummissjoni Ewropea se tappoġġa wkoll hotlines li jistgħu jintużaw minn tfal u ġenituri biex jirrappurtaw kontenut illegali onlajn u se taħdem mal-pajjiżi tal-UE biex toffri tagħlim fl-iskejjel dwar is-sikurezza onlajn.

Taħt ir-regoli aġġornati tal-UE dwar it-telekomunikazzjonijiet, kemm l-operaturi kif ukoll dawk li jipprovdu s-servizz huma obbligati li jinnotifikaw kull ksur tas-sigurtà tad-dejta personali (ara . MEMO/09/568). Ir-reviżjoni tal-qafas ġenerali tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta li għaddejja bħalissa għandha tesplora l-possibiltà ta' estensjoni tal-obbligu li jiġi nnotifikat ksur tas-sigurtà tad-dejta.

Aċċess veloċi u ultraveloċi għall-internet

Għandna bżonn internet veloċi ħafna sabiex l-ekonomija tissaħħaħ, jinħolqu l-impjiegi u l-prosperità, u biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkollhom aċċess għall-kontenut u s-servizzi li jridu.

L-Ewropa għandha bżonn internet veloċi u ultra-veloċi li jkun disponibbli b'mod wiesa' u bi prezzijiet kompetittivi. L-UE għandha l-għan li twassal servizz ta' broadband lill-Ewropej kollha sal-2013 u li tiżgura li sal-2020, (i) l-Ewropej kollha jkollhom aċċess għal internet ferm iktar veloċi u li jaqbeż t-30 Mbps u (ii) 50%, jew aktar, tad-djar Ewropej ikunu rreġistrati ma' servizz tal-internet li jaqbeż l-100 Mbps.

Biex jintlaħqu dawn l-miri ambizzjużi jeħtieġ li tiġi żviluppata politika komprensiva li tkun ibbażata fuq taħlita ta' teknoloġiji u li tiffoka fuq żewġ għanijiet paralleli: fuq naħa, li tiġi żgurata kopertura universali b'broadband (li tinkludi kemm dak fiss kif ukoll dak mingħajr fili) b'veloċita ta' internet li tiżdied gradwalment sa 30 Mbps u aktar. Fuq naħa oħra, l-għan huwa li, biż-żmien, jiġu mħeġġa l-applikazzjoni u l-użu ta' netwerks b'aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss (NGA) f'parti kbira tal-UE li tippermetti konnessjonijiet tal-internet ulta veloċi li jaqbzu l-100 Mbps.

Per eżempju, l-Aġenda Diġitali se:

 • Tiżgura li sal-2020, l-Ewropej kollha jista' jkollhom aċċess għal internet ferm aktar veloċi kif ġie stabbilit fil-miri tal-UE. Fl-2010, il-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta komunikazzjoni dwar il-broadband li se tfassal qafas komuni għall-attivitajiet fuq livell ta' UE u tal-Pajjiż Membru, fejn se jiġi esplorat ukoll kif jista' jinġibed kapital għall-finanzjament permezz ta' żieda fil-kreditu (sostnuta mill-fondi tal-BEI u tal-UE). Dan il-qafas se jinkludi wkoll Programm ambizzjuż għall-Politika Ewropea dwar l-Ispettru u Rakkomandazzjoni li tħeġġeġ l-investiment fin-netwerks b'Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss.

Ir-riċerka u l-innovazzjoni

L-Ewropa trid tinvesti aktar fir-Riċerka u fl-Iżvilupp u tiżgura li l-aqwa ideat tagħna jaslu fis-suq.

Fid-dawl li l-ICT tirrapreżenta sehem sinifikanti fit-total tal-valur miżjud fil-pilastri tal-industrija Ewropea bħall-karozzi (25%), l-apparat tal-konsumatur (41%) jew is-saħħa u l-mediċina (33%), in-nuqqas ta' investiment fir-R&Ż tal-ICT huwa ta' theddida sħiħa għas-setturi Ewropej tal-manifattura u s-servizzi.

L-ewwel nett, id-differenza fl-investiment hija relatata ma' sforż pubbliku dgħajjef u mxerred fir-R&Ż. Per eżempju, is-settur pubbliku tal-UE jonfoq anqas minn EUR 5.5 biljuni fis-sena fir-R&Ż tal-ICT, ħafna anqas mill-ekonomiji kompetitturi. It-tieni nett, il-framentazzjoni tas-suq u t-tixrid tal-mezzi finanzjarji għar-riċerka huma fatturi li jillimitaw it-tkabbir u l-iżvilupp ta' negozju innovattiv fl-ICT u speċjalment tal-SMEs. It-tielet punt, l-Ewropa ddum biex tibda tapplika l-innovazzjonijiet ibbażati fuq l-ICT. Filwaqt li l-isfidi soċjali bħat-tixjiħ tal-popolazzjoni u l-kriżi ambjentali huma motivaturi ewlenin tal-innovazzjoni, l-Ewropa ftit li xejn takkwista l-innovazzjoni u r-R&Ż sabiex ittejjeb il-kwalità u l-prestazzjoni tas-servizzi pubbliċi tagħha.

Biex jiġu indirizzati dawn il-problemi, l-Aġenda Diġitali, per eżempju, se:

 • Timmobilizza aktar investiment privat permezz tal-użu tal-akkwist pubbliku pre-kummerċjali u s-sħubijiet pubbliċi-privati, billi tuża fondi strutturali għar-riċerka u l-innovazzjoni u billi żżomm il-pass taż-żieda ta' 20% fis-sena fil-baġit għar-R&Ż tal-ICT, speċjalment, waqt il-perjodu tas-Seba' Programm ta' Qafas għar-Riċerka (FP7).

Il-Kummissjoni se tiżviluppa wkoll mezzi għal aċċess 'ħafif u veloċi' għall-fondi tal-UE għar-riċerka fl-ICT li jkunu disponibbli għall-SMEs u r-riċerkaturi żgħażagħ. Il-Kummissjoni ħeġġet lill-Pajjiżi Membri tal-UE jirduppjaw in-nefqa pubblika annwali fir-riċerka u l-iżvilupp tal-ICT minn EUR 5.5 biljuni għal EUR 11-il biljun (li jinkludu l-programmi tal-UE), b'modi li jimmobilizzaw żieda ekwivalenti fin-nefqa privata minn EUR 35 biljun għal EUR 70 biljun.

Ħiliet diġitali, litteriżmu u inklużjoni-e

L-era diġitali għandha tfisser l-għoti tas-setgħa u l-emanċipazzjoni; l-ambjent u l-ħiliet ta' dak li jkun ma għandhomx ikunu ta' ostaklu biex wieħed ikollu aċċess għal dan il-potenzjal.

Hekk kif aktar attivitajiet ta' kuljum qed jitwettqu onlajn, minn applikazzjoni għal impjieg sal-ħlas tat-taxxi jew ir-riżervazzjoni ta' biljetti, l-użu tal-internet sar parti integrali mill-ħajja ta' kuljum ta' ħafna Ewropej. Aktar minn nofs l-Ewropej (250 miljun) jidħlu onlajn kuljum iżda 150 miljun Ewropew - madwar 30% - qatt ma użaw l-internet. Ta' spiss jgħidu li ma għandhomx bżonnu jew li jiswa wisq. Dan il-grupp huwa magħmul l-aktar min-nies ta' bejn 65 u 74 sena, nies bi dħul baxx, dawk qiegħda u dawk b' livell aktar baxx ta' edukazzjoni.

Flimkien ma' dan, l-Ewropa qed tbati minn nuqqas dejjem jikber fil-ħiliet professjonali tal-ICT u, b'hekk, tonqos milli jkollha ħaddiema kompetenti biex sal-2015 jimtlew daqs 700,000 impjieg fl-IT.

Dawn in-nuqqasijiet qegħdin jeskludu bosta ċittadini mis-soċjetà u l-ekonomija diġitali u; fl-istess waqt, qegħdin iżommu lura l-impatt pożittiv li jista' jkollha l-ICT fuq iż-żieda fil-produttività.

Sabiex jiġu indirizzati dawn il-problemi, l-Aġenda Diġitali, per eżempju, se:

 • Tnaqqas id-differenza fil-ħiliet diġitali billi tippromwovi aktar koordinazzjoni bejn l-inizjattivi marbuta mal-ħiliet fl-ICT li jsiru fuq livell ta' Pajjiż Membru, speċjalment billi jiġu proposti l-litteriżmu u l-kompetenzi diġitali bħala prijorità għall-Fond Soċjali Ewropew.

 • Tippromwovi l-provvista u t-talba għall-ħiliet fl-ICT fis-suq tax-xogħol billi, sal-2012, tiżviluppa għodda li jiddentifikaw l-kompetenzi tal-ħaddiema u l-utenti tal-ICT sabiex ikun jista' faċilment isir qbil bejn il-ħiliet ta' ħaddiema fl-ICT li jkunu mfittxija mill-kumpaniji.

Sal-2013, il-Kummissjoni, abbażi ta' analiżi tal-alternattivi, se tagħmel ukoll proposti li jiżguraw li sal-2015, il-websajts tas-settur pubbliku ikunu aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha, inkluż l-anzjani u l-persuni b'diżabbiltà.

Benefiċċji li joħorġu mill-ICT għas-soċjetà

Użu intelliġenti tat-teknoloġija u l-esplojtazzjoni tal-informazzjoni se jgħinuna nindirizzaw l-isfidi li qed taffronta s-soċjetà bħat-tibdil fil-klima u t-tixjiħ tal-popolazzjoni.

L-użu u l-applikazzjoni tal-ICT qiegħed isir fattur kritiku sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li ġejjin bħas-sostenn ta' soċjetà li qed tixjieħ, it-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija, it-titjib tal-effiċjenza fit-trasport u l-mobbiltà, l-għotja tas-setgħa lill-pazjenti u li tkun żgurata l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà.

Sabiex jiġu indirizzati dawn il-problemi, l-Aġenda Diġitali, per eżempju, se:

 • Tiżgura li s-settur tal-ICT ikun fuq quddiem fl-irrappurtar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tiegħu billi tżgura li sal-2011 tiġi adottata metodoloġija komuni li tkun ta' xempju għal setturi oħra li huma intensivi fl-enerġija.

 • Tistabbilixxi, fuq skala kbira, azzjonijiet pilota li se jagħtu lill-Ewropej aċċess onlajn sigur għad-dejta dwar is-saħħa medika tagħhom li tkun aċċessibbli wkoll għat-tobba irrispettivament mill-post fejn ikunu l-pazjenti.

 • Iżżid is-sikurezza u l-assistenza medika lill-Ewropej, per eżempju, f'każ ta' emerġenza waqt li persuna tkun imsiefra. Dan jista' jsir billi jiġi defnit sett minimu ta' dejta tal-pazjenti għall-interoperabbiltà tar-reġistri tal-pazjenti li jkun aċċessibbli elettronikament madwar l-UE kollha.

 • Ittejjeb l-aċċess onlajn għar-rikkezza tal-wirt kulturali Ewropew billi tipproponi mudell sostenibbli għall-iffinanzjar tal-librerija diġitali pubblika tal-UE Europeana u d-diġitalizzazzjoni tax-xogħlijiet kulturali Ewropej.

 • Tara li l-Gvern-e jsir konvenjenza ta' kuljum għaċ-ċittadini u n-negozji Ewropej billi tistabbilixxi lista komuni ta' servizzi transkonfinali li tippermetti li intraprendituri u ċittadini jistgħu joperaw indipendentament jew jgħixu fi kwalunkwe post fl-UE kif ukoll billi toħloq sistemi ta' rikonoxximent reċiproku ta' identitajiet elettroniċi.

Dawn flimkien ma' bosta azzjonijiet oħra jsarrfu l-Aġenda Diġitali fi pjan ta' azzjoni ambizzjuż għas-snin li ġejjin.

Meta se tidħol fis-seħħ l-Aġenda Diġitali?

Din l-istqarrija llum tiddentifika sensiela sħiħa ta' miżuri li jidħlu fis-seħħ jew li se jiġu proposti matul is-sentejn jew tlett snin li ġejjin u li se jwasslu għal azzjonijiet ta' segwitu sal-2015. Din l-inizjattiva imbgħad se tevolvi u tiżviluppa fl-għaxar snin li ġejjin bħala l-inizjattiva ewlenija tal-Istrateġija Ewropa 2020 sabiex jintlaħqu l-miri għall-2020.

Il-Kummissjoni Ewropea se timplimenta l-Aġenda Diġitali waħedha? Kif jistgħu jgħinu l-partijiet interessati?

Sabiex dan il-programm ambizzjuż isir realtà, il-Kummissjoni Ewropea se taħdem fil-qrib mal-Parlament Ewropew (permezz ta' djalogu regolari) u l-Pajjiżi Membri (permezz ta' grupp ta' rappreżentanti ta' livell għoli) kif ukoll mal-partijiet interessati kollha ta' kull livell fil-Pajjiżi Membri kollha. Il-Kummissjoni se torganizza pjattaformi b'orjentazzjoni lejn l-azzjoni għall-partijiet interessati kif ukoll Assemblea Diġitali annwali sabiex jiġi evalwat il-progress milħuq u l-isfidi li ġejjin.

Anness 1: Azzjonijiet ewlenin

Data ppjanata ta' twettiq

Suq uniku diġitali vivaċi

Azzjoni Ewlenija 1: Tiġi ssemplifikata l-approvazzjoni, l-immaniġġar u l-liċenzjar tad-drittijiet tal-awtur billi:

Tissaħħaħ il-governanza, it-trasparenza u l-liċenzjar pan-Ewropew għall-immaniġġar tad-drittijiet (onlajn) billi tiġi proposta Direttiva qafas fuq l-immaniġġar tad-drittijiet kollettivi

2010

Jinħoloq qafas legali li jiffaċilita d-diġitalizzazzjoni u tixrid ta' xogħlijiet kulturali fl-Ewropa billi tipproponi Direttiva dwar ix-xogħlijiet orfni, tiddjaloga mal-partijiet interessati bl-għan li jkun hemm aktar miżuri fuq xogħlijiet li ma għadhomx jinħarġu flimkien ma' bażijiet tad-dejta ta' informazzjoni

2010

Tiġi evalwata d-Direttiva dwar l-Użu mill-Ġdid tal-Informazzjoni tas-Settur Pubbliku, partikolarment l-ambitu u l-prinċipji tagħha dwar l-imposti fuq l-aċċess u l-użu.

2012

Azzjoni Ewlenija 2: Tiġi żgurata t-tlestija taż-Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro (SEPA) billi eventwalment jiġu stabbiliti miżuri legali li jistipulaw, b'mod li jorbot, data għat-twettiq finali tal-migrazzjoni. Għandu jiġi ffaċilitat ukoll l-iżvilupp ta' qafas Ewropew interoperabbli għall-faturazzjoni-e kif ukoll għandu jiġi stabbilit forum għall-partijiet interessati differenti.

2010

Azzjoni Ewlenija 3: Tiġi proposta reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Firem-e bl-għan li jiġi provdut qafas legali għar-rikonoxximent reċiproku transkonfinali u l-interoperabbiltà ta' sistemi siguri ta' Awtentikazzjoni-e.

2011

Azzjoni Ewlenija 4: Jiġi evalwat il-qafas regolatorju tal-UE għall-protezzjoni tad-dejta, ħalli żżid il-konfidenza tal-individwi u ssaħħaħ id-drittijiet tagħhom

2010

Interoperabbiltà u standards

Azzjoni Ewlenija 5: Bħala parti mir-reviżjoni tal-politika tal-UE ta' standardizzazzjoni, se jiġu proposti miżuri legali fuq l-interoperabbilità tal-ICT sabiex issir riforma tar-regoli fuq l-implimentazzjoni ta' standards ta' ICT fl-Ewropa u, b'hekk, tippermetti l-użu ta' standards ta' certu fora u konsorzji tal-ICT

2010

Fiduċja u sigurtà

Azzjoni Ewlenija 6: Jiġu ppreżentati miżuri bl-għan li jkun hemm Politika msaħħa u ta' livell għoli dwar is-Sigurta' tan-Network u l-Informazzjoni permezz ta' inizjattivi leġislattivi bħall-immodernizzar tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA) kif ukoll miżuri li jippermettu reazzjonijiet aktar veloċi f'każijiet ta' attakki ċibernetiċi, bħall-preżenza ta' Skwadra ta’ Rispons f’Emerġenza Relatata mal-Kompjuters (CERT) għall-istituzzjonijiet tal-UE.

2010

Azzjoni Ewlenija 7: Sal-2010, jiġu proposti miżuri, fosthom, inizjattivi leġislattivi li jiġġieldu kontra l-attakki ċibernetiċi fuq is-sistemi tal-informazzjoni u, sal-2013, jiġu proposti regoli dwar il-ġurisdizzjoni taċ-ċiberspazju fil-livelli Ewropej u internazzjonali

2010 2013

Aċċess veloċi u ultraveloċi għall-internet

Azzjoni Ewlenija 8: Tiġi adottata Komunikazzjoni dwar il-Broadband li tistipula qafas komuni għall-azzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri biex jintlaħqu l-miri għall-broadband tal-Ewropa 2020, fosthom:

2010

Li sal-2014, u f'dan il-qafas, jissaħħaħ il-finanzjament għall-broadband b'veloċità għolja permezz tal-istrumenti tal-UE (eż. il-FEŻR, l-ERDP, il-FAEŻR, it-TEN, is-CIP) u jiġi esplorat kif jista' jinġibed kapital għall-investimenti fil-broadband permezz ta' żieda fil-kreditu (sostnuta mill-fondi tal-BEI u tal-UE);

2014

Li fl-2010 jiġi propost, b'mod ambizzjuż, Programm għall-Politika Ewropea dwar l-Ispettru għal deċiżjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Dan il-programm għandu joħloq politika tal-ispettru kkoordinata u strateġika fil-livell tal-UE sabiex tiżdied l-effiċjenza fil-ġestjoni tal-ispettru tar-radju u jiġu mmassimizzati l-benefiċċji għall-konsumaturi u l-industrija

2010

Fl-2010 tinħareġ Rakkomandazzjoni biex tħajjar l-investiment fin-netwerks b'Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss permezz ta' miżuri regolatorji ċari u effikaċi.

2010

Ir-riċerka u l-innovazzjoni

Azzjoni Ewlenija 9: Jiġi mmobilizzat aktar investiment privat permezz tal-użu strateġiku tal-akkwist pubbliku prekummerċjali u s-sħubijiet pubbliċi-privati, billi tuża fondi strutturali għar-riċerka u l-innovazzjoni u billi żżomm il-pass taż-żieda ta' 20% fis-sena fil-baġit għar-R&Ż tal-ICT stabbilit fil-FP7

_

Titjib tal-litteriżmu, il-ħiliet u l-inklużjoni diġitali

Azzjoni Ewlenija 10: Jiġi propost li l-litteriżmu u l-kompetenzi diġitali jkunu prijorità fir-regolament tal-Fond Soċjali Ewropew (2014-2020)

_

Azzjoni Ewlenija 11: Sal-2012 jiġu żviluppati għodod għall-identifikazzjoni u r-rikonoxximent tal-kompetenzi tal-ħaddiema u l-utenti tal-ICT, marbuta mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki u mal-EUROPASS u jiġi żviluppat Qafas Ewropew għall-Professjonaliżmu fl-ICT ħalli jiżdiedu l-kompetenzi u l-mobbiltà tal-ħaddiema tal-ICT madwar l-Ewropa

2012

Benefiċċji li joħorġu mill-ICT għas-soċjetà tal-UE

Azzjoni Ewlenija 12: Jiġi evalwat jekk is-settur tal-ICT issodisfax l-iskeda ta' żmien biex jadotta metodoloġiji komuni għall-kejl biex jirrapporta dwar il-prestazzjoni tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra tiegħu stess u jiġu proposti miżuri legali jekk ikun xieraq

2011

Azzjoni Ewlenija 13: Sal-2015, jiġu mwettqa azzjonijiet pilota li jipprovdu aċċess onlajn sikur lill-Ewropej għad-dejta medika tagħhom u biex sal-2020 jkun hemm użu wiesa' tas-servizzi tat-telemediċina

2015- 2020

Azzjoni Ewlenija 14: Tinħareġ rakkomandazzjoni li tiddefinixxi sett komuni minimu ta' dejta tal-pazjenti għall-interoperabbiltà tar-reġistri tal-pazjenti li għandhom ikunu aċċessibbli jew skambjati elettronikament fl-Istat Membri

2012

Azzjoni Ewlenija 15: Jiġi propost mudell sostenibbli għall-iffinanzjar tal-librerija diġitali pubblika tal-UE Europeana u d-diġitalizzazzjoni tal-kontenut

2012

Azzjoni Ewlenija 16: Tiġi proposta Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Parlament biex jiġi żgurat r-rikonoxximent reċiproku tal-identifikazzjoni-e u tal-awtentikazzjoni-e madwar l-UE kollha abbażi ta' 'servizzi ta' awtentikazzjoni' onlajn li għandhom ikunu offruti fl-Istati Membri kollha (li jistgħu jużaw l-aktar dokumenti offiċjali u adattati taċ-ċittadini - maħruġa mis-settur pubbliku jew privat)

2012

Anness 2: Miri Ewlenin għall-Prestazzjoni

Dawn l-indikaturi huma prinċipalment meħuda mill-qafas ta' Benchmarking għall-2011-2015 1 approvat mill-Istati Membri tal-UE f'Novembru 2009.

1. Miri għall-broadband:

Broadband bażiku għal kulħadd sal-2013: kopertura b'broadband bażiku għal 100% taċ-ċittadini tal-UE. (Punt ta' tluq: Il-kopertura totali b'DSL (bħala perċentwali tal-populazzjoni totali tal-UE) kienet ta' 93 % f'Diċembru 2008.)

Broadband veloċi sal-2020: kopertura b'broadband ta' 30 Mbps jew aktar għal 100 % taċ-ċittadini tal-UE. (Punt ta' tluq: 23 % tal-abbonamenti broadband kienu minn tal-anqas ta' 10 Mbps f'Jannar 2010.)

Broadband ultra-veloċi sal-2020: 50% tad-djar Ewropej għandu jkollhom abbonament b'aktar minn 100 Mbps. (L-ebda punt ta' tluq)

2. Suq diġitali uniku:

Il-promozzjoni tal-Kummerċ-e: 50 % tal-populazzjoni għandha tkun qed tixtri minn fuq l-internet sal-2015. (Punt ta' tluq: Fl-2009, 37 % tan-nies b'età bejn 16-74 sena kienu ordnaw prodotti jew servizzi għall-użu privat matul it-12-il xahar ta' qabel.)

Kummerċ-e transkonfinali: 20% tal-populazzjoni għandha tkun qed tagħmel xiri transkonfinali minn fuq l-internet sal-2015. (Punt ta' tluq: Fl-2009, 8 % tan-nies b'età bejn 16-74 sena kienu ordnaw prodotti jew servizzi mingħand bejjiegħa minn pajjiż oħra tal-UE matul it-12-il xahar ta' qabel.)

Kummerċ-e għan-negozju: 33 % tal-SMEs għandhom ikunu qed jixtru/ibiegħu minn fuq l-internet sal-2015. (Punt ta' tluq: Matul l-2008, 24 % tal-intrapriżi kienu qed jixtru u 12 % ibiegħu elettronikament, b'ammont li kien daqs 1 % tal-fatturat/xiri totali jew aktar.

Suq uniku għas-servizzi tat-telekomunikazzjonjiet: id-differenza bejn l-imposti tar-roaming u dawk nazzjonali għandha tispiċċa kważi għal kollox sal-2015. (Punt ta' tluq: Fl-2009, il-prezz medju tar-roaming kien ta' 38 ċenteżmu l-minuta (għal telefonata magħmula) u l-prezz medju tat-telefonati kollha fl-UE kien ta' 13-il ċenteżmu l-minuta (roaming inkluż).

3. Inklużjoni diġitali:

Jiżdiedu l-utenti regolari tal-internet minn 60% għal 75% sal-2015 u minn 41% għal 60% għal dawk żvantaġġati. (Ċifri tal-punt tat-tluq huma tal-2009).

Sal-2015, jitnaqqas bin-nofs il-proporzjon tal-populazzjoni li qatt ma uża l-internet (għal 15%). (Punt ta' tluq: Fl-2009, 30 % ta' dawk b'età bejn 16-74 sena kienu għadhom qatt ma użaw l-internet.

4. Servizzi pubbliċi:

Gvern-e sal-2015: 50% taċ-ċittadini jkun qed jużaw il-Gvern-e, b'aktar min-nofshom jirritornaw il-formoli mimlijin. (Punt ta' tluq: Fl-2009, 38 % ta' dawk b'età bejn 16-74 kienu użaw servizzi tal-Gvern-e matul it-12-il xahar ta' qabel, u 47% minnhom użaw is-servizzi tal-Gvern-e biex jibgħatu formoli mimlijin.)

Servizzi pubbliċi transkonfinali: disponibbiltà onlajn sal-2015 tas-servizzi pubbliċi transkonfinali ewlenin kollha li jkunu jinsabu fil-lista miftehma bejn il-Pajjiżi Membri sal-2011. (L-ebda punt ta' tluq)

5. Riċerka u innovazzjoni:

Żieda fir-R&Ż tal-ICT: Irduppjar tal-investiment pubbliku għal EUR 11-il biljun. (Punt ta' tluq: L-approprjazzjonijiet tal-baġit tal-governanza tal-ICT jew l-infiq fuq ir-R&Ż (ICT GBAORD) kienu ta' EUR 5.7 biljuni nominali fl-2007.)

6. Ekonomija b'livell baxx ta' karbonju:

Promozzjoni ta' dawl b'użu baxx ta' enerġija: Minn tal-anqas tnaqqis totali ta' 20% fl-użu tal-enerġija għad-dawl sal-2020. (L-ebda punt ta' tluq)

1 :

Għal aktar tagħrif ara Benchmarking framework 2011-2015; Dan huwa qafas konċettwali għall-ġbir ta' statistika dwar is-soċjetà ta' informazzjoni kif ukoll isservi bħala lista tal-indikaturi ewlenin għall-valutazzjoni komparattiva.


Side Bar