Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/200

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: βασικές πρωτοβουλίες

(βλ. επίσης IP/10/581 και MEMO/10/199)

Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη;

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο σχέδιο δράσης για τη βέλτιστη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη και να τεθούν τα θεμέλια για ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον. Το νέο σχέδιο δράσης προτείνει την άρση των υφιστάμενων εμποδίων, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες των ΤΠΕ, με μακροχρόνιες επενδύσεις για ελαχιστοποίηση μελλοντικών προβλημάτων.

Το 30% των Ευρωπαίων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο. Η τηλεφόρτωση μουσικής στην ΕΕ είναι τέσσερις φορές μικρότερη από ό,τι στις Η.Π.Α. λόγω έλλειψης νόμιμων προσφορών και κατακερματισμού των αγορών. Η Ευρώπη υστερεί επίσης έναντι των βιομηχανικών της εταίρων, όπως είναι οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία, όσον αφορά τις επενδύσεις για την έρευνα σε ΤΠΕ και την αφομοίωση δικτύων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας. Μόνο το 1% των Ευρωπαίων έχει πρόσβαση σε δίκτυα οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας, σε σύγκριση με την Ιαπωνία, όπου το ποσοστό είναι 12% και τη Νότια Κορέα, όπου το ποσοστό είναι 15%. Οι δαπάνες της ΕΕ για έρευνα και ανάπτυξη σε ΤΠΕ ανέρχεται μόλις στο 40% των επιπέδων δαπανών των Η.Π.Α.

Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, ώστε να δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος τόνωσης της οικονομίας της ΕΕ μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί με την παροχή ελκυστικών υπηρεσιών σε επιγραμμικό περιβάλλον χωρίς σύνορα, ενώ η ύπαρξη και η χρήση τους θα δημιουργήσει ζήτηση για ταχύτερο διαδίκτυο. Αυτή η ζήτηση για ταχύτερο διαδίκτυο θα δημιουργήσει, με τη σειρά της, ευκαιρίες επένδυσης σε ταχύτερα δίκτυα. Όταν εγκατασταθούν και αρχίσουν να χρησιμοποιούνται ευρέως, τα ταχύτερα δίκτυα θα ανοίξουν το δρόμο για ακόμη πιο καινοτόμες υπηρεσίες.

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη προσδιορίζει τους τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της η Ευρώπη, ώστε να τεθεί σε κίνηση αυτός ο ενάρετος κύκλος.

Σε ποιους τομείς εστιάζει το ψηφιακό θεματολόγιο;

Στο θεματολόγιο σκιαγραφούνται επτά πεδία προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης:

 • δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς

 • βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ

 • αύξηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στο διαδίκτυο

 • εξασφάλιση της παροχής πολύ ταχύτερης πρόσβασης στο διαδίκτυο

 • ενθάρρυνση επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη

 • ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης

 • εφαρμογή των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και η γήρανση του πληθυσμού.

Ποιες βασικές δράσεις προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Ψηφιακή ενιαία αγορά

Έφτασε η ώρα για μια νέα ενιαία αγορά από την οποία θα προκύψουν τα οφέλη της ψηφιακής εποχής.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί ένα συνονθύλευμα εθνικών επιγραμμικών αγορών, ενώ οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Το εμπορικό και το πολιτιστικό περιεχόμενο και οι υπηρεσίες πρέπει να κυκλοφορούν εκατέρωθεν των συνόρων· τούτο πρέπει να επιτευχθεί με εξάλειψη των ρυθμιστικών φραγμών και διευκόλυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών και τιμολογίων, της επίλυσης των διαφορών και με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών. Μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα μέσα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Το εμπορικό και το πολιτιστικό περιεχόμενο και οι υπηρεσίες πρέπει να κυκλοφορούν διασυνοριακά· τούτο πρέπει να επιτευχθεί με εξάλειψη των ρυθμιστικών φραγμών και διευκόλυνση των

Το ψηφιακό θεματολόγιο, για παράδειγμα:

 • θα τονώσει την επαγγελματική δραστηριότητα τηλεφόρτωσης μουσικής (στην ΕΕ βρίσκεται μόλις στο 25% του επιπέδου των ΗΠΑ) απλοποιώντας τη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων δημιουργού, διαχείρισης και αδειοδότησης. Μεταξύ άλλων, έως το τέλος του 2010, η Επιτροπή θα προτείνει μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων για ενίσχυση της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της πανευρωπαϊκής αδειοδότησης (για επιγραμμική) διαχείριση δικαιωμάτων. Η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί το 2012, μετά την έκδοση πράσινης βίβλου, εντός του τρέχοντος έτους.

 • θα καθορίσει την ημερομηνία για τη μετάβαση σε μια ενιαία αγορά για επιγραμμικές (διαδικτυακές) πληρωμές. Επί του παρόντος, μόνο το 8% των καταναλωτών της ΕΕ που πραγματοποιούν επιγραμμικές αγορές αγοράζουν προϊόντα από άλλη χώρα, ενώ το 60% των επιχειρούμενων διασυνοριακών εντολών αγοράς στο διαδίκτυο αποτυγχάνουν για τεχνικούς ή νομικούς λόγους, όπως η απόρριψη μη εγχώριων πιστωτικών καρτών.

 • θα προωθήσει το ιδιωτικό και δημόσιο ηλ-εμπόριο με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων ηλ-υπογραφής το 2011, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η αναγνώριση της ασφαλούς ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας εκτός των συνόρων.

 • θα ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών και θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη τους με την επικαιροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έως το τέλος του 2010.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών στον κυβερνοχώρο με την έκδοση ψηφιακού κώδικα που, με σαφή και προσιτό τρόπο, θα συνοψίζει τα δικαιώματα των πολιτών στον επιγραμμικό κόσμο. Επί του παρόντος, πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να ενημερωθούν εύκολα για τα ψηφιακά τους δικαιώματα, ειδικά όταν αυτά είναι διασκορπισμένα σε διάφορα δυσνόητα νομικά έγγραφα.

Άλλες δράσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη δυνατότητα επίτευξης δίκαιων όρων στις συναλλαγές τους στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή θα προωθήσει την ιδέα δημιουργίας επιγραμμικών σημάτων αξιοπιστίας στην ΕΕ, κυρίως για ιστότοπους λιανικής και θα προτείνει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα επιγραμμικής επίλυσης διαφορών για συναλλαγές ηλ-εμπορίου, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα.

Διαλειτουργικότητα και πρότυπα

Χρειαζόμαστε αποτελεσματική διαλειτουργικότητα προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής για την οικοδόμηση μιας γνήσια ψηφιακής κοινωνίας.

Το διαδίκτυο αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα της δύναμης της τεχνικής διαλειτουργικότητας. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του οδήγησε στη δημιουργία δισεκατομμυρίων διαλειτουργικών συσκευών και εφαρμογών σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, για να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη από την εξάπλωση των ΤΠΕ στην Ευρώπη, πρέπει να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών, εφαρμογών, αποθετηρίων δεδομένων, υπηρεσιών και δικτύων.

Το πλαίσιο προϋποθέσεων για τη διαλειτουργικότητα μπορεί να βελτιωθεί με διάφορους τρόπους. Ένας σημαντικός τρόπος είναι να διασφαλιστεί η ύπαρξη και η χρήση ορθών προτύπων ΤΠΕ, κυρίως στις δημόσιες συμβάσεις και στη νομοθεσία.

Για παράδειγμα, το ψηφιακό θεματολόγιο:

 • θα προτείνει νομικά μέτρα για μεταρρύθμιση των κανόνων εφαρμογής των προτύπων ΤΠΕ, ώστε να επιτραπεί η χρήση ορισμένων προτύπων που έχουν εκπονηθεί από φόρουμ και κοινοπραξίες ΤΠΕ.

  Ωστόσο, η Επιτροπή θα ασχοληθεί επίσης με καταστάσεις στις οποίες τα πρότυπα δεν είναι αποτελεσματικά λόγω μη υποστήριξής τους από σημαντικούς συντελεστές της αγοράς. Ένας περαιτέρω στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων μέσω μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής και πλαισίου διαλειτουργικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Εμπιστοσύνη και ασφάλεια

Οι Ευρωπαίοι δεν θα υιοθετήσουν τεχνολογία την οποία δεν εμπιστεύονται·- πρέπει να αισθάνονται εμπιστοσύνη και ασφάλεια κατά την επιγραμμική σύνδεση.

Οι Ευρωπαίοι δεν θα προχωρήσουν σε ακόμη πιο εξελιγμένες επιγραμμικές δραστηριότητες, εάν δεν αισθάνονται ότι οι ίδιοι - και τα παιδιά τους - μπορούν να βασίζονται πλήρως στα δίκτυά τους. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος - από την κακοποίηση παιδιών έως την κλοπή ταυτότητας και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, καθώς και να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός αντιμετώπισης.

Παράλληλα, ο πολλαπλασιασμός των βάσεων δεδομένων και των νέων τεχνολογιών δημιουργεί νέες προκλήσεις. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, τόσο σε επιγραμμικό όσο και σε μη επιγραμμικό περιβάλλον.

Το διαδίκτυο έχει γίνει πλέον καθοριστικής σημασίας υποδομή πληροφοριών, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά· κατά συνέπεια, τα συστήματα πληροφορικής και τα δίκτυά μας πρέπει να καταστούν ανθεκτικά και ασφαλή σε κάθε είδους νέες απειλές.

Για παράδειγμα, το ψηφιακό θεματολόγιο:

 • θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας απόκρισης σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου ομάδων διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας (CERT), και θα προτείνει το 2010 έναν ενισχυμένο ρόλο για τον ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA).

 • θα προτείνει αυστηρότερη νομοθεσία για την καταπολέμηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εναντίον συστημάτων πληροφορικής το 2010, και θα διατυπώσει, έως το 2013, συναφείς κανόνες δικαιοδοσίας στον κυβερνοχώρο, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης τη δημιουργία ανοικτών γραμμών επικοινωνίας για την καταγγελία παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου από παιδιά και γονείς και θα συνεργαστεί με τις χώρες της ΕΕ για τη διδασκαλία της επιγραμμικής ασφάλειας στα σχολεία.

Σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους κανόνες τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι πάροχοι υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν παραβιάσεις στην ασφάλεια προσωπικών δεδομένων (βλέπε MEMO/09/568). Η εν εξελίξει αναθεώρηση του γενικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων της ΕΕ θα διερευνήσει επίσης την πιθανή επέκταση της υποχρέωσης για κοινοποίηση παραβιάσεων της ασφάλειας των δεδομένων.

Ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο

Χρειαζόμαστε πολύ γρήγορο διαδίκτυο, ώστε η οικονομία να σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ευημερία, καθώς και για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που επιθυμούν.

Η Ευρώπη χρειάζεται ευρέως διαθέσιμη ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε ανταγωνιστικές τιμές. Στόχος της ΕΕ είναι η παροχή βασικής ευρυζωνικής σύνδεσης σε όλους τους Ευρωπαίους έως το 2013, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι, έως το 2020, (i) όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο, άνω των 30 Mbps και (ii) το 50% και άνω των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα έχουν συνδέσεις στο διαδίκτυο με ταχύτητα άνω των 100 Mbps.

Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική, που θα βασίζεται σε συνδυασμό τεχνολογιών, εστιάζοντας σε δύο παράλληλους στόχους: αφενός, να διασφαλιστεί καθολική ευρυζωνική κάλυψη (συνδυασμός σταθερής και ασύρματης) με ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο που θα αυξάνονται σταδιακά έως τα 30 Mbps και άνω. Αφετέρου, στόχος είναι η βαθμιαία προώθηση της εξάπλωσης και αφομοίωσης των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) σε μεγάλο μέρος της ΕΕ, που θα παρέχουν τη δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορων συνδέσεων στο διαδίκτυο, άνω των 100 Mbps.

Το ψηφιακό θεματολόγιο, για παράδειγμα:

 • θα διασφαλίσει ότι έως το 2020 όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε πολύ ταχύτερο διαδίκτυο, όπως καθορίζεται στους στόχους της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει το 2010 ανακοίνωση σχετικά με την ευρυζωνική σύνδεση που θα σκιαγραφεί ένα κοινό πλαίσιο δράσεων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης του τρόπου προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων μέσω πιστωτικών ενισχύσεων (με υποστήριξη της ΕΤΕπ και των ταμείων της ΕΕ), ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα και της έκδοσης μιας σύστασης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ανταγωνιστικά δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς.

Έρευνα και καινοτομία

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις Ε&Α και να εξασφαλίσει ότι οι καλύτερες ιδέες μας θα φτάσουν στην αγορά.

Δεδομένου ότι οι ΤΠΕ συνεισφέρουν στη συνολική προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ισχύος, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία (25%), οι συσκευές ευρείας κατανάλωσης (41%) ή η υγεία και η ιατρική (33%), η απουσία επενδύσεων σε Ε&Α σε ΤΠΕ συνιστά απειλή για ολόκληρο τον τομέα μεταποίησης και υπηρεσιών της ΕΕ.

Το επενδυτικό χάσμα σχετίζεται, καταρχάς, με την αδύναμη και διάσπαρτη δημόσια προσπάθεια για Ε&Α. Για παράδειγμα, ο δημόσιος τομέας στην ΕΕ δαπανά λιγότερο από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για Ε&Α σε ΤΠΕ, πολύ κάτω από τα επίπεδα των ανταγωνιστικών οικονομιών. Δεύτερον, ο κατακερματισμός της αγοράς και η ευρεία διασπορά στη χρηματοδότηση της έρευνας περιορίζουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη καινοτόμων επιχειρήσεων ΤΠΕ, κυρίως των ΜΜΕ. Τρίτον, η Ευρώπη καθυστερεί στην αφομοίωση καινοτομιών που βασίζονται σε ΤΠΕ. Ενώ οι κοινωνικές αλλαγές, όπως η γήρανση του πληθυσμού ή η περιβαλλοντική κρίση, είναι σημαντική κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, η Ευρώπη κάνει περιορισμένη χρήση των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας και Ε&Α για τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των δημόσιων υπηρεσιών της.

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, το ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο, για παράδειγμα:

 • να αυξήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις μέσω προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με χρήση διαρθρωτικών ταμείων για έρευνα και καινοτομία, καθώς και με τη διατήρηση του ρυθμού 20% της ετήσιας αύξησης του προϋπολογισμού Ε&A σε ΤΠΕ, τουλάχιστον για τη διάρκεια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας (7ο ΠΠ).

Επίσης, η Επιτροπή θα αναπτύξει τρόπους για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των ΜΜΕ και των νέων ερευνητών στη χρηματοδότηση της ΕΕ για έρευνα σε ΤΠΕ. Η Επιτροπή ζητά επίσης από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διπλασιάσουν τις ετήσιες δημόσιες δαπάνες Ε&Α σε ΤΠΕ, από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 11 δισεκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων της ΕΕ) με τρόπο που θα οδηγήσει αντίστοιχη αύξηση των ιδιωτικών δαπανών, από 35 δισεκατομμύρια ευρώ σε 70 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ψηφιακές δεξιότητες, γραμματισμός και ηλεκτρονική κοινωνική ένταξη

Η ψηφιακή εποχή αφορά την ανάληψη ευθυνών και τη χειραφέτηση: η έλλειψη προσόντων ή δεξιοτήτων δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση στο εν λόγω δυναμικό.

Δεδομένου ότι όλο και περισσότερες καθημερινές εργασίες διεξάγονται επιγραμμικά, από την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας έως την καταβολή φόρων ή την κράτηση εισιτηρίων, η χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής για πολλούς Ευρωπαίους. Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (250 εκατομμύρια) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ 150 εκατομμύρια – το 30% περίπου - δεν το έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ. Συχνά ισχυρίζονται ότι δεν το έχουν ανάγκη ή ότι είναι πολύ ακριβό. Αυτή η ομάδα αποτελείται κυρίως από άτομα ηλικίας 65 έως 74 ετών, άτομα με χαμηλό εισόδημα, ανέργους και άτομα κατώτερου μορφωτικού επιπέδου.

Επίσης, η Ευρώπη πάσχει από έλλειψη καλλιέργειας των επαγγελματικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και ενδεχομένως από κατάλληλους επαγγελματίες για την κάλυψη 700 000 θέσεων εργασίας στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών (TΠ) έως το 2015.

Αυτές οι ελλείψεις αποκλείουν πολλούς πολίτες από την ψηφιακή κοινωνία και οικονομία και αποτελούν τροχοπέδη στο θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι ΤΠΕ στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, το ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο, για παράδειγμα:

 • να γεφυρώσει το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων με την προώθηση καλύτερου συντονισμού των πρωτοβουλιών που αφορούν δεξιότητες ΤΠΕ σε επίπεδο κρατών μελών, προτείνοντας ειδικά να καταστούν ο ψηφιακός γραμματισμός και οι δεξιότητες προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 • να προωθήσει την προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ στην αγορά εργασίας αναπτύσσοντας εργαλεία έως το 2012 για τον προσδιορισμό των ικανοτήτων των επαγγελματιών και των χρηστών ΤΠΕ, ώστε οι εταιρείες που αναζητούν εργαζόμενους με συγκεκριμένες δεξιότητες ΤΠΕ να μπορούν να συγκρίνουν εύκολα τις δεξιότητές τους.

Η Επιτροπή, βάσει ανασκόπησης των επιλογών, θα διατυπώσει επίσης προτάσεις έως το 2012, ώστε να διασφαλιστεί ότι, έως το 2015, οι ιστότοποι που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμοι σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

Οφέλη για την κοινωνία από τη χρήση των ΤΠΕ

Η έξυπνη χρήση της τεχνολογίας και η αξιοποίηση των πληροφοριών θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, όπως η κλιματική αλλαγή και η γήρανση του πληθυσμού.

Η χρήση και η εφαρμογή των ΤΠΕ είναι συμβολή καθοριστικής σημασίας ώστε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει μελλοντικά προβλήματα, όπως η υποστήριξη μιας γηράσκουσας κοινωνίας, η κλιματική αλλαγή, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η βελτίωση της απόδοσης των μεταφορών και της κινητικότητας, η ενδυνάμωση των ασθενών και η εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία.

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, το ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο, για παράδειγμα:

 • να διασφαλίσει ότι ο τομέας των ΤΠΕ θα ηγηθεί της προσπάθειας μέσω της αναφοράς των δικών του εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εξασφαλίζοντας έως το 2011 την υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας, ανοίγοντας το δρόμο για άλλους ενεργειοβόρους τομείς.

 • να δημιουργήσει ευρείας κλίμακας πολιτικές δράσεις που προσφέρουν στους Ευρωπαίους ασφαλή επιγραμμική πρόσβαση στα ιατρικά τους δεδομένα , ώστε να παρέχουν επίσης, όπου και αν βρίσκονται, τη δυνατότητα πρόσβασης ιατρών στους ιατρικούς τους φακέλους.

 • να αυξήσει την ασφάλεια και την ιατρική υποστήριξη των Ευρωπαίων, για παράδειγμα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό, μέσω καθορισμού ενός ελάχιστου συνόλου πληροφοριών σχετικά με την υγεία που θα συμπεριλαμβάνονται στους φακέλους των ασθενών, οι οποίοι θα είναι προσβάσιμοι ηλεκτρονικά από οποιοδήποτε μέρος της ΕΕ.

 • να βελτιώσει την επιγραμμική πρόσβαση στον πλούτο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προτείνοντας ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης της δημόσιας ψηφιακής βιβλιοθήκης της ΕΕ Europeana, και ψηφιοποίησης των πολιτιστικών έργων της Ευρώπης.

 • να εντάξει την ηλε-διακυβέρνηση στην καθημερινή πρακτική των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων, καταρτίζοντας κατάλογο κοινών διασυνοριακών υπηρεσιών που θα παρέχουν στις επιχειρήσεις και στους πολίτες τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα ή να διαμένουν οπουδήποτε στην ΕΕ, καθώς και δημιουργώντας συστήματα αμοιβαίας αναγνώρισης των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.

Οι δράσεις αυτές, καθώς και πολλές άλλες καθιστούν το ψηφιακό θεματολόγιο ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για τα επόμενα χρόνια.

Πότε θα εφαρμοστεί το ψηφιακό θεματολόγιο;

Η σημερινή ανακοίνωση περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που θα εφαρμοστούν ή προτείνεται να εφαρμοστούν τα επόμενα 2-3 χρόνια, καθώς και συμπληρωματικές δράσεις έως το 2015. Στη συνέχεια, η πρωτοβουλία θα εξελιχθεί και θα αναπτυχθεί για τα επόμενα 10 χρόνια, ως εμβληματική δράση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την επίτευξη των στόχων του 2020.

Το ψηφιακό θεματολόγιο θα εφαρμοστεί μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς;

Για να υλοποιηθεί αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (μέσω τακτικού διαλόγου) και με τα κράτη μέλη (μέσω ομάδας υψηλού επιπέδου), καθώς και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς όλων των επιπέδων σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα διοργανώσει πλατφόρμες ενδιαφερόμενων φορέων προσανατολισμένες στη δράση, καθώς και ετήσια ψηφιακή συνέλευση για αξιολόγηση της προόδου και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

Παράρτημα 1: Βασικές δράσεις

Προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης

Σφύζουσα ψηφιακή ενιαία αγορά

Βασική δράση 1: Απλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης δικαιωμάτων δημιουργού, διαχείρισης και διασυνοριακής αδειοδότησης με:

• Ενίσχυση της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της πανευρωπαϊκής αδειοδότησης για (επιγραμμική) διαχείριση δικαιωμάτων, με πρόταση οδηγίας πλαίσιο σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων

2010

• Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης και της διάδοσης πολιτιστικών έργων στην Ευρώπη, με πρόταση οδηγίας για τα ορφανά έργα, για τη διεξαγωγή διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους με σκοπό τη λήψη περαιτέρω μέτρων για εξαντλημένα έργα, που θα συμπληρώνεται από βάσεις δεδομένων πληροφόρησης περί δικαιωμάτων

2010

• Αναθεώρηση της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και κυρίως του πεδίου εφαρμογής και των αρχών για τιμολόγηση πρόσβασης και χρήσης.

2012

Βασική δράση 2: Διασφάλιση της ολοκλήρωσης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), ενδεχομένως με δεσμευτικά νομικά μέτρα για τον καθορισμό της ημερομηνίας λήξης της μετάβασης και διευκόλυνση της ανάδειξης ενός διαλειτουργικού ευρωπαϊκού πλαισίου ηλε-τιμολόγησης με έκδοση σχετικής ανακοίνωσης και με τη δημιουργία πολυμερούς φόρουμ ενδιαφερόμενων φορέων

2010

Βασική δράση 3: Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές με σκοπό την παροχή νομικού πλαισίου για διασυνοριακή αναγνώριση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλούς ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας

2011

Βασική δράση 4: Επανεξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των ατόμων και την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους

2010

Διαλειτουργικότητα και πρότυπα

Βασική δράση 5: Στο πλαίσιο της ανασκόπησης της πολιτικής τυποποίησης της ΕΕ, πρόταση νομοθετικών μέτρων σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των ΤΠΕ για τη μεταρρύθμιση των κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων ΤΠΕ στην Ευρώπη, ώστε να επιτραπεί η χρήση ορισμένων προτύπων εκπονημένων από φόρουμ και κοινοπραξίες ΤΠΕ

2010

Εμπιστοσύνη και ασφάλεια

Βασική δράση 6: Παρουσίαση μέτρων που αποσκοπούν σε ενισχυμένη και υψηλού επιπέδου πολιτική ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως ενός εκσυγχρονισμένου ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA), και μέτρα που παρέχουν τη δυνατότητα ταχύτερης αντίδρασης σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας CERT για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

2010

Βασική δράση 7: Παρουσίαση έως το 2010 μέτρων, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών πρωτοβουλιών, για την καταπολέμηση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εναντίον συστημάτων πληροφορικής, καθώς και, έως το 2013, συναφών κανόνων δικαιοδοσίας στον κυβερνοχώρο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

2010 2013

Ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο

Βασική δράση 8: Έκδοση ανακοίνωσης για τις ευρυζωνικές επικοινωνίες που θα σκιαγραφεί ένα κοινό πλαίσιο δράσεων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για την επίτευξη των ευρυζωνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, μεταξύ των οποίων:

2010

• Ενίσχυση και εξορθολογισμός έως το 2014, σε αυτό το πλαίσιο, της χρηματοδότησης ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας με χρήση μέσων της ΕΕ (π.χ. ΕΤΠΑ, ERDP, ΕΓΤΑΑ, TEN, CIP) και διερεύνηση του τρόπου προσέλκυσης κεφαλαίων για ευρυζωνικές επενδύσεις μέσω πιστωτικών ενισχύσεων (με την υποστήριξη της ΕΤΕπ και των ταμείων της ΕΕ)

2014

• Υποβολή πρότασης, το 2010, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού προγράμματος πολιτικής ραδιοφάσματος με το οποίο θα καθιερωθεί συντονισμένη και στρατηγική πολιτική ραδιοφάσματος σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του ραδιοφάσματος και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους καταναλωτές και τον κλάδο

2010

• Έκδοση το 2010 σύστασης για ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ανταγωνιστικά δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς μέσω σαφών και αποτελεσματικών ρυθμιστικών μέτρων

2010

Έρευνα και καινοτομία

Βασική δράση 9: Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω στρατηγικής χρήσης προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με χρήση διαρθρωτικών ταμείων για έρευνα και καινοτομία, καθώς και με διατήρηση ρυθμού 20% στην ετήσια αύξηση του προϋπολογισμού για Ε&A σε ΤΠΕ, τουλάχιστον για τη διάρκεια του 7ου ΠΠ

_

Ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης

Βασική δράση 10: Πρόταση να καταστούν ο ψηφιακός γραμματισμός και οι δεξιότητες προτεραιότητα στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)

_

Βασική δράση 11: Ανάπτυξη εργαλείων για τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των ικανοτήτων των επαγγελματιών και των χρηστών ΤΠΕ, σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και το EUROPASS, και δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για επαγγελματισμό στις ΤΠΕ, ώστε να αυξηθούν οι ικανότητες και η κινητικότητα των επαγγελματιών ΤΠΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη

2012

Οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία από τη χρήση ΤΠΕ

Βασική δράση 12: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης του τομέα των ΤΠΕ με το χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση κοινών μεθόδων μέτρησης όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του τομέα και ενδεχομένως υποβολή πρότασης για λήψη νομικών μέτρων

2011

Βασική δράση 13: Ανάληψη πιλοτικών δράσεων, ώστε έως το 2015 να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι ασφαλή επιγραμμική πρόσβαση στα ιατρικά τους δεδομένα και έως το 2020 να έχει επιτευχθεί ευρύτερη εξάπλωση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής

2015- 2020

Βασική δράση 14: Πρόταση σύστασης που θα καθορίζει ελάχιστο κοινό σύνολο ιατρικών δεδομένων των ασθενών για διαλειτουργικότητα των ιατρικών φακέλων, ώστε να είναι προσβάσιμοι ή να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ των κρατών μελών

2012

Βασική δράση 15: Πρότασης βιώσιμου μοντέλου χρηματοδότησης της δημόσιας ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana της ΕΕ και ψηφιοποίησης περιεχομένου

2012

Βασική δράση 16: Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί αμοιβαία αναγνώριση της ηλε-ταυτοποίησης και της ηλ-επαλήθευσης ταυτότητας σε όλη την ΕΕ με βάση τις επιγραμμικές «υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας» που θα προσφέρονται σε όλα τα κράτη μέλη (τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν τα πλέον κατάλληλα επίσημα έγγραφα πολιτών - που εκδίδονται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα)

2012

Παράρτημα 2: Βασικοί στόχοι επιδόσεων

Οι δείκτες αυτοί προέρχονται κυρίως από το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης 2011-20151 που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2009.

1. Στόχοι όσον αφορά την ευρυζωνικότητα:

Βασική ευρυζωνική πρόσβαση για όλους έως το 2013: βασική ευρυζωνική κάλυψη για το 100% των πολιτών της ΕΕ. (βάση: η συνολική κάλυψη DSL (ως % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ) ήταν 93% τον Δεκέμβριο του 2008.)

Ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση έως το 2020: ευρυζωνική κάλυψη 30 Mbps και πάνω, για το 100% των πολιτών της ΕΕ. (βάση: 23% των ευρυζωνικών συνδρομών είχαν ταχύτητα τουλάχιστον 10 Mbps, τον Ιανουάριο του 2010.)

Υπερταχεία ευρυζωνική πρόσβαση έως το 2020: 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών πρέπει να έχουν συνδρομές με ταχύτητα πάνω από 100Mbps. (δεν υπάρχει βάση σύγκρισης)

2. Ψηφιακή ενιαία αγορά:

Προώθηση ηλ-εμπορίου: 50% του πληθυσμού πρέπει έως το 2015 να πραγματοποιεί αγορές επιγραμμικά. (βάση: το 2009, το 37% των ατόμων ηλικίας 16-74 έχει παραγγείλει προϊόντα ή υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση κατά τους τελευταίους 12 μήνες.)

Διασυνοριακό ηλ-εμπόριο: 20% του πληθυσμού πρέπει να πραγματοποιεί διασυνοριακές αγορές επιγραμμικά έως το 2015. (βάση: το 2009, το 8% των ατόμων ηλικίας 16-74 έχει παραγγείλει προϊόντα ή υπηρεσίες από πωλητές άλλων χωρών της ΕΕ κατά τους τελευταίους 12 μήνες.)

Ηλ-εμπόριο για επιχειρήσεις: το 33% των ΜΜΕ πρέπει έως το 2015 να διεξάγουν επιγραμμικές αγορές / πωλήσεις. (βάση: κατά τη διάρκεια του 2008, 24% και 12% των επιχειρήσεων, αντίστοιχα, αγόρασαν / πούλησαν ηλεκτρονικά, για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το 1% του κύκλου εργασιών / συνόλου των αγορών.)

Ενιαία αγορά για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών: η διαφορά μεταξύ της περιαγωγής και των εθνικών τιμολογίων πρέπει έως το 2015 να πλησιάζει το μηδέν. (βάση: το 2009, η μέση τιμή περιαγωγής ανά λεπτό ήταν 0,38 λεπτά (πραγματοποίηση κλήσης) και η μέση τιμή ανά λεπτό για όλες τις κλήσεις στην ΕΕ ήταν 0,13 λεπτά (περιλαμβάνεται περιαγωγή).

3. Ψηφιακή κοινωνική ένταξη:

Αύξηση, έως το 2015, της τακτικής χρήσης του διαδικτύου από 60% σε 75% και από 41% έως 60% για τα μειονεκτούντα άτομα.(τα στοιχεία βάσης είναι του 2009)

Υποδιπλασιασμός, έως το 2015, του ποσοστού του πληθυσμού που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο (στο 15%). (βάση: το 2009, το 30% των ατόμων ηλικίας 16-74 δεν είχε ποτέ χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο.)

4. Δημόσιες υπηρεσίες:

Ηλε-διακυβέρνηση έως το 2015: 50% των πολιτών πρέπει να χρησιμοποιούν την ηλε-διακυβέρνηση, περισσότεροι από τους μισούς να επιστρέφουν συμπληρωμένα έντυπα. (βάση: το 2009, το 38% των ατόμων ηλικίας 16-74 είχαν κάνει χρήση υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης τους τελευταίους 12 μήνες και 47% από αυτούς χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης για αποστολή συμπληρωμένων εντύπων.)

Διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες: έως το 2015, επιγραμμική διάθεση όλων των βασικών διασυνοριακών δημοσίων υπηρεσιών που περιέχονται στον κατάλογο ο οποίος θα συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη μέχρι το 2011. (δεν υπάρχει βάση σύγκρισης)

5. Έρευνα και καινοτομία:

Αύξηση Ε&Α στις ΤΠΕ: διπλασιασμός δημόσιων επενδύσεων στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. (βάση: τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού ΤΠΕ ή οι δαπάνες που διατίθενται για Ε&Α (ICT GBAORD) ανήλθαν το 2007 σε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ ονομαστικής αξίας.)

6. Οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών:

Προώθηση του φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας: Έως το 2020, συνολική μείωση τουλάχιστον κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό. (δεν υπάρχει βάση σύγκρισης)

Για περισσότερες πληροφορίες

Jonathan Todd: (+ 32-2) 299 41 07 jonathan.todd@ec.europa.eu

Linda Cain: (+ 32-2) 299 90 19 linda.cain@ec.europa.eu

1 :

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης 2011-2015. Πρόκειται για ένα εννοιολογικό πλαίσιο για συλλογή στατιστικών σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, καθώς και για έναν κατάλογο βασικών δεικτών για συγκριτική αξιολόγηση.


Side Bar