Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/199

Bruksela, dnia 19 maja 2010 r.

Europejska agenda cyfrowa: praktyczne korzyści dla obywateli

(zob. również IP/10/581 i MEMO/10/200)

Komisja Europejska przedstawiła właśnie ambitną europejską agendę cyfrową, w której określono siedem priorytetowych obszarów działań: stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, wzmocnienie interoperacyjności, zwiększenie zaufania do internetu i zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji, zapewnienie dostępu do znacznie szybszego internetu, wzrost nakładów na badania naukowe i rozwój, poprawa umiejętności informatycznych i zwiększenie włączenia cyfrowego oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w odpowiedzi na stojące przed społeczeństwem wyzwania, takie jak zmiany klimatu i starzenie się społeczeństwa. W ramach powyższych siedmiu obszarów agendy cyfrowej przewiduje się podjęcie 100 działań, w tym 31 o charakterze legislacyjnym. Agenda cyfrowa to pierwsza z inicjatyw przewodnich realizowanych w ramach strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (zob. IP/10/225). Ogólny nacisk w agendzie cyfrowej położono na nowoczesne technologie i usługi, które umożliwią zwiększenie zatrudnienia i dobrobytu gospodarczego w Europie oraz pod wieloma względami wpłyną na poprawę codziennego funkcjonowania obywateli i przedsiębiorstw w UE. Poniżej przedstawiono kilka praktycznych przykładów, które ilustrują, jak środki wprowadzane w ramach agendy cyfrowej przełożą się na praktyczne korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw.

Konsumenci: dynamiczny jednolity rynek cyfrowy i dostęp do szybkiego internetu

Cyfrowy świat powinien być dostępny na wyciągnięcie ręki. Niestety w chwili obecnej ciągle zbyt wielu obywateli w Europie nie korzysta w pełni z szybkiego rozwoju internetu ze względu na słaby rozwój jednolitego rynku cyfrowego, strach przed korzystaniem z sieci czy też brak dostępu do szybkich łączy internetowych.

Konsumenci w dalszym ciągu nie mogą czerpać pełnych korzyści z konkurencyjnych cen i szerokiej gamy możliwości, jakie stwarza jednolity europejski rynek cyfrowy. Niejednokrotnie łatwiej jest dokonać zakupu internetowego w Stanach Zjednoczonych niż w innym kraju UE. Przykładowo, w nawet do 60 proc. przypadków próby zrobienia zakupów przez internet w innym kraju UE kończą się niepowodzeniem ze względu na fakt, iż karta kredytowa, którą klient chce dokonać płatności, została wydana w „nieodpowiednim” kraju. Kolejny przykład to fakt, że konsumenci mogą kupować płyty kompaktowe we wszystkich sklepach muzycznych w Europie, ale niejednokrotnie nie mogą legalnie pobierać muzyki przez internet z innego kraju UE, ponieważ prawa autorskie są licencjonowane osobno dla poszczególnych krajów. Wskutek tej fragmentacji ilość legalnie pobieranych plików muzycznych jest w Europie czterokrotnie niższa niż w USA. Do tego dochodzi jeszcze fakt, iż 12 proc. użytkowników sieci nie uważa transakcji internetowych za stuprocentowo bezpieczne.

Jeśli chodzi o usługi telekomunikacyjne, mimo wprowadzenia przez UE środków dotyczących roamingu konsumenci nadal niechętnie korzystają z telefonów komórkowych przebywając za granicą. Dzieje się tak dlatego, że ceny tych samych usług naliczane za granicą są wyższe niż w ich własnych państwach członkowskich, zwłaszcza w przypadku przesyłania danych.

Jednym z celów europejskiej agendy cyfrowej jest rozwiązanie tych problemów, aby umożliwić obywatelom czerpanie wszystkich potencjalnych korzyści płynących ze społeczeństwa cyfrowego.

Przykładowo, agenda ma na celu zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu, który nie tylko umożliwi obywatelom zakupy, twórczość, naukę, kontakty towarzyskie i inne rodzaje kontaktów w sieci, lecz również jest niezbędny do osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Zgodnie z celem zapisanym w europejskiej agendzie cyfrowej do 2020 r. wszyscy Europejczycy powinni mieć dostęp do łączy internetowych o przepustowości wynoszącej co najmniej 30 Mb/s, a połowa europejskich gospodarstw domowych powinna dysponować łączami o przepustowości 100 Mb/s lub większej.

W ramach agendy cyfrowej wspierana będzie również koordynacja zarządzania widmem radiowym na szczeblu UE, aby przyspieszyć rozwój innowacyjnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Agenda stworzy jasne zasady wspierania inwestycji w otwarte i konkurencyjne sieci nowej generacji i ułatwi organom publicznym zapewnienie infrastruktury szerokopasmowej w miejscach, gdzie ze względu na uwarunkowania geograficzne lub ograniczoną liczbę potencjalnych klientów sam rynek i inwestycje prywatne nie są w stanie zapewnić dostępu do szybkiego internetu (np. obszary wiejskie).

Jednym z celów agendy cyfrowej jest również rozwiązanie – na szczeblu ogólnoeuropejskim – kwestii dostępu do legalnych treści w internecie poprzez uproszczenie procesu udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i wydawania licencji transgranicznych. W ramach agendy wspierana będzie również zakrojona na szeroką skalę cyfryzacja bogatych zbiorów bibliotek, archiwów i muzeów narodowych oraz ułatwianie dostępu do nich za pomocą Europeany (www.europeana.eu), europejskiego portalu bibliotek cyfrowych (zob. MEMO/10/166).

Inne działania w tym obszarze obejmują ułatwienie dokonywania płatności elektronicznych i wystawiania faktur elektronicznych w dowolnym miejscu w Europie, co ma zachęcić konsumentów do robienia zakupów przez internet w innych krajach.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo Europejczyków w sieci, dzięki realizacji agendy cyfrowej wzmocnione zostaną przepisy EU dotyczące ochrony danych osobowych, powstanie poprawiona wersja cyfrowego przewodnika po prawach obowiązujących w środowisku internetowym „eYOU” (http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm), który będzie praktyczniejszy i łatwiejszy w użyciu, oraz zaproponowane zostanie utworzenie ogólnounijnego systemu rozwiązywania sporów dotyczących transakcji internetowych.

Jednym z celów agendy cyfrowej jest również zmniejszenie wśród obywateli obaw związanych z korzystaniem z internetu, m.in. poprzez zapewnienie lepszej koordynacji europejskich działań w przypadku ataków cybernetycznych, kradzieży tożsamości i problemów ze spamem.

Po przeprowadzeniu analizy kosztów, jakie Europa ponosi w wyniku braku jednolitego rynku w dziedzinie telekomunikacji, Komisja planuje wprowadzenie dalszych środków mających na celu, na przykład, zmniejszenie do 2015 r. różnicy między cenami połączeń w roamingu a cenami połączeń krajowych prawie do zera.

Pracownicy – dostosowanie umiejętności do wymogów ery cyfrowej

Europa cierpi obecnie z powodu narastającego niedoboru specjalistów z dziedziny TIK. 150 milionów mieszkańców Europy, czyli około 30 proc., nigdy nie korzystało z internetu, a w programach edukacyjnych i szkoleniowych nadal nie kładzie się wystarczającego nacisku na umiejętności z dziedziny TIK, które w dobie cyfrowej są niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Celem agendy cyfrowej jest rozwój i poprawa umiejętności informatycznych wszystkich obywateli UE, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy sytuację finansową, aby mogli oni brać czynny udział w życiu społeczeństwa cyfrowego oraz aby mogli korzystać z perspektyw cyfrowych, jakie otwierają się na rynku zatrudnienia.

Istnieje także wielki niewykorzystany potencjał w postaci milionów młodych osób i milionów kobiet w różnym wieku, które regularnie wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne i które można by zachęcić do podjęcia pracy w sektorze TIK lub w branży technologicznej. Te ogromne zasoby potencjalnych zdolności i środków należy wykorzystać w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. W ramach agendy cyfrowej prowadzone będą działania mające na celu uświadomienie wszystkim obywatelom, a zwłaszcza osobom młodszym, potencjału, jaki niosą ze sobą technologie informacyjno-komunikacyjne dla wszystkich rodzajów zawodów. UE zaapeluje do wszystkich państw członkowskich o priorytetowe traktowanie umiejętności i kompetencji cyfrowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z myślą o osobach, które wykorzystują już swoje umiejętności TIK i pracują w branży technologicznej, w ramach agendy określone i uznane zostaną umiejętności specjalistów TIK, tak aby przedsiębiorstwa, które potrzebują pracowników posiadających określone umiejętności TIK, mogły ich z łatwością znaleźć.

Pacjenci i lekarze – TIK w służbie stabilnej opieki zdrowotnej

Dzięki inwestycjom w technologie cyfrowe związane z opieką medyczną, znane również jako e-zdrowie, możliwe jest rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług dostępnych dla pacjentów i pracowników służby zdrowia w Europie. Przykładowo, nowe usługi telemedyczne, takie jak internetowe konsultacje lekarskie, oraz urządzenia przenośne, które monitorują stan zdrowia osób cierpiących na choroby przewlekłe i osób niepełnosprawnych, mogą teoretycznie zapewnić możliwość ruchu pacjentom, którzy wcześniej nigdy nie byli w stanie się sami poruszać.

W praktyce dzięki usługom typu e-zdrowie można zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów lekarskich i umożliwić wcześniejsze diagnozowanie problemów zdrowotnych. Dzięki możliwości sprawowania opieki nad pacjentami chorymi na serce za pośrednictwem internetu w ich domach wskaźnik przeżywalności może wzrosnąć o 15 proc., długość hospitalizacji może się zmniejszyć o 26 proc., a koszty opieki pielęgniarskiej mogą być niższe o 10 proc. Oszczędności te mają niebagatelne znaczenie w czasach kryzysu gospodarczego. Dzięki e-receptom możliwe będzie zmniejszenie o 15 proc. ilości błędów polegających na podaniu pacjentowi niewłaściwej dawki lekarstwa. Usługi typu e-zdrowie będą niezbędne do tego, aby utrzymać koszty opieki medycznej na przystępnym poziomie oraz aby wszyscy obywatele starzejących się europejskich społeczeństw mieli łatwy dostęp do opieki medycznej.

Jednym z celów agendy cyfrowej jest zapewnienie Europejczykom do 2015 r. bezpiecznego dostępu do ich danych medycznych nie tylko z domu, ale także z każdego miejsca w UE. Ułatwiłoby to lekarzom pracę, a pacjenci mieliby zapewnioną opiekę medyczną najwyższej jakości, bez względu no, czy leczą się siebie w kraju, czy w innym państwie członkowskim UE.

Przemysł wytwórczy – perspektywa interoperacyjnej gospodarki cyfrowej

Sektor TIK w dużej mierze odpowiada za ogólny wzrost wydajności w gospodarce europejskiej (technologie informacyjno-komunikacyjne odpowiadały w ciągu ostatnich 15 lat za połowę wzrostu wydajności w Europie – zob. IP/10/571 – a tendencja ta będzie się prawdopodobnie nasilać).

W sytuacji idealnej usługi i urządzenia cyfrowe powinny ze sobą bezkonfliktowo współpracować i płynnie wymieniać między sobą informacje. Niestety na chwilę obecną jesteśmy daleko od takiego stanu rzeczy. Wiele urządzeń i programów komputerowych nie współdziała ze sobą tak dobrze, jak można by tego oczekiwać, co prowadzi do fragmentacji rynków i braku konkurencji. Obowiązujące procedury normalizacyjne również często nie nadążają za postępem technicznym. Zintegrowane wykorzystanie różnych technologii jest ze względu na te kwestie bardzo trudne i prowadzi do tego, że korzystając z usług internetowych, w tym również z usług publicznych, użytkownicy zmuszeni są do korzystania z określonych programów i urządzeń, a to z kolei niesie ze sobą ryzyko powstania monopoli i wzrostu cen. Przeszkody tego typu uniemożliwiają również opracowywanie przez przemysł wytwórczy nowatorskich produktów i usług, hamując potencjalnie tak bardzo pożądany wzrost gospodarki i zatrudnienia.

Aby rozwiązać te problemy, w agendzie cyfrowej przewidziano dokonanie przed końcem 2010 r. przeglądu unijnej polityki normalizacji, w ramach którego szczególny nacisk położony zostanie na potrzebę dostosowania europejskich procedur normalizacyjnych w dziedzinie TIK do dynamicznie rozwijających się rynków nowych technologii. Ponadto Komisja opublikuje wytyczne w sprawie ustalania norm, zamówień publicznych w dziedzinie TIK oraz interoperacyjności.

Branża TIK – badania i rozwój na rzecz gospodarki cyfrowej

Jednym z głównych celów agendy cyfrowej jest rozwiązanie problemu niedoinwestowania i rozdrobnienia europejskich działań badawczych prowadzonych w sektorze TIK. Wydatki na badania i rozwój w dziedzinie TIK wynoszą w Europie zaledwie 40 proc. tego, ile na ten cel wydają Stany Zjednoczone. Ze strategicznego punktu widzenia jest to słaby punkt Europy, gdyż sektor TIK stanowi główną siłę napędową nowoczesnych gospodarek.

Celem agendy cyfrowej będzie zwiększenie inwestycji prywatnych poprzez strategiczne wykorzystanie zamówień przedkomercyjnych i partnerstw publiczno-prywatnych, za pomocą przeznaczonych na badania i innowacje unijnych funduszy regionalnych i innych oraz utrzymując tempo rocznego wzrostu unijnego budżetu TIK na badania i rozwój przynajmniej do końca 2013 r.

W sektorze TIK odczuwalny jest również brak wysoko wykwalifikowanych specjalistów z tej branży, który powoduje problemy kadrowe w chwili obecnej i będzie je powodował w przyszłości. W europejskiej agendzie cyfrowej kwestię tę podjęto potwierdzając wsparcie dla oferty szkoleniowej w dziedzinie TIK oraz proponując środki mające na celu zwiększenie atrakcyjności kariery zawodowej w tej branży. Zwiększenie liczby lepiej wykształconych specjalistów z dziedziny TIK umożliwi szybki rozwój branży, który w dużej mierze uzależniony jest od umiejętności i kompetencji zatrudnionych w niej pracowników.

Z myślą o osobach, które wykorzystują już swoje umiejętności TIK i pracują w branży technologicznej, w ramach agendy określone i uznane zostaną kompetencje specjalistów z dziedziny TIK, tak aby przedsiębiorstwa, które potrzebują pracowników posiadających określone umiejętności TIK, mogły ich z łatwością znaleźć.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – e-administracja i ułatwienie działalności MŚP

Jednym z celów agendy cyfrowej jest zmniejszenie biurokracji i usunięcie przeszkód, które uniemożliwiają 99 proc. europejskich przedsiębiorstw czerpanie pełnych korzyści z możliwości, jakie stwarza jednolity rynek cyfrowy. Zgodnie z jednym z ogólnych celów agendy, do 2015 r. 33 proc. MŚP powinno dokonywać zakupów lub prowadzić sprzedaż za pośrednictwem internetu.

W tym kontekście szczególnie istotne jest zakończenie prac nad Jednolitym Europejskim Obszarem Płatniczym (SEPA), dzięki któremu dokonywanie płatności elektronicznych i wystawianie faktur elektronicznych w przypadku transakcji międzynarodowych będzie oparte o bezpieczne i wydajne metody, a przez to łatwiejsze w użyciu dla MŚP.

W agendzie cyfrowej położono nacisk na usprawnienie funkcjonowania e-administracji, aby MŚP spędzały mniej czasu na procedurach administracyjnych, a więcej na poszukiwaniu nowych możliwości handlowych. W szczególności pełne wdrożenie przepisów UE dotyczących elektronicznych zamówień publicznych, praktycznej elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania usług transgranicznych stworzy liczne nowe możliwości handlowe w kontekście transgranicznym. Do 2011 r. kraje UE powinny uzgodnić wspólny wykaz kluczowych transgranicznych usług publicznych (np. wystawianie certyfikatów elektronicznych potwierdzających status dostawcy w procesach zamówień), dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli zakładać i prowadzić przedsiębiorstwa w każdej części Europy, bez względu na ich miejsce zamieszkania czy siedzibę. Te kluczowe usługi powinny być dostępne w internecie do końca 2015 r.

Artyści, autorzy, muzycy

Internet stanowi unikalną platformę dystrybucji treści kulturowych i daje autorom, kompozytorom i artystom dostęp do szerszego grona odbiorców. Europa musi zdecydowanie zwiększyć dynamikę procesów tworzenia, produkcji i dystrybucji treści cyfrowych. W tym celu konieczne jest stworzenie w Europie sprawnie działającego jednolitego rynku cyfrowego oraz zapewnienie skuteczniejszej ochrony wynagrodzenia autorów i innych twórców.

W przypadku niektórych rodzajów treści jednolity rynek cyfrowy jest w Europie podzielony, ponieważ prawami zarządza się w każdym kraju osobno, i tak np. utworzenie ogólnoeuropejskiego internetowego sklepu muzycznego i filmowego wymagałoby indywidualnych negocjacji w sprawie udostępnienia praw z organami zarządzającymi prawami autorskimi w każdym z 27 państw członkowskich. W efekcie europejscy konsumenci mogą, przykładowo, kupować płyty CD w dowolnym sklepie, ale często nie są w stanie kupić muzyki poprzez legalne platformy internetowe w UE ponieważ licencje wydaje się na poziomie krajowym.

W chwili obecnej potencjalne dochody twórców są obniżone, ponieważ obywatele Europy, którzy chcą pobierać z internetu treści kreatywne i kulturowe, nie mają do nich legalnych środków dostępu. Paradoksalnie, treści pirackie są w Europie łatwiej dostępne niż treści legalne. Konieczne jest więc opracowanie wyważonego rozwiązania: należy przekonać przedstawicieli branży twórczej do zwiększenia oferty treści dostępnych w internecie w zamian za zapewnienie im skuteczniejszej ochrony prawnej. W odpowiedzi na powyższe problemy w agendzie cyfrowej zaproponowano rozwiązanie polegające na wsparciu rozwoju transgranicznych i paneuropejskich systemów licencjonowania w środowisku cyfrowym. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. dzięki przygotowaniu nowej dyrektywy ramowej dotyczącej zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która ma być przyjęta w 2011 r., dzięki zaproponowaniu dyrektywy w sprawie utworów osieroconych, dzięki przeprowadzeniu dalszych negocjacji z zainteresowanymi stronami w sprawie dzieł o wyczerpanym nakładzie oraz dzięki dokonaniu przeglądu przepisów UE dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Konieczność podjęcia dalszych środków zostanie poddana ocenie w 2012 r., po przedstawieniu w 2010 r. zielonej księgi poświęconej możliwościom i wyzwaniom związanym z dystrybucją utworów audiowizualnych i innych treści kreatywnych w internecie.

Środowisko – wykorzystanie TIK w celu zmniejszenia zanieczyszczeń

Światowe przywództwo Europy na froncie walki ze zmianą klimatu umożliwiło podjęcie ambitnych zobowiązań w zakresie polityki energetycznej i polityki dotyczącej zmiany klimatu, w ramach których do 2020 r. emisje gazów cieplarnianych mają zostać zmniejszone o co najmniej 20 proc. Aby umożliwić spełnienie zobowiązań podjętych przez UE na scenie światowej, należy uwolnić cały drzemiący w narzędziach TIK potencjał, który umożliwi obywatelom i przedsiębiorstwom zmniejszenie generowanych przez nich emisji dwutlenku węgla.

Dzięki takim rozwiązaniom technologicznym jak inteligentne sieci i liczniki, które analizują zużycie energii, możliwe jest zwiększenie oszczędności energii zarówno w biurach, jak i w domach. Prawie 20 proc. światowego zużycia energii elektrycznej zużywane jest na oświetlenie. Około 70 proc. tego zużycia można zaoszczędzić dzięki wykorzystaniu wydajnych, inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem opartych na TIK. Zgodnie z jednym z celów zapisanych w agendzie cyfrowej, do 2020 r. powinna nastąpić 20 proc. redukcja całkowitego zużycia energii na oświetlenie w porównaniu z rokiem 2010.

W agendzie cyfrowej zwrócono szczególną uwagę na współpracę między organami publicznymi, branżą TIK i głównymi sektorami emitującymi, która powinna zmierzać do przyspieszenia procesu powszechnego wprowadzania rozwiązań TIK mających zapewnić osiągnięcie celów dotyczących zmniejszenia zużycia energii.

Działalność badawcza – zwiększenie ilości środków na współfinansowanie badań w dziedzinie TIK

Niedoinwestowanie działalności badawczo-rozwojowej związanej z TIK w Europie jest zagrożeniem dla całego europejskiego przemysłu wytwórczego i sektora usługowego (głównie dla przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora produkcji sprzętu AGD i aparatury medycznej). Luka inwestycyjna spowodowana jest głównie niskimi nakładami na badania i rozwój (mniej niż 5,5 mld euro rocznie), nadmierną biurokracją oraz fragmentacją rynku.

W ramach agendy cyfrowej Komisja zobowiązała się do pobudzenia inwestycji prywatnych poprzez strategiczne wykorzystanie zamówień przedkomercyjnych. W ramach siódmego programu ramowego UE w zakresie badań (PR7) Komisja udzieli również wsparcia sześciu partnerstwom publiczno-prywatnym na łączną sumę wynoszącą 1 mld euro, zapewniając jednocześnie środki ze źródeł prywatnych wynoszące około 2 mld euro. Komisja utrzyma również tempo rocznego wzrostu unijnego budżetu na badania i rozwój w dziedzinie TIK przynajmniej do końca 2013 r. W ramach agendy cyfrowej wystosowano również do państw członkowskich apel o podwojenie rocznej kwoty wydatków publicznych na badania i rozwój w dziedzinie TIK, tak aby do 2020 r. wynosiła ona 11 mld euro.

W europejskiej agendzie cyfrowej uwzględniono również środki mające na celu zmniejszenie biurokracji, aby począwszy od 2011 r. ułatwić młodym naukowcom i MŚP dostęp do unijnych funduszy przeznaczonych na badania w dziedzinie TIK oraz usprawnić podział środków i koordynację działań państw członkowskich i przedstawicieli sektora przemysłu.

Dzieci i ich rodzice – bezpieczeństwo w sieci

Młodzież i dzieci stanowią grupę, która obecnie najaktywniej korzysta z internetu: 73 proc. osób w wieku od 16 do 24 lat regularnie korzysta z zaawansowanych usług służących do tworzenia treści internetowych i udostępniania ich w sieci; jest to odsetek dwukrotnie wyższy niż średnia dla UE (35 proc.).Wśród Europejczyków do 24 roku życia, 66 proc. codziennie korzysta z internetu – przy średniej w UE wynoszącej 43 proc. Mimo iż młodzi ludzi swobodnie poruszają się po środowisku internetowym, są jednak w dalszym ciągu narażeni na występujące w sieci zagrożenia.

Agenda cyfrowa pomoże rodzicom i ich dzieciom poczuć się w sieci bezpieczniej. W szczególności za sprawą unijnego programu „Bezpieczniejszy internet” podjęte zostaną działania, w ramach których wszystkie państwa członkowskie UE będą zachęcane do uruchomienia numerów interwencyjnych, za pomocą których będzie można zgłaszać nielegalne treści, i do organizacji w szkołach szkoleń poświęconych tematyce bezpieczeństwa w sieci. Dostawcy usług internetowych, które są szczególnie popularne wśród młodszej klienteli (portale społecznościowe, usługi operatorów telefonii komórkowych), zostaną poproszeni o dalsze udoskonalenie – do końca 2013 r. – narzędzi samoregulacji służących zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci w internecie.

W ramach agendy cyfrowej zaproponowano również zacieśnienie europejskiej i międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania cyberprzestępczości (obejmującej np. uruchomienie platform ostrzegania zapobiegających wykorzystywaniu seksualnemu i rozpowszechnianiu materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w internecie), innych form ataków cybernetycznych, kradzieży tożsamości i spamu.

Nowe możliwości dla osób starszych i niepełnosprawnych

W starzejącym się społeczeństwie usługi typu e-zdrowie stanowią kluczowy obszar, w ramach którego innowacje mogą zapewnić osiągnięcie lepszych wyników z korzyścią dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Przykładowo, dzięki środkom unijnym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane są w ramach takich inicjatyw jak „życie wspierane przez otoczenie” (ang. Ambient Assisted LIving, AAL), które umożliwiają bardziej niezależne i godne życie osobom niedołężnym, pacjentom cierpiącym na przewlekłe schorzenia oraz osobom niepełnosprawnym.

Program AAL wspiera innowacje i zastosowanie TIK w takich dziedzinach jak zapobieganie upadkom (problem ten dotyczy ponad jednej trzeciej osób w wieku powyżej 65 lat w UE) oraz zapewnia wsparcie dla 7 milionów obywateli UE, którzy cierpią z powodu demencji, utraty pamięci, braku koncentracji lub niezdolności do rozwiązywania małych problemów. Jednym z celów agendy cyfrowej będzie podwojenie do 2015 r. liczby osób korzystających z udogodnień technologicznych umożliwiających niezależne życie osobom starszym.

150 mln Europejczyków – około 30 proc. – nigdy nie korzystało z internetu. W grupie tej znajdują się głównie osoby w wieku od 65 do 74 lat. Dostępność sieci i możliwości korzystania z niej są również problemem dla niepełnosprawnych Europejczyków. Niwelowanie tej przepaści cyfrowej może zwiększyć szanse osób z mniej uprzywilejowanych grup społecznych na uczestnictwo w społeczeństwie cyfrowym na równych prawach (w tym na korzystanie z usług, które ich bezpośrednio dotyczą, takich jak e-kształcenie, e-administracja, e-zdrowie), a przez to zwiększyć ich szanse na rynku pracy i podnieść jakość ich życia.

Łączność ze społecznościami zamieszkałymi w regionach wiejskich i oddalonych

Jednym z celów agendy cyfrowej jest zapewnienie wszystkim obywatelom, nawet tym, którzy mieszkają w odizolowanych obszarach, szerokopasmowego dostępu do internetu przed końcem 2013 r. Wysokie koszty budowy nowej infrastruktury oraz niski stopień popytu oznaczają jednak, że przedsiębiorstwa telekomunikacyjne niechętnie instalują niezbędną infrastrukturę szerokopasmową.

Aby rozwiązać ten problem UE będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu wzmocnienia i ukierunkowania regionalnych i innych programów finansowania wspierających inwestycje oraz w celu przyjęcia środków obniżających koszty inwestycji. W agendzie cyfrowej przewidziano również wykorzystanie części dywidendy cyfrowej, czyli częstotliwości radiowych uwolnionych w wyniku przejścia z analogowego systemu nadawania telewizji na system cyfrowy, na potrzeby bezprzewodowych technologii szerokopasmowych. Jest to szczególnie istotne ponieważ bezprzewodowy dostęp szerokopasmowy (ziemski i satelitarny) nie tylko umożliwi wprowadzenie nowych, interesujących usług, ale będzie również niezbędny w celu zapewnienia szybkiego internetu dla wszystkich, w tym dla osób zamieszkałych w regionach wiejskich i oddalonych.

Aby wspierać rozwój sieci szerokopasmowych, Komisja Europejska zaproponuje w drugie połowie bieżącego roku ambitny program europejskiej polityki w zakresie widma, który zwiększy skuteczność zarządzania widmem radiowym i zapewni maksymalne korzyści dla konsumentów i przemysłu.


Side Bar