Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/199

Brussel, 19 mei 2010

De Digitale Agenda voor Europa: wat zit erin voor mij?

(zie ook IP/10/581 en MEMO/10/200)

De Europese Commissie heeft net een Digitale Agenda voor Europa voorgesteld met zeven actieprioriteiten: verwezenlijking van een eengemaakte digitale markt, verbetering van de interoperabiliteit, verbetering van het vertrouwen in en de beveiliging van het internet, toegang tot aanzienlijk sneller internet, verhoging van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, verbetering van de digitale geletterdheid, de digitale vaardigheden en de digitale inclusie, en de toepassing van informatie‑ en communicatietechnologieën op maatschappelijke problemen als de klimaatverandering en de vergrijzing. De Digitale Agenda voorziet op deze zeven gebieden in een 100‑tal follow‑upacties, waarvan 31 op wetgevingsgebied. De Digitale Agenda is het eerste vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (zie IP/10/225). Algemeen gesteld is de Digitale Agenda gericht op technologieën en online diensten van de 21e eeuw die Europa in staat moeten stellen de werkgelegenheid en de economische welvaart te stimuleren en het dagelijkse leven van de burgers en bedrijven in de EU op tal van uiteenlopende manieren te verbeteren. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van de manier waarop de maatregelen ter uitvoering van de Digitale Agenda zowel de burgers als de bedrijven ten goede zullen komen.

Consumenten: Een dynamische eengemaakte digitale markt en toegang tot hogesnelheidsinternet

De digitale wereld moet binnen handbereik worden gebracht. In Europa draait het internet nog steeds te vaak met een slakkengangetje omdat de eengemaakte digitale markt nog in de kinderschoenen staat, het vertrouwen om online te gaan bij veel mensen tekortschiet of toegang tot hogesnelheidsinternet nog niet voor iedereen beschikbaar is.

De consument kan nog niet optimaal profiteren van de concurrerende prijzen en de brede keuze die in een echt eengemaakte Europese digitale markt beschikbaar zouden zijn. Vaak is het makkelijker iets online te kopen bij een bedrijf in de VS dan bij diens tegenhanger in een ander EU‑land. Tot 60 % van de pogingen om in een ander EU‑land een online aankoop te doen, loopt nog steeds mis omdat de daartoe gebruikte kredietkaart niet wordt erkend! Nog een voorbeeld: de consument kan in elke muziekzaak in Europa een CD kopen, maar slaagt er vaak niet in om in de EU muziek van online platforms aan te kopen omdat de rechten per land worden beheerd. Deze versnippering heeft tot gevolg dat in de VS vier keer meer muziek legaal wordt gedownload dan in de EU. En dan is er nog het feit dat slechts 12 % van de internetgebruikers in de EU zich volledig beveiligd voelen bij het afsluiten van online transacties.

Wat de telecommunicatiesector betreft, werkt de meerprijs nog steeds ontradend voor de consument die in het buitenland gebruik wil maken van gsm‑diensten, vooral op het vlak van gegevensroaming - en dat ondanks de maatregelen die de EU op het gebied van roaming heeft vastgesteld.

De Digitale Agenda voor Europa is erop gericht deze problemen aan te pakken en mensen toegang te bieden tot alle mogelijke voordelen van de digitale samenleving.

Zo moet de Digitale Agenda er in dit verband voor zorgen dat burgers toegang hebben tot hogesnelheidsinternet om online te winkelen, te creëren, te leren, met elkaar in contact te komen en te interageren. Bovendien is toegang tot hogesnelheidsinternet essentieel voor de groei van de economie. Doel van de Digitale Agenda is alle Europeanen tegen 2020 te voorzien van een internetverbinding van 30 Mbps of meer en ervoor te zorgen dat de helft van de Europese huishoudens geabonneerd is op een verbinding van 100 Mbps of meer.

De Digitale Agenda moet ook de coördinatie op EU‑niveau op het gebied van radiospectrumbeheer stimuleren teneinde de groei van innovatieve draadloze breedbanddiensten een forse impuls te geven. In het kader van de Digitale Agenda zullen duidelijke voorschriften worden vastgesteld om investeringen in open en concurrerende netwerken van de nieuwe generatie te stimuleren en zal hulp worden verleend aan de overheden voor de aanleg van nieuwe breedbandinfrastructuur op plaatsen (zoals plattelandsgebieden) waar de geografie of het beperkt aantal potentiële klanten het de marktkrachten of de privé-investeerders moeilijk maakt om in hun eentje hogesnelheidsinternet aan te bieden.

De Digitale Agenda is gericht op het vinden van oplossingen voor pan‑Europese toegang tot juridische online inhoud dankzij een vereenvoudiging van de vereffening en het beheer van auteursrechten en de grensoverschrijdende licentieverlening in dit verband. Voorts moet in het kader van deze Agenda bevorderend worden opgetreden ten bate van de grootschalige digitalisering van de rijke verzamelingen van nationale bibliotheken, archieven en musea, en ten bate van de toegang tot deze rijkdom via Europeana (www.europeana.eu), de portaalsite voor Europa's digitale bibliotheken (zie MEMO/10/166).

Andere maatregelen op dit gebied omvatten de vergemakkelijking van elektronisch betalen en elektronisch factureren overal in Europa, om zo grensoverschrijdend online winkelen te stimuleren.

Om het veiligheidsgevoel van Europeanen die zich online begeven, te vergroten, zullen de EU‑voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens worden verscherpt in het kader van de Digitale Agenda. In datzelfde verband zal de eYou Guide – http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm, de digitale gids inzake online rechten – praktischer en gebruiksvriendelijker worden gemaakt en zal de instelling van een EU‑wijd online geschillenbeslechtingssysteem voor e-handelstransacties worden voorgesteld.

Een ander doel van de Digitale Agenda op het gebied van versterking van het vertrouwen van de gebruikers in het internet bestaat erin te zorgen voor een beter gecoördineerde Europese reactie op cyberaanvallen, identiteitsdiefstal en spam.

Naar aanleiding van een becijfering van de kosten die het ontbreken van een eengemaakte telecommarkt met zich brengt, is de Commissie van plan extra maatregelen te nemen om er, onder meer, voor te zorgen dat het verschil tussen roaming‑ en nationale prijzen tegen 2015 dichtbij nul komt te liggen.

Werknemers – de juiste vaardigheden voor het digitale tijdperk

Europa gaat momenteel gebukt onder een toenemend tekort aan ICT‑vaardigheden. 150 miljoen Europeanen – ca. 30 % - heeft nog nooit geïnternet en de Europese onderwijs‑ en opleidingsstelsels slagen er niet meer in de digitale arbeidsmarkt van de vereiste ICT‑vaardigheden te voorzien. De Digitale Agenda heeft tot doel de digitale vaardigheden van alle EU‑burgers, ongeacht hun leeftijd, verblijfplaats of economische situatie, uit te breiden en op peil te brengen, om hen in staat te stellen optimaal toegerust deel te nemen aan de digitale samenleving en aan de arbeidsmarkt.

Daarnaast is er bovendien een enorm niet‑aangeboord potentieel beschikbaar bij de miljoenen jongeren en vrouwen van alle leeftijden die geregeld gebruik maken van ICT's en richting een baan in de ICT‑ of de technologiesector kunnen worden gestimuleerd. Deze gigantische reserve aan potentieel talent moet in het belang van de groei en het concurrentievermogen in Europa dringend worden aangesproken. De Digitale Agenda heeft mede tot doel ervoor te zorgen dat alle burgers, met name jongeren, doordrongen worden van de mogelijkheden die ICT's voor elk type baan bieden. De EU zal de lidstaten oproepen om digitale geletterdheid en digitale vaardigheden als prioriteit op te nemen in het Europees Sociaal Fonds.

De Digitale Agenda zal mensen die al ICT‑vaardigheden gebruiken en in de technologiesector werken, helpen de competenties van ICT‑deskundigen te omschrijven en te erkennen, zodat een bedrijf dat op zoek is naar werknemers met specifieke ICT‑vaardigheden, potentiële kandidaten er meteen kan uitpikken.

Patiënten en artsen – gebruik van ICT voor duurzame gezondheidszorg

Investeringen in digitale technologieën op het gebied van gezondheidszorg, ook wel e‑gezondheid genoemd, kunnen het aanbod en de kwaliteit van zorgdiensten die ter beschikking van de Europese patiënt en medisch specialist staan, spectaculair verbeteren. Nieuwe telegeneeskundediensten, zoals online consultaties en draagbare apparatuur ter bewaking van de gezondheidstoestand van chronisch zieken en gehandicapten, kunnen de patiënt een nooit eerder geziene bewegingsvrijheid bieden.

Praktisch bekeken kan e‑gezondheid het gevaar van medische fouten minimaliseren en bijdragen tot een vroege diagnose van gezondheidsproblemen. Telebewaking bij hartpatiënten thuis kan de overlevingscijfers met 15 % verhogen, het aantal ziekenhuisdagen met 26 % reduceren en 10 % aan verpleegkosten besparen – doorslaggevende cijfers in economisch barre tijden. Dankzij elektronische recepten kan de foutenmarge in de dosering van geneesmiddelen met 15 % worden gereduceerd. e‑Gezondheid wordt van essentieel belang, willen wij onze gezondheidszorg tegen de achtergrond van de vergrijzing in Europa betaalbaar en voor iedereen toegankelijk houden.

In het kader van de Digitale Agenda wordt ernaar gestreefd de Europese burgers tegen 2015 van een beveiligde toegang tot hun online medisch dossier te voorzien, niet alleen thuis, maar om het even waar zij zich in Europa mogen bevinden. Hierdoor wordt het werk van de artsen vergemakkelijkt en wordt de patiënt in de gelegenheid gesteld zowel thuis als in een ander EU‑land de best mogelijke zorg te vinden.

Productiesector – het potentieel van een interoperabele digitale economie

De ICT‑sector levert een enorme bijdrage aan de algemene productiviteitsgroei in de hele Europese economie: de in de afgelopen 15 jaar genoteerde productiviteitsgroei in Europa werd voor de helft aangedreven door ICT's - zie IP/10/571- en naar alle waarschijnlijkheid zal deze trend zich in de toekomst versterkt doorzetten.

Idealiter moeten digitale diensten en digitale apparatuur perfect met elkaar kunnen communiceren en interoperabel werken. Helaas is dat momenteel niet altijd zo. De interoperabiliteit van tal van apparaten en software interfaces laat het nogal eens afweten, met versnipperde markten en verlies aan concurrentievermogen tot gevolg. Bovendien houden de normalisatieprocessen niet altijd gelijke tred met de technologische evolutie. Door het samenspel van deze problemen verloopt het geïntegreerde gebruik van technologieën zeer moeizaam en moeten gebruikers van online diensten, inclusief diensten van de overheid, noodgedwongen specifieke soft‑ of hardware gebruiken, met het gevaar dat zij aan een bepaalde technologie komen vast te zitten en hogere prijzen moeten betalen. Dit soort problemen belet de productiesector bovendien innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en kan de broodnodige groei van zowel de economie als de werkgelegenheid in de weg staan.

Met het oog op de aanpak van deze knelpunten voorziet de Digitale Agenda in een herziening van het normalisatiebeleid van de EU tegen 2010. In het kader daarvan zal met name worden gestreefd naar een afstemming van het Europese normalisatiebeleid op de snel evoluerende technologiemarkten. Voorts zal de Commissie richtsnoeren inzake de voorschriften op het gebied van normalisatie, ICT‑overheidsopdrachten en interoperabiliteit uitvaardigen.

De ICT‑sector – onderzoek en innovatie voor de digitale economie

Met de Digitale Agenda wil men in dit verband met name het nijpende probleem van het investeringstekort en de versnippering in het Europese ICT‑onderzoek aanpakken. De Europese O&O‑uitgaven op het gebied van ICT bedragen slechts 40 % van die in de VS. Dit kan niet anders dan als een strategisch zwakke plek worden beschouwd, aangezien ICT de voornaamste facilitatortechnologie in onze moderne economie vormt.

De Digitale Agenda moet meer particuliere investeringen aantrekken via het strategische gebruik van precommerciële overheidsaanbestedingen en publiek‑private partnerschappen, door de regionale en andere fondsen van de EU in te zetten voor onderzoek en innovatie en door gedurende de looptijd van het Europese kaderprogramma voor onderzoek de begroting voor O&O op ICT‑gebied ten minste tot 2013 jaarlijks te verhogen.

Bovendien heeft de ICT‑sector te kampen met een groot tekort aan gespecialiseerde ICT‑deskundigen. In de Digitale Agenda wordt dit probleem aangepakt door opleidingen op ICT‑gebied te stimuleren en maatregelen voor te stellen om het carrièreverloop in de ICT‑sector aantrekkelijker te maken. De beschikbaarheid van beter voorbereide ICT‑deskundigen zal bevorderlijk zijn voor een gezonde groei van deze sector, die voor zijn ontwikkeling grotendeels afhankelijk is van de vaardigheden en competenties van zijn menselijk kapitaal.

De Digitale Agenda zal mensen die al ICT‑vaardigheden gebruiken en in de technologiesector werken, helpen de competenties van ICT‑deskundigen te omschrijven en te erkennen, zodat een bedrijf dat op zoek is naar werknemers met specifieke ICT‑vaardigheden, potentiële kandidaten er meteen kan uitpikken.

Kleine en middelgrote bedrijven (MKB's) – Vereenvoudiging van hun werking dankzij e‑overheid

De Digitale Agenda moet leiden tot minder administratieve rompslomp en tot afbraak van de belemmeringen die 99 % van de Europese bedrijven beletten optimaal te profiteren van het potentieel van de eengemaakte digitale markt. In de Digitale Agenda wordt onder meer vooropgesteld dat 33 % van de MKB's tegen 2015 online moeten aan‑ of verkopen.

Met name de verwezenlijking van de eengemaakte eurobetalingsruimte (Single European Payment Area – SEPA) zal het voor MKB's makkelijker maken om over de nationale grenzen heen elektronische betaal‑ en factureertransacties te verrichten op basis van veilige en efficiënte betaalmethoden.

De in de Digitale Agenda aangegane verbintenis om de werking van e‑overheidsdiensten te verbeteren, moet het MKB's mogelijk maken minder tijd aan administratieve procedures te besteden en nieuwe commerciële kansen te grijpen. Met name de onverkorte toepassing van de EU‑wetgeving inzake e‑aanbesteding en praktische systemen voor e‑identificatie en e‑authenticatie voor grensoverschrijdende diensten zouden de deur openen naar tal van commerciële kansen over de grenzen heen. Tegen 2011 zouden de EU‑landen het eens moeten worden over een gemeenschappelijke lijst van grensoverschrijdende overheidsdiensten (zoals elektronische certificaten om als contractant in aanmerking te komen voor een overheidsaanbesteding) die Europese ondernemers kunnen gebruiken om om het even waar in Europa een bedrijf op te zetten, ongeacht hun plaats van verblijf. Deze kerndiensten moeten tegen 2015 online beschikbaar zijn.

Artiesten, auteurs, musici

Het internet is een uniek platform voor de verspreiding van culturele inhoud en creëert in die zin kansen voor auteurs, componisten en artiesten om een groter publiek te bereiken. Europa moet snel werk maken van het creëren, produceren en verspreiden van digitale inhoud. Hiervoor heeft Europa een volledig operationele eengemaakte digitale markt nodig en een hoger niveau van bescherming van de inkomsten van auteurs en andere scheppende kunstenaars.

Voor sommige types inhoud is de eengemaakte digitale markt in Europa momenteel versnipperd omdat het rechtenbeheer op nationaal niveau is georganiseerd. Daardoor moet een online muziekhandel die een pan-Europese dienst wil opzetten, onderhandelingen voeren met een groot aantal, over de 27 lidstaten verspreide maatschappijen voor rechtenbeheer. Gevolg van een en ander is dat de consument in elke winkel een CD kan kopen, maar er vaak niet in slaagt om in de EU muziek van legale online platforms aan te kopen omdat de rechten per land worden beheerd.

Scheppende kunstenaars blijven momenteel verstoken van potentiële inkomsten, omdat Europese burgers niet op legale wijze toegang krijgen tot online creatieve en culturele inhoud. Paradoxaal genoeg circuleert piraterij‑inhoud veel vrijer in Europa dan legale inhoud. Om deze scheefgegroeide situatie recht te trekken, moeten creatieve sectoren ertoe worden aangemoedigd om in ruil voor een betere rechtsbescherming meer inhoud online aan te bieden. Doel van de Digitale Agenda is deze problemen aan te pakken door grensoverschrijdende en pan‑Europese licentieverlening in de digitale omgeving te stimuleren. Dit zal onder meer gebeuren aan de hand van een in 2011 in te dienen nieuwe kaderrichtlijn over het beheer van collectieve rechten, een voorstel voor een richtlijn over verweesde werken, voortzetting van de besprekingen met de belanghebbende partijen over uitverkochte drukwerken, en een herziening van de EU‑voorschriften inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Naar aanleiding van een in 2010 voor te leggen groenboek over de kansen en uitdagingen van de online distributie van Europese audiovisuele werken en andere creatieve inhoud zal in 2012 worden nagegaan of nog andere maatregelen vereist zijn.

Milieu – gebruik van ICT's om onze ecologische voetafdruk te verkleinen

Europa heeft als mondiale voortrekker in de aanpak van de klimaatverandering het terrein geëffend met zijn ambitieus beleid inzake energie en klimaatverandering en de daarin opgenomen doelstelling om zijn broeikasgasemissies tegen 2020 met ten minste 20 % te verlagen. Om de EU te helpen haar mondiale beloftes in te lossen, moeten alle mogelijkheden die ICT‑instrumenten bieden om burgers en bedrijven te helpen hun eigen koolstofvoetafdruk te verkleinen, ten volle worden benut.

ICT‑monitoring in de vorm van intelligente netwerken en meters die het energieverbruik analyseren, kan op kantoor en thuis tot energiebesparing leiden. Bijna 20 % van de wereldwijd verbruikte elektriciteit gaat naar verlichting. Ca. 70 % daarvan kan worden bespaard als gebruik wordt gemaakt van efficiënte, op ICT gebaseerde slimme lichtbeheerssystemen. Krachtens de Digitale Agenda moet het energieverbruik voor verlichtingsdoeleinden tegen 2020 met 20 % worden verlaagd ten opzichte van 2010.

De Digitale Agenda moet ervoor zorgen dat de overheden, de ICT‑sector en de voornaamste emissieveroorzakers nauw samenwerken om, met het oog op het halen van de energiebesparingsdoelstellingen, de grootschalige invoering van op ICT gebaseerde oplossingen te versnellen.

Onderzoekers – meer geld voor ICT‑onderzoek en meer gezamenlijk ICT‑onderzoek

Het gebrek aan O&O-investeringen op ICT-gebied in Europa houdt een gevaar in voor de hele Europese productie- en diensteneconomie (met name de automobielsector, de sector consumentenapparatuur, en de gezondheids‑ en de medische sector). Het investeringstekort is vooral te wijten aan de karige O&O‑budgetten (minder dan 5,5 miljard euro per jaar), de tonnen papierwerk en de marktversnippering.

De Commissie heeft zich in de Digitale Agenda ertoe verbonden meer particuliere investeringen aan te trekken via het strategische gebruik van precommerciële overheidsaanbestedingen. Bovendien zal de Commissie, in het kader van het zevende EU‑kaderprogramma voor onderzoek (KP7), steun verlenen voor zes publiek-private partnerschappen op ICT-gebied, waarvoor zij zelf in totaal 1 miljard euro zal uittrekken en ca. 2 miljard euro aan particuliere financiële middelen zal aantrekken. Zij zal voorts ten minste tot 2013 de begroting voor O&O op ICT-gebied jaarlijks verhogen. In de Digitale Agenda worden de EU‑lidstaten uitgenodigd hun jaarlijkse overheidsuitgaven voor O&O op ICT-gebied te verdubbelen tot 11 miljard euro tegen 2020.

In de Digitale Agenda voor Europa wordt voorts aangedrongen op maatregelen om de administratieve rompslomp zodanig te verminderen dat jonge onderzoekers en MKB's makkelijker en sneller toegang hebben tot financiële onderzoeksmiddelen van de EU (voor te stellen met ingang van 2011), en om in samenwerking met de lidstaten en de sector de coördinatie en de bundeling van middelen te versterken.

Kinderen en ouders - veiliger online

Jongeren en kinderen zijn momenteel de meest actieve internetgebruikers. 73 % van de 16‑ tot 24‑jarigen (meer dan het dubbele van het EU‑gemiddelde, zijnde 35 %) maakt geregeld gebruik van geavanceerde diensten om online inhoud te creëren en uit te wisselen. 66 % van de Europeanen jonger dan 24 gebruikt het internet elke dag; het EU‑gemiddelde ligt op 43 %. Deze jonge mensen mogen zich dan als een vis in het water voelen in de internetomgeving, volledig beveiligd tegen online gevaren zijn zij er niet.

De Digitale Agenda moet ouders en hun kinderen helpen zich veilig online te bewegen. Via het programma veiliger internet zullen alle EU‑landen worden gestimuleerd hotlines op te zetten voor de rapportage van stuitende online inhoud en in scholen lessen over online beveiliging aan te bieden. Aanbieders van de bij de jonge generatie meest populaire online diensten (zoals sociale netwerken, gsm) zullen worden verzocht tegen 2013 de zelfreguleringsmaatregelen op het gebied van de online veiligheid van kinderen verder te ontwikkelen.

Tot slot wordt in de Digitale Agenda gepleit voor versterking van de Europese en internationale samenwerking ter bestrijding van cybercriminaliteit (bijv. door op nationaal en op EU-niveau online signaleringsplatforms op te zetten voor de aanpak van online seksueel misbruik, de online verspreiding van aan kindermisbruik gerelateerd materiaal) en andere vormen van cyberaanvallen, identiteitsdiefstal en spam.

Ouderen en gehandicapten – nieuwe kansen

In onze vergrijzende samenleving is e‑gezondheid het innovatiegebied bij uitstek om de levenskwaliteit van ouderen en gehandicapten te verbeteren.

Dankzij financiering door de EU zijn in het kader van het AAL-initiatief (Ambient Assisted Living, een initiatief om patiënten de kans te bieden om dankzij thuis- en mantelzorg in hun eigen woonomgeving te blijven functioneren) ICT‑technologieën ingevoerd die garanderen dat de digitale maatschappij de zwakkeren, chronisch zieken en gehandicapten in staat stelt zelfstandiger en waardiger te leven.

Het AAL-programma bevordert innovatie en het gebruik van ICT-oplossingen op essentiële vlakken als valpreventie (meer dan een derde van de 65-plussers in de EU krijgen te maken met een val) en ondersteuning van patiënten die lijden aan dementie, geheugenverlies, gebrek aan zorg of die niet in staat zijn kleine problemen op te lossen (meer dan 7 miljoen mensen in de EU), en is erop gericht het gebruik van regelingen voor zelfstandig leven door ouderen tegen 2015 te verdubbelen. In de Digitale Agenda wordt vooropgesteld dat het gebruik van regelingen voor zelfstandig leven door ouderen tegen 2015 moet verdubbelen.

150 miljoen Europeanen - ca. 30 % - hebben nog nooit geïnternet. Deze groep bestaat voor een groot deel uit 65- tot 74-jarigen. Europeanen met een handicap vormen een andere groep die problemen heeft met toegankelijkheid en bruikbaarheid. Het overbruggen van deze digitale kloof kan mensen uit achtergestelde sociale groepen helpen op gelijkere voet deel te nemen aan de digitale maatschappij (en aan diensten die in dit verband direct relevant voor hen zijn, zoals e‑leren, e‑overheid en e‑gezondheid) en zowel hun kans op werkgelegenheid als hun levenskwaliteit te verhogen.

Bewoners van het platteland en afgelegen gebieden – gemeenschappen verbinden

De Digitale Agenda heeft tot doel tegen 2013 alle Europeanen, ook in geïsoleerde gebieden, van breedbandinternet te voorzien. De combinatie hoge infrastructuuraanlegkosten / lage vraagdensiteit weerhoudt telecombedrijven er echter van de nodige breedbandvoorzieningen aan te leggen.

Om dit probleem op te lossen, zal de EU met de lidstaten samenwerken om ter ondersteuning van de vereiste investeringen de regionale en andere financieringsprogramma's te versterken en beter af te stemmen, en om maatregelen ter verlaging van de investeringskosten vast te stellen. De Digitale Agenda zet ook in op voorstellen die moeten garanderen dat een deel van het digitale dividend (de radiofrequenties die vrijkomen na de overstap van analoge naar digitale uitzending) kan worden gebruikt voor draadloze breedbandtechnologieën. Dit is bijzonder belangrijk omdat draadloze breedband (terrestrisch en via satellieten) niet alleen toegang biedt tot veelbelovende nieuwe diensten, maar ook van essentieel belang is voor de levering van snel internet aan iedereen, ook de bewoners van afgelegen en rurale gebieden.

Met het oog op de ontwikkeling van breedbandnetwerken zal de Commissie later dit jaar een ambitieus Europees programma op het gebied van spectrumbeleid voorstellen teneinde het beheer van het radiospectrum efficiënter te maken en de voordelen voor consument en bedrijfsleven te optimaliseren.


Side Bar