Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/199

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: τι θα μπορούσε να μου προσφέρει;

(βλ. επίσης IP/10/581 και MEMO/10/200)

Ένα φιλόδοξο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επτά πεδία προτεραιότητας για δράση: δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς, βελτίωση της διαλειτουργικότητας, αύξηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στο διαδίκτυο, πολύ ταχύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, βελτίωση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως η κλιματική αλλαγή και η γήρανση του πληθυσμού. Σε αυτά τα επτά πεδία, το ψηφιακό θεματολόγιο προβλέπει 100 συμπληρωματικές δράσεις, από τις οποίες οι 31 θα είναι νομοθετικές. Το ψηφιακό θεματολόγιο είναι η πρώτη από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς (βλέπε IP/10/225). Συνολικά, το ψηφιακό θεματολόγιο επικεντρώνεται στις τεχνολογίες του 21ου αιώνα και σε επιγραμμικές υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να αυξήσει τις ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων εργασίας, να προωθήσει την οικονομική ευημερία και να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ με διάφορους τρόπους. Ορισμένα πρακτικά παραδείγματα όσον αφορά τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα μέτρα για την εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου θα αποδώσουν οφέλη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω.

Καταναλωτές: σφύζουσα ψηφιακή ενιαία αγορά και πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο

Ο ψηφιακός κόσμος πρέπει να είναι διαθέσιμος σε όλους! Ωστόσο, επί του παρόντος, πολύ μεγάλο ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών παραμένουν σε πρόσβαση χαμηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, καθώς η ψηφιακή ενιαία αγορά δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη στις επιγραμμικές συναλλαγές ή δεν έχουν καν πρόσβαση σε σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο.

Οι καταναλωτές εξακολουθούν να μην μπορούν να επωφεληθούν στο έπακρο από τις ανταγωνιστικές τιμές και το ευρύ φάσμα επιλογών που διατίθεται σε μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά. Συχνά είναι πιο εύκολο να αγοράσει κανείς επιγραμμικά (διαδικτυακά) ένα προϊόν από μια επιχείρηση με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Για παράδειγμα, σε ποσοστό έως 60% των επιχειρούμενων επιγραμμικών αγορών από μια άλλη χώρα της ΕΕ παρατηρούνται δυσκολίες, όπως απόρριψη της πληρωμής με πιστωτική κάρτα επειδή προέρχεται από «λάθος» χώρα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν CD σε όλα τα καταστήματα ειδών μουσικής στην Ευρώπη, ωστόσο συχνά δεν μπορούν να τηλεφορτώσουν νόμιμα από το διαδίκτυο μουσική από άλλη χώρα της ΕΕ λόγω αδειοδότησης των δικαιωμάτων σε εθνική βάση. Το αποτέλεσμα του κατακερματισμού αυτού είναι ότι παρατηρείται τετραπλάσια νόμιμη τηλεφόρτωση μουσικής στις Η.Π.Α. από ό,τι στην ΕΕ. Επίσης, μόνο το 12 % των χρηστών του Παγκόσμιου Ιστού στην ΕΕ θεωρούν ότι οι επιγραμμικές συναλλαγές είναι απόλυτα ασφαλείς.

Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, παρά τα μέτρα της ΕΕ σχετικά με την περιαγωγή, η χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξακολουθεί να είναι αποτρεπτική για τους χρήστες όταν βρίσκονται στο εξωτερικό λόγω των υψηλότερων τιμών σε σύγκριση με τη χρήση των ίδιων υπηρεσιών στη χώρα τους, ειδικά στην περίπτωση περιαγωγής δεδομένων.

Το ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλα τα πιθανά πλεονεκτήματα της ψηφιακής κοινωνίας.

Για παράδειγμα, αποσκοπεί στο να διασφαλίσει πολύ γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε οι χρήστες να πραγματοποιούν αγορές, να δημιουργούν, μαθαίνουν, να έχουν κοινωνικές επαφές και να επικοινωνούν επιγραμμικά, ενώ είναι επίσης σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας. Στόχος του ευρωπαϊκού ψηφιακού θεματολογίου είναι έως το 2020 η παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητα 30 Mbps και άνω για όλους τους Ευρωπαίους, και όπου τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά να έχουν συνδρομές για συνδέσεις 100 Mbps και άνω.

Το ψηφιακό θεματολόγιο θα ενθαρρύνει επίσης τον συντονισμό της ΕΕ στη διαχείριση του ραδιοφάσματος, ώστε να αυξηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Θα καθορίσει σαφείς κανόνες για την προώθηση των επενδύσεων σε ανοικτά και ανταγωνιστικά δίκτυα νέας γενιάς και θα βοηθήσει τις δημόσιες αρχές στην ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών υποδομών σε περιοχές όπου λόγω γεωγραφικής θέσης ή περιορισμένου αριθμού πιθανών πελατών δυσχεραίνεται η πραγματοποίηση επενδύσεων από την αγορά ή ιδιώτες για παροχή διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας (π.χ. αγροτικές περιοχές).

Το ψηφιακό θεματολόγιο αποσκοπεί στην εξεύρεση λύσεων για πανευρωπαϊκή πρόσβαση σε νόμιμο διαδικτυακό περιεχόμενο απλοποιώντας τη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων δημιουργού, διαχείρισης και διασυνοριακής αδειοδότησης. Επίσης, θα προωθήσει ευρείας κλίμακας ψηφιοποίηση των πλούσιων συλλογών των εθνικών βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων, καθώς και την πρόσβαση σε αυτές μέσω της Europeana (www.europeana.eu), της δικτυακής πύλης των ψηφιακών βιβλιοθηκών της Ευρώπης (βλέπε MEMO/10/166).

Άλλες δράσεις στο πεδίο αυτό περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών και της τιμολόγησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να ενθαρρύνεται η πραγματοποίηση διασυνοριακών επιγραμμικών αγορών.

Για να αισθάνονται πιο ασφαλείς οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο, το ψηφιακό θεματολόγιο θα ενισχύσει τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, θα βελτιώσει τον οδηγό eYou (http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm) – δηλ. τον ψηφιακό οδηγό δικαιωμάτων στο διαδίκτυο - ώστε να είναι πιο πρακτικός και πιο εύχρηστος, ενώ θα προτείνει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος επιγραμμικής επίλυσης διαφορών για συναλλαγές ηλ-εμπορίου.

Επίσης, στόχος του ψηφιακού θεματολογίου είναι να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη χρήση του διαδικτύου διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, καλύτερα συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, κλοπή ταυτότητας και ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα.

Έπειτα από μια έρευνα σχετικά με το κόστος της απουσίας ενιαίας αγοράς στις τηλεπικοινωνίες, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει περαιτέρω μέτρα με σκοπό, για παράδειγμα, να διασφαλιστεί ότι έως το 2015 η διαφορά μεταξύ της περιαγωγής και των εθνικών τιμολογίων θα είναι σχεδόν μηδενική.

Εργαζόμενοι – κατάλληλες δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή

Η Ευρώπη πάσχει σήμερα από αυξανόμενη έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ. 150 εκατομμύρια – περίπου το 30% των Ευρωπαίων – δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, ενώ τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης δεν συμβαδίζουν με τις δεξιότητες στις ΤΠΕ που απαιτούνται στη σημερινή ψηφιακή αγορά εργασίας. Στόχος του ψηφιακού θεματολογίου είναι η αύξηση και η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών της ΕΕ, ανεξαρτήτως ηλικίας, γεωγραφικής θέσης ή οικονομικής κατάστασης, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην ψηφιακή κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

Υπάρχει επίσης τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό μεταξύ των εκατομμυρίων νέων ανθρώπων και γυναικών όλων των ηλικιών που είναι τακτικοί χρήστες των ΤΠΕ και θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για μια θέση εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ ή των τεχνολογιών. Αυτό το μεγάλο δυναμικό ικανοτήτων και πόρων πρέπει να αξιοποιηθεί με σκοπό την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Το ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες και ειδικά οι νέοι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ για όλα τα είδη επαγγελμάτων. Η ΕΕ θα καλέσει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό και τις δεξιότητες προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για όσους χρησιμοποιούν ήδη τις δεξιότητες ΤΠΕ και εργάζονται στον τομέα των τεχνολογιών, το ψηφιακό θεματολόγιο θα συμβάλει στον προσδιορισμό και στην αναγνώριση των ικανοτήτων των επαγγελματιών ΤΠΕ, ώστε οι εταιρείες του κλάδου που χρειάζονται εργαζόμενους με συγκεκριμένες δεξιότητες ΤΠΕ να μπορούν να τους εντοπίσουν εύκολα.

Ασθενείς και ιατροί - χρήση των ΤΠΕ για βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη

Οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, γνωστές επίσης ως τεχνολογίες ηλ-υγείας, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά το εύρος και την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης προς τους ασθενείς και το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της Ευρώπης. Για παράδειγμα, νέες υπηρεσίες τηλεϊατρικής, όπως η διαδικτυακή ιατρική εξέταση και οι φορητές συσκευές παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ελευθερία κινήσεων που οι ασθενείς δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν.

Στην πράξη, οι τεχνολογίες ηλ-υγείας μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ιατρικών σφαλμάτων και να συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας. Η κατ’ οίκον τηλεπαρακολούθηση καρδιοπαθών μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά επιβίωσης κατά 15%, να μειώσει της ημέρες νοσηλείας κατά 26% και το κόστος νοσηλείας κατά 10% – γεγονός ζωτικής σημασίας σε περιόδους οικονομικής στενότητας. Οι ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σφαλμάτων στις δοσολογίες των φαρμάκων κατά 15%. Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής υγείας θα συμβάλουν καθοριστικά στη διατήρηση της οικονομικά προσιτής και ελεύθερης για όλους τους πολίτες υγειονομικής περίθαλψης στις γηράσκουσες κοινωνίες της Ευρώπης.

Το ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο έως το 2015 να παρέχεται στους Ευρωπαίους ασφαλής πρόσβαση στους επιγραμμικούς ιατρικούς τους φακέλους, όχι μόνο στη χώρα τους, αλλά και όταν ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί το έργο των ιατρών και οι ασθενείς θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή βοήθεια όταν επισκέπτονται έναν ιατρό στη χώρα τους ή σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Κλάδος μεταποίησης – ευκαιρίες μιας διαλειτουργικής ψηφιακής οικονομίας

Ο τομέας των ΤΠΕ συμβάλλει σημαντικά στη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας (η μισή αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας τα τελευταία 15 χρόνια οφειλόταν στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών - βλέπε IP/10/571- και η τάση αυτή είναι πιθανόν να επιταχυνθεί).

Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι ψηφιακές υπηρεσίες και συσκευές θα συνεργάζονταν και θα επικοινωνούσαν μεταξύ τους άριστα. Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική. Η διαλειτουργικότητα πολλών συσκευών και διασυνδέσεων λογισμικού δεν είναι η καλύτερη δυνατή, με αποτέλεσμα κατακερματισμένες αγορές και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Επίσης, οι διαδικασίες τυποποίησης δεν συμβαδίζουν πολλές φορές με την τεχνολογική εξέλιξη. Τα προβλήματα αυτά δυσχεραίνουν την ολοκληρωμένη χρήση των τεχνολογιών και, συνεπώς, οι επιγραμμικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, υποχρεώνουν ακόμη τους χρήστες να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα προγράμματα λογισμικού ή συσκευές, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού και υψηλότερων τιμών. Παρόμοιοι φραγμοί δεν επιτρέπουν επίσης στον κλάδο της μεταποίησης να αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και παρεμποδίζουν ενδεχομένως την απολύτως αναγκαία οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, το ψηφιακό θεματολόγιο προβλέπει αναθεώρηση της πολιτικής τυποποίησης της ΕΕ έως το 2010, που θα επικεντρωθεί κυρίως στην ανάγκη η ευρωπαϊκή τυποποίηση των ΤΠΕ να συμβαδίζει με τις ταχέως εξελισσόμενες αγορές των τεχνολογιών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανόνες για τη θέσπιση προτύπων, τις δημόσιες συμβάσεις για λύσεις ΤΠΕ και τη διαλειτουργικότητα.

Ο κλάδος των ΤΠΕ – έρευνα και καινοτομία για την ψηφιακή οικονομία

Το ψηφιακό θεματολόγιο αποσκοπεί συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος ανεπαρκών επενδύσεων και κατακερματισμού στον τομέα έρευνας των ΤΠΕ στην Ευρώπη. Οι δαπάνες της Ευρώπης για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) σε ΤΠΕ ανέρχεται μόλις στο 40% των δαπανών των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια στρατηγική αδυναμία, εάν λάβουμε υπόψη ότι η τεχνολογία ΤΠΕ είναι η σημαντικότερη τεχνολογία ευρείας διάδοσης στη σύγχρονη οικονομία.

Στόχος του ψηφιακού θεματολογίου είναι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της στρατηγικής χρήσης προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με περιφερειακή χρηματοδότηση της ΕΕ ή άλλου τύπου χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία και με τη διατήρηση του ρυθμού ετήσιας αύξησης του προϋπολογισμού της ΕΕ για Ε&Α σε ΤΠΕ, που καθορίζεται στα ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσια για την έρευνα, τουλάχιστον έως το 2013.

Ο κλάδος των ΤΠΕ παρουσιάζει επίσης σημαντική έλλειψη σε επαγγελματίες ΤΠΕ υψηλής εξειδίκευσης, ώστε να ικανοποιηθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις απασχόλησης. Το ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό με προώθηση της εκπαίδευσης σε ΤΠΕ και υποβολή προτάσεων για μέτρα βελτίωσης της ελκυστικότητας για εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Η ύπαρξη και η βελτίωση της ετοιμότητας των επαγγελματιών ΤΠΕ θα ενθαρρύνει την υγιή ανάπτυξη του κλάδου, η ανάπτυξη του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων.

Για όσους χρησιμοποιούν ήδη δεξιότητες ΤΠΕ και εργάζονται στον τομέα της τεχνολογίας, το ψηφιακό θεματολόγιο θα συμβάλλει στον προσδιορισμό και στην αναγνώριση των ικανοτήτων των επαγγελματιών ΤΠΕ, ώστε οι εταιρείες που χρειάζονται εργαζόμενους με συγκεκριμένες δεξιότητες ΤΠΕ να μπορούν να τους εντοπίσουν εύκολα.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) - ηλεκτρονική διακυβέρνηση για απλοποίηση της λειτουργίας των ΜΜΕ

Στόχος του ψηφιακού θεματολογίου είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η άρση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν στο 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διαθέσιμες ευκαιρίες στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Ένας από τους συνολικούς στόχους του ψηφιακού θεματολογίου είναι, έως το 2015, το 33% των ΜΜΕ να διεξάγουν επιγραμμικές αγορές ή πωλήσεις.

Συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών (SEPA) θα διευκολύνει τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την τιμολόγηση των ΜΜΕ εκτός των εθνικών τους συνόρων με βάση ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους πληρωμής.

Η ανειλημμένη δέσμευση του ψηφιακού θεματολογίου να βελτιώσει τη λειτουργία της ηλε-διακυβέρνησης αποσκοπεί στη μείωση του χρόνου που αφιερώνουν οι ΜΜΕ σε διοικητικές διαδικασίες και στην παροχή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Συγκεκριμένα, η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την εύχρηστη ηλεκτρονική ταυτοποίηση και ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας για διασυνοριακές υπηρεσίες θα επιτρέψει τη διεξαγωγή πολυάριθμων νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκτός των συνόρων. Έως το 2011, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν σε έναν κοινό κατάλογο βασικών διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. απαιτούμενα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για την αναγνώριση ενός εργολήπτη σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων) που θα παρέχουν στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να ιδρύουν και να διευθύνουν μια επιχείρηση οπουδήποτε στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Αυτές οι βασικές υπηρεσίες πρέπει έως το 2015 να είναι πλήρως διαθέσιμες επιγραμμικά.

Καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικοί

Το διαδίκτυο αποτελεί μοναδικό βάθρο για τη διανομή πολιτιστικού περιεχομένου που παρέχει τη δυνατότητα σε συγγραφείς, συνθέτες και καλλιτέχνες να προσεγγίσουν μεγαλύτερο κοινό. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει ταχέως στη δημιουργία, παραγωγή και διανομή ψηφιακού περιεχομένου. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά και καλύτερη προστασία των αμοιβών των συγγραφέων και άλλων δημιουργών.

Για ορισμένους τύπους περιεχομένου, η επιγραμμική ενιαία αγορά της Ευρώπης είναι επί του παρόντος κατακερματισμένη λόγω οργάνωσης της διαχείρισης δικαιωμάτων σε εθνική βάση, με αποτέλεσμα ένα πανευρωπαϊκό επιγραμμικό κατάστημα μουσικής και βίντεο να πρέπει να διαπραγματευτεί τα δικαιώματα ξεχωριστά με διαφορετικούς φορείς διαχείρισης δικαιωμάτων για καθένα από τα 27 κράτη μέλη. Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρόλο που οι ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν, για παράδειγμα, να αγοράσουν CD σε όλα τα καταστήματα, συχνά να μην έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μουσική από νόμιμες επιγραμμικές πλατφόρμες σε όλη την EE, επειδή τα δικαιώματα αδειοδοτούνται σε εθνική βάση.

Επί του παρόντος, τα πιθανά έσοδα για τους δημιουργούς είναι μειωμένα, καθώς οι ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε δημιουργικό και πολιτιστικό περιεχόμενο δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα λόγω έλλειψης νόμιμων μέσων πρόσβασης στα έργα αυτά. Το παράδοξο είναι ότι το πειρατικό περιεχόμενο κυκλοφορεί πολύ πιο ελεύθερα στην Ευρώπη από ό,τι το νόμιμο. Πρέπει να βρεθεί μια ισόρροπη λύση και να παρασχεθούν κίνητρα στους δημιουργικούς κλάδους, ώστε να προσφέρουν περισσότερο περιεχόμενο διαδικτυακά με αντάλλαγμα καλύτερη νομική προστασία. Το ψηφιακό θεματολόγιο προτίθεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά ενθαρρύνοντας τη διασυνοριακή και πανευρωπαϊκή αδειοδότηση στο ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω μιας νέας οδηγίας πλαίσιο για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων που θα ολοκληρωθεί το 2011, μιας πρότασης οδηγίας για ορφανά έργα και διαρκούς συζήτησης με τους ενδιαφερόμενους φορείς για εξαντλημένα έργα, καθώς και μέσω της αναθεώρησης των κανόνων της ΕΕ για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η ανάγκη για τη λήψη άλλων μέτρων θα αξιολογηθεί το 2012 μετά την έκδοση το 2010 πράσινης βίβλου σχετικά με τις ευκαιρίες και τα προβλήματα της επιγραμμικής διανομής οπτικοακουστικών έργων και λοιπού δημιουργικού περιεχομένου.

Το περιβάλλον – χρήση των ΤΠΕ για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος

Η απόφαση της Ευρώπης να ηγηθεί παγκοσμίως της προσπάθειας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής άνοιξε το δρόμο με μια φιλόδοξη πολιτική σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, που έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020. Το πλήρες δυναμικό των εργαλείων ΤΠΕ για υποστήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων στη μείωση του δικού τους αποτυπώματος άνθρακα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο, ώστε η ΕΕ να τηρήσει τις παγκόσμιες δεσμεύσεις της.

Λύσεις παρακολούθησης ΤΠΕ, όπως έξυπνα δίκτυα και συστήματα μέτρησης, που αναλύουν την κατανάλωση ενέργειας μπορεί να βελτιώσουν την εξοικονόμηση ενέργειας στο γραφείο και στο σπίτι. Ο φωτισμός αντιστοιχεί στο 20% περίπου της κατανάλωσης ηλεκτρισμού παγκοσμίως. Το 70% περίπου μπορεί να εξοικονομηθεί χρησιμοποιώντας αποδοτικά και έξυπνα συστήματα διαχείρισης φωτισμού που βασίζονται σε λύσεις ΤΠΕ. Στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου, έως το 2020 πρέπει να επιτευχθεί μείωση 20% στη χρήση ενέργειας για φωτισμό σε σύγκριση με το 2010.

Στόχος του ψηφιακού θεματολογίου είναι να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία των δημόσιων αρχών, του κλάδου των ΤΠΕ και των τομέων με σημαντικές εκπομπές για την επιτάχυνση της μαζικής ανάπτυξης λύσεων που βασίζονται σε ΤΠΕ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας.

Ερευνητές – αυξημένη και κοινή χρηματοδότηση έρευνας σε ΤΠΕ

Οι ανεπαρκείς επενδύσεις της Ευρώπης για την έρευνα και την ανάπτυξη των ΤΠΕ συνιστούν απειλή για τους κλάδους μεταποίησης και υπηρεσιών της Ευρώπης (κυρίως για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, των συσκευών ευρείας κατανάλωσης, υγείας και ιατρικής). Το επενδυτικό χάσμα οφείλεται κυρίως στις ανεπαρκείς δαπάνες Ε&Α (λιγότερο από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως), στην υπερβολική γραφειοκρατία και στον κατακερματισμό της αγοράς.

Στο ψηφιακό θεματολόγιο, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις μέσω της στρατηγικής χρήσης προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης έξι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που βασίζονται σε λύσεις ΤΠΕ στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα (7ο ΠΠ) με συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και αύξηση των ιδιωτικών δαπανών σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Επίσης, θα διατηρήσει τον ρυθμό ετήσιας αύξησης του προϋπολογισμού για Ε&Α σε ΤΠΕ τουλάχιστον έως το 2013. Το ψηφιακό θεματολόγιο καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ έως το 2020 να διπλασιάσουν τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για Ε&Α σε ΤΠΕ, στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη μείωση της υπερβολικής γραφειοκρατίας, ώστε οι νέοι ερευνητές και οι ΜΜΕ να έχουν ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ για ΤΠΕ ξεκινώντας από το 2011 και για την ενίσχυση του συντονισμού και της συγκέντρωσης πόρων με τα κράτη μέλη και τον κλάδο.

Παιδιά και γονείς: ενίσχυση της ασφάλειας στο διαδίκτυο

Οι νέοι άνθρωποι και τα παιδιά αποτελούν σήμερα την πιο δραστήρια ομάδα όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου: το 73% των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών χρησιμοποιεί τακτικά προηγμένες υπηρεσίες για τη δημιουργία και την κοινή χρήση επιγραμμικού περιεχομένου, δηλ. το διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ (35%). Το 66% όλων των Ευρωπαίων ηλικίας κάτω των 24 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά, σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ 43%. Ωστόσο, παρόλο που αυτοί οι νέοι άνθρωποι μπορεί να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, παραμένουν ευάλωτοι σε επιγραμμικές απειλές.

Το ψηφιακό θεματολόγιο θα βοηθήσει τους γονείς και τα παιδιά τους να αισθάνονται ασφάλεια στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, μέσω των προγραμμάτων για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου, όλες οι χώρες της ΕΕ ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για την καταγγελία προσβλητικού επιγραμμικού περιεχομένου και την παροχή διδασκαλίας για την επιγραμμική ασφάλεια στα σχολεία. Οι πάροχοι γραμμικών υπηρεσιών που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις νέες γενιές (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας) καλούνται έως το 2013 να αναπτύξουν περαιτέρω μέτρα αυτορύθμισης σχετικά με την επιγραμμική ασφάλεια των παιδιών.

Τέλος, το ψηφιακό θεματολόγιο προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο (π.χ. επιγραμμικές πλατφόρμες προειδοποίησης σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της διάδοσης επιγραμμικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών), καθώς και άλλων μορφών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, της κλοπής ταυτότητας και των ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία - νέες ευκαιρίες

Ειδικά σε μια γηράσκουσα κοινωνία, η ηλεκτρονική υγεία είναι ένας βασικός τομέας καινοτομίας που μπορεί να παρέχει βέλτιστα αποτελέσματα για άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένους.

Για παράδειγμα, χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ, οι τεχνολογίες υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης (AAL) θέτουν σε εφαρμογή τις λύσεις ΤΠΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή κοινωνία θα παρέχει τη δυνατότητα για μια πιο ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή σε ευπαθή άτομα ή σε άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις καθώς και σε άτομα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα AAL προωθεί την καινοτομία και την εξάπλωση των ΤΠΕ σε τομείς όπως η πρόληψη των πτώσεων (που αφορά περισσότερο από το ένα τρίτο των ατόμων άνω των 65 στην ΕΕ) ή η υποστήριξη των άνω των 7 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που πάσχουν από άνοια, απώλεια μνήμης, έλλειψη προσοχής ή αδυναμία επίλυσης μικρών προβλημάτων. Στόχος του ψηφιακού θεματολογίου είναι έως το 2015 ο διπλασιασμός της αφομοίωσης των ρυθμίσεων ανεξάρτητης διαβίωσης για ηλικιωμένους.

150 εκατομμύρια - το 30% περίπου των Ευρωπαίων - δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο. Η ομάδα αυτή αποτελείται κυρίως από άτομα ηλικίας 65 έως 74 ετών. Η προσβασιμότητα και η χρηστικότητα αποτελούν επίσης προβλήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες με αναπηρίες. Η γεφύρωση αυτού του ψηφιακού χάσματος μπορεί να βοηθήσει τα μέλη των μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων να συμμετάσχουν σε πιο ισότιμη βάση στην ψηφιακή κοινωνία (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που τους ενδιαφέρουν άμεσα, όπως η ηλ-εκπαίδευση, η ηλε-διακυβέρνηση, η ηλ-υγεία), καθώς και να αυξήσουν την απασχολησιμότητα και την ποιότητα ζωής τους.

Άτομα σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές - σύνδεση κοινοτήτων

Στόχος του ψηφιακού θεματολογίου είναι, έως το 2013, η παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε όλους, ακόμη και στα άτομα που διαμένουν σε απομονωμένες περιοχές. Ωστόσο, το υψηλό κόστος δημιουργίας νέων υποδομών σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση αποθαρρύνει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να εγκαταστήσουν τις απαιτούμενες ευρυζωνικές υποδομές.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η ΕΕ θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την ενίσχυση και τη βέλτιστη στοχοθέτηση προγραμμάτων περιφερειακής ή άλλου τύπου χρηματοδότησης για την υποστήριξη επενδύσεων και την εφαρμογή μέτρων μείωσης του κόστους επένδυσης. Το ψηφιακό θεματολόγιο προβλέπει επίσης προτάσεις που θα διασφαλίσουν ότι ένα μέρος του ψηφιακού μερίσματος – οι ραδιοσυχνότητες που μένουν ελεύθερες κατά τη μετάβαση από τις αναλογικές σε ψηφιακές εκπομπές – θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση (επίγεια και δορυφορική) όχι μόνο παρέχει τη δυνατότητα για νέες, συναρπαστικές υπηρεσίες, αλλά θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην παροχή γρήγορων διαδικτυακών συνδέσεων για όλους, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών.

Για την προώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του ραδιοφάσματος και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους καταναλωτές και τον κλάδο.


Side Bar