Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

MEMO/09/376

Bruksela, 7 września 2009

" Czas by Europa otwarła nową e-kartę w digitalizacji książek i w zakresie praw autorskich". Wspólne oświadczenie komisarzy Reding i McCreevy'ego z okazji spotkań Google Books w Brukseli

Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów i Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, wydali dziś wspólne oświadczenie podkreślające wagę digitalizacji książek w Europie dla europejskiej kultury i gospodarki. By sprostać ogromnemu zadaniu udostępnienia dzieł w wersji cyfrowej, w tym dziesiątków milionów pozycji w zbiorach narodowych, oboje członkowie Komisji podkreślili konieczność pełnego przestrzegania praw autorskich i zasady zapewnienia należnego wynagrodzenia dla autorów, ale także powitali z zadowoleniem partnerstwo publiczno-prywatne będące impulsem do digitalizacji zbiorów. Zaznaczyli potrzebę dostosowania europejskich przepisów w zakresie praw autorskich do wyzwań epoki cyfrowej, zwłaszcza w odniesieniu do dzieł "osieroconych" i wyczerpanych. Oświadczenie obojga komisarzy poprzedza serię warsztatów i spotkań pomiędzy Komisją, instytucjami kultury, dysponentami praw autorskich, firmami informatycznymi i organizacjami konsumenckimi. Spotkania te będą pomocne w przygotowaniu odpowiedzi Europy na wyzwania związane z digitalizacją księgozbiorów. Odbywają si ę one w kontekście ugody w sprawie wyszukiwarki Google Książki, zawartej w Stanach Zjednoczonych pomiędzy Googlem, autorami i wydawcami. Ugoda (która wymaga jeszcze zatwierdzenia przez amerykański sąd) przewiduje, że autorzy mogliby otrzymywać 63% dochodu uzyskanego przez Googla z udostępniania przez tę firmę książek w wersji cyfrowej. W chwili obecnej w Europie nie ma porównywalnych rozwiązań. Oboje komisarze s ą przekonani, ż e politycy stoją przed wyzwaniem zapewnienia ramowej regulacji otwierającej drogę szybkiemu rozwojowi usług dla europejskich konsumentów i społeczności naukowych i badawczych - usług podobnych do tych, które umożliwia niedawna ugoda w USA. Po spotkaniach w tym tygodniu, Komisja przedstawi raport i podzieli się swoimi wstępnymi ustaleniami z Parlamentem Europejskim i Rad ą .

Oto tekst dzisiejszego wspólnego oświadczenia komisarzy Reding i McCreevy'ego: "W tym tygodniu my i nasz e służby będziemy dyskutować na temat wyzwań związanych z digitalizacj ą książek w Europie z dysponentami praw autorskich, bibliotekami, firmami informatycznymi, organizacjami konsumenckimi i wszystkimi stronami zainteresowanymi wypracowaniem jak najlepszego rozwiązania."

"Europa stoi przed bardzo ważnym wyzwaniem kultur owym i gospodarczym: dotychczas digitalizacja objęła jedynie ok. 1% księgozbiorów w europejskich bibliotekach narodowych, pozostawiając przed nami ogromne zadanie do wypełnienia, ale także otwierając nam nowe możliwości kulturowe i rynkowe. Lepsze zrozumienie wchodzących w grę interesów pomoże Komisji zdefiniować prawdziwie europejskie rozwiązanie na rzecz konsumentów europejskich. Wierzymy, że powinno ono tchnąć ducha w tej ważnej sprawie i może zapewnić każdemu obywatelowi podłączonemu do Internetu dostęp do milionów książek zalegających dziś na p ó lkach bibliotek. Naszym celem jest zerwanie ze stereotypami, które wstrzymywały debatę w przeszłości i skoncentrowanie się - w oparciu o dzisiejsze technologie - na wypracowaniu jak najlepszego podejścia na przyszłość, które zapewni rozwój twórczości i kultury w epoce cyfrowej."

"Numeryzacja książek to zadanie iście herkulesowe, któremu drogę musi wyznaczać sektor publiczny, ale to także zadanie, gdzie potrzeba jest wsparcia ze strony sektora prywatnego. Zatem czas uznać, że partnerstwo pomiędzy organizmami publicznymi i prywatnymi może połączyć potencjał nowych technologii i inwestycji prywatnych z bogactwem kolekcji, rozbudowywanych przez wieki przez instytucje publiczne. Jeśli dziś będziemy zbyt powolni w digitalizacji, jutro narazimy europejską kulturę na szwank."

"Jest oczywiste, że digitalizacja dzieł chronionych prawami autorskimi musi w pełni szanować zasadę praw autorskich i godziwie wynagradzać autorów, którzy w największym stopniu mogą skorzystać na dostępie szerokiej publiczności europejskiej do ich dzieł. Jednakże musimy poważnie przyjrzeć się obecnemu systemowi praw autorskich w Europie. Czy dzisiejsze ramy regulacyjne nadal pasują do wyzwań epoki cyfrowej? Czy obecny zestaw przepisów umożliwi konsumentom europejskim dostęp do książek w wersji cyfrowej? Czy zagwarantuje wynagrodzenie autorom? Czy zapewni równe szanse digitalizacji w całej Europie, czy też nadal istnieć będą zbyt duże zróżnicowania narodowe? Jaki mógłby być wkład europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana w wypracowaniu odpowiedzi Europy na wysiłki digitalizacji podejmowane także na innych kontynentach? Czy europejskie ramy w zakresie praw autorskich są wystarczająco nowoczesne, gdy chodzi o dzieła "osierocone" i o wyczerpanym nakładzie? Właśnie te Książki stanowią lwią część zbiorów w bibliotekach europejskich (około 90%). W naszym przekonaniu te pozycje należy odzyskać i wydłużyć im życie ".

"W nadchodzących tygodniach Komisja przedyskutuje te pytania z zainteresowanymi stronami, Parlamentem Europejskim i Radą. Wierzymy, że rezultat tych dyskusji będzie dobrym punktem wyjścia do przedstawienia przez now ą Komisj ę Parlamentowi i Radzie propozycji unowocześnienia nadal zbyt zróżnicowanego systemu praw autorskich w Europie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieła "osierocone" i o wyczerpanym nakładzie. Jeżeli Unii Europejskiej powiedzie się, będziemy mogli położyć podwaliny pod wzrost kulturalny dla nowego pokolenia w Europie."

Tło:

W odpowiedzi na wnioski Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego Komisja odbędzie dziś i jutro spotkania na temat digitalizacji książek w Europie. Maj ą one związek z niedawną ugodą Google Books Serach w USA. Dyrekcja Generalna MARKT organizuje dziś dla zainteresowanych stron przesłuchanie informacyjne. Przychylając się do życzenia bibliotek, wydawców, związków konsumenckich i Googla komisarz Reding jutro przyjmie przedstawicieli tych instytucji.

Z awarta 28 października 2008 umowa Google Book Search jest próbą ugody w zbiorowym procesie wytoczonym przeciw firmie Google przez amerykańskich autorów i wydawców, którzy uznali, że poprzez digitalizacj ę książek i udostępnienie ich fragmentów w wyszukiwarce Google Books, firma Google naruszyła ich prawa autorskie. Ugoda (jest ona ograniczona do obszaru Stanów Zjednoczonych i musi jeszcze zostać zatwierdzona przez amerykański sąd) przewiduje m.in., że Google wynagrodzi dysponentów praw autorskich, których dzieła zostały zeskanowane. Ponadto wypłaci im 63% dochodów uzyskanych z komercjalizacji ich książek w wersji cyfrowej, a także pokryje koszty utworzenia rejestru praw do książek.

Komisja popiera digitalizację i wspiera internetowy dostęp do europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez europejską bibliotekę cyfrową Europeana , która obecnie umożliwia dostęp już do 4,6 milionów cyfrowych książek, map, fotografii, klipów filmowych i gazet. W dniu 9 lipca komisarz Reding wezwała do opracowania nowoczesnego zestawu zasad, by w ten sposób zachęcić do digitalizacji dzieł w Europie ( SPEECH/09/336 ). Dnia 28 sierpnia Komisja Europejska uruchomiła publiczne konsultacje na ten temat, które potrwają do 15 listopada ( IP/09/1257 ) .


Side Bar