Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/ 09/255

Bryssel den 29 maj 2009

Europ eiska unionens solidaritetsfond

När kommer bidraget att utbetalas till Frankrike ?

Europeiska unionens solidaritetsfond bekostas inte ur gemenskapens vanliga budget. Innan bidraget utbetalas måste därför budgetmyndigheten (rådet och Europaparlamentet) anta det förslag om ändringsbudget som kommissionen lägger fram. Budgetmedlen kommer därför inte att bli tillgängliga förrän förmodligen i oktober. Dock får bidraget användas retroaktivt ( se: IP/09/850 ) .

Vad blir nästa steg ?

För att bidrag från Europeiska unionens solidaritetsfond ska kunna beviljas måste kommissionen begära att Europaparlamentet och rådet, som tillsammans utgör unionens budgetmyndighet, antar en så kallad ändringsbudget. Kommissionen och Frankrike skriver därefter under ett avtal i vilket de fastställer hur biståndet ska användas.

Situationen i Frankrike

Storm en har huvudsakligen skadat skogssektorn (mer än 60 % av skadorna) samt företag och privata bostäder (mer än 25 % av skadorna). Den har också haft följder för infrastrukturen (transport, el, vatten, telekommunikation) samt för jordbruket. Detta krävde röjningsinsatser. Tolv personer omkom i denna katastrof och 400 blev skadade. Stora konsekvenser förväntas också för pappers- och skogsindustrin som utgör en betydande del av de drabbade områdenas ekonomi.

Europeiska unionens solidaritetsfond kan endast använd as från och med en viss gräns, som för Frankrike motsvarar skador på 3,4 miljarder euro. De direkta skadorna på grund av stormen Klaus har uppskattats till 3,8 miljarder euro, vilket alltså möjliggör EU-biståndet.

Varför tog det kommissionen fyra månader att reagera ?

Kommissionen får inte reagera på eget initiativ eftersom den är beroende av att det berörda landet lämnar in en formell ansökan. Frankrikes ansökan om bidrag ur Europeiska unionens solidaritetsfond inkom till kommissionen den 2 april, vilket var inom den föreskriva tidsfristen på tio veckor efter katastrofen. Under den tiden var kommissionens tjänstemän i nära kontakt med de franska myndigheterna för att hjälpa dem att utarbeta ansökan.

Kommissionens tjäns temän undersökte utan dröjsmål ansökningen i ljuset av rådets förordning om inrättande av solidaritetsfonden. De kom fram till att stormen uppfyllde kriterierna för en större naturkatastrof som berättigar till aktivering av solidaritetsfonden.

I Frankrikes ansökan nämndes ännu större skador. Varför har de inte beaktats fullt ut ?

Andra skador som Frankrike nämnde i sin ansökan har inte beaktats i uträkningen av biståndet eftersom de inte betraktas som direkta skador. Det rör sig om inkomst- och produktionsförluster på grund av avbrott i den ekonomiska verksamheten och om hypotetiska skador som det uppskattade värdet i förlusten av ”kolsänkor” på grund av förstörd skog.

Hur räknas bistånds beloppet ut?

Be räkningsmetoden för allt bistånd ur solidaritetsfonden är den följande: man beviljar ett biståndsbelopp motsvarande 2,5 % av det totala belopp för direkta skador som ligger under fondens biståndsgräns, samt ett biståndsbelopp på 6 % för den del av skadorna som överstiger denna gräns.

V em ansvarar för användningen av biståndet?

Kommissionen kommer att sluta ett avtal med Frankrike om användning av biståndet. Därefter kommer Frankrike att ha ansvaret för urvalet och övervakningen av projekten. Pengarna ska ha använts inom ett år från den dag de betalades ut. Sex månader därefter ska Frankrike rapporterna till kommissionen om hur biståndet använts.

Vad får bekostas ur fonden?

Utbetalningarna ur fonden begränsas till finansiering av nödinsatser som vidtas av myndigheter. Myndigheterna ersätter de skador som inte kan omfattas av försäkring (t.ex. räddningstjänster, återställande av infrastruktur, provisoriska bostäder, röjning).

Privata skador och inkomstbortfall, inbegripet inom jordbruket, får inte ersättas. Stöd till dessa måste sökas via program för hållbar utveckling, bland annat programmet för landsbygdsutveckling för 2007–2013 som finansieras ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kommer kommissionen att godkänna det biståndssystem som Frankrike anmält till följd av stormen Klaus ?

K ommissionen undersöker för närvarande ett biståndssystem som Frankrike anmält till följd av stormen Klaus. Beslut kommer att fattas inom kort.

Solidaritetsfonden – bakgrund

Europeiska unionens solidaritetsfond inrättades efter de översvämningar som drabbade Centraleuropa sommaren 2002. Ur fonden beviljas bistånd till nödåtgärder i medlemsstaterna och de länder som förhandlar om EU-anslutning när de drabbas av större naturkatastrofer.

I princip begränsas biståndet u r fonden till finansiering av nödinsatser som myndigheterna genomför för att åtgärda de skador som inte omfattas av försäkring, till exempel återställning av infrastruktur eller provisoriska bostäder. Skador hos privatpersoner och inkomstbortfall kan inte ersättas.

Den 6 april 2005 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av förordning med enklare och klarare kriterier för att man snabbt ska kunna aktivera solidaritetsfonden (där det bland annat skulle bli möjligt att göra förskottsutbetalningar). Förslaget mottogs mycket positivt av Europaparlamentet men hittills har inga framsteg skett i rådet, det vill säga på medlemsstatsnivå.


Side Bar