Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

Bruselj, 29. maja 2009

Solidarnostni sklad Evropske unije (SSEU)

Kdaj bo pomoč nakazana Franciji?

Solidarnostni sklad Evropske unije (SSEU) se financira s sredstvi zunaj običajnega proračuna Skupnosti. Preden se pomoč lahko nakaže, mora torej proračunski organ (Svet in Evropski parlament) sprejeti predlog spremembe proračuna, ki mu ga predloži Komisija. Proračunska sredstva tako po vsej verjetnosti ne bodo na voljo pred oktobrom. Vendar bo pomoč lahko uporabljena retroaktivno ( glej: IP/09/850 ).

Katera bo naslednja etapa?

Komisija bo, da bi dodelila pomoč Solidarnostnega sklada Franciji, od Evropskega parlamenta in Sveta, ki sestavljata proračunski organ Unije, zahtevala sprejetje tako imenovane spremembe proračuna. Nato bosta Komisija in Francija podpisali sporazum, ki določa način uporabe pomoči.

Razmere v Franciji

Neurje je prizadelo zlasti gozdove (več kot 60 % škode) ter tudi podjetja in zasebne domove (več kot 25 % škode). Prav tako je imelo posledice za infrastrukturo (promet, elektrika, voda in telekomunikacije) in na kmetijstvo, saj je bilo potrebno čiščenje. V tej katastrofi je umrlo 12 ljudi, 400 pa jih je bilo ranjenih. Poleg tega je pričakovati resne posledice za papirno in lesno industrijo, ki predstavljata pomemben delež gospodarstva prizadetih območij.

Solidarnostni sklad lahko posreduje samo od določenega praga, ki je za Francijo določen v višini 3,4 milijarde EUR škode. Neposredna škoda, ki jo je povzročilo neurje Klaus, je ocenjena na 3,8 milijarde EUR, kar omogoča sprostitev evropske pomoči.

Zakaj je Komisija potrebovala več kot štiri mesece za odziv?

Komisija se ne more odzvati na lastno pobudo, saj je odvisna od uradnega zahtevka prizadete države. Francoski zahtevek za finančno pomoč iz SSEU je bil Komisiji predložen 2. aprila, upoštevajoč predpisani rok desetih tednov po katastrofi. V tem času so službe Komisije tesno sodelovale s francoskimi organi in jim pomagale pri pripravi tega zahtevka.

Službe Komisije so hitro pregledale zahtevek na podlagi Uredbe Sveta o ustanovitvi Solidarnostnega sklada. Sklenile so, da neurje izpolnjuje pogoje večje naravne nesreče, za katero se lahko sprožijo sredstva Solidarnostnega sklada.

V francoskem zahtevku so bile navedene večje škode. Zakaj niso bile v celoti upoštevane?

Druge škode, navedene v francoskem zahtevku za pomoč, kot so izgube v dohodkih in proizvodnj i zaradi prekinitve gospodarskih dejavnosti ter hipotetična škoda, kot je ocenjena vrednost izgube učinka „pljuč“ uničenega gozda, niso bile upoštevane v izračunu pomoči, ker se ne štejejo za neposredne škode.

Kako je izračunan znesek pomoči?

Metoda izračuna pomoči, ki se uporablja za vse pomoči SSEU je naslednja: dodeljen je znesek pomoči, ki predstavlja 2,5 % celote neposrednih škod pod pragom pomoči Sklada, in znesek pomoči v višini 6 % za del škod, ki presegajo ta prag.

Kdo bo odgovoren za izvajanje pomoči?

Komisija bo sklenila sporazum za izvajanje pomoči s Francijo, ki bo odgovorna za izbiro projektov in njihov nadzor. Za porabo denarja bom imela leto dni od datuma nakazila pomoči. Šest mesecev pozneje bo Komisiji predložila poročilo o uporabi pomoči.

Kaj je lahko financirano iz Sklada ?

Plačila sklada so omejena na nujne operacije, ki jih uvajajo javni organi v primeru nezavarovanih škod (kot so reševalne operacije, ponovna vzpostavitev infrastruktur, začasnih bivališč, čiščenje ipd.).

Zasebne škode in izguba dohodkov, vključno na področju kmetijstva, ne morejo biti povrnjene. Podpore bo treba poiskati v okviru programov za trajnostni razvoj – zlasti programa za razvoj podeželja 2007–2013, financiranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Ali bo Komisija odobrila program pomoči, ki ga je Francija prijavila po neurju Klaus?

Komisija proučuje program pomoči, ki ga je Francija prijavila po neurju Klaus. Odločitev bo sprejeta v kratkem.

Solidarnostni sklad – zgodovinski pregled

Solidarnostni sklad Evropske unije (SSEU) je bil ustanovljen po poplavah, ki so srednjo Evropo prizadele poleti 2002. Finančne pomoči dodeljuje za nujne ukrepe državam članicam ali državam, ki se pogajajo za vstop v Evropsko unijo, ki so jih prizadele večje naravne katastrofe.

Načeloma so pomoči Sklada omejene na financiranje nujnih operacij javnih organov za odpravo nezavarovanih škod: na primer, za ponovno vzpostavitev infrastruktur ali začasnih bivališč. Predmet povračila škode ne morejo biti škode, ki so jih utrpeli zasebniki, in izguba dohodkov.

Komisija je 6. aprila 2005 predstavila predlog spremenjene uredbe, ki določa enostavnejša in jasnejša merila za hitro odzivanje SSEU (ki bi zlasti omogočila nakazovanje predplačil). Evropski parlament je predlog sprejel z veliko naklonjenostjo, vendar pa v Svetu, se pravi na ravni držav članic, do zdaj še ni bilo napredka.


Side Bar