Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

V Bruseli 29. mája 2009

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)

Kedy bude pomoc vyplatená Francúzsku?

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) sa nefinancuje z bežného rozpočtu Spoločenstva. Pred vyplatením pomoci teda musí rozpočtový orgán (Rada a Európsky parlament) prijať návrh opravného rozpočtu, ktorý mu predloží Komisia. Rozpočtové prostriedky teda pravdepodobne nebudú dostupné skôr ako v októbri. Pomoc sa však bude môcť využívať so spätnou platnosťou ( pozri: IP/09/850 ).

Aká bude nasledujúca etapa?

Aby sa Francúzsku udelila pomoc z Fondu solidarity Európskej únie, Komisia požiada Európsky parlament a Radu, ktoré predstavujú rozpočtový orgán Únie, aby prijali opravný rozpočet. Komisia a Francúzsko potom podpíšu dohodu, v ktorej sa stanovujú spôsoby využitia pomoci.

Situácia vo Francúzsku

Búrka postihla najmä odvetvie lesného hospodárstva (viac ako 60 % škôd), ako aj pod niky a domácnosti (viac ako 25 % škôd). Spôsobila tiež problémy v infraštruktúre (doprava, elektrina, voda a telekomunikácie), ako aj v odvetví poľnohospodárstva, ktoré si vyžadovali operácie na odstránenie následkov škôd. V dôsledku tejto katastrofy 12 osôb zomrelo a 400 bolo zranených. Okrem toho sa predpokladajú závažné následky v papierenskom a drevospracujúcom priemysle, ktoré predstavujú dôležitú súčasť hospodárstva zasiahnutých oblastí.

Fond solidarity Európskej únie môže zakročiť iba od určitého prahu, ktorý je v prípade Francúzska stanovený na 3,4 miliardy eur škôd. Priame škody spôsobené búrkou Klaus boli vyhodnotené na 3,8 miliardy eur, čo teda umožňuje aktivovať európsku pomoc.

Prečo Komisia reagovala po viac ako 4 mesiacoch?

Komisia nemôže reagovať na základe svojej vlastnej iniciatívy, jej reakcia závisí od oficiálnej žiadosti dotknutej krajiny. Francúzsko predložilo Komisii žiadosť o finančnú pomoc z FSEÚ 2. apríla, čím rešpektovalo stanovený termín 10 týždňov nasledujúcich po katastrofe. Počas tohto obdobia boli útvary Komisie v úzkom kontakte s francúzskymi orgánmi, aby im pomohli pripraviť túto žiadosť.

Útvary Komisie urýchlene preskúmali žiadosť na základe nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie. Dospeli k záveru, že táto búrka spĺňa kritériá veľkej prírodnej katastrofy, v prípade ktorej sa Fond solidarity Európskej únie môže využiť.

V žiadosti Francúzska sa uviedli závažnejšie škody. Prečo sa nezohľadnili v plnej miere?

Ďalšie škody uvedené v žiadosti Francúzska o intervenciu, ako sú straty príjmov a produkcie spôsobené prerušením hospodárskych činností a hypotetické škody, ako je odhadovaná hodnota týk ajúca sa straty účinnosti „uhlíkovej pumpy“ zničeného lesa, sa pri výpočte pomoci nezohľadnili, pretože sa nepovažujú za priame škody.

Ako sa vypočíta výška pomoci?

Toto je metóda výpočtu pomoci uplatňovaná v prípade všetkých intervencií z FSEÚ: udelí sa pomoc vo výške predstavujúcej 2,5 % celkovej výšky priamych škôd nepresahujúcich intervenčný prah fondu, ako aj pomoc vo výške 6 % na časť škôd presahujúcich tento prah.

Kto bude zodpovedný za vykonávanie pomoci?

Komisia uzavrie s Francúzskom dohodu o vykonávaní pomoci, pričom Francúzsko bude následne zodpovedné za výber projektov a ich kontrolu. Po vyplatení pomoci bude mať na vyčerpanie prostriedkov jeden rok. O šesť mesiacov potom Komisii predloží správu o využití pomoci.

Čo sa môže financovať z prostriedkov fondu?

Platby z fondu sú obmedzené na financovanie núdzových operácií vykonávaných verejnými orgánmi, ktoré financujú nepoistiteľné škody (ako sú záchranárske služby, obnova infraštruktúry, provizórne ubytovanie, upratovacie práce atď.).

Škody, ktoré utrpeli súkromné osoby a straty príjmov vrátane v oblasti poľnohospodárstva sa nemôžu kompenzovať. Podpora sa bude musieť nájsť prostredníctvom programov týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja – najmä Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 financovaného prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Schváli Komisia program pomoci oznámený Francúzskom v súvislosti s búrkou Klaus?

Európska komisia v súčasnosti skúma program pomoci, ktorý Francúzsko oznámilo v súvislosti s búrkou Klaus. Rozhodnutie sa prijme v blízkej budúcnosti.

Fond solidarity – minulosť

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) bol zriadený po záplavách, ktoré postihli strednú Európu počas leta 2002. Členským štátom a štátom rokujúcim o pristúpení k EÚ, ktoré zasiahli veľké prírodné katastrofy, sa ním udeľuje finančná pomoc na núdzové opatrenia.

V zásade sú zásahy fondu obmedzené na financovanie núdzových opatrení vykonávaných verejnými orgánmi, aby čelili nepoistiteľným škodám: napríklad obnova infraštruktúry alebo poskytnutie provizórneho ubytovania. Škody, ktoré utrpeli jednotlivci, a straty príjmov nemôžu byť predmetom odškodnenia.

Komisia 6. apríla 2005 predložila návrh zrevidovaného nariadenia, v ktorom sa stanovujú jednoduchšie a jasnejšie kritériá na rýchlu aktiváciu FSEÚ (ktoré by predovšetkým umožnili vyplatenie záloh). Tento návrh bol veľmi priaznivo prijatý Európskym parlamentom, avšak v Rade, to znamená na úrovni členských štátov, doteraz nedošlo k žiadnemu pokroku.


Side Bar