Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

Bruxelles, 29 mai 2009

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)

Când vor ajunge banii în Fran ța?

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) se află în afara cadrului bugetar comunitar normal. Înainte ca ajutorul să poată fi plătit, autoritatea bugetară (Consiliul și Parlamentul European) trebuie să adopte propunerea de buget rectificativ pe care o va înainta Comisia. Mijloacele bugetare nu vor fi disponibile, probabil, mai devreme de luna octombrie. Totuși, ajutorul va putea fi utilizat retroactiv ( a se vedea: IP/09/850 ).

Care va fi etapa următoare?

Pentru acordarea unui ajutor din Fondul de Solidaritate pentru Franța, Comisia va cere Parlamentului European și Consiliului, care constituie împreună autoritatea bugetară a Uniunii, să adopte ceea ce se numește un buget rectificativ. Comisia și Franța vor semna, apoi, un acord prin care se stabilesc modalitățile de utilizare a ajutorului.

Situația în Franța

Furtuna a afectat în mod deosebit sectorul forestier (peste 60% din pagube), precum și întreprinderile și domiciliile private (peste 25% din pagube). Ea a avut repercusiuni asupra infrastructurii (transporturi, electricitate, apă și telecomunicații), precum și asupra sectorului agricol, fiind necesare operațiuni de degajare. 12 persoane au murit în această catastrofă și peste 400 au fost rănite. Se prevăd, de asemenea, consecințe importante pentru industriile hârtiei și lemnului, care reprezintă o parte importantă a economiei din zonele sinistrate.

Fondul de Solidaritate nu poate interveni decât atunci când valoarea pagubelor depă șește un anumit prag, prevăzut pentru Franța la 3,4 miliarde de euro. Pagubele directe produse de furtuna Klaus au fost evaluate la 3,8 miliarde de euro, prin urmare ajutorul european poate fi activat.

De ce a avut nevoie Comisia de peste patru luni pentru a reacționa?

Comisia nu poate să reac ționeze din proprie inițiativă, ci numai la o cerere formală din partea țării în cauză. Cererea franceză de ajutor financiar din FSUE a fost înaintată Comisiei la 2 aprilie, respectând termenul regulamentar de 10 săptămâni de la catastrofă. În acest timp, serviciile Comisiei s-au aflat în contact strâns cu autoritățile franceze pentru a le asista în pregătirea acestei cereri.

Serviciile Comisiei au examinat rapid cererea pe baza regulamentului Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate. S-a concluzionat că furtuna întrunește criteriile unei catastrofe naturale majore pentru care se poate utiliza Fondul de Solidaritate.

Cererea franceză men ționa pagube mai importante. De ce acestea nu au fost luate în considerare în întregime?

Alte pagube incluse în cererea de interven ție franceză, de exemplu pierderile de venit și de producție survenite ca urmare a întreruperii activității economice, și pagubele ipotetice, de exemplu valoarea estimată atașată pierderii efectului de „pompă de carbon” legat de pădurea distrusă, nu au fost luate în considerare în calculul ajutorului pentru că nu se consideră că ar fi pagube directe.

Cum se calculează valoarea ajutorului?

Metoda de calcul a ajutorului, aplicată pentru toate interven țiile FSUE, este următoarea: se acordă o valoare a ajutorului reprezentând 2,5% din valoarea totală a pagubelor directe până la pragul de intervenție, precum și o valoare a ajutorului de 6% pentru partea din pagube care depășește pragul respectiv.

Cine va răspunde pentru punerea în aplicare a ajutorului?

Comisia va încheia un acord de punere în aplicare cu Fran ța, care va avea apoi responsabilitatea de a alege proiectele și de a le controla. Franța va avea la dispoziție un an de la transmiterea ajutorului pentru a cheltui banii. Șase luni mai târziu, ea va înainta Comisiei un raport asupra utilizării ajutorului.

Ce se poate finan ța prin Fond?

Plă țile prin Fond se limitează la finanțarea operațiunilor de urgență în care s-au angajat autoritățile publice care au preluat pagubele care nu sunt asigurabile (de exemplu, serviciile de salvare, readucerea în stare de funcționare a infrastructurii, locuințele provizorii, curățenia, etc.).

Pagubele private și pierderile de venit, inclusiv în agricultură, nu pot fi compensate. Pentru aceasta trebuie să se ceară sprijinul prin programe privind dezvoltarea durabilă – mai ales prin Programul de dezvoltare rurală pentru perioada 2007 - 2013 finanțat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Va aproba Comisia regimul de ajutor notificat de către Fran ța în urma furtunii Klaus?

Comisia Europeană studiază în prezent un regim de ajutor notificat de către Fran ța în urma furtunii Klaus. Se va lua o decizie în foarte scurt timp.

Fondul de Solidaritate – istoric

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost creat după inunda țiile care au afectat Europa Centrală în vara anului 2002. Prin intermediul acestui fond se acordă ajutoare financiare pentru măsuri de urgență statelor membre și țărilor aflate în procesul de negociere pentru aderarea la UE, afectate de catastrofe naturale majore.

În principiu, interven țiile Fondului se limitează la finanțarea operațiunilor de urgență întreprinse de autoritățile publice pentru a face față pagubelor neasigurabile: de exemplu, readucerea în stare de funcționare a infrastructurii sau locuințe provizorii. Pagubele suferite de particulari și pierderile de venit nu pot face obiectul unor despăgubiri.

Comisia a prezentat la 6 aprilie 2005 o propunere de regulament revizuit care prevede criterii mai simple și mai clare pentru o activare rapidă a FSUE (prin care s-ar permite, mai ales, alocarea de avansuri). Această propunere a fost primită cu entuziasm de Parlamentul European, însă, în ceea ce privește Consiliul, respectiv la nivelul statelor membre, nu s-au înregistrat progrese până în prezent.


Side Bar