Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

Bruksela, 29 maja 2009 r.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

Kiedy pomoc zostanie wypłacona Francji?

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) nie jest finansowany z normalnego budżetu wspólnotowego. Przed wypłaceniem pomocy władza budżetowa (Rada i Parlament Europejski) musi zatwierdzić projekt budżetu korygującego przedłożony przez Komisję. Środki budżetowe będą więc dostępne najwcześniej w październiku. Pomoc będzie jednak mogła być wykorzystana z mocą wsteczną (zob. IP/09/850 ).

Co dalej?

Aby doprowadzić do przyznania Francji pomocy z Funduszu Solidarności, Komisja zwróci się do Parlamentu Europejskiego i do Rady, czyli do władzy budżetowej Unii, o przyjęcie tak zwanego budżetu korygującego. Następnie Komisja podpisze z Francją porozumienie określające warunki wykorzystania pomocy.

Sytuacja we Francji

Skutki huraganu odnotowano przede wszystkim w lasach (ponad 60 % szkód), jak też w przedsiębiorstwach i domach prywatnych (ponad 25 % szkód). Klęska dotknęła także infrastrukturę (transportową, energetyczną, wodną i telekomunikacyjną) oraz rolnictwo. Niezbędne jest oczyszczenie tych terenów. W katastrofie zginęło 12 osób, a 400 zostało rannych. Spodziewane są również znaczne straty w przemyśle papierniczym i drzewnym, istotnym sektorze gospodarki w rejonach dotkniętych huraganem.

Fundusz Solidarności może zostać uruchomiony, jeżeli poziom szkód przekracza ustalony próg, w przypadku Francji wynoszący 3,4 mld euro. Spowodowane przez huragan Klaus szkody bezpośrednie oszacowano na 3,8 mld euro, co pozwala na udzielenie europejskiej pomocy.

Dlaczego Komisja potrzebowała 4 miesięcy, aby zareagować?

Komisja nie może działać z własnej inicjatywy. Inicjatywa taka leży po stronie danego państwa, występującego z oficjalnym wnioskiem. Wniosek Francji o przyznanie pomocy finansowej ze środków FSUE wpłynął do Komisji 2 kwietnia, w urzędowym terminie 10 tygodni po wystąpieniu katastrofy. W tym czasie służby Komisji ściśle współpracowały z władzami Francji przy przygotowywaniu tego wniosku.

Służby Komisji w szybkim tempie sprawdziły zgodność wniosku z rozporządzeniem Rady usta nawiającym Fundusz Solidarności i stwierdziły, że katastrofa spełnia kryteria kwalifikujące ją jako „poważną klęskę”, co umożliwia uruchomienie Funduszu.

Szkody powstałe w wyniku katastrofy szacowane były we wniosku Francji na wyższą kwotę. Dlaczego nie zostało to wzięte pod uwagę?

W obliczeniach wysokości pomocy nie uwzględniono szkód, które nie są uważane za szkody bezpośrednie. We wniosku o przyznanie pomocy władze Francji wskazywały takie szkody jak utrata dochodów i produkcji spowodowane wstrzymaniem działalności gospodarczej czy hipotetyczne straty, takie jak szacowana wartość związana z utratą możliwości wiązania dwutlenku węgla przez zniszczony las.

W jaki sposób obliczana jest wysokość pomocy?

Metoda obliczania wysokości pomocy dla każdego przypadku finansowanego z FSUE jest następująca: przyznaje się kwotę pomocy wynoszącą 2,5 % całkowitej kwoty bezpośrednich strat poniżej progu interwencji Funduszu oraz kwotę 6 % dla części strat wykraczających poza ten próg.

Kto będzie odpowiedzialny za realizację pomocy?

Komisja podpisze z Francją porozumienie określające warunki realizacji pomocy. Wybór projektów i kontrola nad nimi zależeć będą następnie od Francji. Środki przyznane w ramach pomocy muszą zostać wydane w ciągu roku od daty ich przekazania. Sześć miesięcy później Francja przedstawi Komisji sprawozdanie z wykorzystania pomocy.

Co może być finansowane ze środków Funduszu?

Środki z Funduszu przeznaczane są jedynie na finansowanie działań nadzwyczajnych podejmowanych przez organy publiczne w celu usunięcia szkód nieobjętych ubezpieczeniem, na przykład na działania ratunkowe, odbudowę infrastruktury lub na budowę tymczasowych miejsc zakwaterowania, na oczyszczanie terenu itp.

Przedmiotem odszkodowania nie mogą być szkody poniesione przez osoby fizyczne ani utrata dochodów, w tym w rolnictwie. Pomocy należy szukać przez programy związane ze zrównoważonym rozwojem – zwłaszcza program na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Czy Komisja zatwierdzi system pomocy zgłoszony przez Francję w następstwie huraganu Klaus?

Komisja Europejska analizuje system pomocy zgłoszony przez Francję w następstwie huraganu Klaus. Decyzja w tej kwestii zostanie podjęta w najbliższej przyszłości.

Fundusz Solidarności – chronologia

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) powstał po fali powodzi, które miały miejsce w Europie Środkowej latem 2002 r. Pomoc nadzwyczajna z Funduszu przekazywana jest państwom członkowskim i krajom przystępującym, dotkniętym poważnymi klęskami żywiołowymi.

Środki z Funduszu zasadniczo przeznaczane są na finansowanie działań nadzwyczajnych podejmowanych przez organy publiczne w celu usunięcia szkód nieobjętych ubezpieczeniem, na przykład na odbudowę infrastruktury lub na budowę tymczasowych miejsc zakwaterowania. Przedmiotem odszkodowania nie mogą być szkody poniesione przez osoby fizyczne ani utrata dochodów.

Dnia 6 kwietnia 2005 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmian w rozporządzeniu, przewidujący wprowadzenie prostszych i bardziej przejrzystych kryteriów umożliwiających szybsze uruchamianie środków z Funduszu, co pozwoliłoby w szczególności na przekazywanie płatności zaliczkowych. Wniosek ten został pozytywnie przyjęty przez Parlament Europejski, lecz jak dotąd Rada nie podjęła nad nim dalszych prac.


Side Bar