Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/ 09/255

Bru ssel, 29 mei 2009

H et Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)

Wanneer zal Frankrijk de steun ontvangen ?

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) wordt buiten de gewone communautaire begroting om gefinancierd. Voordat de steun kan worden uitbetaald, moet de begrotingsautoriteit (Raad en Europees Parlement) dus een door de Commissie ingediend voorstel voor een gewijzigde begroting aannemen. Dat betekent dat de begrotingsmiddelen waarschijnlijk niet voor oktober beschikbaar zullen zijn. De steun kan echter met terugwerkende kracht gebruikt worden ( zie: IP/09/850 ) .

Wat is de volgende fase ?

Om steun uit het Solidariteitsfonds aan Frankrijk te kunnen verlenen, zal de Commissie het Europees Parlement en de Raad, die samen de begrotingsautoriteit van de Unie vormen, verzoeken een zogenaamde gewijzigde begroting aan te nemen. De Commissie en Frankrijk zullen vervolgens een overeenkomst ondertekenen waarin is vastgelegd hoe de steun gebruikt zal worden.

Situatie in Frankrijk

De storm heeft vooral de bosbouwsector zwaar getroffen (meer dan 60% van de totale schade), en daarnaast ook ondernemingen en particuliere woningen (meer dan 25% van de totale schade). Ook de infrastructuur heeft te lijden gehad (vervoer, elektriciteit, water en telecommunicatie) en in de landbouwsector zijn grondverzetwerkzaamheden noodzakelijk geweest. Er zijn twaalf personen omgekomen en 400 gewond geraakt in deze natuurramp. Tenslotte zullen ook de papier- en houtindustrie, die een belangrijke rol spelen in de economie van de getroffen gebieden, aanzienlijke nadelige gevolgen ondervinden.

Het Solidariteitsfonds kan pas vanaf een bepaald drempelbedrag steun verlenen; voor Frankrijk is dat 3,4 miljard euro schade. De door de storm "Klaus" veroorzaakte rechtstreekse schade wordt geschat op 3,8 miljard euro, zodat steun van de EU mogelijk is.

Waarom heeft de Commissie meer dan vier maanden nodig gehad om te reageren?

De Commissie kan niet op eigen initiatief reageren, zij moet wachten op een formele aanvraag van het betreffende land. De aanvraag van Frankrijk om financiële steun uit hoofde van het SFEU is op 2 april bij de Commissie ingediend, dus nog binnen de reglementaire termijn van 10 weken na een ramp. De diensten van de Commissie stonden in nauw contact met de Franse autoriteiten om hen te helpen bij de voorbereiding van deze aanvraag.

De diensten van de Commissie hebben deze aanvraag op ba sis van de verordening van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds snel behandeld. Zij hebben geconcludeerd dat de storm voldeed aan de criteria voor een grote natuurramp waarvoor steun van het Solidariteitsfonds kan worden verleend.

In de Franse aanvraag werden hogere schadebedragen genoemd. Waarom is daar niet volledig rekening mee gehouden?

Andere in de Franse steunaanvraag genoemde schade, zoals gederfde inkomsten en productie-uitval als gevolg van de onderbreking van de economische activiteiten en hypothetische schade zoals de geschatte waarde van het CO2-effect dat verloren is gegaan door de verwoesting van bos, zijn niet meegerekend bij de berekening van de steun, omdat deze posten niet als rechtstreekse schade worden beschouwd.

Hoe wordt het bedrag van de steun berekend ?

De berekeningsmethode voor alle steunverlening door het SFEU is als volgt: er wordt een steunbedrag van 2,5% van het totaal van de rechtstreekse schade onder de interventiedrempel van het Fonds toegekend, plus een steunbedrag van 6% voor het deel van de schade boven deze drempel.

Wie is verantwoordelijk voor de besteding van de steun?

De Commissie zal met Frankrijk een overeenkomst over de uitvoering van het besluit tot toekenning van de subsidie sluiten; de Franse autoriteiten zullen vervolgens verantwoordelijk zijn voor de keuze van de projecten en de controle daarvan. Frankrijk zal een jaar de tijd hebben, vanaf het moment van de overmaking van de steun, om het geld te besteden. Zes maanden daarna dient een verslag over het gebruik van de steun aan de Commissie voorgelegd te worden.

Welke acties kunnen uit het Fonds ge financierd worden ?

De betalingen uit het Fonds zijn alleen bedoeld voor de financiering van urgente werkzaamheden op initiatief van overheidsdiensten voor het herstel van niet-verzekerbare schade (bv. reddingsdiensten, herstel van infrastructuurvoorzieningen, voorlopige huisvesting, reiniging, enz.).

Schade van particulieren en gederfde inkomsten, ook in de landbouw, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Steun bij dergelijke schade is eventueel mogelijk in het kader van de programma's voor duurzame ontwikkeling, met name het Programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 dat gefinancierd wordt door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Zal de Commissie de door Frankrijk na de storm "Klaus" gemelde steunregeling goedkeuren?

De Europese Commissie bestudeert momenteel de steunregeling die Frankrijk heeft gemeld na Klaus, en zal binnenkort een beslissing nemen .

Het Solidariteitsfonds – historische achtergrond

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) is opgericht na de overstromingen die Midden-Europa in de zomer van 2002 hebben getroffen. Het fonds kent financiële steun voor urgente maatregelen toe aan lidstaten en aan landen waarmee over toetreding wordt onderhandeld die door ernstige natuurrampen zijn getroffen.

In principe is de bijstandsverlening van het Fonds alleen bedoeld voor de financiering van urgente werkzaamheden op initiatief van overheidsdiensten voor het herstel van niet-verzekerbare schade: herstel van infrastructuurvoorzieningen en voorlopige huisvesting bijvoorbeeld. Schade van particulieren en gederfde inkomsten komen niet voor schadevergoeding in aanmerking.

De Commissie heeft op 6 april 2005 een voorstel voor een herziene verordening ingediend met eenvoudigere en duidelijkere criteria voor snelle inschakeling van het SFEU (waardoor met name voorschotten zouden kunnen worden uitbetaald). Dit voorstel is zeer positief ontvangen door het Europees Parlement, maar maakt geen vorderingen in de Raad, dat wil zeggen op het niveau van de lidstaten.


Side Bar