Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

Briselē, 2009. gada 29. maijā

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF)

Kad Francija saņems palīdzību?

Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF) finansē ar līdzekļiem, ko neatvēl no parastā Kopienas budžeta. Lai varētu piešķirt palīdzību, budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm (Padomei un Eiropas Parlamentam) jāpieņem budžeta grozījumu priekšlikums, ko tām iesniedz Komisija. Tādēļ budžeta līdzekļi būs pieejami ne agrāk kā oktobrī. Tomēr palīdzību var izlietot ar atpakaļejošu datumu ( skatīt IP/09/850 ).

Kāds būs nākamais solis ?

Komisija, lai piešķirtu Solidaritātes fonda palīdzību Francijai, vērsīsies pie Eiropas Parlamenta un Padomes, kas ir ES budžeta lēmējinstitūcijas iestādes, lai pieņemtu tā dēvēto budžeta grozījumu. Pēc tam Komisija un Francija parakstīs vienošanos, kurā būs izklāstīti palīdzības izmantošanas nosacījumi.

Stāvoklis Francijā

Vētra sevišķi nodarīja postījumus mežsaimniecībā (zaudējumi pārsniedza vairāk nekā 60 % no kopējiem zaudējumiem), kā arī uzņēmumiem un mājsaimniecībām (zaudējumi pārsniedza vairāk nekā 25 % no kopējiem zaudējumiem). Vētras izraisītās sekas skāra arī infrastruktūru (transporta, elektroenerģijas, ūdens un telesakaru nozari), kā arī lauksaimniecības nozari, tāpēc bija nepieciešami uzkopšanas darbi. Šajā katastrofā bija 12 bojāgājušo un 400 cietušo. Paredzams, ka vētras dēļ būs nopietnas sekas papīra ražošanas un kokapstrādes nozarē, kas ir svarīgas tautsaimniecības nozares katastrofas skartajos reģionos.

Solidaritātes fonds nevar piešķirt palīdzību, ja nav sasniegts konkrēts slieksnis, proti, Francijas gadījumā zaudējumu apmērs ir 3,4 miljardi eiro. Aplēsa, ka vētra „Klauss” nodarīja tiešus zaudējumus 3,8 miljardus eiro apmērā, tādēļ drīkst piešķirt Eiropas Savienības palīdzību.

Kāpēc Komisija sāka rīkoties tikai pēc 4 mēnešiem ?

Komisija nevar rīkoties pēc pašas iniciatīvas, jo tai ir jāsaņem attiecīgās valsts lūgums. Francija iesniedza Komisijai lūgumu piešķirt finansiālu palīdzību no ESSF 2. aprīlī, ievērojot noteikto 10 nedēļu termiņu pēc katastrofas. Šajā laikā Komisijas dienesti cieši sadarbojās ar Francijas iestādēm, lai palīdzētu sagatavot minēto lūgumu.

Pamatojoties uz Padomes regulu, ar ko izveido Solidaritātes fondu, Komisijas dienesti ātri pārbaudīja lūgumu. Tie secināja, ka vētra atbilst kritērijiem, lai to uzskatītu par lielu dabas katastrofu, un šajā gadījumam varēja piešķirt Solidaritātes fonda līdzekļus.

Franci jas lūgumā ir minēti lielāki postījumi. Kāpēc tie netika pilnībā ņemti vērā ?

Citi Francijas lūgumā sniegt palīdzību minētie zaudējumi, piemēram, ienākumu zudums un ražošanas apjoma kritums, jo apstājās saimnieciskās darbības, un tādi iespējamie zaudējumi kā nopostītā meža vērtība, kurš ir kā „oglekļa sūknis”, palīdzības aprēķinā netika ņemti vērā, jo tos neuzskata par tiešiem zaudējumiem.

Kā aprēķina palīdzības apmēru ?

Katru ESSF palīdzību aprēķina pēc šādas metodes: palīdzības summa ir 2,5 % no kopējiem tiešajiem zaudējumiem, kas nepārsniedz fonda palīdzības slieksni, un 6 % no zaudējumiem, kas šo slieksni pārsniedz.

Kas atbild par palīdzības piešķiršanu?

Komisija vienošanos par palīdzības izmantošanu slēdz ar Franciju, kas tad būs atbildīga par projektu izvēli un to uzraudzību. No palīdzības pārskaitīšanas dienas Francijai tiek atvēlēts viens gads, lai palīdzību izlietotu. Pēc sešiem mēnešiem tā iesniedz Komisijai ziņojumu par palīdzības izmantošanu.

Ko drīkst finansēt no Solidaritātes fonda līdzekļiem?

Fonda maksājumus drīkst izmantot, lai finansētu ārkārtas pasākumus, kurus veic publiskās iestādes, lai segtu neapdrošināmus zaudējumus (piemēram, glābšanas pasākumi, infrastruktūras atjaunošana, pagaidu izmitināšana, uzkopšanas darbi u . tml.).

Palīdzību nedrīkst izmantot, lai kompensētu privātpersonām radušos zaudējumus un zaudētus ienākumus, ieskaitot lauksaimniecības nozarē. Šajā gadījumā palīdzība jālūdz no programmām ilgtspējīgas attīstības jomā, sevišķi Lauku attīstības programmā (2007–2013), ko finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Vai Komisija apstiprinās palīdzības shēmu, par kuru Francija paziņoja pēc vētras „Klauss” ?

Eiropas Komisija izskata palīdzības shēmu, par kuru Francija paziņoja pēc vētras „Klauss”. Lēmums tiks pieņemts drīzumā.

Solidaritātes fonda pastāvēšanas vēsture

Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF) izveidoja pēc tam, kad 2002. gada vasarā Viduseiropu piemeklēja plūdi. Fonds piešķir finansiālu palīdzību dalībvalstīm un valstīm, kas risina sarunas par iestāšanos ES, lai lielu dabas katastrofu skartās valstis veiktu ārkārtas pasākumus.

Būtībā fonda palīdzību piešķir tikai ārkārtas pasākumiem (piemēram, infrastruktūras atjaunošana vai pagaidu izmitināšana), kurus veic publiskās iestādes, lai segtu neapdrošināmos zaudējumus. Zaudējumi, kas radušies atsevišķām personām, un ienākumu zaudējumi netiek kompensēti.

2005. gada 6. aprīlī Komisija iesniedza regulas grozījumu priekšlikumu, kurā izklāstīti vienkāršoti un skaidrāki kritēriji, lai ESSF varētu ātri piešķirt palīdzību (īpaši būtu iespējams piešķirt avansus). Priekšlikumu ļoti atzinīgi novērtēja Eiropas Parlaments, bet līdz šim tas nav guvis panākumus Padomē, proti, dalībvalstu līmenī.


Side Bar