Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

Briuselis, 2009 m. gegužės 29 d.

Europos Sąjungos solidarumo fondas

Kada Prancūzija gaus paramą?

Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) finansuojamas ne iš įprastinio Bendrijos biudžeto. Kad būtų galima skirti paramą, biudžeto valdymo institucija (Taryba ir Europos Parlamentas) pirmiausia turi priimti Komisijos teikiamą pasiūlymą dėl taisomojo biudžeto. Taigi tikriausiai biudžeto priemonių atsiras ne anksčiau kaip spalio mėn. Tačiau parama galima pasinaudoti atgaline data ( žr. IP/09/850 ).

Kokie bus tolesni veiksmai?

Kad Solidarumo fondo paramą būtų galima skirti Prancūzijai, Komisija prašys Europos Sąjungos biudžeto valdymo institucijos – Europos Parlamento ir Tarybos – priimti vadinamąjį taisomąjį biudžetą. Po to Komisija ir Prancūzija pasirašys susitarimą, kuriuo bus nustatytos paramos naudojimo sąlygos.

Padėtis Prancūzijoje

Audra ypač nusiaubė miškininkystės sektorių (per 60 % visų nuostolių), verslo bendroves ir privačias valdas (per 25 % padarytos žalos). Audra padarė žalos ir infrastruktūrai (transportui, elektros ir vandens tiekimo įrenginiams ir telekomunikacijoms), žemės ūkio sektoriui, tad ir buvo reikalingi valymo darbai. Per šią gaivalinę nelaimę žuvo 12, o sužeista 400 žmonių. Manoma, kad šios nelaimės padariniai bus ilgalaikiai popieriaus ir medienos pramonės šakoms, kurios nusiaubtuose rajonuose yra ekonomiškai ypač svarbios.

Solidarumo fondas gali imtis veiksmų tik tuomet, kai pasiekiama tam tikra žalos riba, kuri Prancūzijos atveju yra 3,4 mlrd. eurų. Tiesioginė audros „Klausas“ padaryta žala įvertinta 3,8 mlrd. eurų, todėl Europos parama gali būti skiriama.

Kodėl Komisija daugiau kaip 4 mėnesius nesiėmė priemonių?

Komisija negali veikti savo iniciatyva, ji turi sulaukti oficialaus susijusios šalies prašymo. Prancūzijos prašymas skirti finansinę paramą iš ESSF Komisijai pateiktas balandžio 2 d., t. y. per nustatytą 10 savaičių nuo gaivalinės nelaimės laikotarpį. Visą šį laikotarpį Komisijos tarnybos glaudžiai bendradarbiavo su Prancūzijos valdžios institucijomis ir padėjo šį prašymą rengti.

Komisijos tarnybos greitai išnagrinėjo prašymą, remdamosi Tarybos reglamentu, kuriuo įsteigtas Solidarumo fondas. Jos nustatė, kad ši audra atitinka didelės gaivalinės nelaimės, kurios padariniams šalinti gali būti naudojami Solidarumo fondo ištekliai, kriterijus.

Prancūzijos prašyme nurodyti didesni nuostoliai. Kodėl atsižvelgta ne į visus?

Apskaičiuojant paramos dydį neatsižvelgta į Prancūzijos prašyme skirti paramą nurodytus kai kuriuos nuostolius, tokius kaip prarastos pajamos ir dėl sutrikdytos ekonominės veiklos sustabdyta gamyba, numanomi nuostoliai, pavyzdžiui, apskaičiuota vertė, siejama su nusiaubto miško „anglies dvideginio siurblio“ funkcijos praradimu, nes tai nelaikoma tiesioginiais nuostoliais.

Kaip apskaičiuojamas paramos dydis?

Paramos iš ESSF dydžiui apskaičiuoti visada taikomas šis metodas: skiriamos paramos suma yra 2,5 % bendros tiesioginės žalos sumos, neviršijanti Fondui nustatytos paramos ribos, ir 6 % dydžio paramos suma, skirta šią ribą viršijančiai daliai finansuoti.

Kam pavesta įgyvendinti paramos priemones?

Komisija ir Prancūzija sudarys susitarimą dėl paramos priemonių įgyvendinimo, o tada už projektų atranką ir vykdymo priežiūrą bus atsakinga Prancūzija. Gautus pinigus Prancūzija galės išnaudoti per metus nuo paramos lėšų pervedimo datos. Po šešių mėnesių Prancūzija Komisijai pateiks paramos lėšų naudojimo ataskaitą.

Kokiems veiksmams gali būti skiriamos Fondo lėšos?

Fondo lėšos gali būti naudojamos tik skubioms operacijoms (pvz., gelbėjimo veiksmams, infrastruktūrai atkurti, laikinam būstui, valymo darbams ir pan.), kurias atlieka nedraudžiamosios žalos padarinius šalinančios valstybės valdžios institucijos.

Privačių asmenų patirti nuostoliai ir prarastos pajamos, taip pat ir žemės ūkyje, nekompensuojami. Jiems parama teikiama pagal atitinkamas darnaus vystymo programas, tiksliau – 2007–2013 m. kaimo plėtros programą, kurią finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

Ar Komisija patvirtins paramos schemą, kurią Prancūzija pateikė praūžus audrai „Klausas“?

Šiuo metu Europos Komisija nagrinėja paramos schemą, kurią Prancūzija pateikė praūžus audrai „Klausas“. Sprendimas bus priimtas netrukus.

Solidarumo fondas. Bendroji informacija

Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) įsteigtas, 2002 m. vasarą Vidurio Europą nuniokojus potvyniams. Iš fondo teikiama finansinė parama valstybių narių ir dėl narystės ES besiderančių šalių, nukentėjusių nuo didelių gaivalinių nelaimių, skubios pagalbos priemonėms finansuoti.

Iš esmės Fondo lėšos gali būti naudojamos tik skubioms operacijoms, kurias atlieka nedraudžiamosios žalos padarinius šalinančios valstybės valdžios institucijos, finansuoti, pavyzdžiui, infrastruktūrai atkurti ar laikinam būstui suteikti. Privačių asmenų patirta žala ir prarastos pajamos nekompensuojamos.

2005 m. balandžio 6 d. Komisija pateikė peržiūrėto reglamento pasiūlymą, kuriame numatyti paprastesni ir aiškesni kriterijai, kad būtų galima greičiau pradėti teikti ESSF paramą (visų pirma sudarant galimybę išmokėti avansą). Šį pasiūlymą labai palankiai įvertino Europos Parlamentas, tačiau Taryboje, t. y. valstybių narių lygmeniu, dėl jo dar neapsispręsta.


Side Bar