Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

Bryssel 29. toukokuuta 2009

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

Milloin tuki maksetaan Ranskalle?

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto rahoitetaan yhteisön normaalin talousarvion ulkopuolella. Ennen kuin tuki voidaan maksaa, budjettivallan käyttäjän (neuvoston ja Euroopan parlamentin) on hyväksyttävä komission esittämä lisätalousarvioesitys. Budjettivarat ovat toisin sanoen käytettävissä todennäköisesti vasta lokakuussa. Tuki voidaan kuitenkin käyttää takautuvasti ( ks. IP/09/850 ).

Mikä on seuraava vaihe?

Jotta solidaarisuusrahaston tuki voidaan myöntää Ranskalle, komissio pyytää unionin budjettivallan käyttäjältä eli Euroopan parlamentilta ja neuvostolta, että ne hyväksyvät niin sanotun lisätalousarvion. Tämän jälkeen komissio ja Ranska allekirjoittavat sopimuksen, jossa on tuen käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Tilanne Ranskassa

Myrsky koetteli ennen kaikkea metsäsektoria (yli 60 prosenttia vahingoista) sekä yrityksiä ja yksityiskoteja (yli 25 prosenttia vahingoista). Myrskyn vaikutukset kohdistuivat myös infrastruktuuriin (liikenne, sähkö, vesi ja televiestintä) sekä maatalouteen, ja niiden takia on jouduttu tekemään raivaustöitä. Katastrofissa kuoli 12 ihmistä, ja loukkaantuneita oli 400. Myrskyn seuraukset tuntuvat selvästi myös puu- ja paperiteollisuudessa, joka on vahinkoalueiden talouselämän kannalta tärkeä sektori.

Solidaarisuusrahaston toimet edellyttävät, että vahingot ylittävät tietyn kynnysarvon, joka on Ranskan tapauksessa 3,4 miljardia euroa. Klaus-myrskyn aiheuttamien välittömien vahinkojen arvioidaan olevan suuruudeltaan noin 3,8 miljardia euroa, mikä mahdollistaa EU:n tuen käyttöönoton.

Miksi komission toimiin on kulunut yli neljä kuukautta?

Komissio ei voi reagoida oma-aloitteisesti, vaan se voi toimia vasta saatuaan kyseiseltä maalta virallisen pyynnön. Ranska esitti EU:n solidaarisuusrahaston taloudellista tukea koskevan hakemuksen 2. huhtikuuta noudattaen säädettyä määräaikaa, joka on kymmenen viikkoa katastrofista. Tänä aikana komission yksiköt olivat tiiviissä yhteydessä Ranskan viranomaisiin ja auttoivat hakemuksen valmistelussa.

Komission yksiköt käsittelivät hakemuksen nopeasti solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen perusteella. Käsittelyssä tultiin siihen tulokseen, että myrsky täyttää suurkatastrofiksi luokiteltavan luonnonmullistuksen kriteerit, joiden perusteella solidaarisuusrahaston tukea voidaan maksaa.

Ranskan hakemuksen mukaan vahingot olivat suuremmat. Miksi niitä ei otettu huomioon täysimääräisesti?

Ranskan hakemuksessa mainitut muut vahingot kuten taloudellisen toiminnan keskeytyksestä johtuvat tulon- ja tuotannonmenetykset sekä oletetut vahingot kuten metsätuhojen vuoksi menetetyiksi arvioidut hiilinieluvaikutukset jätettiin tuen laskennan ulkopuolelle, koska niitä ei pidetä välittöminä vahinkoina.

Miten tuen määrä lasketaan?

Kaikkiin solidaarisuusrahaston tukitoimiin sovelletaan seuraavaa laskentamenetelmää: myönnettävän tuen määrä on kynnysarvon alle jäävältä osuudelta 2,5 prosenttia ja kynnysarvon ylittävältä osuudelta 6 prosenttia kaikista välittömistä vahingoista.

Kuka vastaa tuen täytäntöönpanosta?

Komissio tekee Ranskan kanssa sopimuksen tuen täytäntöönpanosta, ja Ranska vastaa projektien valinnasta ja valvonnasta. Ranskalla on tuen maksamispäivästä yksi vuosi aikaa käyttää varat. Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän yhden vuoden määräajan päättymisestä Ranskan on toimitettava komissiolle kertomus tuen käyttämisestä.

Millaisia toimia rahastosta voidaan rahoittaa?

Rahaston maksamin varoin voidaan rahoittaa yksinomaan sellaisia viranomaisten toteuttamia hätätoimia, joilla korvataan vahinkoja, jotka eivät ole vakuutuskelpoisia (kyseeseen tulevat esimerkiksi pelastuspalvelut, infrastruktuurin kunnostus, tilapäismajoitukset ja puhdistustyöt).

Yksityiset vahingot ja tulonmenetykset, maatalous mukaan luettuna, eivät kuulu korvausten piiriin. Tällaiset tuet on haettava kestävään kehitykseen liittyvistä ohjelmista kuten vuosien 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelmasta, jota rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto).

Hyväksyykö komissio Ranskan ilmoittaman Klaus-myrskyyn liittyvän tukijärjestelmän?

Komissio tutkii parhaillaan Ranskan ilmoittamaa tukijärjestelmää, joka liittyy Klaus-myrskyyn. Päätös tehdään hyvin pian.

Taustatietoja solidaarisuusrahastosta

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto perustettiin Keski-Eurooppaa kesällä 2002 koetelleiden tulvien jälkeen. Rahastosta myönnetään hätätoimiin tarkoitettua taloudellista tukea jäsenvaltioille ja Euroopan unionin jäsenyydestä parhaillaan neuvotteleville maille suuronnettomuuksien jälkeen.

Rahaston tuella voidaan periaatteessa rahoittaa ainoastaan sellaisia viranomaisten toteuttamia hätätoimia, joilla korvataan vahinkoja, jotka eivät ole vakuutuskelpoisia. Näihin toimiin kuuluvat esimerkiksi infrastruktuurin kunnostus ja tilapäiset majoitusjärjestelyt. Korvauksia ei voida myöntää yksityishenkilöille aiheutuneista vahingoista eikä tulonmenetyksistä.

Komissio esitti 6. huhtikuuta 2005 ehdotuksen asetuksen tarkistamiseksi siten, että solidaarisuusrahaston käyttöönoton perusteita yksinkertaistetaan ja selkeytetään avunsaannin nopeuttamiseksi (ehdotus sisältää muun muassa mahdollisuuden suorittaa ennakkomaksuja). Ehdotus sai erittäin myönteisen vastaanoton Euroopan parlamentissa, mutta toistaiseksi sen käsittely ei ole edennyt neuvostossa eli jäsenvaltioiden tasolla.


Side Bar