Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

Brüssel, 29. mai 2009

Euroopa Liidu solidaarsusfond

Millal Prantsusmaa abi kätte saab?

Euroopa Liidu solidaarsusfondi (EUSF) rahastamine toimub väljaspool tavapärast ühenduse eelarvet. Seetõttu ei saa abi välja maksta enne, kui eelarvepädevad institutsioonid (nõukogu ja Euroopa Parlament) on vastu võtnud komisjoni esitatava paranduseelarve projekti. Sellest tulenevalt ei saa eelarvevahendeid tõenäoliselt kasutada enne oktoobrit. Abi saab kasutada aga ka tagasiulatuvalt ( vt: IP/09/850 ).

Milline on järgmine samm?

Selleks et toetada Prantsusmaad solidaarsusfondist, palub komisjon liidu eelarvepädevatel institutsioonidel, milleks on Euroopa Parlament ja nõukogu, võtta vastu niinimetatud paranduseelarve. Seejärel allkirjastavad komisjon ja Prantsusmaa kokkuleppe, mis sätestab abi kasutamise tingimused.

Olukord Prantsusmaal

Torm laastas eriti tugevalt metsandussektorit (üle 60 % kahjudest), samuti ettevõtteid ja eramajapidamisi (üle 25 % kahjudest). Suurt kahju kannatasid ka infrastruktuurid (transport, elekter, veevõrk ja telekommunikatsioonid), samuti põllumajandussektor, mistõttu neis piirkondades tuli korraldada koristustöid. Loodusõnnetuses hukkusid 12 inimest ja vigastatuid oli 400. Katastroofil võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed paberi- ja puidutööstusele, mis etendavad laastatud piirkondade majanduses olulist rolli.

Solidaarsusfondi saab kasutada vaid alates teatavast kahjukünnisest, milleks on Prantsusmaa puhul kehtestatud 3,4 miljardit eurot. Tormi Klaus tekitatud otsesed kahjud hinnati 3,8 miljardile eurole, mis võimaldab kasutada ühenduse abi.

Miks reageeris komisjon alles nelja kuu pärast?

Komisjon ei saa tegutseda omal algatusel, vaid peab ootama asjaomase riigi ametlikku taotlust. Prantsusmaa esitas komisjonile taotluse solidaarsusfondist abi saamiseks 2. aprillil, pidades kinni ametlikust tähtajast, mis näeb ette taotluse esitamise hiljemalt 10 nädalat pärast loodusõnnetuse toimumist. Selle aja kestel olid komisjoni talitused Prantsuse ametivõimudega tihedas kontaktis, aidates neil taotlust koostada.

Komisjoni talitused vaatasid seejärel taotluse kiiresti läbi nõukogu määruse põhjal, millega loodi Euroopa Liidu solidaarsusfond. Nad tegid järelduse, et tormil on suure loodusõnnetuse tunnused, mille puhul võib kasutada solidaarsusfondi.

Prantsusmaa taotluses osutati suuremale kahjusummale. Miks kõiki kahjusid arvesse ei võetud?

Teisi Prantsusmaa abitaotluses osutatud kahjusid, nagu majandustegevuse katkestusest tulenev tootmistegevuse ja sissetulekute langus, ning hüpoteetilisi kahjusid, nagu hävinud metsa kui süsiniku neeldaja mõju lakkamise hinnanguline väärtus, ei võetud abisumma arvutamisel arvesse, sest neid ei peeta otseseks kahjuks.

Kuidas abisumma arvutati?

Kõigi solidaarsusfondi sekkumiste puhul arvutatakse abisumma järgmise meetodi alusel: abi antakse 2,5 % ulatuses otseste kahjude summast, mis jääb alla fondi sekkumiskünnist, ning 6 % ulatuses seda künnist ületavast kahjusummast.

Kes vastutab abi rakendamise eest?

Komisjon sõlmib Prantsusmaaga lepingu abi rakendamise kohta, kusjuures Prantsusmaa vastutab projektide valimise ja nende järelevalve eest. Prantsusmaa võib abiraha kasutada ühe aasta jooksul alates abi eraldamise kuupäevast. Kuus kuud hiljem peab ta esitama komisjonile aruande abi kasutamise kohta.

Mida saab fondi vahenditega rahastada?

Fondi vahenditega võib rahastada ainult hädaabioperatsioone, mida ametivõimud korraldavad kindlustuskatteta kahjude likvideerimiseks (nt päästeoperatsioonid, infrastruktuuride parandamine, ajutine majutamine, puhastustööd jne).

Hüvitada ei saa eraisikutele tekkinud kahjusid ega saamatajäänud sissetulekut, sealhulgas põllumajandussektoris. Toetust saab taotleda ka säästva arengu programmide kaudu, eeskätt maaelu arengu programmi 2007–2013 kaudu, mida rahastab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD).

Kas komisjon kiidab heaks abikava, millest Prantsusmaa teatas pärast tormi Klaus laastamistööd?

Komisjon uurib praegu abikava, millest Prantsusmaa teatas pärast tormi Klaus tekitatud kahjusid. Otsus võetakse vastu peagi.

Solidaarsusfond – taust

Euroopa Liidu solidaarsusfond (EUSF) loodi pärast Kesk-Euroopat 2002. aasta suvel tabanud üleujutusi. Sellest rahastatakse liikmesriikides ja kandidaatriikides suurte loodusõnnetuste korral võetavaid eriolukorra meetmeid.

Põhimõtteliselt rahastatakse fondist hädaabioperatsioone, mida ametivõimud korraldavad kindlustuskatteta kahjude likvideerimiseks (näiteks infrastruktuuride parandamine ja ajutine majutamine). Hüvitada ei saa eraisikutele tekkinud kahjusid ega saamatajäänud sissetulekut.

Komisjon esitas 6. aprillil 2005 ettepaneku määruse läbivaatamiseks, et lihtsustada solidaarsusfondi kasutuselevõtu tingimusi ja kiirendada abiandmist (uus määrus võimaldaks teha ettemakseid). Ettepanek võeti Euroopa Parlamendis väga hästi vastu, kuid siiani ei ole nõukogus, st liikmesriikide tasandil, otsuseni jõutud.


Side Bar