Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

Bρυξέλλες, 29 Μαΐου 2009

To Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)

Πότε θα καταβληθεί η ενίσχυση στη Γαλλία;

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) δεν χρηματοδοτείται από τον κανονικό κοινοτικό προϋπολογισμό. Προτού μπορέσει να καταβληθεί η ενίσχυση, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) πρέπει να εγκρίνει την πρόταση διορθωτικού προϋπολογισμού που θα υποβάλει η Επιτροπή. Συνεπώς, τα δημοσιονομικά μέσα δεν θα είναι πιθανόν διαθέσιμα πριν από τον Οκτώβριο. Η ενίσχυση θα μπορεί, ωστόσο, να χρησιμοποιηθεί αναδρομικά ( βλέπε: IP/09/850 ).

Ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο;

Για να χορηγηθεί η ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης στη Γαλλία, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που συνιστούν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της Ένωσης, να εγκρίνουν αυτό που ονομάζουμε διορθωτικό προϋπολογισμό. Στη συνέχεια, η Επιτροπή και η Γαλλία θα υπογράψουν συμφωνία που θα ορίζει τις λεπτομέρειες για τη χρησιμοποίηση της ενίσχυσης.

Η κατάσταση στη Γαλλία

Η καταιγίδα έπληξε ιδιαίτερα τον δασικό τομέα (πάνω από το 60% των ζημιών) καθώς και τις επιχειρήσεις και τις ιδιωτικές κατοικίες (πάνω από το 25% των ζημιών). Είχε επίσης συνέπειες για τις υποδομές (μεταφορές, ηλεκτροδότηση, ύδρευση και τηλεπικοινωνίες) καθώς και για τον αγροτικό τομέα, όπου απαιτούνται εκχωματώσεις. Δώδεκα άτομα βρήκαν το θάνατο λόγω των καταστροφών και 400 τραυματίστηκαν. Τέλος, σημαντικές είναι οι ζημίες και για τις χαρτοβιομηχανίες και τις βιομηχανίες ξύλου που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της οικονομίας στις πληγείσες περιοχές.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να παρέμβει μόνον όταν η καταστροφή προκαλεί ζημίες που υπερβαίνουν ένα όριο το οποίο για τη Γαλλία έχει οριστεί σε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι άμεσες ζημίες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Klaus αξιολογήθηκαν σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επιτρέπει να κινητοποιηθεί η ευρωπαϊκή ενίσχυση.

Γιατί χρειάστηκε να περάσουν 4 μήνες προτού κινητοποιηθεί η Επιτροπή;

H Eπιτροπή δεν μπορεί να ενεργήσει με δική της πρωτοβουλία, πρέπει να περιμένει επίσημη αίτηση της ενδιαφερόμενης χώρας. Η αίτηση της Γαλλίας για οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 2 Απριλίου, δηλαδή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 10 εβδομάδων μετά την καταστροφή. Στο μεταξύ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ήταν σε στενή επαφή με τις γαλλικές αρχές για να τις βοηθήσουν να ετοιμάσουν την αίτηση.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν ταχύτατα την αίτηση βάσει του κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Το συμπέρασμα ήταν ότι η καταιγίδα πληροί τα κριτήρια μιας μείζονος φυσικής καταστροφής για την οποία μπορεί να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Στη γαλλική αίτηση αναφέρονταν μεγαλύτερες ζημίες. Γιατί δεν ελήφθησαν πλήρως υπόψη;

Άλλες ζημίες που αναφέρονται στη γαλλική αίτηση για ενίσχυση, όπως η απώλεια εισοδήματος και παραγωγής, λόγω διακοπής της οικονομικής δραστηριότητας και των υποθετικών ζημιών, όπως εκτιμήσεις για τις συνέπειες από την καταστροφή του πνεύμονα του δάσους, δεν ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό της ενίσχυσης, διότι δεν θεωρούνται άμεσες ζημίες.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης;

Η μέθοδος υπολογισμού της ενίσχυσης που εφαρμόζεται για όλες τις παρεμβάσεις του ΤΑΕΕ είναι η εξής: χορηγείται ενίσχυση ύψους 2,5% του συνολικού ποσού των άμεσων ζημιών που είναι κάτω από το όριο κινητοποίησης του Ταμείου, καθώς και ποσό ενίσχυσης 6% για το μέρος των ζημιών που βρίσκεται πάνω από το όριο παρέμβασης.

Ποιος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της ενίσχυσης;

Η Επιτροπή θα συνάψει σύμβαση για την εφαρμογή της ενίσχυσης με τη Γαλλία η οποία στη συνέχεια θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή των σχεδίων και των έλεγχό τους. Η Γαλλία διαθέτει ένα έτος, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης, εντός του οποίου πρέπει να δαπανήσει τα ποσά. Έξι μήνες μετά, πρέπει να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη χρησιμοποίηση της ενίσχυσης.

Τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο;

Οι πληρωμές από το Ταμείο περιορίζονται στη χρηματοδότηση επειγουσών επιχειρήσεων που διεξάγουν οι δημόσιες αρχές κατά την ανάληψη των μη ασφαλίσιμων ζημιών (όπως οι υπηρεσίες διάσωσης, η αποκατάσταση των υποδομών, οι προσωρινές κατοικίες, ο καθαρισμός, κ.λπ.).

Δεν είναι δυνατόν να δοθεί αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστησαν ιδιώτες και για την απώλεια εισοδημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να αναζητηθούν μέσω των προγραμμάτων για την αειφόρο ανάπτυξη – ιδίως από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η Επιτροπή θα εγκρίνει το καθεστώς ενίσχυσης που κοινοποίησε η Γαλλία για την καταιγίδα Klaus;

Η Επιτροπή μελετά προς το παρόν το καθεστώς ενισχύσεων που κοινοποίησε η Γαλλία για την καταιγίδα Klaus. Η απόφαση θα ληφθεί πολύ σύντομα.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης - Ιστορικό

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) δημιουργήθηκε μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002. Χορηγεί οικονομικές ενισχύσεις για τα επείγοντα μέτρα που λαμβάνονται στα κράτη μέλη και στις χώρες των οποίων η ένταξη στην ΕΕ βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και οι οποίες έχουν πληγεί από μείζονες φυσικές καταστροφές.

Κατ’ αρχήν, οι παρεμβάσεις του Ταμείου περιορίζονται στη χρηματοδότηση επειγουσών επιχειρήσεων που διεξάγουν οι δημόσιες αρχές για να καλύψουν τις ζημίες που δεν είναι ασφαλίσιμες, για παράδειγμα αποκατάσταση των υποδομών ή παροχή προσωρινών κατοικιών. Οι ζημίες που υφίστανται οι ιδιώτες και η απώλεια εισοδήματος δεν μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο αποζημίωσης.

Η Επιτροπή υπέβαλε στις 6 Απριλίου 2005 πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού, ώστε να γίνουν πιο απλά και πιο σαφή τα κριτήρια για την ταχεία ενεργοποίηση του ΤΑΕΕ (κάτι που θα επέτρεπε και την πληρωμή προκαταβολών). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδέχθηκε πολύ θετικά την πρόταση αυτή, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στο Συμβούλιο, δηλαδή σε επίπεδο κρατών-μελών.


Side Bar