Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

Bruxelles, den 29. maj 2009

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Hvornår får Frankrig udbetalt tilskuddet?

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond finansieres uden for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Inden tilskuddet kan komme til udbetaling, skal budgetmyndigheden (Rådet og Europa-Parlamentet) derfor vedtage et forslag til ændringsbudget, som Kommissionen forelægger den. Budgetmidlerne vil således formodentlig ikke være til rådighed før til oktober. Tilskuddet vil kunne anvendes med tilbagevirkende kraft ( se: IP/09/850 ).

Hvad er næste etape?

For at der kan ydes tilskud fra Solidaritetsfonden, skal Kommissionen anmode Rådet og Europa-Parlamentet, der tilsammen udgør EU's budgetmyndighed, om at vedtage et såkaldt ændringsbudget. Dernæst undertegner Kommissionen og Frankrig en aftale, hvori de nærmere bestemmelser vedrørende tilskuddets anvendelse fastsættes.

Situationen i Frankrig

Orkanen forvoldte især skade på skovbrugssektoren (mere end 60 % af skaderne) samt erhvervslivet og de private husholdninger (mere end 25 % af skaderne). Også infrastrukturer (transport, elektricitet, vand og telekommunikation) og landbrugssektoren blev ramt af skader, der nødvendiggjorde et efterfølgende oprydningsarbejde. 12 personer blev dræbt og 400 såret ved katastrofen. Endelig forudses katastrofen at få alvorlige følger for træ‑ og papirindustrien, der spiller en vigtig økonomisk rolle i de katastroferamte områder.

Solidaritetsfonden kan kun intervenere, når skaderne overstiger et bestemt tærskelbeløb, som for Frankrig er fastsat til 3,4 mia. EUR. De direkte skader forårsaget af orkanen Klaus anslås til 3,8 mia. EUR, hvilket betyder, at der kan ydes tilskud fra EU's Solidaritetsfond.

Hvorfor har det taget Kommissionen mere end fire måneder at reagere?

Kommissionen kan ikke reagere på eget initiativ. Den er nødt til at afvente en formel anmodning fra det berørte land. Frankrig indgav sin anmodning om tilskud fra Solidaritetsfonden til Kommissionen den 2. april, dvs. inden udløbet af den foreskrevne frist på 10 uger efter katastrofen. I denne periode var Kommissionen i tæt kontakt med de franske myndigheder for at hjælpe dem med at forberede anmodningen.

Kommissionens tjenestegrene har foretaget en hurtig behandling af anmodningen på baggrund af Rådets forordning om oprettelse af Solidaritetsfonden. De har konstateret, at orkanen opfylder de kriterier, der gælder for en større naturkatastrofe, hvortil der kan ydes tilskud fra Solidaritetsfonden.

Ansøgningen fra Frankrig indeholdt anmeldelse af større skader. Hvorfor er de ikke blevet taget i fuldt ud betragtning?

De andre skader, som Frankrig anmeldte i sin ansøgning om tilskud, såsom indtægts‑ og produktionstab som følge af afbrydelsen af den økonomiske aktivitet og de hypotetiske skader såsom den anslåede værdi af tabet af de ødelagte skovområders effekt som CO 2 -pumpe er ikke blevet taget i betragtning ved beregningen af tilskuddet, da de ikke anses for at være direkte skader.

Hvordan beregnes tilskudsbeløbet?

Alle interventioner fra Solidaritetsfonden beregnes efter følgende metode: Af det samlede beløb, de direkte skader er opgjort til, ydes der et tilskudsbeløb på 2,5 % af den del af skadesbeløbet, der ligger under fondens interventionstærskel, samt et beløb på 6 % af den del af skadesbeløbet, der overstiger tærsklen.

Hvem har ansvaret for, at tilskuddet bliver udnyttet?

Kommissionen indgår en kontrakt om implementeringen af tilskuddet med Frankrig, som derefter er ansvarlig for at udvælge og føre tilsyn med projekterne. Frankrig har et år fra tilskuddets udbetaling til at gøre brug af pengene. Seks måneder senere skal Frankrig indgive en rapport til Kommissionen om anvendelsen af tilskuddet.

Hvad kan fonden finansiere?

Fondens midler er begrænset til finansiering af nødhjælpstiltag iværksat af de offentlige myndigheder for at afhjælpe de skader, der ikke kan forsikres (såsom redningsarbejde, udbedring af infrastrukturer, midlertidig indkvartering, oprydning osv.).

Der kan ikke ydes kompensation for private skader eller indtægtstab, f.eks. i landbruget. Hertil må der søges støtte over programmerne for bæredygtig udvikling – herunder programmet for udvikling af landdistrikterne 2007-2013, der finansieres over Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Vil Kommissionen godkende det hjælpeprogram, som Frankrig har anmeldt som følge af orkanen Klaus?

Kommissionen er i færd med at undersøge et hjælpeprogram, som Frankrig har anmeldt som følge af orkanen Klaus. Der vil blive truffet beslutning i den nærmeste fremtid.

Solidaritetsfonden – Baggrund

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond blev oprettet efter oversvømmelserne i det centrale Europa i sommeren 2002. Den yder økonomisk bistand til nødhjælpstiltag i tilfælde af større naturkatastrofer i medlemsstater og lande, der har indledt tiltrædelsesforhandlinger med EU.

Principielt begrænser fondens interventioner sig til finansiering af nødhjælpstiltag, der gennemføres af offentlige myndigheder for at afhjælpe skader, der ikke kan forsikres: f.eks. udbedring af infrastrukturer eller midlertidig indkvartering. Der ydes ikke kompensation for indtægtstab eller skader, der rammer private.

Den 6. april 2005 fremsatte Kommissionen forslag til en revideret forordning med enklere og klarere regler, så Solidaritetsfonden kan mobiliseres hurtigere (navnlig ved udbetaling af forskud). Forslaget blev meget positivt modtaget af Europa-Parlamentet, men indtil videre er der ikke sket noget i Rådet, dvs. på medlemsstatsplan.


Side Bar