Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

V Bruselu dne 29. května 2009

Fond solidarity Evropské unie (FSEU)

Kdy bude Francii vyplacena podpora?

Fond solidarity Evropské unie (FSEU) není financován z běžného rozpočtu Společenství. Před vyplacením podpory musí rozpočtový orgán (Rada a Evropský parlament) přijmout návrh opravného rozpočtu, který předloží Komise. Je tedy pravděpodobné, že rozpočtové prostředky nebudou k dispozici dříve než v říjnu. Podporu však bude možné využívat zpětně ( viz IP/09/850 ).

Jaký bude následující krok ?

Aby bylo možné poskytnout Francii podporu z Fondu solidarity, Komise požádá Evropský parlament a Radu, kteří představují rozpočtové orgány Unie, aby přijaly tzv. opravný rozpočet. Komise a Francie následně podepíší dohodu o pravidlech použití podpory.

Situace ve Francii

Bouřka zasáhla především lesnictví (více než 60 % škod), ale i podniky a soukromá obydlí (více než 25 % škod). Rovněž poškodila infrastrukturu (dopravu, rozvod elektřiny, vody a telekomunikace) a způsobila škody v zemědělství, kvůli kterým bylo nutné provést asanační práce. Tato katastrofa si vyžádala 12 lidských životů a 400 zraněných. Dále lze očekávat, že bouřka významně ovlivní papírenský a dřevařský průmysl, které představují důležitou část hospodářství v postižených oblastech.

Prostředky z Fondu solidarity lze p oskytnout pouze od určité výše škod, která pro Francii činí 3,4 miliard EUR. Na základě odhadů bouřka Klaus způsobila přímé škody ve výši 3,8 miliard EUR a evropskou podporu lze tedy aktivovat.

Proč Komise potřebovala více jak 4 měsíce na to, aby na tuto situaci zareagovala?

Komise nemůže reagovat na základě vlastní iniciativy, může začít jednat pouze na základě formální žádosti dotčené země. Francie předložila Komisi žádost o finanční podporu z Fondu solidarity dne 2. dubna a dodržela tak lhůtu na předložení žádosti do 10 týdnů po katastrofě. Během tohoto období byly útvary Komise v přímém kontaktu s francouzskými orgány, aby jim poskytly pomoc při přípravě této žádosti.

Útvary Komise žádost rychle přezkoumaly na základě nařízení Rady o Fondu solidarity. Dospěly k závěru, že bouřka splňuje kritéria velké přírodní katastrofy, a je tedy možné prostředky z Fondu solidarity poskytnout.

Žádost Francie uváděla větší škody. Proč nebyly škody zohledněny v plném rozsahu?

Další škody uvedené v žádosti Francie, jako ztráty příjmů a výrobní ztráty v důsledku přerušení hospodářské činnosti a hypotetické škody, jako je odhadovaná hodnota související s účinkem „uhlíkové pumpy“ zničeného lesa, nebyly při výpočtu podpory zohledněny, neboť se nepovažují za přímé podpory.

Jak se vypočítá vá částka podpory?

Pro výpočet všech podpor udělovaných v rámci Fondu solidarity se používá následující metoda: částka podpory činí 2,5 % celkové částky přímých škod pod intervenčním prahem fondu a 6 % pro škody přesahující tento práh.

Kdo ponese zodpovědnost za provádění podpory?

Komise uzavře s Francií dohodu o provádění podpory a Francie následně ponese zodpovědnost za výběr projektů a jejich kontrolu. Francie bude muset peníze vyplatit do jednoho roku po obdržení podpory. Po šestí měsících Francie předloží Komisi zprávu o využívání podpory.

Co je možné z fondu financovat?

Prostředky z fondu jsou určeny pouze na financování naléhavých operací, které podnikly veřejné orgány, a jež nejsou hrazeny pojišťovnou (jako jsou například záchranné akce, oprava infrastruktur, dočasné ubytování, asanace atd.).

Nemohou být proplaceny škody vzniklé na soukromém majetku a ztráty příjmů, včetně ztrát v zemědělství. Podpory se realizují prostřednictvím programů pro udržení trvalého rozvoje – zejména v rámci programu pro rozvoj venkova pro období 2007–2013, financovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Schválí Komis e režim podpory oznámený Francií v návaznosti na bouřku Klaus?

Evropská komise se právě věnuje přezkumu režimu podpory oznámeného Francií v návaznosti na bouřku Klaus. Rozhodnutí bude přijato brzy.

Fond solidarity – pohled do historie

Fond solidarity Evropské unie (FSEU) byl vytvořen v návaznosti na záplavy, které postihly střední Evropu v létě roku 2002. Poskytuje finanční prostředky na naléhavá opatření členským státům a zemím vyjednávajícím o přistoupení k EU, které byly postiženy velkými přírodními katastrofami.

Fond v podstatě f inancuje pouze naléhavé operace, které musely být provedeny veřejnými orgány, aby se napravily vzniklé škody, na něž se nevztahuje pojištění: týkají se například obnovy infrastruktur a dočasného ubytování. Z fondu nemohou být hrazeny škody vzniklé soukromníkům a ztráty z příjmů.

Dne 6. dubna 2005 Komise předložila návrh přepracovaného nařízení, které stanoví jednodušší a jasnější pravidla, aby Fond solidarity mohl reagovat rychle (a rovněž umožňuje vyplácení záloh). Návrh byl velmi příznivě přijat Evropským parlamentem, ale v Radě, tedy na úrovní členských států, zatím nebylo dosaženo pokroku, .


Side Bar