Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/255

Брюксел, 29 май 2009 година

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

Кога ще бъде платена помощта на Франция?

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) е финансиран извън нормалния бюджет на Общността. Поради тази причина преди плащането на помощта бюджетният орган (Съветът и Европейският парламент) трябва да приеме предложението за коригиращ бюджет, което ще му представено от Комисията. Предвид това най-вероятно няма да може да се разполага с бюджетните средства преди октомври. Същевременно помощта ще може да бъде използвана за вече предприети действия ( вж.: IP/09/850 ).

Какъв ще бъде следващият етап?

За да бъде отпусната на Франция помощ по фонд „Солидарност“, Комисията ще отправи искане към Европейския парламент и Съвета, които заедно съставляват бюджетният орган на Съюза, да приемат т. нар. „коригиращ бюджет“. След това Комисията и Франция ще подпишат споразумение за реда и условията за използване на помощта.

Положение във Франция след бурята

Последиците от бурята бяха особено големи по отношение на горското стопанство (повече от 60 % от щетите) и предприятията и жилищата на граждани (повече от 25 % от щетите). Тя нанесе поражения също така върху инфраструктурата (в областта на транспорта, електроснабдяването, водоснабдяването и далекосъобщенията) и земеделието, поради което се наложи да бъдат предприети действия по отстраняване на развалини и останки. 12 човека загинаха при това бедствие, а ранените наброяваха 400 лица. На последно място, може да се прогнозират значителни последици за хартиената и дървообработващата промишленост, които съставляват значителен дял от икономиката на пострадалите райони.

По фонд „Солидарност“ може да се окаже помощ единствено при щети, надхвърлящи определен праг, който е в размер на 3,4 млрд. EUR за Франция. Преките щети, причинени от бурята „Клаус“, бяха оценени на 3,8 млрд. EUR, поради което е възможно да бъде отпусната помощ по фонда.

Защо бяха необходими повече от 4 месеца на Комисията, за да предприеме действия?

Тъй като Комисията не може да предприеме действия по собствена инициатива, засегнатата държава трябва да представи официално искане. В конкретния случай искането за финансова помощ по ФСЕС бе представено пред Комисията на 2 април, като по този начин бе спазен определеният срок от 10 седмици след бедствието. През това време службите на Комисията бяха в тясна връзка с френските власти, за да им окажат съдействие при изготвяне на искането.

Службите на Комисията разгледаха без забавяне искането в съответствие с регламента на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“. Те стигнаха до заключението, че бурята отговаря на критериите за определянето ѝ като „голямо бедствие“, за което може да бъде отпусната помощ по фонд „Солидарност“.

В искането на Франция се посочваха повече щети. Защо не бяха взети предвид всичките при разглеждането на искането?

При изчисляване на размера на помощта не бяха взети предвид някои щети, които бяха посочени в искането на Франция, например загубата на приходи и продукция поради прекъсването на стопански дейности, и вероятни щети като изчислената стойност на загубата на капацитет за поглъщане на въглерод, предизвикана от унищожаването на гори, тъй като те не бяха счетени за преки щети.

Как е изчислен размерът на помощта?

Прилаганият метод за изчисляване на всички помощи по ФСЕС е следният: отпускане на средства на стойност от 2,5 % от общия размер на преките щети под прага за оказване на помощ по фонда и на средства, възлизащи на 6 % от размера на щетите, които надвишават този праг.

Кой ще отговаря за прилагането на помощта?

След сключването на споразумение за прилагането на помощта между Комисията и Франция, последната ще отговаря за подбора на проектите и контрола върху тях. Тя ще разполага с една година за изразходване на финансовите средства, считано от датата на плащане на помощта. Шест месеца след това Франция ще представи на Комисията отчет за използването на помощта пред Комисията.

Какви мерки и действия могат да бъдат финансирани по фонда?

Плащанията по фонда са ограничени до финансирането на спешни действия (като операциите на спасителните служби, възстановяването на инфраструктурата, осигуряването на временни жилища, почистването и др.), предприети от публичните органи във връзка с щети, които не могат да бъдат застраховани.

Щетите на частни лица и загубата на приходи, включително в сферата на земеделието, не могат да бъдат компенсирани. Може да се търси подкрепа по програми от областта на устойчивото развитие и, по-специално, в рамките на програмата за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г., финансирана по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Ще одобри ли Комисията схемата за помощ във връзка с бурята „Клаус“, която бе съобщена от Франция?

Понастоящем Европейската комисия разглежда схемата за помощ във връзка с бурята „Клаус“, която бе съобщена от Франция. В най-близко бъдеще ще бъде взето решение по нея.

Информация за фонд „Солидарност“

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) бе създаден вследствие на наводненията в Централна Европа през лятото на 2002 г. По този фонд се отпускат финансови помощи за спешни мерки на държавите-членки и страните в процес на преговори за присъединяване към ЕС, които са били засегнати от големи природни бедствия.

Като правило помощта по фонда се ограничава до финансиране на спешни действия (например възстановяване на инфраструктура или временно настаняване на хора), предприети от публичните органи във връзка с щети, които не могат да бъдат застраховани. Понесените от частни лица щети и загубата на приходи не могат да подлежат на обезщетяване.

Комисията представи на 6 април 2005 г. предложение за преразгледан регламент, предвиждащ опростени и по-ясни критерии за ускоряване отпускането на помощи по ФСЕС (който би дал възможност за предварителни плащания). Предложението бе много добре прието от Европейския парламент, но до настоящия момент няма напредък по това предложение в рамките на Съвета, т.е. на равнището на държавите-членки.


Side Bar