Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

MEMO/09/203

V Bruseli 27. apríla 2009

Antitrustová politika: Komisia otvára konanie proti bývalým telekomunikačným prevádzkovateľom zo zákona, spoločnostiam Telekomunikacja Polska a Slovak Telekom

Európska komisia sa rozhodla začať dve samostatné antitrustové vyšetrovacie konania proti bývalému poľskému a slovenskému telekomunikačnému prevádzkovateľovi zo zákona, spoločnostiam Telekomunikacja Polska a Slovak Telekom pre podozrenie z porušenia zákazu zneužívania dominantného postavenia ustanoveného v Zmluve o ES (článok 82). Konanie nasleduje po inšpekciách vykonaných v spoločnosti Telekomunikacja Polska v septembri 2008 a v spoločnosti Slovak Telekom v januári 2009 (pozri dokumenty MEMO/08/666 a MEMO/09/22). Konanie zo strany Komisie sa sústreďuje na podozrenie zo zneužívania postavenia, ktoré môže znemožniť alebo sťažiť hospodársku súťaž v prístupe k širokopásmovému internetu a na ďalších trhoch elektronických komunikácií v Poľsku a na Slovensku.

Začatie konania neznamená, že Komisia má presvedčivý dôkaz o porušovaní predpisov, znamená len, že sa Komisia bude touto vecou prednostne zaoberať.

Právo dotknutých podnikov na obhajobu bude plne rešpektované.

Na ukončenie vyšetrovania protisúťažných praktík nie je stanovená žiadna striktná lehota. Jeho trvanie závisí od viacerých okolností vrátane komplexnosti daného prípadu, rozsahu, v akom príslušné podniky spolupracujú s Komisiou, a uplatňovania práva na obhajobu.

Prečo sa Komisia rozhodla začať konania?

Tieto dva prípady sú samostatné a každý sa bude posudzovať podľa vlastnej skutkovej podstaty. Obidva prípady svedčia o tom, že Komisia sa vážne zaoberá situáciou v nových členských štátoch, kde je hospodárska súťaž stále v ranom štádiu vývoja (pozri dokument SPEECH/08/658).

Prípad Slovenska

Komisia bude vyšetrovať možné odmietnutie prístupu k infraštruktúre a možné stláčanie marží (nedostatočné rozpätie medzi maloobchodnými a veľkoobchodnými cenami spoločnosti Slovak Telekom, ktoré sťažuje konkurenciu alternatívnych prevádzkovateľov využívajúcich infraštruktúru spoločnosti Slovak Telekom) týkajúce sa prístupu k účastníckemu vedeniu. Komisia bude skúmať aj možné stláčanie marží a iné možné formy zneužívania dominantného postavenia týkajúce sa ďalších veľkoobchodných a maloobchodných služieb súvisiacich s prístupom k širokopásmovému internetu. Ak sa tieto skutočnosti potvrdia, uvedené správanie by mohlo predstavovať zneužívanie dominantného postavenia, ktoré je zakázané v zmysle článku 82 Zmluvy o ES.

Prípad Poľska

Komisia bude vyšetrovať možné odmietnutie prístupu k bitovému toku a prístupu k účastníckemu vedeniu. Komisia bude najmä skúmať praktiky, ktoré znemožňujú tretím stranám úspešne poskytovať služby širokopásmového internetu na nadväzujúcich trhoch či už na základe bitového toku alebo účastníckych vedení. Komisia bude skúmať aj iné možné druhy správania necenového charakteru, spojené s nákupom veľkoobchodných služieb širokopásmového prístupu, ktoré by mohli obmedziť schopnosť prevádzkovateľov účinne konkurovať bývalému prevádzkovateľovi zo zákona. Ak sa tieto skutočnosti potvrdia, správanie spoločnosti Telekomunikacja Polska by mohlo predstavovať zneužívanie dominantného postavenia, ktoré je porušením článku 82 Zmluvy o ES.

Aký je právny základ týchto rozhodnutí?

Právnym základom pre tento procedurálny krok je článok 11 ods. 6 nariadenia Rady č. 1/2003 a článok 2 ods. 1 nariadenia Komisie č. 773/2004.

Podľa článku 11 ods. 6 nariadenia č. 1/2003 platí, že keď Komisia začne konanie, zbavuje tým orgány hospodárskej súťaže členských štátov ich práva na uplatňovanie článkov 81 a 82 zmluvy na vyšetrované praktiky. Okrem toho v článku 16 ods. 1 tohto nariadenia sa ustanovuje, že vnútroštátne súdy sa musia vyhýbať vydávaniu rozhodnutí, ktoré by boli v rozpore s rozhodnutím, o ktorom uvažuje Komisia v konaní, ktoré iniciovala.

Podľa článku 2 nariadenia č. 773/2004 Komisia môže začať konanie s cieľom následne vydať rozhodnutie v merite veci podľa článkov 7 až 10 nariadenia č. 1/2003 kedykoľvek, najneskôr však k dátumu, keď vydá oznámenie námietok alebo oznámenie o predbežnom posúdení v konaní na urovnanie sporu. V uvedených dvoch prípadoch sa Komisia rozhodla začať konania predtým, než pristúpi k týmto ďalším krokom.

Komisia takisto môže zverejniť začatie konania akýmkoľvek vhodným spôsobom. Skôr, ako tak urobí, musí informovať dotknuté strany.


Side Bar