Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SK

MEMO/09/203

Bruksela, dnia 27 kwietnia 2009 r.

Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję: Komisja wszczyna formalne postępowanie przeciwko operatorom telekomunikacyjnym Telekomunikacja Polska i Slovak Telekom

Komisja Europejska postanowiła wszcząć dwa oddzielne postępowania wyjaśniające w zakresie praktyk ograniczających konkurencję przeciwko polskiemu i przeciwko słowackiemu operatorowi telekomunikacyjnemu z powodu podejrzenia o nadużywanie pozycji dominującej, co jest zakazane przez Traktat WE (art. 82). Wszczęcie formalnego postępowania następuje po kontrolach przeprowadzonych we wrześniu 2008 r. w Telekomunikacji Polskiej oraz w styczniu 2009 r. w Slovak Telekom (zob. MEMO/08/666 i MEMO/09/22). Postępowanie Komisji dotyczy podejrzeń odnośnie do zachowań antykonkurencyjnych, które mogą uniemożliwiać lub ograniczać konkurencję lub jej zapobiegać na rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu, jak i na innych rynkach łączności elektronicznej w Polsce i na Słowacji.

Wszczęcie postępowania nie oznacza, że Komisja posiada jednoznaczne dowody potwierdzające, że doszło do naruszenia przepisów, lecz jedynie wskazuje na to, że Komisja potraktuje te sprawy priorytetowo.

Prawo przedsiębiorstw do obrony będzie w pełni respektowane.

Termin zakończenia dochodzenia w sprawie zachowań antykonkurencyjnych nie jest określony. Jego długość zależy od wielu czynników, w tym złożoności danej sprawy, stopnia współpracy z Komisją zainteresowanych przedsiębiorstw oraz skorzystania z prawa do obrony.

Dlaczego Komisja postanowiła wszcząć postępowania?

Obie sprawy są rozdzielne i będą rozpatrywane indywidualnie. Dowodzą one, że Komisja wyraża zaniepokojenie sytuacją w nowych krajach członkowskich, gdzie konkurencja w niektórych sektorach jest nadal na wczesnym etapie rozwoju (zob. SPEECH/08/658).

Postępowanie słowackie

Komisja zbada ewentualną odmowę dostępu do infrastruktury i ewentualne zaniżanie marży (niewystarczająca marża pomiędzy cenami detalicznymi i hurtowymi Slovak Telekom, utrudniająca operatorom alternatywnym prowadzenie działań konkurencyjnych przy wykorzystaniu infrastruktury Slovak Telekom) związane z dostępem do lokalnej pętli abonenckiej. Komisja zbada również ewentualne zaniżanie marży i inne możliwe zachowania antykonkurencyjne związane z innymi detalicznymi i hurtowymi usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu na Słowacji. Takie postępowanie, jeśli zostanie potwierdzone, może zostać uznane za nadużycie pozycji dominującej, zakazane na mocy artykułu 82 Traktatu WE.

Postępowanie polskie

Komisja zbada ewentualną odmowę dostępu do usług „bitstream access” oraz dostępu do lokalnej pętli abonenckiej. W szczególności Komisja dokona analizy zachowań, które utrudniają podmiotom trzecim świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na rynku niższego szczebla w oparciu o „bitstream access” lub udostępnione lokalne pętle abonenckie. Komisja zbada również inne możliwe pozacenowe działania wyłączające dotyczące hurtowych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, mogące ograniczać możliwości skutecznego konkurowania z Telekomunikacją Polską. Jeśli zostanie to potwierdzone, postępowanie Telekomunikacji Polskiej może zostać uznane za nadużycie pozycji dominującej.

Jaka jest podstawa prawna tych decyzji?

Podstawą prawną tego kroku proceduralnego jest art. 11 ust. 6 rozporządzenia Rady nr 1/2003 oraz art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 773/2004.

Art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1/2003 stanowi, że wszczęcie postępowania pozbawia organy ochrony konkurencji państw członkowskich ich kompetencji w zakresie stosowania art. 81 i 82 Traktatu wobec praktyk będących przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisję. Artykuł 16 ust. 1 tego samego rozporządzenia stanowi, że sądy krajowe muszą unikać wydawania decyzji pozostających w sprzeczności z decyzją rozważaną przez Komisję w trakcie wszczętego przez nią postępowania.

Art. 2 rozporządzenia nr 773/2004 stanowi, że Komisja może wszcząć postępowanie w celu późniejszego podjęcia decyzji zgodnie z art. 7-10 rozporządzenia nr 1/2003 w dowolnym czasie, lecz nie później niż w dniu przedstawienia oświadczenia w sprawie zarzutów lub wydania wstępnej oceny w postępowaniu ugodowym. W dwóch powyższych sprawach Komisja postanowiła wszcząć postępowanie przed podjęciem dalszych kroków.

Komisja może także podać wszczęcie postępowania do publicznej wiadomości w dowolnie właściwy sposób. Przedtem informuje ona zainteresowane strony.


Side Bar