Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/86

Bryssel den 13 februari 2008

Undersökning av möjligheterna att inrätta ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

Kommissionen har lagt fram ett meddelande om att inrätta ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) vars främsta syften är att förhindra obehörig gränspassage, motverka att olagliga invandrare mister livet till havs och öka den inre säkerheten i EU genom att förebygga gränsöverskridande brottslighet.

Utmaningar och mål

I meddelandet undersöks inom vilka parametrar ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur), till en början med inriktning på EU:s södra och östra yttre gränser, skulle kunna utvecklas. Det innehåller också ett förslag till medlemsstaterna på en plan för en stegvis utveckling av ett sådant "system av system" under de kommande åren. Meddelandet handlar främst om stärkt gränsbevakning för att

  • få ner antalet olagliga invandrare som tar sig in i EU utan att upptäckas

I dagsläget täcker de nationella gränsövervakningssystemen enbart utvalda delar av EU:s yttre gränser. På grund av tekniska och ekonomiska begränsningar övervakas enbart vissa slätt- eller kustområden och de områden där insatser genomförs.

De myndigheter som har ansvaret för gränskontrollen i medlemsstaterna måste snabbare få tillgång till mer tillförlitlig information för att upptäcka, identifiera, spåra och gripa dem som försöker ta sig in i EU olagligt. På så sätt skulle antalet olagliga invandrare som lyckas passera EU:s yttre gränser oupptäckta kunna minskas.

  • få ner dödstalen för olagliga invandrare genom att rädda fler liv till havs

Många olagliga invandrare och personer som behöver internationellt skydd reser under extremt svåra förhållanden och utsätter sig själva för stora risker i sina försök att ta sig in i EU olagligt genom att gömma sig i fordon, på lastfartyg osv. Det nya bruket att färdas i överfulla sjöodugliga båtar har lett till en mångdubbling av antalet migranter som mister livet i Atlanten mellan Afrika och Kanarieöarna och i Medelhavet.

De tragiskt höga dödstalen i samband med denna typ av olaglig invandring är oacceptabla och åtgärder måste vidtas för att komma tillrätta med problemet. Kapaciteten att upptäcka små båtar på öppna havet måste förbättras. Förbättrade sök- och räddningsmöjligheter skulle bidra till att fler liv kan räddas. Långsiktiga lösningar på de utmaningar som hänger samman med migrationshantering kan dock bara uppnås genom en övergripande strategi där samarbete med tredjeländer ingår, även i fråga om gränsbevakning.

  • öka den inre säkerheten i hela EU genom att bidra till att förebygga gränsöverskridande brottslighet

Syftet med gränsövervakning är inte bara att förhindra obehörig gränspassage utan också att förebygga gränsöverskridande brottslighet som terrorism, människohandel, narkotikasmuggling, olaglig vapenhandel osv.

Att bemöta kämpa dessa hot är visserligen först och främst en uppgift för medlemsstaternas polismyndigheter och underrättelsetjänster, men ett effektivt gränsförvaltningssystem på både nationell nivå och på EU-nivå skulle vara ett värdefullt verktyg i kampen mot gränsöverskridande brottslighet.

Allmänt
Ett europeiskt gränsövervakningssystem, Eurosur, skulle bidra till att medlemsstaterna blir fullt medvetna om den situation[1] som råder vid deras yttre gränser och öka reaktionsförmågan[2] hos deras brottsbekämpande myndigheter.

Eurosur skulle ge den gemensamma tekniska ram som behövs för att göra det löpande samarbetet och kommunikationen mellan medlemsstaternas myndigheter effektivare och underlätta användning av den senaste tekniken för gränsövervakning. Ett viktigt operativt mål skulle vara utbyte av information, med undantag av personuppgifter, mellan befintliga nationella system och system på EU-nivå.

Eurosur kan inrättas i tre parallella etapper:

  1. ETAPP 1: Den första etappen syftar till att sammanlänka och effektivisera befintliga system och mekanismer för övervakning på medlemsstatsnivå.

Det ekonomiska stödet från fonden för de yttre gränserna ska därför användas till att modernisera och bygga ut de nationella gränsövervakningssystemen och inrätta nationella samordningscentraler för gränskontroll i de medlemsstater som ligger vid EU:s södra och östra yttre gränser.

Ett säkrat datoriserat kommunikationsnät ska inrättas för datautväxling och samordning av insatser mellan medlemsstaternas samordningscentraler och med gränsförvaltningsbyrån Frontex.

Dessutom ska det undersökas hur ekonomiskt och logistiskt stöd kan ges till utvalda tredjeländer för att stärka det operativa samarbetet med EU:s medlemsländer i fråga om gränsövervakning.

  1. ETAPP 2: Syftet med den här etappen är att bättre utnyttja övervakningsverktygen på EU-nivå.

Genom att utnyttja EU-programmen för forskning och utveckling ska övervakningsverktygen (satelliter, obemannade luftfartyg osv.) förbättras tekniskt sett.

Vidare skulle gemensam användning av övervakningsverktygen förse medlemsstaternas myndigheter med tillförlitliga övervakningsuppgifter om deras yttre gränser och områden före gränserna på ett mer frekvent och tillförlitligt sätt.

Slutligen kan en gemensam underrättelsebild av situationen före gränserna utvecklas genom en kombination av underrättelseinformation med information som inhämtats genom övervakningsverktyg.

  1. ETAPP 3: Den här etappen syftar till att skapa en gemensam miljö för informationsutbyte för sjöbevakningen. Detta ska ske genom att integrera alla befintliga rapporterings- och övervakningssystem i havsområden under medlemsstaternas jurisdiktion och i angränsande öppna havsområden i ett bredare nät, som ger gränskontrollmyndigheter möjlighet att dra nytta av en kombinerad användning av dessa olika system.

Mot bakgrund av det nuvarande migrationstrycket bör det integrerade nätet till en början begränsas till Medelhavet, södra Atlanten (Kanarieöarna) och Svarta havet och fokusera på den inre säkerheten genom att länka samman gränskontrollmyndigheter och andra myndigheter med säkerhetsintressen och ansvarsområden inom sjöbevakningen.

I ett senare skede kan detta integrerade nät av rapporterings- och övervakningssystem utvidgas till EU:s hela sjöbevakningsområde, och omfatta inte bara gränsrelaterade aspekter utan alla typer av marin verksamhet, exempelvis sjösäkerhet, skydd av den marina miljön, fiskerikontroll och tillsyn av att lagen följs.

Den första och andra etappen omfattar både sjö- och landgränser medan den tredje etappen inriktas enbart på sjöbevakningsområdet. De aspekter i meddelandet som berör övervakning av de yttre sjögränserna ingår i den allmänna ram som fastställs genom Europeiska unionens integrerade havspolitik.

När Eurosur väl har införts innebär detta ett avgörande steg i det gradvisa inrättandet av ett gemensamt europeiskt gränsförvaltningssystem. Vid genomförandet av de olika åtgärderna i meddelandet bör fonden för de yttre gränserna vara det viktigaste instrumentet för solidaritet mellan medlemsstaterna för att dela den ekonomiska bördan inom Europeiska unionen.

Mer information om det arbete som bedrivs inom ordförande Frattinis områden finns på http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


[1] Situationsmedvetenhet är ett mått på myndigheternas förmåga att upptäcka rörelser över gränserna och finna välgrundade skäl för kontrollåtgärder.

[2] Reaktionsförmågan är ett mått på den tidsrymd som krävs för att nå fram till en gränsöverskridande rörelse som ska kontrolleras samt den tid och de medel som krävs för att man ska kunna reagera på ett adekvat sätt under ovanliga förhållanden.


Side Bar