Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/86

Brussel, 13 februari 2008

Onderzoek naar de mogelijkheden tot instelling van een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)

De Commissie heeft een mededeling ingediend over de instelling van een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur), dat als voornaamste doel heeft onrechtmatige grensoverschrijdingen te voorkomen, het aantal illegale immigranten dat om het leven komt op zee terug te dringen en de binnenlandse veiligheid van de EU te vergroten door bij te dragen tot het voorkomen van grensoverschrijdende criminaliteit.

Uitdagingen en doelstellingen

In de mededeling worden de parameters onderzocht waarbinnen een Europees grensbewakingssysteem kan worden ontwikkeld dat aanvankelijk vooral op de zuidelijke en oostelijke buitengrenzen van de EU zou zijn gericht, en wordt aan de lidstaten een stappenplan voorgesteld voor de geleidelijke ontwikkeling van een dergelijk "systeem der systemen" in de komende jaren. De aandacht gaat vooral naar de versterking van de grensbewaking, met als doel

  • de vermindering van het aantal illegale immigranten dat de EU ongemerkt binnenkomt

Momenteel bestrijken de nationale grensbewakingssystemen slechts bepaalde delen van de buitengrenzen van de EU. Als gevolg van technische en financiële beperkingen is de bewaking thans beperkt tot bepaalde vlakke gebieden of kustgebieden en tot die gebieden waar operaties plaatsvinden.

Er moet de autoriteiten die in de lidstaten bevoegd zijn voor het grenstoezicht actuele en betrouwbare informatie worden verstrekt om het hen mogelijk te maken personen die de EU illegaal trachten binnen te komen op te sporen, te identificeren en te onderscheppen en aldus het aantal illegale immigranten dat erin slaagt de buitengrenzen van de EU ongemerkt te overschrijden, te beperken.

  • de vermindering van de tol aan mensenlevens door het redden van meer illegale immigranten op zee

Talrijke illegale immigranten en personen die behoefte hebben aan internationale bescherming reizen in extreem moeilijke omstandigheden en nemen grote persoonlijke risico's bij hun pogingen om de EU illegaal binnen te komen, verborgen in voertuigen, vrachtschepen enz. Vooral de recente manier van reizen aan boord van niet-zeewaardige en overvolle boten heeft geleid tot een toename van het aantal onfortuinlijke migranten en vluchtelingen dat de verdrinkingsdood vindt in de Atlantische Oceaan tussen Afrika en de Canarische Eilanden en in de Middellandse Zee.

De zware tol aan mensenlevens als gevolg van dit soort illegale immigratie is onaanvaardbaar en moet derhalve aanzienlijk worden teruggedrongen. De mogelijkheden om kleine boten in open zee op te sporen moeten worden verbeterd, zodat de zoek- en reddingskansen kunnen worden geïntensiveerd en aldus meer levens kunnen worden gered op zee. Alleen via een brede strategie die samenwerking met derde landen, ook op het gebied van de grensbewaking, omvat, kunnen echter oplossingen op lange termijn voor de uitdagingen van het migratiebeheer worden gevonden.

  • de verhoging van de binnenlandse veiligheid in de EU in haar geheel door bij te dragen aan het voorkomen van grensoverschrijdende criminaliteit

Grensbewaking heeft niet alleen ten doel onrechtmatige grensoverschrijdingen te voorkomen, maar ook grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden en met name terrorisme, mensenhandel, drugssmokkel, illegale wapenhandel enz., tegen te gaan.

De bestrijding van deze bedreigingen is in de eerste plaats een taak voor de politie- en inlichtingendiensten van de lidstaten. Een effectief systeem voor het beheer van de grenzen, zowel op nationaal als op Europees niveau, is echter een waardevol instrument ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

Algemeen concept

Een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) moet de lidstaten helpen zich ten volle bewust te worden van de situatie (situational awareness)[1] aan hun buitengrenzen en het reactievermogen (reaction capability)[2] van hun rechtshandhavingsinstanties te versterken.

Eurosur moet een gemeenschappelijk technisch kader bieden voor het stroomlijnen van de dagelijkse samenwerking en communicatie tussen de autoriteiten van de lidstaten en het gebruik van de modernste technologie voor de grensbewaking vergemakkelijken. Een belangrijke operationele doelstelling zou de uitwisseling van gegevens, met uitzondering van persoonsgegevens, tussen bestaande nationale en Europese systemen moeten zijn.

Eurosur zou in drie gelijklopende fasen kunnen worden opgezet:

  1. FASE 1: Deze fase heeft ten doel bestaande bewakingssystemen en -mechanismen op het niveau van de lidstaten aan elkaar te koppelen en te stroomlijnen.

Daartoe zou in het kader van het Europees Buitengrenzenfonds verstrekte steun moeten worden gebruikt om de nationale grensbewakingssystemen te verbeteren en uit te breiden en om nationale coördinatiecentra voor grenstoezicht op te zetten in de lidstaten aan de zuidelijke en oostelijke buitengrenzen van de EU.

Er zou een beveiligd geautomatiseerd communicatienetwerk moeten worden opgezet voor de uitwisseling van gegevens en de coördinatie van activiteiten tussen de centra in de lidstaten en met het Frontex-agentschap.

Voorts zou moeten worden onderzocht hoe aan bepaalde aangrenzende derde landen financiële en logistieke steun kan worden verstrekt om de operationele samenwerking met de lidstaten op het gebied van de grensbewaking te bevorderen.

  1. FASE 2: Deze fase heeft een beter gebruik van bewakingsinstrumenten op EU-niveau ten doel.

Het gebruik van de EU-programma's voor onderzoek en ontwikkeling zal ten goede komen aan de technische werking van bewakingsinstrumenten en -sensoren (bijv. satellieten, onbemande vliegtuigen enz.).

Voorts zouden de autoriteiten van de lidstaten door de gemeenschappelijke toepassing van bewakingsinstrumenten frequenter en op betrouwbare wijze over gegevens over de bewaking van hun buitengrenzen en het gebied vóór de grens kunnen beschikken.

Ten slotte zou een gemeenschappelijk inlichtingenbeeld over de situatie in het gebied vóór de grens ("common pre-frontier intelligence picture") kunnen worden ontwikkeld om de inlichtingengegevens te combineren met de gegevens die door middel van bewakingsinstrumenten zijn verkregen.

  1. FASE 3: Deze fase heeft ten doel een gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur voor het maritieme gebied van de EU tot stand te brengen. Hiertoe zullen alle bestaande rapportage- en toezichtsystemen in onder de jurisdictie van de lidstaten vallende zeegebieden en in aangrenzende wateren in de volle zee in een ruimer netwerk worden geïntegreerd, waardoor het de grenstoezichtautoriteiten mogelijk zal worden gemaakt te profiteren van het gecombineerde gebruik van de verschillende systemen.

Gelet op de huidige migratiedruk zou het geïntegreerde netwerk in eerste instantie moeten worden beperkt tot de Middellandse Zee, de zuidelijke Atlantische Oceaan (Canarische Eilanden) en de Zwarte Zee en zich moeten toespitsen op de binnenlandse veiligheid. Hierbij zouden grenstoezichtautoriteiten en andere Europese en nationale autoriteiten met veiligheidsbelangen en verantwoordelijkheden op maritiem gebied aan elkaar worden gekoppeld.

In een latere fase zou dit geïntegreerde netwerk van rapportage- en surveillancesystemen tot het hele maritieme gebied van de EU kunnen worden uitgebreid en niet alleen grensgerelateerde aspecten, maar alle maritieme activiteiten, zoals maritieme veiligheid, bescherming van het mariene milieu, visserijcontroles en rechtshandhaving, kunnen bestrijken.

Daar waar de fasen 1 en 2 betrekking zouden moeten hebben op de zee- en landbuitengrenzen, zou fase 3 enkel moeten worden toegespitst op het maritieme gebied. De aspecten van de mededeling die betrekking hebben op de bewaking van de zeebuitengrenzen vormen een onderdeel van het algemene kader dat met het geïntegreerde maritieme beleid voor de Europese Unie werd gecreëerd.

De instelling van Eurosur zou een beslissende stap zijn in de richting van de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees geïntegreerd systeem voor het beheer van de grenzen. Bij de tenuitvoerlegging van de verschillende in de mededeling beschreven maatregelen zou het Buitengrenzenfonds het belangrijkste solidariteitsmechanisme van de lidstaten voor de verdeling van de financiële lasten in de Europese Unie moeten zijn.

Zie de website van vicevoorzitter Frattini voor meer informatie over zijn werkzaamheden: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


[1] Situatiebewustzijn of "situational awareness" geeft aan in hoeverre de autoriteiten grensoverschrijdingen kunnen ontdekken en op beredeneerde gronden tot controlemaatregelen kunnen overgaan.

[2] Het reactievermogen geeft aan hoeveel tijd vereist is om te controleren grensoverschrijdingen te bereiken en ook hoeveel tijd en welke middelen nodig zijn om op adequate wijze op ongewone omstandigheden te reageren.


Side Bar