Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/86

Bryssel 13. helmikuuta 2008

Euroopan rajavalvontajärjestelmän perustaminen

Komissio on esittänyt tiedonannon Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta. Järjestelmän päätarkoituksena on estää luvattomat rajanylitykset, vähentää merellä henkensä menettävien laittomien maahanmuuttajien määrää ja parantaa EU:n sisäistä turvallisuutta torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta.

Haasteet ja tavoitteet

Tiedonannossa pohditaan, miten voitaisiin perustaa Euroopan rajavalvontajärjestelmä (Eurosur), jonka toiminta keskittyisi aluksi EU:n eteläisille ja itäisille ulkorajoille. Tiedonannossa esitetään jäsenvaltioille etenemissuunnitelma tällaisen ”järjestelmien järjestelmän” luomiseksi lähivuosina. Tarkoituksena on kehittää rajavalvontaa, jotta voidaan toteuttaa seuraavat tavoitteet:

  • Vähennetään EU:n alueelle huomaamatta tulevien laittomien maahanmuuttajien määrää

Kansalliset rajavalvontajärjestelmät kattavat toistaiseksi ainoastaan valikoidut osuudet EU:n ulkorajoista. Teknisistä ja taloudellisista syistä valvonta rajoittuu nykyään tiettyihin tasaisiin alueisiin tai rannikkoalueisiin sekä niille alueille, missä toteutetaan operaatioita.

Jäsenvaltioiden rajavalvonnasta vastaavat viranomaiset tarvitsevat ajankohtaista ja luotettavaa tietoa voidakseen havaita, tunnistaa, jäljittää ja pysäyttää EU:n alueelle laittomasti pyrkivät henkilöt ja vähentää siten EU:n ulkorajat huomaamatta ylittävien laittomien maahanmuuttajien määrää.

  • Vähennetään henkensä merellä menettävien laittomien maahanmuuttajien määrää pelastustoimia tehostamalla

Monet laittomat maahanmuuttajat ja kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt matkustavat äärimmäisen ankarissa oloissa ja ottavat huomattavia henkilökohtaisia riskejä pyrkiessään laittomasti EU:n alueelle esimerkiksi ajoneuvoihin tai rahtialuksiin kätkeytyneinä. Nykyisin monet maahanmuuttajat matkustavat merikelvottomissa ja ylikuormitetuissa aluksissa, mikä on johtanut siihen, että Atlantin valtamerellä Afrikan ja Kanariansaarten välillä sekä Välimerellä hukkuneiden maahanpyrkijöiden lukumäärä on moninkertaistunut.

Laittomasta maahanmuutosta johtuvaa järkyttävää kuolonuhrien määrää ei voida hyväksyä, vaan sitä on pienennettävä. On parannettava valmiuksia havaita pieniä aluksia avomerellä, mikä puolestaan parantaa etsintä- ja pelastusmahdollisuuksia ja säästää ihmishenkiä. Pitkän aikavälin ratkaisuja maahanmuuton hallinnan haasteisiin voidaan kuitenkin löytää ainoastaan sellaisen kattavan strategian avulla, joka käsittää yhteistyön kolmansien maiden kanssa myös rajavalvonnan alalla.

  • Lisätään EU:n sisäistä turvallisuutta torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta

Rajavalvonnan tarkoituksena on luvattomien rajanylitysten estämisen lisäksi torjua rajat ylittävää rikollisuutta, kuten terrorismia, ihmiskauppaa, huumeiden salakuljetusta ja laitonta asekauppaa.

Näiden uhkien torjuminen on ensisijaisesti jäsenvaltioiden poliisivoimien ja tiedustelupalvelujen tehtävä. Tehokas rajavalvontajärjestelmä sekä kansallisella että Euroopan tasolla on kuitenkin arvokas väline rajat ylittävän rikollisuuden torjumisessa.

Yleistä

Euroopan rajavalvontajärjestelmän Eurosurin pitäisi auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan kattava tilannetietoisuus[1] niiden ulkorajoilla vallitsevasta tilanteesta sekä lisäämään niiden lainvalvontaviranomaisten reaktiokykyä[2].

Eurosurin tulisi tarjota yhteinen tekninen kehys, jonka avulla voidaan tehostaa päivittäistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja helpottaa uusimman teknologian käyttöä rajavalvonnassa. Keskeisenä toimintatavoitteena tulisi olla tietojen vaihtaminen (henkilötietoja lukuun ottamatta) nykyisten kansallisten ja EU:n järjestelmien kesken.

Eurosur voitaisiin perustaa kolmen rinnakkain etenevän vaiheen kautta:

  1. 1. VAIHE: Tässä vaiheessa yhdistetään ja järkeistetään jäsenvaltioiden nykyisiä valvontajärjestelmiä ja -mekanismeja.

EU:n ulkorajarahastosta saatavien varojen avulla olisi päivitettävä ja laajennettava kansallisia rajavalvontajärjestelmiä ja perustettava rajavalvonnan kansallisia koordinaatiokeskuksia EU:n eteläisillä ja itäisillä ulkorajoilla sijaitseviin jäsenvaltioihin.

Olisi perustettava suojattu tietoliikenneverkko, jotta voidaan vaihtaa tietoja jäsenvaltioissa olevien keskusten sekä rajaturvallisuusvirasto Frontexin välillä.

Lisäksi olisi selvitettävä, miten eräille EU:n naapurissa sijaitseville kolmansille maille voitaisiin antaa taloudellista ja logistista tukea rajavalvontaan liittyvän operatiivisen yhteistyön kehittämiseksi.

  1. 2. VAIHE: Tässä vaiheessa tavoitteena on hyödyntää paremmin EU:n rajavalvontavälineitä.

EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelmien avulla parannetaan valvontavälineiden ja -anturien (kuten satelliittien ja miehittämättömien ilma-alusten) teknistä suorituskykyä.

Valvontavälineiden yhteiskäytön avulla jäsenvaltioiden viranomaiset voisivat myös saada valvontatietoja ulkorajoistaan ja niitä välittömästi edeltäviltä alueilta nykyistä useammin ja luotettavammin.

Tiedustelun avulla voitaisiin laatia yhteinen käsitys tilanteesta ennen rajan ylitystä yhdistämällä tiedustelutiedot ja valvontavälineillä saadut tiedot.

  1. 3. VAIHE: Tässä vaiheessa tavoitteena on yhteisen tietojenvaihtoympäristön perustaminen EU:n merialuetta varten. Tämä tapahtuu yhdistämällä laajemmaksi verkostoksi kaikki nykyiset järjestelmät, jotka seuraavat liikennettä jäsenvaltioiden oikeudenkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla sekä niihin liittyvällä aavalla merellä ja ilmoittavat näistä havainnoista. Näin rajavalvontaviranomaiset voisivat hyötyä järjestelmien yhteiskäytöstä.

Kun otetaan huomioon nykyiset maahanmuuttopaineet, yhdennetyn verkoston toiminta olisi alkuvaiheessa keskitettävä Välimerelle, eteläiselle Atlantin valtamerelle (Kanarian saaret) ja Mustallemerelle. Päätavoitteena tulisi olla sisäisen turvallisuuden parantaminen siten, että luodaan yhteyksiä rajavalvontaviranomaisten ja turvallisuuskysymyksistä merialueilla vastaavien muiden viranomaisten välille.

Myöhemmin tätä ilmoitus- ja valvontajärjestelmien yhdennettyä verkostoa voitaisiin laajentaa EU:n kaikille merialueille, ja se voisi kattaa rajavalvontaan liittyvien näkökohtien ohella myös muut merialueisiin liittyvät toimet kuten meriturvallisuuden, meriympäristön suojelun, kalastuksen valvonnan ja lainvalvontatoimet yleensä.

Ensimmäisen ja toisen vaiheen toimet koskisivat sekä meri- että maaulkorajoja, kun taas kolmannessa vaiheessa keskityttäisiin ainoastaan merialueisiin. Tässä tiedonannossa esitetyt meriulkorajojen valvontaa koskevat seikat ovat osa laajempaa kehystä, jota on hahmoteltu Euroopan unionin yhdennettyä meripolitiikkaa koskevassa asiakirjassa.

Toteutuessaan Eurosur olisi merkittävä askel kohti yhteisen eurooppalaisen yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän luomista asteittain. Kun toteutetaan tässä tiedonannossa kuvattuja toimenpiteitä, ulkorajarahaston olisi oltava pääasiallinen yhteisvastuumekanismi, jonka avulla taloudellinen vastuu jaetaan jäsenvaltioiden kesken Euroopan unionissa.

Lisätietoja varapuheenjohtaja Frattinin toimialasta on saatavissa internet-osoitteessa: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


[1] Tilannetietoisuudella mitataan sitä, kuinka viranomaiset pystyvät havaitsemaan rajat ylittävää liikehdintää ja perustelemaan valvontatoimenpiteet.

[2] Reaktiokyvyllä mitataan sitä, kuinka paljon aikaa kuluu ennen kuin rajanylitysliikennettä päästään valvomaan ja ennen kuin epätavalliseen tilanteeseen pystytään reagoimaan asianmukaisella tavalla.


Side Bar