Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/86

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2008

Εξέταση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR)

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR), με κύριο στόχο την αποτροπή της παράνομης διέλευσης των συνόρων, τη μείωση του αριθμού λαθρομεταναστών που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα και την αύξηση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ συμβάλλοντας στην πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος.

Προκλήσεις και στόχοι

Η ανακοίνωση εξετάζει τις παραμέτρους σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR), το οποίο θα επικεντρώνεται αρχικά στα νότια και ανατολικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και προτείνει στα κράτη μέλη ένα χάρτη πορείας για τη σταδιακή ανάπτυξη ενός τέτοιου "συστήματος συστημάτων" κατά τα ερχόμενα έτη. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση επικεντρώνεται στην ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων, με σκοπό

  • τη μείωση του αριθμού των λαθρομεταναστών που εισέρχονται στην ΕΕ χωρίς να εντοπίζονται

Προς το παρόν, τα συστήματα επιτήρησης των εθνικών συνόρων καλύπτουν μόνο επιλεγμένα τμήματα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Λόγω τεχνικών και οικονομικών περιορισμών, οι περιοχές που καλύπτονται από την επιτήρηση περιορίζονται επί του παρόντος σε ορισμένες επίπεδες ή παράκτιες περιοχές και σε εκείνες τις περιοχές στις οποίες διεξάγονται επιχειρήσεις.

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για το συνοριακό έλεγχο στα κράτη μέλη έχουν ανάγκη να διαθέτουν πιο έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, προκειμένου να ανιχνεύουν, να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να συλλαμβάνουν εκείνους που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην ΕΕ, μειώνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των λαθρομεταναστών που επιτυγχάνουν να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ χωρίς να εντοπιστούν.

  • τη μείωση του υψηλού ποσοστού θανάτων λαθρομεταναστών με τη διάσωση περισσότερων ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα

Μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ταξιδεύουν υπό ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες και αναλαμβάνουν τεράστιους προσωπικούς κινδύνους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν παράνομα στην ΕΕ κρυμμένοι σε οχήματα, σε εμπορικά σκάφη, κλπ. Η πρόσφατη πρακτική του να ταξιδεύουν σε υπερπλήρη σκάφη που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας έχει πολλαπλασιάσει τον αριθμό των άτυχων μεταναστών που συνεχίζουν να πνίγονται στον Ατλαντικό Ωκεανό, μεταξύ Αφρικής και Καναρίων Νήσων, και στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Αυτό το βαρύ τίμημα που καταβάλλουν οι συγκεκριμένοι λαθρομετανάστες είναι απαράδεκτο και πρέπει κατά συνέπεια να περιορισθεί σημαντικά. Πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες εντοπισμού μικρών σκαφών σε ανοιχτή θάλασσα, γεγονός που θα επιτρέψει την ευρύτερη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης και, ως εκ τούτου, τη διάσωση περισσότερων ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Εντούτοις, μακροπρόθεσμες λύσεις στις προκλήσεις που δημιουργούνται από τη διαχείριση της μετανάστευσης μπορούν να δοθούν μόνο μέσω εμπεριστατωμένης στρατηγικής που να περιλαμβάνει τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες καθώς και την επιτήρηση των συνόρων.

  • την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ ως συνόλου, συμβάλλοντας στην πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος

Η επιτήρηση των συνόρων έχει ως στόχο όχι μόνο να αποτρέψει κάθε παράνομη διέλευση των συνόρων, αλλά εξίσου να καταπολεμήσει όλες τις μορφές διασυνοριακού εγκλήματος, όπως η τρομοκρατία, η εμπορία ανθρώπων, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων κλπ.

Παρά το γεγονός ότι πρωταρχικά υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών είναι οι αστυνομικές δυνάμεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών, ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των συνόρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αποτελούσε πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.

Γενική περιγραφή

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) θα βοηθήσει τα κράτη μέλη ώστε να αποκτήσουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης[1] στα εξωτερικά σύνορά τους και να αυξήσουν την ικανότητα αντίδρασης[2] των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου.

Το EUROSUR θα εξασφαλίζει το κοινό τεχνικό πλαίσιο για την ορθολογική οργάνωση της καθημερινής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και θα διευκολύνει τη χρήση τεχνολογίας αιχμής για σκοπούς επιτήρησης των συνόρων. Ένας βασικός επιχειρησιακός στόχος θα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, εξαιρουμένων των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών συστημάτων.

Το σύστημα EUROSUR θα αναπτυχθεί σε τρεις παράλληλες φάσεις:

  1. ΦΑΣΗ 1: Στόχος της συγκεκριμένης φάσης είναι η διασύνδεση και η ορθολογική οργάνωση υφιστάμενων συστημάτων και μηχανισμών επιτήρησης σε επίπεδο κρατών μελών.

Θα ήταν ως εκ τούτου ενδεδειγμένο να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την αναβάθμιση για την επέκταση των εθνικών συστημάτων επιτήρησης των συνόρων και για τη δημιουργία εθνικών κέντρων συντονισμού για το συνοριακό έλεγχο στα κράτη μέλη που βρίσκονται στα νότια και ανατολικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα ασφαλές ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας που θα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και το συντονισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ των κέντρων των κρατών μελών καθώς και με τον οργανισμό FRONTEX.

Επιπλέον, πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να χορηγηθεί οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε επιλεγμένες γειτονικές τρίτες χώρες για να προωθηθεί η επιχειρησιακή συνεργασία με τα κράτη μέλη σχετικά με την επιτήρηση των συνόρων.

  1. ΦΑΣΗ 2: Στόχος της συγκεκριμένης φάσης είναι να γίνει καλύτερη χρήση των εργαλείων επιτήρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρησιμοποιώντας τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ, μπορεί να βελτιωθεί η τεχνική απόδοση των εργαλείων επιτήρησης και των ανιχνευτών (για παράδειγμα, δορυφόροι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κλπ.).

Επιπλέον, η κοινή εφαρμογή των εργαλείων επιτήρησης θα δώσει στις αρχές των κρατών μελών τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες για τα εξωτερικά τους σύνορα και για την προ των συνόρων περιοχή σε πιο συστηματική και αξιόπιστη βάση.

Τέλος, θα μπορούσε να δημιουργηθεί κοινή εικόνα μέσω των πληροφοριών ασφάλειας (intelligence) πριν από την άφιξη στα σύνορα που να συνδυάζει τις πληροφορίες ασφάλειας με αυτές που αποκτώνται από τα εργαλεία επιτήρησης.

  1. ΦΑΣΗ 3: Στόχος της συγκεκριμένης φάσης είναι να δημιουργήσει ένα κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για το θαλάσσιο τομέα της ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενσωμάτωση όλων των υφιστάμενων συστημάτων αναφοράς και ελέγχου στις θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών και στις παρακείμενες ανοικτές θάλασσες σε ένα ευρύτερο δίκτυο, παρέχοντας κατ'αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στις αρχές συνοριακού ελέγχου να επωφελούνται της συνδυασμένης χρήσης των διαφόρων αυτών συστημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα μεταναστευτική πίεση, σε ένα πρώτο στάδιο το ολοκληρωμένο δίκτυο θα πρέπει να περιορισθεί στη Μεσόγειο Θάλασσα, το Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό (Κανάριοι Νήσοι) και στη Μαύρη Θάλασσα και να επικεντρωθεί στην εσωτερική ασφάλεια, συνδέοντας τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των συνόρων και άλλες αρχές που παρεμβαίνουν στο θέμα της ασφάλειας του θαλάσσιου τομέα.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, αυτό το ολοκληρωμένο δίκτυο των συστημάτων αναφοράς και επιτήρησης θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ, καλύπτοντας όχι μόνο ζητήματα που αφορούν τα σύνορα αλλά όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο έλεγχος της αλιείας και η επιβολή του νόμου.

Ενώ οι φάσεις 1 και 2 θα καλύπτουν τα θαλάσσια και χερσαία εξωτερικά σύνορα, η φάση 3 θα επικεντρωθεί μόνο στο θαλάσσιο τομέα. Οι πτυχές της παρούσας ανακοίνωσης που ασχολούνται με την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων αποτελούν μέρος του γενικού πλαισίου που έχει οριστεί για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μόλις εφαρμοστεί, το σύστημα EUROSUR θα αποτελεί αποφασιστικής σημασίας βήμα προς την περαιτέρω σταδιακή θέση σε εφαρμογή ενός κοινού ευρωπαϊκού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των συνόρων. Κατά την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση, το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων θα πρέπει να αποτελεί τον κύριο μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών για τον επιμερισμό του οικονομικού βάρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Αντιπροέδρου κ. Frattini, παρακαλείστε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του στη διεύθυνση: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


[1] Η επίγνωση της κατάστασης μετρά την ικανότητα των αρχών να ανιχνεύσουν διασυνοριακές κινήσεις και να λάβουν τα ανάλογα μέτρα ελέγχου.

[2] Η ικανότητα αντίδρασης μετρά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ελεγχθεί μία διασυνοριακή κίνηση καθώς και ο χρόνος και τα μέσα που απαιτούνται για να υπάρξει η δέουσα αντίδραση σε εξαιρετικές συνθήκες.


Side Bar