Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/86

Bruxelles, den 13. februar 2008

Undersøgelse af oprettelsen af et europæisk grænseovervågningssystem (EUROSUR)

Kommissionen har fremlagt en meddelelse om oprettelse af et europæisk grænseovervågningssystem (EUROSUR), der først og fremmest skal have til opgave at forebygge ulovlig grænsepassage, nedbringe antallet af ulovlige indvandrere, der mister livet på havet, og øge EU's indre sikkerhed ved at forebygge grænseoverskridende kriminalitet.

Udfordringer og mål

Meddelelsen undersøger de parametre, inden for hvilke et europæisk grænseovervågningssystem (EUROSUR) med fokus på EU's sydlige og østlige ydre grænser kan udvikles, og foreslår medlemsstaterne en køreplan for en gradvis udvikling af et sådant "system af systemer" i de kommende år. Meddelelsen fokuserer på en styrkelse af grænseovervågningen med henblik på at:

  • Nedbringe antallet af ulovlige indvandrere, der rejser ind i EU uden at blive opdaget

På nuværende tidspunkt dækker de nationale grænseovervågningssystemer kun udvalgte dele af EU's ydre grænser. På grund af tekniske og finansielle begrænsninger er de områder, der på nuværende tidspunkt er overvåget, begrænset til visse flade områder og kystområder og områder, hvor der gennemføres operationer.

De myndigheder, der har ansvaret for grænsekontrol i medlemsstaterne, skal have adgang til mere ajourførte og pålidelige oplysninger, hvis de skal kunne opspore, identificere og pågribe personer, der forsøger at rejse ulovligt ind i EU, og derved nedbringe antallet af ulovlige indvandrere, som det lykkes at passere EU's ydre grænser uden at blive opdaget.

  • Nedbringe dødstallet for ulovlige indvandrere ved at redde flere liv på havet

Mange ulovlige indvandrere og personer med behov for international beskyttelse rejser under ekstremt hårde forhold og løber store personlige risici i deres forsøg på at rejse ulovligt ind i EU ved at skjule sig i biler, fragtskibe osv. Den seneste praksis med brug af usødygtige og overfyldte både har drastisk forøget antallet af migranter, der drukner i Atlanterhavet mellem Afrika og De Kanariske Øer og i Middelhavet.

Det tragisk høje dødstal som følge af denne ulovlige indvandring er uacceptabelt og skal derfor nedbringes markant. Muligheden for at opspore små både på åbent hav skal fremmes for at give bedre eftersøgnings- og redningsmuligheder og derved bedre mulighed for at redde flere liv. Langsigtede løsninger på de udfordringer, der følger af migrationsforvaltning, kan imidlertid kun nås gennem en samlet strategi, der omfatter samarbejde med tredjelande, også om grænseovervågning.

  • Øge den indre sikkerhed i EU generelt ved at bidrage til forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet

Grænseovervågning har ikke kun til formål at forhindre ulovlig grænsepassage, men også at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som f.eks. terrorisme, menneskehandel, narkotikasmugling, ulovlig våbenhandel osv.

At imødegå sådanne trusler er først og fremmest en opgave for medlemsstaternes politi og efterretningstjenester. Et effektivt grænseforvaltningssystem både på nationalt og europæisk niveau vil imidlertid være et værdifuldt værktøj til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.

Generelt koncept

Et europæisk grænseovervågningssystem (EUROSUR) skal hjælpe medlemsstaterne med at få fuldt situationskendskab[1] ved deres ydre grænser og styrke de nationale retshåndhævende myndigheders reaktionskapacitet[2].

EUROSUR skal skabe de fælles tekniske rammer for at strømline det daglige samarbejde og den daglige kommunikation mellem medlemsstaternes myndigheder og lette brugen af den nyeste teknologi til grænseovervågning. En vigtig operationel målsætning bør være at udveksle oplysninger, bortset fra personoplysninger, mellem eksisterende nationale og europæiske systemer.

EUROSUR kan oprettes i tre parallelle faser:

  1. FASE 1: Formålet med denne fase er at sammenkoble og strømline eksisterende overvågningssystemer og -mekanismer på medlemsstatsniveau.

Midler fra Fonden for De Ydre Grænser skal derfor bruges til at opgradere og udbygge de nationale grænseovervågningssystemer og oprette nationale koordinationscentre for grænsekontrol i de medlemsstater, der er beliggende ved EU's sydlige og østlige ydre grænser.

Der skal oprettes et sikret edb-baseret kommunikationsnetværk til at udveksle data og koordinere aktiviteter mellem centrene i medlemsstaterne og med FRONTEX-agenturet.

Endvidere bør det undersøges, hvordan der kan gives finansiel og logistisk støtte til udvalgte tilgrænsende tredjelande for at fremme det operationelle samarbejde om grænseovervågning med medlemsstaterne.

  1. FASE 2: Formålet med denne fase er at gøre bedre brug af overvågningsværktøjer på EU-niveau.

Ved at bruge EU-programmerne for forskning og udvikling, skal overvågningsværktøjers og sensorers tekniske kapacitet (f.eks. satellitter, ubemandede luftfartøjer, osv.) forbedres.

Endvidere vil en fælles anvendelse af overvågningsværktøjer kunne forsyne medlemsstaternes myndigheder med overvågningsoplysninger om deres ydre grænser og om området før grænsen på en hyppigere og mere pålidelig måde.

Endelig kan der udvikles et fælles efterretningsbillede af området før grænsen for at kombinere efterretningsoplysninger med oplysninger fra overvågningsværktøjer.

  1. FASE 3: Formålet med denne fase er at oprette en fælles struktur til informationsdeling for EU's maritime område. Det skal ske ved at samle alle eksisterende rapporterings- og overvågningssystemer i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion og i tilstødende farvande i et bredere netværk, der skal give grænsemyndighederne mulighed for at drage fordel af en kombineret brug af disse forskellige systemer.

I betragtning af det nuværende migrationspres bør det integrerede netværk i første omgang begrænses til Middelhavet, det sydlige Atlanterhav (De Kanariske Øer) og Sortehavet og fokusere på indre sikkerhed og forbinde grænsemyndigheder og andre myndigheder med sikkerhedsinteresser og ansvar på det maritime område med hinanden.

Senere kan det integrerede netværk af rapporterings- og overvågningssystemer blive udvidet til hele EU's maritime område og ikke blot omhandle grænserelaterede aspekter, men alle maritime aktiviteter som f.eks. maritim sikkerhed, beskyttelse af havmiljøet, fiskerikontrol og retshåndhævelse.

Fase 1 og 2 skal dække de ydre sø- og landgrænser, mens fase tre kun skal omhandle det maritime område. De aspekter i denne meddelelse, der omhandler overvågning af ydre søgrænser, indgår i den samlede ramme, der er opstillet i den integrerede havpolitik for Den Europæiske Union.

Når EUROSUR er indført, vil det være et afgørende skridt i retning af en gradvis etablering af et fælles europæisk integreret grænseforvaltningssystem. Ved gennemførelsen af de forskellige foranstaltninger, der er beskrevet i denne meddelelse, skal Fonden for De Ydre Grænser være medlemsstaternes vigtigste solidaritetsmekanisme, hvad angår deling af den finansielle byrde i Den Europæiske Union.

Flere oplysninger om næstformand Franco Frattinis arbejde findes på hans websted: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm.


[1] Situationskendskab er udtryk for, om myndighederne er i stand til at afsløre bevægelser over grænserne og træffe motiverede kontrolforanstaltninger.

[2] Reaktionskapacitet er udtryk for den tid, der er nødvendig for at få kontrol med en bevægelse ved grænsen, samt den tid og de midler, der kræves for at reagere hensigtsmæssigt på usædvanlige situationer.


Side Bar