Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/86

Брюксел, 13 февруари 2008 г.

Преглед на създаването на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR)

Комисията представи съобщение относно създаването на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR), чиято основна цел е предотвратяване на неразрешено преминаване на границата, намаляване броя на нелегалните имигранти, които загиват в морето, и увеличаване на вътрешната сигурност на ЕС чрез подпомагане на предотвратяването на трансграничната престъпност

Предизвикателства и цели

Комисията прави преглед на параметрите, в рамките на които може да бъде създадена Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR), която се фокусира първоначално върху южните и източните граници на ЕС, и предлага на държавите-членки пътна карта за постепенно развитие на такава „система от системи“ през идните години. Съобщението се фокусира върху засилването на наблюдението на границите, като целта е:

  • намаляване на броя на нелегалните имигранти, които влизат незабелязани в ЕС

Понастоящем националните системи за наблюдение на границите обхващат само избрани части от външните граници на ЕС. Вследствие на техническите и финансовите ограничения, зоните, които се наблюдават, са ограничени понастоящем до някои равнинни или брегови зони и до тези зони, в които се провеждат операции

Органите, отговарящи за граничния контрол в държавите-членки, трябва да получават по-своевременна и надеждна информация, за да откриват, идентифицират и спират опитващите се да влязат незаконно в ЕС, като по този начин се намали броят на незаконните имигранти, преминаващи през външните граници на ЕС, без да бъдат забелязани.

  • намаляване на броя на смъртните случаи на нелегални имигранти чрез спасяване на повече хора, пътуващи по море

Много нелегални имигранти и лица, нуждаещи се от международна защита, пътуват в извънредно трудни условия и поемат огромни лични рискове в техните опити да влязат в ЕС незаконно, като се укриват в автомобили, товарни кораби и т.н. Практиката от последно време да се пътува на борда на непригодни за мореплаване съдове, претъпкани с хора, доведе до увеличение на броя на нещастните мигранти, които загиват от удавяне в Атлантическия океан между Африка и Канарските острови и в Средиземно море.

Трагичните смъртни случаи, до които води този вид незаконна имиграция, са неприемливи и следователно трябва да бъдат значително намалени. Способността за откриване на малки плавателни съдове в открито море трябва да бъде подобрена, което ще допринесе за увеличаване на шансовете за намиране и съответно за спасяване на повече човешки животи в морето. Дълготрайни решения на предизвикателствата на управлението на миграцията обаче могат да бъдат постигнати само чрез цялостна стратегия, която обхваща сътрудничество с трети държави, включително и в областта на наблюдението на границите.

  • Повишаване на вътрешната сигурност в ЕС като цяло чрез подпомагане на предотвратяването на трансграничната престъпност

Наблюдението на границата има за цел не само предотвратяването на неразрешените преминавания на границата, но също и противопоставяне на трансграничната престъпност например чрез предотвратяване на тероризма, трафика на хора и на наркотици, незаконния трафик на оръжия и т.н.

Противодействието на тези заплахи е задача най-напред на полицейските сили и на службите за разузнаване на държавите-членки. Една ефективна система за управление на границите на национално и европейско ниво е обаче ценен инструмент за борба срещу трансграничната престъпност.

Обща концепция

Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) ще подпомогне държавите-членки да бъдат изцяло осведомени за ситуацията[1] на външните им граници и ще увеличи способността за отговор[2] на националните им правоприлагащи органи.

EUROSUR следва да осигури общата техническа рамка за рационализиране на ежедневното сътрудничество и комуникациите между властите на държавите-членки и улесни използването на най-съвременна технология за целите на наблюдение на границите. Ключовата оперативна цел трябва да бъде споделянето на информация, с изключение на лични данни, между съществуващите национални и европейски системи.

EUROSUR може да бъде организиран в три, паралелно протичащи фази:

  1. ФАЗА 1: целта на тази фаза е да обвърже и да рационализира съществуващите системи и механизми за наблюдение на ниво държави-членки.

Следователно финансирането, осигурено съгласно Европейският фонд за външните граници, трябва да бъде осигурено за модернизиране и разширяване на системите за наблюдение на националните граници и за създаване на национални координационни центрове за граничен контрол в държавите-членки, разположени по южните и източните граници на ЕС.

Следва да бъде създадена защитена компютризирана комуникационна мрежа с цел обмен на данни и координация на дейностите между центровете в държавите-членки, както и с Агенцията FRONTEX.

В допълнение към това трябва да се проучи как може да се окаже финансова и логистична поддръжка на избрани съседни трети страни, с цел да се насърчи оперативното сътрудничество с държавите-членки относно наблюдението на границите.

  1. ФАЗА 2: целта на тази фаза е да се постигне по-добро използване на средствата за наблюдение на ниво ЕС.

Чрез използване на програмите на ЕС за изследвания и развитие ще се подобрят техническите характеристики на средствата и сензорите за наблюдение (напр. на сателитите, безпилотните въздушни апарати и т.н.).

Още повече, общото прилагане на средства за наблюдение би могло да предостави на властите в държавите-членки по-често и по-надеждна информация от наблюдението на външните им граници и на предграничните райони.

Най-накрая, би могло да се разработи обща разузнавателна картина на предграничните райони, която да съчетава разузнавателна информация с информация, получена от наблюдателни средства.

  1. ФАЗА 3: целта на тази фаза е да се създаде обща среда на обмен на информация за морската област на ЕС. Това ще бъде постигнато чрез интегрирането в по-широка мрежа на всички съществуващи системи за докладване и наблюдение в морските зони под юрисдикцията на държавите-членки и в съседното открито море, като по този начин органите за граничен контрол ще могат да се възползват от комбинираното използване на тези различни системи.

Като се вземе предвид настоящият миграционен натиск, като първа стъпка интегрираната мрежа трябва да се ограничи до Средиземно море, южната част на Атлантическия океан (Канарските острови) и Черно море, и да се фокусира върху вътрешната сигурност, като свърже заедно граничните контролни органи и другите органи с интереси и отговорности, свързани със сигурността в морската област.

На по късен етап тази интегрирана мрежа от системи за докладване и наблюдение може да бъде разширена в цялата морска област на ЕС, като обхване не само свързаните с границите аспекти, но ще включва всички морски дейности като морска безопасност, опазване на морската среда, контрол на риболова и правоприлагане..

Докато фаза 1 и фаза 2 трябва да обхванат морските и сухоземните външни граници, фаза 3 трябва да се фокусира само в морската област. Аспектите на настоящото съобщение, свързани с наблюдението на морските външни граници, са част от общата рамка, установена от интегрираната морска политика на Европейския съюз.

Веднъж създадена, системата EUROSUR ще представлява решителна стъпка напред към постепенно установяване на обща европейска система за интегрирано управление на границите. При прилагането на различните мерки, описани в настоящото съобщение, Фондът за външните граници следва да бъде основният механизъм за солидарност между държавите-членки за разпределяне на финансовата тежест, поета от Европейския съюз.

За да научите повече за работата на заместник-председателя Фратини моля, посетете неговата интернет страница: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


[1] Осведомеността за ситуацията измерва способността на органите да разкриват трансгранични движения и да намират основателни причини за контролни мерки.

[2] Способността за отговор измерва времето, необходимо за контролиране на едно трансгранично движение, а също и времето и средствата за адекватна реакция на необичайни обстоятелства.


Side Bar