Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI

MEMO/08/77

Bryssel den 7 februari 2008

Transnationellt territoriellt samarbete: Irland – Finland – Sverige – Storbritannien, med deltagande av Färöarna, Grönland, Island och Norge

1. Transnationellt samarbete genom ”Norra Periferiprogrammet 2007—2013” – ett program inom ramen för Europeiskt regionalt samarbete som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

2. Bakgrund

Den 28 september 2007 godkände Europeiska kommissionen ett transnationellt samarbetsprogram mellan Irland, Finland, Sverige och Storbritannien, med deltagande av Färöarna, Grönland, Island och Norge för perioden 2007—2013.

Norra Periferiprogrammet 2007—2013 omfattar EU-stöd till följande regioner inom ramen för det europeiska regionala samarbetet:

Irland: Border, Midland and Western (bara regionerna Donegal, Lietrim, Sligo, Galway och Mayo), Southern and Eastern (bara regionerna Clare, Limerick, Cork och Kerry).

Finland: Östra Finland, Norra Finland och Västra Finland (bara regionen Keski-Suomi).

Sverige: Mellersta Norrland och Övre Norrland.

Storbritannien: North Eastern Scotland (bara regionen North East Moray), South Western Scotland (bara regionen Dumfries & Galloway), Highlands and Islands och Northern Ireland" (med undantag för regionerna Belfast och Outer Belfast).
Programmets totala budget är på cirka 59 miljoner euro.
Gemenskapen bidrar genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med omkring 35 miljoner euro.
De fyra länder som inte är medlemmar i EU finansierar själva sitt deltagande och bidrar med ytterligare 10 miljoner euro till programmet vilket motsvarar ERUF:s bidrag.

3. Programmets syfte och mål

Norra Periferiprogrammet omfattar ett område som präglas av stor mångfald och betydande natur- och kulturtillgångar samt mänskliga resurser. De regioner som ingår i programmet har likartade möjligheter och svårigheter när det gäller utveckling. Samarbetsstrategin bygger på mer samverkan mellan parterna för att uppfylla målsättningarna i Lissabon- och Göteborgsstrategierna.

Programmets syfte är att hjälpa avlägset belägna samhällen i norra Europas randområden att utveckla sin ekonomiska, sociala och miljömässiga potential. Detta ska åstadkommas genom nationsövergripande samarbete när det gäller innovation, näringslivets konkurrenskraft, tillgänglighet, hållbar utveckling, naturresurser och kulturarv.

4. Prioriteringar
Norra Periferiprogrammet 2007—2013 omfattar fyra tematiska insatsområden i den transnationella delen av det europeiska regionala samarbetet:

 • Att främja konkurrenskraften genom att förbättra förmågan till innovation och nätverkssamarbete på landsbygden och i ytterområden.
 • Att underlätta utvecklingen på det område som programmet omfattar genom att använda avancerad informations- och kommunikationsteknik (IKT) och avancerade transportsystem.
 • Att stärka synergieffekterna mellan miljövård och ekonomisk tillväxt.
 • Att bidra till en mera hållbar utveckling genom förbättrade förbindelser mellan stad och landsbygd och bevarande av det regionala kulturarvet.

Norra Periferiprogrammet 2007—2013 är uppbyggt kring följande fyra prioriterade områden:

Prioritering 1: Att främja innovation och konkurrenskraft i avlägset belägna områden och ytterområden [ungefär 56,4 % av de samlade medlen]

De särskilda målen omfattar bl.a. följande:

 • Utbyte av bästa praxis och inrättande av nätverk för samarbete mellan forskningsinstitut och små och medelstora företag. Detta kommer att öka innovationsförmågan, underlätta utvecklingen av innovationssystem och stärka konkurrenskraften.
 • Etablering av transnationella nätverk för samarbete och överföring av kunskaper som ett medel för att utforma och utveckla innovativa produkter.
 • Samarbete och utbyte av bästa praxis mellan små och medelstora företag.
 • Användning av IKT för att utveckla norra periferin.
 • Användning av tidigare erfarenheter och nätverk för att ytterligare bygga ut vägtransporterna och andra former av offentlig och privat transport.
 • Närsjöfart och intermodalitet, som är en komparativ fördel för norra periferin, eftersom det finns många havs- och kustregioner i området.
 • Utveckling av kapacitet för att förebygga och reagera på olyckor och naturkatastrofer.

Prioritering 2: Hållbar utveckling av naturresurserna [ungefär 37,6 % av de samlade medlen]

De särskilda målen omfattar bl.a. följande:

 • Effektiv och hållbar förvaltning och användning av naturresurserna.
 • Analys av de eventuella konsekvenserna av klimatförändringarna och möjligheter att begränsa dem.
 • Utveckling av förnybara energikällor i liten skala.
 • Partnerskap mellan stad och landsbygd.
 • Samarbete och nätverk mellan den privata, den offentliga och den frivilliga sektorn.
 • Främjande av natur- och kulturarv på ett sätt som främjar utvecklingen av hållbara industrier.

Prioritering 3: Tekniskt bistånd [ungefär 6,0  % av de samlade medlen]

Teknisk bistånd ingår som en del i genomförandet. Det ekonomiska stödet täcker administration, övervakning och kontroll.

5. Förvaltningsmyndighet: Länsstyrelsen i Västerbotten — Umeå

Kontaktperson:

Länsstyrelsen i Västerbotten: Norra Periferin

Att. Anneli Nilsson

Storgatan 71 B,

SE-901 86 Umeå

Sverige

Tfn +(46-90) 10 70 00
Fax +(46-90) 10 71 00

e-post: anneli.nilsson@ac.lst.se

Webbplats: http://www.ac.lst.se

6. Stödorgan

Kontaktperson:

Joint Programme Secretariat

Northern Periphery Programme

Strandgade 91, 4 sal

DK-1401 Köpenhamn K

Danmark

Tfn +(45-32) 53 3784
Fax +(45-32) 83 37 75

e-post: northernperiphery@npp2.net

Programmets webbplats: www.northernperiphery.net

7. Titel: Transnationellt samarbetsprogram ”Norra Periferiprogrammet 2007—2013”

Typ av åtgärd: Operativt transnationellt samarbetsprogram

CCI-nr: 2007CB163PO027

Beslut nr: C/2007/4421

Datum för slutligt godkännande: den 28 september 2007

8. Finansiell fördelning per prioriterat område (i euro)

Prioritering
EU-bidrag
Offentligt stöd
EU + andra
Icke EU-länder (motsvarande ERUF-medel)
1. Främjande av innovation och konkurrenskraft i avlägset belägna områden och ytterområden
19 804 931
33 008 217
5 727 420
2. Hållbar utveckling av naturresurser
13 203 287
22 005 478
3 818 280
3. Tekniskt bistånd
2 106 908
4 213 816
609 300
TOTALT
35 115 126
59 227 511
10 155 000


Side Bar