Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI

MEMO/08/77

Bruxelles, den 7. februar 2008

Tværnationalt territorialt samarbejde: Irland – Finland – Sverige - Det Forenede Kongerige; med deltagelse af Færøerne, Grønland, Island og Norge

1. Det tværnationale samarbejdsprogram "Northern Periphery Programme 2007-2013" - program under målet "europæisk territorialt samarbejde", medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

2. Baggrund

Den 28. september 2007 godkendte Europa-Kommissionen et tværnationalt samarbejdsprogram for 2007-2013 mellem Irland, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige og med deltagelse af Færøerne, Grønland, Island og Norge.

I henhold til programmet "Northern Periphery 2007-2013 Programme" gives der fællesskabsstøtte til følgende regioner under målet "europæisk territorialt samarbejde":

Irland: "Border, Midland and Western" (kun regionerne Donegal, Lietrim, Sligo, Galway og Mayo), "Southern and Eastern" (kun regionerne Clare, Limerick, Cork og Kerry).

Finland: "Itä-Suomi", "Pohjois-Suomi" og "Länsi-Suomi" (kun regionen Keski-Suomi).

Sverige: Mellersta Norrland og Övre Norrland;

Det Forenede Kongerige: "North Eastern Scotland" (kun regionen "North East Moray"), "South Western Scotland" (kun regionen "Dumfries & Galloway"), "Highlands and Islands" og "Northern Ireland" (undtagen regionerne "Belfast" og "Outer Belfast").

Det samlede budget for programmet er ca. 59 mio. EUR. Fællesskabets investeringer gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) udgør ca. 35 mio. EUR. De fire tredjelande finansierer selv deres deltagelse og bidrager med yderligere 10 mio. EUR til programmet i form af "EFRU-ækvivalente midler".

3. Formålet med programmet

Programmet dækker et meget forskelligartet område med store naturlige, kulturelle og menneskelige ressourcer. Regionerne i det område, som programmet dækker, har sammenligneligt potentiale og står også over for sammenlignelige hindringer for vækst og udvikling. Samarbejdsstrategien er baseret på tættere forbindelser mellem parterne for at opfylde målsætningerne i Lissabon- og Göteborgstrategien.

Programmet har til formål at hjælpe randområder og afsidesliggende samfund i de allernordligste dele af Europa med at udvikle deres økonomiske, sociale og miljømæssige potentiale. Dette kan gennemføres gennem tværnationalt samarbejde om innovation, virksomhedernes konkurrenceevne, tilgængelighed, bæredygtig udvikling, naturressourcer og kulturarv.

4. Prioriterede indsatsområder

Programmet "Northern Periphery Programme 2007-2013" omfatter fire tematiske indsatsområder vedrørende den tværnationale del af målet europæisk territorialt samarbejde:

 • fremme af konkurrenceevnen ved udvikling af potentialet for innovation og netværkssamarbejde i landbrugsområder og randområder
 • fremme af udviklingen i det område, som programmet dækker, gennem anvendelse af avanceret informations- og kommunikationsteknologi (ikt) og avancerede transportsystemer
 • styrkelse af synergierne mellem miljøbeskyttelse og økonomisk vækst
 • fremme af en mere bæredygtig udvikling gennem en forbedring af forbindelserne mellem by og land og ved at bevare den regionale arv.

Strukturen i "Northern Periphery Programme 2007-2013" udgøres af følgende prioriterede indsatsområder:

Prioriteret indsatsområde 1: Fremme af innovation og konkurrenceevne i afsidesliggende områder og randområder [ca. 56,4 % af de samlede midler]

Her indgår som særlige målsætninger:

 • Udveksling af bedste praksis og oprettelse af samarbejdsnetværk mellem forskningsorganer og små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Dette vil øge potentialet for innovation, fremme udviklingen af systemer for innovation og styrke konkurrenceevnen.
 • Oprettelse af tværnationale samarbejdsnetværk og videnoverførsel som middel til at skabe og udvikle nye innovative produkter.
 • Samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem SMV'er.
 • Anvendelse af ikt som middel til at udvikle det nordlige randområde.
 • Anvendelse af tidligere erfaringer og eksisterende netværk til yderligere at fremme udviklingen af vejtransport og andre former for offentlig og privat transport.
 • Nærskibsfart og intermodalitet, som er en komparativ fordel for det nordlige randområde, idet der er mange kystregioner og kystnære regioner i området.
 • Opbygning af kapacitet til at forebygge og reagere på ulykker og naturkatastrofer.

Prioriteret indsatsområde 2: Bæredygtig udvikling af naturressourcer [ca. 37,6 % af de samlede midler]

Her indgår som særlige målsætninger:

 • Effektiv og bæredygtig forvaltning og anvendelse af ressourcerne.
 • Analyse af de mulige konsekvenser af klimaændringer og muligheder for at begrænse dem.
 • Udvikling af små anlæg inden for vedvarende energi.
 • Partnerskaber mellem by og land.
 • Samarbejde og netværk mellem den private, offentlige og frivillige sektor.
 • Fremme af natur- og kulturarven på en måde, der er til gavn for udviklingen af bæredygtige erhverv.

Prioriteret indsatsområde 3: Teknisk bistand [ca. 6,0 % af de samlede midler]

Der vil i programmet indgå teknisk bistand til gennemførelsen. Den økonomiske støtte vil dække administration, overvågning og kontrol.

5. Forvaltningsmyndighed: Länsstyrelsen Västerbotten – Umeå, Sverige

Kontakt:

Länsstyrelsen Västerbotten (Northern Periphery)

Anneli Nilsson

Storgatan 71 B,

SE-901 86 UMEÅ

Sverige

Telefon: +46 90 10 70 00
Fax: +46 90 10 71 00

E-mail: anneli.nilsson@ac.lst.se

Webadresse: http://www.ac.lst.se/

6. Støtteorgan

Kontakt:

Joint Programme Secretariat

Northern Periphery Programme

Strandgade 91, 4. sal

DK-1401 København K

Danmark

Telefon: +45 32 53 37 84
Fax: +45 32 83 37 75

E-mail: northernperiphery@npp2.net

Websted for programmet: www.northernperiphery.net

7. Titel: Det tværnationale samarbejdsprogram "Northern Periphery Programme 2007-2013"

Interventionstype: Tværnationalt samarbejdsprogram

CCI-nr.: 2007CB163PO027

Beslutning nr.: C/2007/4421

Dato for endelig godkendelse: 28.9.2007

8. Finansiering efter prioriteret indsatsområde (EUR)

Prioriteret indsatsområde
EU-bidrag
Offentligt bidrag
(EU + øvrige)
Tredjelande (EFRU-ækvivalente midler)
1. Fremme af innovation og konkurrenceevne i afsidesliggende områder og randområder
19 804 931
33 008 217
5 727 420
2. Bæredygtig udvikling af naturressourcer
13 203 287
22 005 478
3 818 280
3. Teknisk bistand
2 106 908
4 213 816
609 300
I ALT
35 115 126
59 227 511
10 155 000


Side Bar