Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

MEMO/08/76

Brussel, 7 februari 2008

Grensoverschrijdende territoriale samenwerking: België – Duitsland – Ierland – Frankrijk – Luxemburg – Nederland – Verenigd Koninkrijk – Zwitserland

1. Operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking "Noordwest-Europa (NWE) 2007-2013" – Programma uit hoofde van de doelstelling Europese territoriale samenwerking met medefinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

2. Overzicht

Op 26 september 2007 heeft de Europese Commissie een programma voor Europese territoriale samenwerking goedgekeurd voor grensoverschrijdende samenwerking tussen België, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk met deelname van Zwitserland voor de periode 2007-2013.

Het programma voor grensoverschrijdende territoriale samenwerking “Noordwest-Europa” (NWE) omvat EU-steun voor 93 NUTS II-gebieden in de deelnemende landen, uit hoofde van de doelstelling Europese territoriale samenwerking. Het programma bereikt circa 180 miljoen inwoners (2003) van het betrokken gebied, dat 845 000 km² bestrijkt.

De totale begroting van het programma is ongeveer 696 miljoen euro. De EU investeert via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) rond de 355 miljoen euro in het programma.

3. Doel van het programma

Het belangrijkste doel van het operationele programma is van de samenwerking tussen belangrijke actoren te profiteren en territoriale kwesties in Noordwest-Europa aan te pakken. Het programma wil bijdragen aan het economische concurrentievermogen van de regio, waarbij een regionaal evenwichtige en tegelijk duurzame ontwikkeling worden bevorderd.

Het programma is in die zin uniek dat het een sectoroverschrijdende aanpak voor territoriale ontwikkeling biedt, waarin nauwe samenwerking met universiteiten, niet-gouvernementele organisaties, overheden en de privésector wordt bevorderd om een bijdrage te leveren aan de economische en sociale cohesie en het concurrentievermogen van de EU. Het programma voor grensoverschrijdende samenwerking biedt het voordeel dat acties op regionaal, nationaal, grensoverschrijdend en interregionaal niveau aan elkaar worden gekoppeld. Dit vormt in toenemende mate een aanvulling op de activiteiten, het beleid en de programma's van de deelnemende landen.

Om bekendheid te geven aan de samenwerking moet het operationele programma concrete resultaten laten zien. In de nieuwe aanpak van grensoverschrijdende samenwerking zal de nadruk liggen op:

 • een strategische aanpak op de lange termijn
 • het katalysatoreffect van samenwerkingsprojecten voor latere investeringen in infrastructuur van grensoverschrijdend belang
 • kruisbestuiving tussen projecten die op vergelijkbare onderwerpen gericht zijn en andere programma's aanvullen
 • het oplossen van grensoverschrijdende problemen in het gebied.

4. Verwachte resultaat van investeringen

Grensoverschrijdende territoriale samenwerking is al lang een bekend verschijnsel in Noordwest-Europa. Het EU-initiatief INTERREG IIC (1997-1999) en het programma INTERREG IIIB Noordwest-Europa (2000–2006) zijn de voorlopers van het huidige programma. Deze programma's waren vooral gericht op ''zachte' acties zoals studies, uitwisselingen van ervaring en goede praktijken, gezamenlijke territoriale strategieën en seminars.

Het programma voor grensoverschrijdende territoriale samenwerking voor Noordwest-Europa (2007-2013) zal acties en investeringen ondersteunen die een duidelijk positief effect hebben op de grensoverschrijdende samenwerking in het betreffende gebied. Studies en onderzoek die geen basis bieden voor concrete acties zullen geen financiering meer krijgen. Ook zullen eerder goedgekeurde projecten van het programma hun activiteiten niet meer simpelweg kunnen verlengen in het kader van nieuwe programma's. In plaats daarvan zal de financiering vooral naar innovatieve, tastbare initiatieven gaan.

De nadruk zal nu komen te liggen op belangrijke actoren die nog niet eerder bij INTERREG-partnerschappen betrokken zijn geweest. Door actoren die nog nooit aan vergelijkbare programma's hebben deelgenomen erbij te betrekken, zullen de samenwerkingsnetwerken die in eerdere samenwerkingsprogramma's tot stand zijn gekomen, worden uitgebreid. De projecten voor grensoverschrijdende samenwerking kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een grotere bewustwording van territoriale kwesties van grensoverschrijdend belang. De financiering zal zo als katalysator werken voor toekomstige investeringen in infrastructuur van grensoverschrijdende relevantie, die anders wellicht onvoldoende aandacht zou hebben gekregen.

Aan de hand van een aantal indicatoren zullen de resultaten van het programma – op project- en programmaniveau – en de mate waarin de doelstellingen en prioriteiten zijn bereikt, worden getoetst en gekwantificeerd.

5. Prioriteiten

Het operationele programma voor grensoverschrijdende samenwerking "Noordwest-Europa 2007-2013" heeft onder andere de volgende specifieke doelstellingen:

 • innovatie
 • milieu
 • toegankelijkheid
 • duurzame stedelijke ontwikkeling.

Prioriteit 1: Ontwikkeling van de kenniseconomie van Noordwest-Europa door gebruik te maken van onze innovatiecapaciteit [circa 25,7% van de totale financiering]

De belangrijkste doelstellingen van deze prioriteit zijn:

 • het ondernemerschap te stimuleren en ervoor te zorgen dat innovaties en kennis beter worden omgezet in producten, processen en diensten die het concurrentievermogen van het programmagebied ten goede komen
 • nieuwe en bestaande groeiclusters alsmede netwerken voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) te versterken en te ontwikkelen
 • territoriale samenwerking te gebruiken en te verbeteren die het institutionele en territoriale kader voor innovatie versterkt en de kennisoverdracht binnen het programmagebied bevordert.

Prioriteit 2: Duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen en van natuurlijke en technologische risico's [circa 25,0% van de totale financiering]

De belangrijkste doelstellingen van deze prioriteit zijn:

 • een innovatieve, duurzame aanpak van het beheer van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen, waaronder water, landschappen, biodiversiteit, energie en afvalbeheer
 • een innovatieve aanpak van risicobeheer en –preventie in het kader van klimaatverandering te bevorderen. Dit geldt met name voor waterbeheer (de effecten van de hoge concentratie aan menselijke activiteiten in kustgebieden en rivierdalen, de effecten van de stijging van de zeespiegel op de kustgebieden en op het overstromingsrisico, het mariene milieu enz.)
 • een grensoverschrijdende en territoriale aanpak om de kwaliteit van de grond, het water en de lucht te verbeteren door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om geluidshinder tegen te gaan.

Prioriteit 3: Verbetering van de verbindingen in NWE door intelligent en duurzaam vervoer en ICT-oplossingen te bevorderen [circa 25,7% van de totale financiering]

De specifieke doelstellingen van deze prioriteit zijn:

 • de toename van het vervoer in goede banen te leiden door de capaciteit van de bestaande vervoersinfrastructuur te optimaliseren voor zowel passagiers- als goederenvervoer
 • effectieve en innovatieve acties en efficiënte systemen te land, te water en in de lucht te ondersteunen
 • innovatieve benaderingen te ontwikkelen voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de verbindingen te verbeteren. Deze benaderingen zullen onder andere betrekking hebben op het terugdringen van de behoefte aan fysieke mobiliteit door middel van virtuele activiteiten voor zowel het passagiers- als het goederenvervoer.

Prioriteit 4: Bevordering van solide, welvarende gemeenschappen op grensoverschrijdend niveau [circa 19,7% van de totale financiering]

De specifieke doelstellingen van deze prioriteit zijn:

 • grensoverschrijdende acties te bevorderen die de economische en sociale prestaties van steden, dorpen en plattelandsgebieden verbeteren
 • collectieve acties aan te geven en te ontwikkelen die de kwaliteit van het milieu en de aantrekkingskracht van dorpen en steden verbeteren (waaronder het duurzame gebruik van cultureel erfgoed, toerisme en innovatieve energiepraktijken)
 • grensoverschrijdende maatregelen te bevorderen naar aanleiding van de gevolgen van demografische verandering en migratie in het programmagebied.

Prioriteit 5: Technische bijstand [circa 4,1% van de totale financiering]

In de uitvoering van het programma zal gebruik worden gemaakt van technische bijstand. Dit betreft onder andere administratie, toezicht, evaluatie en controle.

6. Beheersautoriteit: Direction Europe, Conseil Régional Nord-Pas de Calais – Lille, Frankrijk

Contactgegevens:

Stéphane Pouilly

Hôtel de Région
Centre Rihour
59555- Lille Cedex –France
Frankrijk

Telefoon: +33 328 82 70 51
Fax: +33 328 82 70 55

E-mail: s.pouilly@nordpasdecalais.fr
Website: www.nweurope.org

7. Titel: Operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking "Noordwest-Europa 2007-2013"

Type maatregel: operationeel programma

CCI-nr..: 2007CB163PO044

Nr. van het besluit: C/2007/584

Definitieve goedkeuringsdatum: 26/09/2007

8. Verdeling van middelen per prioriteit (in euro's)

Prioriteit
EU-bijdrage
Nationale publieke bijdrage
Totale publieke
bijdrage
1. Ontwikkeling van de kenniseconomie in NWE door gebruik te maken van onze innovatiecapaciteit
89 348 419
89 348 419
178 696 838
2. Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en van natuurlijke en technologische risico's
86 930 420
86 930 420
173 860 840
3. Verbetering van de verbindingen in NWE door intelligent en duurzaam vervoer en ICT-oplossingen te bevorderen
89 357 665
89 357 665
178 715 330
4. Bevordering van solide, welvarende gemeenschappen op grensoverschrijdend niveau
68 480 191
68 480 191
136 960 382
5. Technische bijstand
21 326 598
7 108 866
28 435 464
TOTAAL
355 443 293
341 225 561
696 668 854


Side Bar