Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

MEMO/08/74

Brussel, 6 februari 2008

Grensoverschrijdende territoriale samenwerking: België-Frankrijk

1. Operationeel programma voor grensoverschrijdende territoriale samenwerking België-Frankrijk 2007-2013 - INTERREG IVA-programma France–Wallonie–Vlaanderen - Programma in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking", medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

2. Overzicht

Op 15 november 2007 heeft de Europese Commissie een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Frankrijk voor de periode 2007 - 2013 goedgekeurd.

Het INTERREG IVA-programma France–Wallonie–Vlaanderen voorziet in communautaire steun voor de 15 NUTS III-grensgebieden in beide landen en voor 17 NUTS III-gebieden die binnen het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" vallen. De totale kosten van het programma worden geraamd op 248 miljoen euro. De investeringen van de Gemeenschap door middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedragen iets meer dan 138 miljoen euro.

3. Doelstelling van het programma

Het INTERREG IVA-programma France–Wallonie–Vlaanderen is het vierde in een reeks van opeenvolgende grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's tussen beide landen – binnen het kader van de communautaire INTERREG-initiatieven voor de perioden 1990-1993, 1994-1999 en 2000-2006. Het algemene doel van het programma is bij te dragen aan de verwezenlijking van het potentieel voor duurzame economische ontwikkeling van het grensgebied.

4. Verwacht effect van de investeringen

Het programma zal gebruikmaken van indicatoren die op elke prioriteit van toepassing zijn en die de evaluatie van het toekomstige effect van het programma op economische ontwikkeling, welzijn van de bevolking, milieu en identiteit van het betrokken gebied mogelijk zullen maken.

Het programma zal bijdragen aan de vermindering van de negatieve effecten van de administratieve grenzen die de gebieden onderzoek, handel, werkgelegenheid, sociale zorg, cultuur, risicopreventie en risicobeheersing scheiden.

5. Prioriteiten

De volgende prioriteiten vormen de structuur van het operationele programma "INTERREG IVA France-Wallonie-Vlaanderen":

Prioriteit 1: Economische ontwikkeling [ongeveer 31,3 % van het totale budget]

Specifieke doelstellingen van deze prioriteiten zijn onder meer:

• ondersteuning van bedrijven, bedrijfsondersteunende en onderzoeksorganisaties, opleidings- en personeelsinstellingen bij het stimuleren van economische ontwikkeling, werkgelegenheid en innovatie

• opsporen en ondersteunen van topcentra in het hele grensgebied

• een beeld scheppen van de regio als aantrekkelijk gebied voor economische ontwikkeling.

Prioriteit 2: De identiteit van de regio ontwikkelen door middel van cultuur en toerisme [ongeveer 30% van het totale budget]

Specifieke doelstellingen van deze prioriteiten zijn onder meer:

• de bekendheid van het gebied vergroten

• bezoekers aantrekken om beide zijden van de grens te verkennen.

Aan beide zijden van de grens zijn veel culturele en toeristische attracties te vinden. Er wordt financiële steun verleend aan projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke identiteit van het gebied door er in de rest van Europa reclame voor te maken. Het doel is de bekendheid van het gebied te vergroten en bezoekers aan te trekken die beide zijden van de grens willen verkennen (in connectie met de Eerste Wereldoorlog, binnenlandse waterwegen, industrieel erfgoed, enzovoort).

Prioriteit 3: Verbeteren van de voor de grensbevolking toegankelijke dienstenfaciliteiten [ongeveer 12,6% van het totale budget]

Deze prioriteit is gericht op de verbetering van het voor de bevolking toegankelijke dienstenscala, ongeacht of er een administratieve grens tussen beide lidstaten bestaat. Met deze specifieke maatregel zullen dan ook gemeenschappelijke infrastructuren, gemeenschappelijke uitrusting en gemeenschappelijke diensten worden ontwikkeld. Deze maatregel moet alle aspecten van het dagelijks leven bestrijken, en met name de sectoren gezondheidszorg, sociale zorg, cultuur en onderwijs.

Prioriteit 4: Gemeenschappelijk beheer van het gebied en de leefomgeving [ongeveer 20,2% van het totale budget]

Het accent van deze prioriteit ligt op de bescherming van het milieu in de grensstreek en op het bevorderen van duurzame stads- en plattelandsontwikkeling. In de grensstreek zijn aanzienlijke natuurlijke rijkdommen te vinden, maar ook enkele activiteiten met een hoog risico waarvoor een gemeenschappelijk grensoverschrijdend beheer nodig is. Het gebied kent verschillende dichtbevolkte stedelijke centra, maar ook uitgestrekte plattelandsgebieden waar weinig mensen wonen. Voor beide categorieën is gemeenschappelijke aandacht nodig.

Prioriteit 5: Technische bijstand [ongeveer 6,0% van het totale budget]

Ter uitvoering van het programma wordt er financiële steun beschikbaar gesteld voor bestuur, toezicht, evaluatie en controle.

6. Beheersautoriteit: Waals Gewest - Brussel, België

Het Waals Gewest is belast met de algemene uitvoering van het programma. Wallonië heeft deze taak al tijdens het programma 2000-2006 vervuld. Ditmaal zal het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat in Namen (België) de noodzakelijke steun voor het programma verlenen.

Contactgegevens:

Ministère de la Région Wallonne

Direction générale des Relations extérieures

Inspecteur Général, Mr Jean-Pierre Robbeets

Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles
Belgique

Tel .: (32) (0)2 421 86 29
Fax: (32) (0)2 421 86 71

E-mail: jp.robbeets@mrw.wallonie.be

Website: http://www.interreg-fwf.org/

7. Titel: Grensoverschrijdend Territoriaal Samenwerkingsprogramma "INTERREG IVA France-Wallonie-Vlaanderen"

Type maatregel: operationeel programma

CCI nr. 2007CB163PO063

Nummer van het besluit: C(2007)5458 definitief

Definitieve goedkeuringsdatum: 15/11/2007

8. Verdeling van middelen per prioriteitsgebied (in euro's)

Prioriteit
EU-bijdrage
Nationale overheidsbijdrage
Totale overheidsbijdrage
1. Economische ontwikkeling
43 187 721
35 335 409
78 523 130
2. Identiteit van de regio
41 364 901
33 844 010
75 208 911
3. Behoren tot een gemeenschappelijke ruimte
17 371 135
11 580 757
28 951 892
4. Duurzaam beheer
27 921 574
22 844 924
50 766 498
5. Technische bijstand
8 288 000
6 781 091
15 069 091
TOTAAL
138 133 331
110 386 191
248 519 522


Side Bar