Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/740

V Bruseli 26. novembra 2008

Na ceste k ozdraveniu: „balík súdržnosti“ - Otázky a odpovede o prínose politiky súdržnosti k plánu na ozdravenie európskeho hospodárstva

Akú úlohu zohráva politika súdržnosti v ozdravnom pláne?

  • Politika súdržnosti predstavuje vyše tretinu rozpočtu EÚ: 347 miliárd EUR sa investuje do približne dvoch miliónov projektov spolufinancovaných v regiónoch a členských štátoch EÚ v rokoch 2007 – 2013. Tieto investície predstavujú bezpečný zdroj financovania v reálnom hospodárstve na riešenie dlhodobých úloh. Zameriavajú sa na vytvorenie udržateľných pracovných miest a rastu prostredníctvom podpory priorít Lisabonskej stratégie, akými sú moderné infraštruktúrne siete, širokopásmový prístup, podpora malých podnikov, inovácie, životné prostredie, ľudské zdroje a odborná príprava.
  • Prínos politiky súdržnosti k ozdravnému balíku Komisie spočíva v rôznych legislatívnych aj nelegislatívnych opatreniach. Hlavným cieľom je urýchlenie platieb členským štátom a uľahčenie prístupu k štrukturálnym fondom, čo umožní zrýchliť vykonávanie projektov v praxi a vnesie dôveru a dynamizmus do európskeho hospodárstva.

Koľko sa už členským štátom predbežne vyplatilo?

V rokoch 2007 – 2008 všetky členské štáty dostali z 5 % celkových finančných prostriedkov štrukturálnych fondov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF). Pokiaľ ide o Kohézny fond, Španielsko, Portugalsko a Grécko dostali zálohy v roku 2007 vo výške 2 % a v roku 2008 vo výške 3 %. Členské štáty EÚ-12 dostali 2,5 % v roku 2007 a 4 % v roku 2008.

Predbežné financovanie Komisie
 
 
Relatívna hodnota
Absolútna hodnota (v miliardách EUR)
 
2007
2008
2007 - 2008
2007 - 2008 
Štrukturálne fondy
 
 
 
 
EÚ-15
2 %
3 %
5 %
 7,60
EÚ-12
2 %
3 %
5 %
 5,7
Cezhraničná spolupráca EÚ
2 %
3 %
5 %
0,39
Kohézny fond
 
 
 
 
EÚ-15 (3 krajiny)
2 %
3%
5 %
 0,51
EÚ-12
2,5 %
4 %
6,5 %
 3,8
SPOLU18,0

V ozdravnom pláne sa navrhujú dodatočné zálohy v roku 2009. Aká je ich výška?

Komisia navrhuje zmeniť a doplniť všeobecné nariadenia o EFRR, ESF a Kohéznom fonde s cieľom umožniť dodatočné predbežné platby takto:

  • Zo štrukturálnych fondov členské štáty EÚ-12 dostanú dodatočné 2 % v roku 2009 alebo 2,3 miliardy EUR (okrem už plánovaných 2 %) a členské štáty EÚ-15 dostanú 2,5 %, čo zodpovedá sume vo výške približne 3,8 miliardy EUR. Dodatočné zálohy vo výške 2 %, čo zodpovedá 155 miliónom EUR, sa v roku 2009 vyplatia na programy v rámci cezhraničnej spolupráce EÚ.
  • Pokiaľ ide o Kohézny fond, nenastali žiadne zmeny: Španielsko, Grécko a Portugalsko dostanú v roku 2009 vopred 2,5 % a členské štáty EÚ-12 zas 4 %.

Celkovo tieto opatrenia poskytnú 27 členských štátov finančnú injekciu vo výške ďalších 6,25 miliardy EUR v rámci finančného balíka schváleného pre každý členský štát.

Predbežné financovanie Komisie v roku 2009
Zálohy v roku 2009 pred ozdravným plánom, v miliardách EUR (v % zo všetkých finančných prostriedkov)
Zálohy v roku 2009, ktoré sa pridali v rámci ozdravného plánu, v miliardách EUR (v % zo všetkých finančných prostriedkov)
Celkové zálohy v roku 2009 v miliardách EUR
Štrukturálne fondy
 
 
 
EÚ-15
0
3,80 (2.5%)
3,80
EÚ-12
2,29 (2%)
2,29 (2%)
 4,58
Cezhraničná spolupráca EÚ
0,08 (2%)
0,16 (2%)
0,24
Kohézny fond
 
 
 
EÚ-15
(3 krajiny)
0,26 (2.5%)
0
 0,26
EÚ-12
2,37 (4%)
0
 2,37
Spolu
5,0
6,25
11,25

Kedy sa vyplatia nové zálohy?

V roku 2009 sa zálohy vyplatia hneď po prijatí zmeneného a doplneného nariadenia, čo by sa malo udiať do 30 dní od prijatia nariadenia.

Ako funguje systém platieb v rámci politiky súdržnosti v praxi?

Platby Komisie sa uskutočňujú v troch krokoch:

  • predbežné financovanie (zálohy)
  • priebežné platby
  • vyplatenie konečného zostatku

Po rozhodnutí Komisie týkajúcom sa operačného programu sa na obdobie rokov 2007 – 2013 určila suma predbežného financovania, ktorá sa vypláca po častiach, ako je uvedené v tabuľkách. Priebežné platby sa zakladajú na dokladoch potvrdzujúcich výdavky, ktoré zaslali členské štáty Komisii.

Ako môžu členské štáty doplniť finančné prostriedky získané z Bruselu v rámci politiky súdržnosti, keď už sú ich štátne pokladnice pod tlakom?

Úlohou záloh je poskytnúť okamžitý cash-flow v počiatočnej fáze programového obdobia, aby sa uľahčili platby príjemcom v rámci projektov. Členské štáty sú povinné dodržiavať minimálne vnútroštátne miery spolufinancovania stanovené v nariadeniach (15 % až 50 %, podľa programu), ale systém je flexibilný. V prípade, že ide o jednotlivé projekty v rámci programu, členské štáty môžu meniť príspevok Spoločenstva a vnútroštátny príspevok: napríklad v roku 2009 môžu byť niektoré operácie financované štrukturálnymi fondmi vo výške 100 %, ak sú kompenzované operáciami financovanými na vnútroštátnej úrovni do konca programového obdobia.

O akých ďalších legislatívnych zmenách možno uvažovať?

Komisia navrhla ďalšie zmeny právnych predpisov, ktorých hlavným cieľom je urýchliť vykonávanie v praxi. Ide najmä o:

  • urýchlenie vykonávania hlavných projektov tým, že sa prijmú žiadosti o platby pred formálnym schválením projektu Komisiou
  • zjednodušenie kritérií oprávnenosti s cieľom umožniť paušálnu úhradu určitých režijných nákladov (napr. spoločné upratovanie a strážne služby v obchodných parkoch). Zahŕňa to zmenu a doplnenie článku 56 všeobecného nariadenia o štrukturálnych fondoch.
  • zjednodušenie nakladania so zálohami vyplatenými príjemcom vo forme štátnej pomoci. V praxi to znamená, že tento typ záloh vyplatených príjemcom by mohol dosiahnuť 100 % pomoci, pod podmienkou, že sa budú rešpektovať ostatné podmienky.

Všetky legislatívne zmeny bude musieť pred zavedením do praxe schváliť Rada.

Akú podporu môžu dostať členské štáty od Európskej investičnej banky (EIB) alebo iných finančných inštitúcií, aby sa predišlo vyčerpaniu finančných prostriedkov na uskutočnenie projektov?

Európska komisia, EIB, Európska banka pre obnovu a rozvoj a Kreditanstalt für Wiederaufbau Bank vytvorili spoločnú iniciatívu s názvom JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) na podporu členských štátov a regiónov pri príprave „hlavných projektov“ (ktorých celkové náklady presahujú 25 miliónov EUR v prípade projektov týkajúcich sa životného prostredia a 50 miliónov EUR projektov týkajúcich sa ostatných oblastí). Komisia chce, v spolupráci s ostatnými partnermi, značne rozšíriť možnosť využitia iniciatívy JASPERS prostredníctvom 25 % zvýšenia pracovných síl v oblasti technickej pomoci od roku 2009. Výsledkom toho by malo byť vyše 70 odborníkov, namiesto súčasných 58, ktorí budú k dispozícii, aby pomáhali členským štátom pri technickej príprave hlavných projektov s cieľom urýchliť ich vykonávanie.

Podporuje Komisia členské štáty, aby opätovne stanovili investičné priority, na ktoré sa vzťahuje politika súdržnosti, vzhľadom na súčasnú turbulentnú hospodársku situáciu?

Európska komisia vyzýva členské štáty, aby preskúmali možné zmeny priorít a cieľov so zámerom zvýšiť výdavky v oblastiach, v ktorých je najväčší potenciál rastu. To môže zahŕňať dôraz na opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti vrátane bývania a na podporu malých a stredných podnikov, ktoré sú hlavnými motormi rastu v európskom hospodárstve. Preto bude Komisia úzko spolupracovať s Európskym investičným fondom (EIF) a inými partnermi s cieľom urýchliť vykonávanie ustanovení o produktoch finančného inžinierstva pre malé a stredné podniky v rámci iniciatívy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredné podniky) a rozšíriť ich. Okrem toho Komisia na začiatku budúceho roka spoločne s EIF a EIB a všetkými členskými štátmi spustí dve osobitné sieťové platformy ako fórum na výmenu informácií, poradenstvo a osvedčené postupy.

Komisia takisto navrhuje spoluprácu s členskými štátmi s cieľom zjednodušiť spôsob vykonávania programov a ich obsah, aby sa mohli rýchlejšie uskutočňovať.

[ ]


Side Bar