Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/740

Bryssel 26. marraskuuta 2008

Taloutta elvyttävä koheesiopaketti. Kysymyksiä ja vastauksia koheesiopolitiikan osuudesta Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa

Millainen merkitys koheesiopolitiikalla on elvytyssuunnitelmassa?

  • EU:n koheesiopolitiikan osuus unionin talousarviosta on yli kolmannes: 347 miljardia euroa investoidaan noin kahteen miljoonaan yhteisrahoitettuun hankkeeseen EU:n alueilla ja jäsenvaltioissa vuosina 2007–2013. Reaalitalouden kannalta nämä investoinnit merkitsevät varmaa rahoituslähdettä ja antavat rahkeita pitkän aikavälin haasteiden ratkaisemiseen. Investointien avulla halutaan ennen kaikkea saada aikaan pysyviä työpaikkoja ja kestävää kasvua, ja tukea suunnataan Lissabonin strategian ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti muun muassa nykyaikaisiin infrastruktuuriverkkoihin, laajakaistan saatavuuteen, pienyrityksiin, innovointiin, ympäristöhankkeisiin, henkilöresursseihin ja koulutukseen.
  • Koheesiopolitiikan panos komission elvytyspaketissa muodostuu useista lainsäädännöllisistä ja muista toimenpiteistä. Päätavoitteena on nopeuttaa maksuja jäsenvaltioille ja helpottaa pääsyä rakennerahastojen tuen piiriin, mikä osaltaan vauhdittaa hankkeiden toteutusta kentällä ja luo luottamusta ja dynamiikkaa Euroopan talouteen.

Kuinka paljon jäsenvaltioille on jo suoritettu ennakkomaksuja?

Vuosina 2007–2008 kaikki jäsenvaltiot saivat 5 prosenttia niille tarkoitetusta rakennerahastojen kokonaisrahoituksesta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Espanja, Portugali ja Kreikka saivat koheesiorahastosta ennakkomaksuina 2 prosenttia vuonna 2007 ja 3 prosenttia vuonna 2008. EU12-maat saivat 2,5 prosenttia vuonna 2007 ja 4 prosenttia vuonna 2008.

Komission myöntämät ennakkomaksut
 
 
Suhteellinen arvo
Absoluuttinen arvo (miljardia EUR)
 
2007
2008
2007–2008
2007–2008 
Rakennerahastot
 
 
 
 
EU-15
2 %
3 %
5 %
 7,60
EU-12
2 %
3 %
5 %
 5,7
EU:n rajatylittävä yhteistyö
2 %
3 %
5 %
0,39
Koheesiorahasto
 
 
 
 
EU-15 (3 maata)
2 %
3 %
5 %
 0,51
EU-12
2,5 %
4 %
6,5 %
 3,8
YHTEENSÄ18,0

Elvytyssuunnitelmassa ehdotetaan uusia ennakkomaksuja vuodeksi 2009. Minkä suuruisia ne ovat?

Komissio ehdottaa EAKR:a, ESR:a ja koheesiorahastoja koskevien asetusten muuttamista siten, että ennakkomaksuja on mahdollista lisätä seuraavasti:

  • EU12-maat saavat vuonna 2009 rakennerahastoista lisää ennakkomaksuja 2 prosenttia eli 2,3 miljardia euroa (suunnitelmanmukaisen 2 prosentin ennakkorahoituksen lisäksi), ja EU15-maat saavat 2,5 prosenttia eli noin 3,8 miljardia euroa. EU:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmat saavat myös 2 prosentin verran lisää ennakkomaksuja vuonna 2009. Lisäys on noin 155 miljoonaa euroa.
  • Koheesiorahaston ennakkorahoitukseen ei tule muutoksia: Espanja, Portugali ja Kreikka saavat ennakkomaksuina 2,5 prosenttia vuonna 2009, ja EU12-maat saavat 4 prosenttia.

Näiden toimenpiteiden ansiosta 27 jäsenvaltiota saavat kaiken kaikkiaan 6,25 miljardin euron lisärahoituksen kullekin jäsenvaltiolle myönnetyn kokonaismäärärahan rajoissa.

Komission vuodeksi 2009 myöntämät ennakkomaksut
Vuoden 2009 ennakkomaksut ennen elvytyssuunnitelmaa, miljardia EUR (% kokonaismäärä-rahasta)
Elvytyssuunnitel-massa lisätyt vuoden 2009 ennakkomaksut, miljardia EUR (% kokonaismäärä-rahasta)
Vuoden 2009 ennakkomaksut yhteensä, miljardia EUR
Rakennerahastot
 
 
 
EU-15
0
3,80 (2,5 %)
3,80
EU-12
2,29 (2 %)
2,29 (2 %)
 4,58
EU:n rajatylittävä yhteistyö
0,08 (2 %)
0,16 (2 %)
0,24
Koheesiorahasto
 
 
 
EU-15
(3 maata)
0,26 (2,5 %)
0
 0,26
EU-12
2,37 (4 %)
0
 2,37
Yhteensä
5,0
6,25
11,25

Milloin uudet ennakkomaksut suoritetaan?

Vuonna 2009 ennakkomaksut suoritetaan sen jälkeen kun muutettu asetus on hyväksytty. Käytännössä ennakkomaksut suoritettaneen 30 päivän kuluessa asetuksen antamisesta.

Miten maksujärjestelmä käytännössä toimii?

Komissio suorittaa maksut kolmessa vaiheessa:

  • ennakkomaksut
  • välimaksut
  • loppumaksun suorittaminen.

Kun komissio on tehnyt päätöksen toimenpideohjelmasta, vastaava ennakkomaksusumma myönnetään kaudeksi 2007–2013. Se suoritetaan edellä olevan taulukon mukaisina erinä. Välimaksut suoritetaan jäsenvaltioiden komissiolle lähettämien menotositteiden perusteella.

Miten jäsenvaltiot pystyvät täydentämään EU:sta saatua koheesiopoliittista rahoitusta nykyisessä kireässä taloudellisessa tilanteessa?

Ennakkomaksujen tarkoituksena on mahdollistaa välitön kassavirta ohjelmakauden käynnistysvaiheessa, jotta voidaan sujuvoittaa maksujen suorittamista hankkeiden tuensaajille. Jäsenvaltioiden on noudatettava asetuksissa säädettyjä kansallisen osarahoituksen vähimmäisosuuksia (15–50 prosenttia, ohjelman mukaan), mutta järjestelmä on joustava. Jäsenvaltiot voivat vaihdella yhteisön ja kansallista rahoitusosuutta yksittäisten hankkeiden välillä saman ohjelman rajoissa: on esimerkiksi mahdollista rahoittaa joitakin toimia sataprosenttisesti rakennerahastoista vuonna 2009, jos vastapainoksi toteutetaan kansallisin varoin rahoitettuja toimia ohjelmakauden loppuun mennessä.

Mitä muita lainsäädännöllisiä muutoksia voi tulla kyseeseen?

Komissio on ehdottanut erilaisia lainsäädännöllisiä muutoksia, joiden avulla halutaan lähinnä nopeuttaa toteutusta kentällä. Merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Nopeutetaan suurten hankkeiden toteuttamista hyväksymällä maksupyyntöjä ennen kuin hanke on saanut komission virallisen hyväksynnän.
  • Yksinkertaistetaan tukikelpoisuussääntöjä siten, että kiinteämääräiset korvaukset ovat mahdollisia tiettyjen yleiskustannusten tapauksessa (esimerkiksi yhteiset siivous- ja turvallisuuspalvelut yrityspuistoissa). Tämä edellyttää rakennerahastoasetuksen 56 artiklan muuttamista.
  • Yksinkertaistetaan menettelyjä, jotka koskevat tuensaajille valtiontukina suoritettuja ennakkomaksuja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuensaajille voidaan suorittaa tällaisina ennakkomaksuina 100 prosenttia tukisummasta edellyttäen, että muita ehtoja noudatetaan.

Kaikkiin lainsäädännöllisiin muutoksiin tarvitaan neuvoston hyväksyntä, ennen kuin ne voidaan panna täytäntöön.

Millaista tukea jäsenvaltiot voivat saada Euroopan investointipankilta (EIP) tai muilta rahoituslaitoksilta hankekannan ehtymisen estämiseen?

Euroopan komissio, EIP, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki ja Kreditanstalt für Wiederaufbau -pankki ovat perustaneet yhteisen JASPERS-aloitteen (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions – Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu). Tavoitteena on tukea jäsenvaltioita ja alueita suurten hankkeiden valmistelussa (kyseeseen tulevat ympäristöhankkeet, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 25 miljoonaa euroa, ja muiden alojen hankkeet, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 50 miljoonaa euroa). Komissio haluaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa laajentaa merkittävästi JASPERS-välineen käyttömahdollisuuksia lisäämällä teknisen tuen henkilöstöä 25 prosentilla vuodesta 2009 alkaen. Asiantuntijahenkilöstön määrää on näin tarkoitus nostaa nykyisestä 58:sta yli 70:een. Asiantuntijat avustavat jäsenvaltioita suurten hankkeiden teknisessä valmistelussa, ja henkilöstölisäyksen tavoitteena on nopeuttaa hankkeiden toteutusta.

Kannustaako komissio jäsenvaltioita priorisoimaan uudelleen koheesiopoliittisia investointeja nykyisen epävakaan taloudellisen tilanteen vuoksi?

Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan, onko prioriteetteja ja tavoitteita mahdollista muuttaa, jotta taloudellisten resurssien käyttöä nopeutettaisiin sellaisilla osa-aluilla, joilla on enemmän kasvupotentiaalia. Mahdolliset toimenpiteet voisivat painottua entistä voimakkaammin energiatehokkuuden, myös asuntojen energiatehokkuuden, parantamiseen ja pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen, sillä pk-yritykset ovat Euroopan talouden tärkein kasvumoottori. Komissio aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan investointirahaston (EIR) ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta pk-yrityksille tarkoitettuihin rahoitusjärjestelytuotteisiin nykyisin sovellettavia säännöksiä voidaan laajentaa ja sujuvoittaa JEREMIE-aloitteen (Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi) puitteissa. Lisäksi komissio käynnistää yhdessä EIR:n ja EIP:n sekä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ensi vuoden alussa kaksi erityistä verkostoitumisfoorumia tietojen, ohjeiden ja hyvien toimintatapojen vaihtamista varten.

Komissio ehdottaa myös jäsenvaltioiden kanssa toteutettavia toimia, joilla yksinkertaistetaan ohjelmien toteutusta ja sisältöä prosessin nopeuttamiseksi.

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]


Side Bar