Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/740

Bruxelles, den 26. november 2008

Samhørighedspakken - Vejen til genopretning. Spørgsmål og svar om samhørighedspolitikkens bidrag til den europæiske økonomiske genopretningsplan

Hvilken rolle spiller samhørighedspolitikken i forbindelse med genopretningsplanen?

  • • EU's samhørighedspolitik tegner sig for over en tredjedel af EU's budget. Der vil blive investeret 347 mia. EUR i omkring to millioner samfinansierede projekter i regioner og medlemsstater i hele EU i 2007-2013. Disse investeringer udgør en sikker finansieringskilde i den virkelige økonomi og kan medvirke til at tackle udfordringer på lang sigt. De fokuserer på bæredygtig jobskabelse og vækst ved at underbygge Lissabonstrategiens prioriteringer, f.eks. moderne infrastrukturnetværk, adgang til bredbånd, opbakning af små virksomheder, innovation, miljø, menneskelige ressourcer og erhvervsuddannelse.
  • • Samhørighedspolitikken bidrager til Kommissionens genopretningspakke med en lang række, både lovgivnings- og ikke-lovgivningsmæssige, foranstaltninger. Hovedformålet er at fremskynde udbetalinger til medlemsstaterne og gøre det lettere at få adgang til strukturfondene, for det vil medvirke til at fremskynde projektgennemførelse i praksis og skabe tillid og dynamik i den europæiske økonomi.

Hvor meget har medlemsstaterne allerede fået udbetalt i form af forskud?

I 2007-2008 modtog alle medlemsstaterne 5 % af deres samlede strukturfondstildelinger fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF). Fra Samhørighedsfonden fik Spanien, Portugal og Grækenland et forskud på 2 % i 2007 og 3 % i 2008. Medlemsstaterne i EU-12 fik 2,5 % i 2007 og 4 % i 2008.

Kommissionens forhåndsfinansiering
 
 
Relativ værdi 
Absolut værdi (mia. EUR)
 
2007
2008
2007-2008
2007-2008 
Strukturfondene
 
 
 
 
EU-15
2 %
3 %
5 %
 7,60
EU-12
2 %
3 %
5 %
 5,7
EU's grænseoverskridende samarbejde
2 %
3 %
5 %
0,39
Samhørighedsfonden
 
 
 
 
EU-15 (3 lande)
2 %
3 %
5 %
 0,51
EU-12
2,5 %
4 %
6,5 %
 3,8
I ALT18,0

I genopretningsplanen foreslås der yderligere forskud i 2009. Hvor meget beløber de sig til?

Kommissionen foreslår en ændring af de generelle bestemmelser for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, således at der kan ydes yderligere forskud som beskrevet i det følgende:

  • • Fra strukturfondene vil medlemsstaterne i EU-12 modtage yderligere 2 % i 2009, svarende til 2,3 mia. EUR (oven i de 2 %, der allerede er afsat), og EU-15 vil modtage 2,5 %, svarende til ca. 3,8 mia. EUR. Programmerne i forbindelse med EU's grænseoverskridende samarbejde vil også modtage yderligere 2 % i forskud i 2009, svarende til ca. 155 mio. EUR.
  • • Der er ingen ændringer i forbindelse med Samhørighedsfonden. Spanien, Grækenland og Portugal vil modtage et forskud på 2,5 % i 2009, og medlemsstaterne i EU-12 vil modtage 4 %.

For de 27 medlemsstater vil disse foranstaltninger tilsammen betyde en tilførsel på yderligere 6,25 mia. EUR til det rammebeløb, der er godkendt for de enkelte medlemsstater.

Kommissionens forhåndsfinansiering i 2009
Forskud i 2009 før genopretningsplanen i mia. EUR (i % af den samlede tildeling)
Yderligere forskud i 2009 som følge af genopretningsplanen i mia. EUR (i % af den samlede tildeling)
Samlede forskud i 2009 i mia. EUR
Strukturfondene
 
 
 
EU-15
0
3,80 (2,5 %)
3,80
EU-12
2,29 (2 %)
2,29 (2 %)
 4,58
EU's grænseoverskridende samarbejde
0,08 (2 %)
0,16 (2 %)
0,24
Samhørighedsfonden
 
 
 
EU-15
(3 lande)
0,26 (2,5 %)
0
 0,26
EU-12
2,37 (4 %)
0
 2,37
I alt
5,0
6,25
11,25

Hvornår bliver de nye forskud udbetalt?

I 2009 vil forskuddene blive udbetalt, så snart den ændrede forordning er vedtaget, det vil normalt sige i løbet af 30 dage efter forordningens vedtagelse.

Hvordan fungerer samhørighedsfondens betalingssystem i praksis?

Kommissionens udbetalinger sker i tre tempi:

  • forhåndsfinansiering (forskud)
  • mellemliggende betalinger
  • betaling af restbeløb.

Efter at Kommissionen har vedtaget et operationelt program, tildeles der forhåndsfinansiering for perioden 2007-2013. Beløbet udbetales i rater, som det fremgår af ovenstående tabeller. De mellemliggende betalinger foretages mod fremlæggelse af udgiftsbilag, som medlemsstaterne sender til Kommissionen.

Hvordan kan medlemsstaterne få råd til at matche de midler, de modtager fra Bruxelles som led i samhørighedspolitikken, når deres statskasser allerede er under pres?

Forskuddene skal sikre øjeblikkelig likviditet I programmeringsperiodens indledende fase for at gøre det lettere at betale de støtteberettigede under projektet. Medlemsstaterne er forpligtet til at overholde de minimale nationale medfinansieringssatser i bestemmelserne (på 15-50 %, afhængig af programmet), men der er tale om en fleksibel ordning. Medlemsstaterne kan ændre Fællesskabets bidrag og de nationale bidrag, når det drejer sig om individuelle programprojekter. Visse operationer kan f.eks. finansieres 100 % ved hjælp af strukturfondene i 2009, forudsat at de opvejes af nationalt finansierede operationer, inden programmeringsperioden udløber.

Hvilke andre lovgivningsændringer kan der komme på tale?

Kommissionen har foreslået yderligere lovgivningsændringer med det hovedformål at fremskynde gennemførelsen i praksis. Kommissionen sigter navnlig mod at:

  • fremskynde gennemførelsen af store projekter ved at acceptere betalingsanmodninger for projekter, før de er formelt godkendt af Kommissionen
  • forenkle reglerne om støtteberettigelse og tillade faste godtgørelser af visse generalomkostninger (f.eks. fælles rengørings- og sikkerhedsforanstaltninger i erhvervsparker). Det vil indebære en ændring af artikel 56 i forordningen om generelle bestemmelser for strukturfondene
  • forenkle behandlingen af forskud i form af statsstøtte til støttemodtagere. Det betyder, at de pågældende forskud til støttemodtagerne i praksis kan udgøre op til 100 % af støtten, forudsat at visse andre betingelser opfyldes.

Alle lovgivningsændringer skal godkendes af Rådet, inden de gennemføres I praksis.

Hvilken støtte kan medlemsstaterne modtage fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) eller andre finansielle institutioner for at sikre, at der hele tiden er nye projekter på bedding?

Europa-Kommissionen, EIB, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Kreditanstalt für Wiederaufbau har lanceret et fællesprojekt kaldet JASPERS ("Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions") med det formål at støtte medlemsstater og regioner i forbindelse med forberedelsen af "større projekter" (hvis samlede omkostninger overstiger 25 mio. EUR i forbindelse med miljøprojekter og 50 mio. EUR inden for andre områder). Kommissionen ønsker, sammen med sine partnere, at udvide mulighederne for at anvende JASPERS væsentligt med en stigning på 25 % i de menneskelige ressourcer til teknisk bistand fra 2009. Derfor forventes det, at der i modsætning til de nuværende 58 sagkyndige vil være over 70 sagkyndige til rådighed til at bistå medlemsstaterne med den tekniske forberedelse af større projekter for at fremskynde gennemførelsen.

Tilskynder Kommissionen medlemsstaterne til at "omprioritere" samhørighedsinvesteringer i betragtning af den nuværende turbulente økonomiske situation?

Europa-Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at undersøge mulighederne for at ændre deres prioriteter og mål med henblik på at tilskynde til brug af midler inden for områder med større vækstpotentiale. Det kunne indebære mere fokus på energieffektive foranstaltninger, herunder inden for boligsektoren, og større opmærksomhed omkring støtte til små og mellemstore virksomheder, som er den vigtigste drivkraft for økonomisk vækst i Europa. Derfor vil Kommissionen i tæt samarbejde med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og andre partnere fremskynde og udvide de nuværende bestemmelser om finansieringstekniske produkter for små og mellemstore virksomheder under JEREMIE-initiativet ("Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises"). I begyndelsen af 2009 vil Kommissionen desuden sammen med EIF, EIB og alle medlemsstaterne lancere to specielle netværksplatforme, der skal fungere som et forum for udveksling af informationer, vejledning og eksempler på god praksis.

Kommissionen foreslår også at indgå i et samarbejde med medlemsstaterne om at forenkle programmernes gennemførelsesbestemmelser og indhold for at fremskynde gennemførelsen.

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]


Side Bar