Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/740

V Bruselu dne 26. listopadu 2008

Na cestě k hospodářské obnově: balíček předpisů o soudržnosti - Jak politika soudržnosti přispívá k plánu evropské hospodářské obnovy: otázky a odpovědi

Jaká je úloha politiky soudržnosti pro plán obnovy?

  • Politika soudržnosti EU představuje více než třetinu rozpočtových prostředků EU: 347 miliard EUR bude v letech 2007–2013 investováno do přibližně dvou milionů spolufinancovaných projektů v regionech a členských státech po celé EU. Tyto investice vytvářejí v reálné ekonomice jistý zdroj financování na řešení dlouhodobých výzev. Zaměřeny jsou na vytváření udržitelných pracovních míst a na růst tím, že podporují priority Lisabonské strategie, jako jsou moderní sítě infrastruktury, přístup k širokopásmovým službám, podpora malých podniků, inovace, životní prostředí, lidské zdroje a odborná příprava.
  • Politika soudržnosti přispívá k balíčku Komise na obnovu celou řadou různých legislativních i jiných opatření. Hlavním cílem je urychlit platby členským státům a usnadnit jim přístup ke strukturálním fondům, což napomůže rychlejšímu provádění projektů na místě a vnesení důvěry a dynamiky do evropské ekonomiky.

Jaké částky již byly členským státům vyplaceny na zálohách?

V letech 2007 a 2008 obdržely členské státy 5 % svých celkových přidělených prostředků ze strukturálních fondů, tj. z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z Evropského sociálního fondu (ESF). Pokud jde o Fond soudržnosti: Španělsko, Portugalsko a Řecko obdržely předběžné platby ve výši 2 % v roce 2007 a 3 % v roce 2008. Členské státy EU-12 obdržely 2,5 % v roce 2007 a 4 % v roce 2008.

Předběžné financování Komisí
 
 
Relativní hodnota
Absolutní hodnota (v miliardách EUR)
 
2007
2008
2007–2008
2007–2008 
Strukturální fondy
 
 
 
 
EU-15
2 %
3 %
5 %
 7,60
EU-12
2 %
3 %
5 %
 5,7
Přeshraniční spolupráce EU
2 %
3 %
5 %
0,39
Fond soudržnosti
 
 
 
 
EU-15 (3 země)
2 %
3 %
5 %
 0,51
EU-12
2,5 %
4 %
6,5 %
 3,8
CELKEM18,0

Plán obnovy navrhuje další zálohy v roce 2009. V jaké výši?

Komise navrhuje pozměnit obecné předpisy o EFRR, ESF a Fondu soudržnosti tak, aby umožňovaly další předběžné platby, a sice:

  • V případě strukturálních fondů obdrží členské státy EU-12 v roce 2009 další zálohy ve výši 2 % nebo 2,3 miliard EUR (kromě již plánovaných 2 %) a členské státy EU-15 další zálohy ve výši 2,5 % nebo přibližně 3,8 miliard EUR. Na programy v rámci přeshraniční spolupráce EU budou rovněž vyčleněny další předběžné platby ve výši 2 % v roce 2009, což odpovídá přibližně 155 milionům EUR.
  • Pokud jde o Fond soudržnosti, nedojde k žádným změnám: Španělsko, Řecko a Portugalsko obdrží v roce 2009 zálohy ve výši 2,5 % a členské státy EU-12 zálohy ve výši 4 %.

Celkem tato opatření poskytnou 27 členským státům finanční injekci ve výši dalších 6,25 miliard EUR v rámci finančních prostředků schválených pro každý členský stát.

Předběžné financování Komisí v roce 2009
Zálohy v roce 2009 před plánem obnovy, v miliardách EUR (v % celkových přidělených prostředků)
Zálohy v roce 2009 poskytnuté navíc v rámci plánu obnovy, v miliardách EUR (v % celkových přidělených prostředků)
Celkové zálohy v roce 2009, v miliardách EUR
Strukturální fondy
 
 
 
EU-15
0
3,80 (2,5 %)
3,80
EU-12
2,29 (2 %)
2,29 (2 %)
 4,58
Přeshraniční spolupráce EU
0,08 (2 %)
0,16 (2 %)
0,24
Fond soudržnosti
 
 
 
EU-15
(3 země)
0,26 (2,5 %)
0
 0,26
EU-12
2,37 (4 %)
0
 2,37
Celkem
5,0
6,25
11,25

Kdy budou nové zálohy vyplaceny?

Předběžné platby budou v roce 2009 vyplaceny hned po přijetí pozměněného předpisu, což by za normálních okolností mělo být do 30 dnů po přijetí předpisu.

Jak systém plateb v rámci politiky soudržnosti funguje v praxi?

Komise uskutečňuje platby ve třech krocích:

  • předběžné financování (zálohy),
  • průběžné platby,
  • vyplacení konečného zůstatku.

V návaznosti na rozhodnutí Komise týkající se operačního programu se na období 2007–2013 přidělí částka pro předběžné financování. Platba částky se uskutečňuje po částech, jak je uvedeno v tabulkách výše. Průběžné platby se vyplácí na základě dokumentace výdajů, kterou Komisi zašlou členské státy.

Jak mohou členské státy doplňovat finanční prostředky získané z Bruselu v rámci politiky soudržnosti, jsou-li jejich státní pokladny již teď pod tlakem?

Cílem záloh je poskytnout okamžitý hotovostní tok v úvodní fázi programového období s cílem usnadnit platby příjemcům projektů. Členské státy musí dodržovat minimální vnitrostátní sazby spolufinancování stanovené v předpisech (v rozsahu od 15 do 50 % podle programu), avšak systém umožňuje jistou flexibilitu. Členské státy mohou obměňovat financování Společenstvím a vnitrostátní financování jednotlivých projektů v rámci programu: například mohou být některé operace v roce 2009 financovány ze 100 % ze strukturálních fondů, pokud budou do konce programového období vykompenzovány operacemi financovanými členským státem.

Jaké další legislativní změny by mohly přicházet v úvahu?

Komise navrhla další změny právních předpisů, jejichž hlavním cílem je urychlit provádění projektů na místě. Cílem je zejména:

  • zrychlit provádění významných projektů tím, že žádosti o platbu budou přijímány ještě před oficiálním schválením projektu Komisí,
  • zjednodušit pravidla způsobilosti tak, aby bylo možné vyplácet paušální náhrady v případě některých režijních výdajů (např. sdílené úklidové a bezpečnostní služby v obchodních parcích). Patří sem rovněž změna článku 56 obecného předpisu o strukturálních fondech,
  • zjednodušit nakládání se zálohami vyplácenými příjemcům ve formě státních podpor. V praxi to znamená, že zálohy ve formě státních podpor vyplácené příjemcům by mohly dosáhnout 100 % podpory, pokud budou dodrženy ostatní podmínky.

Předtím, než budou moci vstoupit v platnost, musí být všechny legislativní změny schváleny Radou.

Jakou podporu mohou členské státy získat od Evropské investiční banky či od jiných finančních ústavů, aby předešly vyčerpání finančních prostředků potřebných pro realizaci projektů?

Evropská komise, Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a banka Kreditanstalt für Wiederaufbau vytvořily společnou iniciativu nazvanou JASPERS („Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech“) na podporu členských států a regionů při přípravě „významných projektů“ (jejichž celkové náklady přesahují 25 milionů EUR v případě projektů v oblasti životního prostředí a 50 milionů EUR v ostatních oblastech). Komise chce společně se svými partnery podstatným způsobem rozšířit možnost využívání nástroje JASPERS a od roku 2009 za tímto účelem navýší počet pracovníků pro technickou pomoc o 25 %. V důsledku toho se očekává, že členským státům bude k dispozici více než 70 odborných pracovníků (současný stav: 58 odborníků), aby jim pomáhali s technickou přípravou významných projektů za účelem urychlení jejich provádění.

Podporuje Komise členské státy v tom, aby s ohledem na současnou neklidnou ekonomickou situaci nově definovaly priority investic v rámci politiky soudržnosti?

Evropská komise vyzývá členské státy k tomu, aby posoudily možné změny priorit a cílů se záměrem urychlit výdaje v oblastech s potenciálem pro větší růst. To by mohlo zahrnovat větší zaměření na opatření na zvýšení energetické účinnosti, a to i v domácnostech, a silnější zaměření na podporu malých a středních podniků, které jsou hlavním motorem pro růst evropské ekonomiky. Proto bude Komise úzce spolupracovat s Evropským investičním fondem a dalšími partnery, aby v rámci iniciativy JEREMIE („Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky“) urychlila a rozšířila stávající ustanovení o produktech finančního inženýrství pro malé a střední podniky. Komise společně s Evropským investičním fondem a EIB a všemi členskými státy kromě toho na začátku příštího roku spustí dvě specifické platformy sítí, které budou sloužit jako fórum pro výměnu informací, pokynů a osvědčených postupů.

Komise také navrhuje spolupráci s členskými státy s cílem zjednodušit realizaci a obsah programů, aby bylo zrychleno jejich provádění.

[ ]


Side Bar