Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/740

Брюксел, 26 ноември 2008 г.

По пътя към възстановяване: кохезионния пакет. Въпроси и отговори относно приноса на политиката на сближаване към Европейския план за икономическо възстановяване

Каква е ролята на политиката на сближаване в плана за възстановяване?

  • Повече от една трета от бюджета на ЕС се отделя за политиката на сближаване на ЕС: през периода 2007—2013 г. ще бъдат инвестирани 347 милиарда евро в близо два милиона съфирансирани проекти в регионите и в държавите-членки на ЕС. Тези инвестиции представляват сигурен източник на финансови ресурси в реалната икономика за реагиране на дългосрочните предизвикателства. Те са насочени към създаването на устойчиви работни места и растеж в подкрепа на такива приоритети на Лисабонската стратегия като модерни инфраструктурни мрежи, достъп до широколентови връзки, подкрепа за малкия бизнес, иновации, околна среда, човешки ресурси и обучение.
  • Приносът на политиката на сближаване към възстановителния пакет на Комисията се определя от редица разнообразни мерки — законодателни и други. Основната цел е да се ускорят плащанията към държавите-членки и да се улесни достъпът до структурните фондове, което ще спомогне за по-бързото изпълнение на проектите по места и за увеличаването на доверието и динамизма на европейската икономика.

Какво е платено досега като авансови плащания на държавите-членки?

В периода 2007—2008 г. от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от Европейския социален фонд (ЕСФ) всички държави-членки са получили 5 % от общия размер на заделените за тях средства. Що се отнася до Кохезионния фонд: Испания, Португалия и Гърция са получили авансови плащания, които през 2007 г. възлизат на 2 %, а през 2008 г. — на 3 %. Държавите-членки от ЕС-12 са получили 2.5 % през 2007 г. и 4 % през 2008 г.

Предварително финансиране от Комисията
 
 
Относителна стойност
Абсолютна стойност (милиарди евро)
 
2007 г.
2008 г.
2007—2008 г.
2007—2008 г. 
Структурни фондове
 
 
 
 
ЕС-15
2 %
3 %
5 %
 7,60
ЕС-12
2 %
3 %
5 %
 5,7
Трансгранично сътрудничество в ЕС
2 %
3 %
5 %
0,39
Кохезионен фонд
 
 
 
 
ЕС-15 (3 държави)
2 %
3 %
5 %
 0,51
ЕС-12
2,5 %
4 %
6,5 %
 3,8
ОБЩО18,0

Възстановителният план предлага допълнителни авансови плащания през 2009 г. Какъв е техният размер?

За да е възможно отпускането на допълнителни авансови плащания, Комисията предлага да бъдат изменени общите регламенти относно ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, както следва:

  • • Що се отнася до структурните фондове, през 2009 г. държавите-членки от ЕС-12 ще получат допълнителни 2 % или 2,3 милиарда евро (в допълнение на вече предвидените 2 %), а държавите-членки от ЕС-15 ще получат 2,5 %, което представлява близо 3,8 милиарда евро. Програмите по линията на трансграничното сътрудничество в ЕС също ще получат 2 % допълнителни авансови плащания през 2009 г., които възлизат на близо 155 милиона евро.
  • • Няма да настъпят промени по отношение на Кохезионния фонд: през 2009 г. Испания, Гърция и Португалия ще получат авансови плащания от 2,5 %, а държавите-членки от ЕС-12 ще получат 4 %.

Общо за 27-те държави-членки тези мерки ще влеят допълнителни 6,25 милиарда евро в добавка към договорените за всяка държава-членка финансови средства.

Предварително финансиране от Комисията през 2009 г.
Авансови плащания за 2009 г. преди възстановителния план, в милиарди евро (в % от общия размер на заделените средства)
Авансови плащания за 2009 г., добавени от възстановителния план, в милиарди евро (в % от общия размер на заделените средства)
Общо авансови плащания за 2009 г. в милиарди евро
Структурни фондове
 
 
 
ЕС-15
0
3,80 (2,5 %)
3,80
ЕС-12
2,29 (2 %)
2,29 (2 %)
 4,58
Трансгранично сътрудничество в ЕС
0,08 (2 %)
0,16 (2 %)
0,24
Кохезионен фонд
 
 
 
ЕС-15
(3 страни)
0,26 (2,5 %)
0
 0,26
ЕС-12
2,37 (4 %)
0
 2,37
Общо
5,0
6,25
11,25

Кога ще бъдат изплатени новите авансови плащания?

Авансовите плащания ще бъдат изплатени през 2009 г. възможно най-скоро, след като измененият регламент бъде приет — обикновено това се извършва в рамките на 30 дни след приемането на регламента.

Как работи на практика системата за плащания по Кохезионния фонд?

Плащанията от Комисията се извършват на три етапа:

  • предварително финансиране (авансови плащания)
  • междинни плащания
  • плащане на крайното салдо

След решение на Комисията относно дадена оперативна програма се заделя сума за предварително финансиране за периода 2007—2013 г. Тя се отпуска на вноски, както е уточнено в горните таблици. Междинните плащания се извършват въз основа на документ, доказващ разход, който се изпраща на Комисията от държавата-членка.

Могат ли държавите-членки да си позволят да съфинансират като допълват финансирането за сближаване, идващо от Брюксел, когато националните им бюджети и без това са подложени на натиск?

Авансовите плащания имат за цел да осигурят парична наличност в началния етап на програмния период, за да се улеснят плащанията към бенефициерите на проекта. Държавите-членки са длъжни да спазват минималните нива на национално съфинансиране, определени в регламентите (в зависимост от програмата тези нива варират между 15 % и 50 %), но системата е гъвкава. Държавите-членки могат да редуват участието на Общността и националното участие при отделните проекти в рамките на дадена програма: например през 2009 г. някои операции могат да бъдат финансирани на 100 % от структурни фондове, ако до края на програмния период бъдат „уравновесени“ от операции, финансирани от национални източници.

Какви други законодателни промени могат да бъдат разгледани:

Комисията е предложила и други изменения в законодателството, като основната цел е да се ускори изпълнението по места. По-конкретно, целта се изразява в следното:

  • да се ускори изпълнението на големи проекти, като се приемат заявления за плащане преди даден проект да е официално одобрен от Комисията
  • да се опростят правилата за допустимост на разходите, за да се позволи възстановяване на разходите с фиксирана сума за някои административни разходи (напр. общи услуги по почистване и охрана в бизнес паркове). Това би означавало изменение на член 56 от общия регламент за структурните фондове.
  • да се опрости обработката на авансовите плащания, изплатени на бенефициерите като държавни помощи. На практика това означава, че плащаните на бенефициерите авансови плащания по държавни помощи могат да достигнат 100 % от помощта, при положение че са спазени другите условия.

Всички законодателни промени ще трябва да бъдат одобрени от Съвета, преди да започне прилагането им.

Каква подкрепа могат да получат държавите-членки от страна на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) или на други финансови институции, за да се предотврати изчерпване на резерва от бъдещи проекти?

Европейската комисия, ЕИБ, Европейската банка за възстановяване и развитие и Kreditanstalt für Wiederaufbau Bank започнаха съвместна инициатива, наречена JASPERS („Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони“), която цели да оказва подкрепа на държавите-членки и на регионите при подготовката на „големи проекти“ (чиито общи разходи за проекти, свързани с околната среда, надвишават 25 милиона евро, а за други области — надвишават 50 милиона евро). Посредством увеличаване с 25 % през 2009 г. на работната сила за техническа помощ, Комисията заедно с партньорите си желае да разшири значително възможността за използване на инструмента JASPERS. В резултат на това се очаква, че вместо сегашните 58 експерти на разположение на държавите-членки ще бъдат над 70 служители на ниво експерти, които ще оказват помощ при техническата подготовка на големи проекти с цел ускоряване на тяхното изпълнение.

Насърчава ли Комисията държавите-членки да преразгледат приоритетите си за инвестиции, свързани със сближаването, предвид настоящите икономически трусове?

Европейската комисия приканва държавите-членки да разгледат възможни промени в приоритетите и целите си с оглед на това да се ускори разходването на средства в области с по-голям потенциал за растеж. Това може да включва засилено внимание към мерки за енергийна ефективност, включително за жилища, и наблягане на подкрепата за малките и средните предприятия, които са основната движеща сила за растежа на европейската икономика. Ето защо Комисията ще работи в тясно сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и с други партньори, за да придаде динамика и да разшири съществуващите в рамките на инициативата JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро- и средни предприятия) разпоредби относно продуктите на финансовия инженеринг за малки и средни предприятия. Освен това Комисията заедно с ЕИФ, ЕИБ и държавите-членки ще даде старт през следващата година на две нови специални платформи за установяване и поддържане на контакт, които ще изпълняват ролята на форум за обмен на информация, насоки и добри практики.

Също така Комисията предлага да работи с държавите-членки в посока на опростяването на функционирането и съдържанието на програмите, като целта е ускоряване на изпълнението им.

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar