Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

MEMO/08/73

Брюксел, 4 февруари 2008 г.

Междинен доклад за напредъка на България в съдебната реформа и в борбата с корупцията и организираната престъпност

Защо Комисията докладва за напредъка на България в тези области?

При присъединяването на България на 1 януари 2007 г. съществуваха все още някои слабости по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност, които можеха да попречат на ефективното прилагане на законите, политиките и програмите на ЕС. Договорът за присъединяване очерта рамката за по-нататъшна работа в тези области[1]. Освен това, в рамките на Механизма за проверка и сътрудничество[2], Комисията пое задължението да помага на България да се справи с тези недостатъци, и също така редовно да проверява напредъка, използвайки шест показателя, свързани със съдебната реформа, борбата с корупцията и с организираната престъпност. Тези показатели са обвързани помежду си. Те трябва да се разглеждат в съвкупност като част от мащабна реформа на съдебната система и от борбата с корупцията и организираната престъпност, за които е необходим дългосрочен политически ангажимент.

Как докладва Комисията за напредъка в България?

Първият доклад на Комисията бе публикуван на 27 юни 2007 г. В него се прави цялостна оценка на напредъка по всеки от шестте показателя. В доклада се заключава, че българското правителство се е ангажирало със съдебната реформа и с прочистването на системата от корупция и организирана престъпност. Все още обаче е налице очевидна слабост при превръщането на добрите намерения в резултати. Като признава усилията на България, докладът отбелязва, че остава още много работа и че постигнатият напредък в борбата с корупцията на високо равнище и с организираната престъпност е недостатъчен.

Тъй като времето след публикуването на този доклад се счита за твърде кратък срок за България да преодолее всички проблеми, а Комисията – да преразгледа оценката си, настоящият доклад само актуализира фактическата информация за напредъка и съзнателно се въздържа от подробна оценка на постигнатите резултати по всеки показател. Все пак докладът отбелязва и някои тревожни въпроси, свързани с напредъка, на които България следва да обърне внимание преди следващото цялостно оценяване на Комисията в средата на 2008 г.

Освен това настоящият междинен доклад прави преглед на помощта, предоставена на България в областите от значение за индикативните показатели. Това се прави с цел да се установят евентуални пропуски в помощта и да се осигури пълна подкрепа на България.

Както и преди, настоящият доклад се основава на информация, предоставена от българските власти, службите на Комисията, държавите-членки, технически експерти и гражданското общество.

Накратко какво казва докладът?

В доклада се казва, че България продължава да полага успешни усилия в съдебната реформа (показатели 1-3) и в борбата с корупцията по границите, но следва да положи повече усилия за постигане на същите положителни резултати в борбата с корупцията в местното управление (показател 5).

В доклада се изтъква безпокойството, което буди борбата с корупцията по високите етажи на властта (показател 4) и борбата с организираната престъпност (показател 6), където България все още не демонстрира убедителни резултати. В доклада се препоръчва България да активизира усилията си най-вече в тези области, за да отбележи напредък преди подробната оценка на Комисията в средата на 2008 г.

Какво се казва в доклада за българския План за действие?

Съобразно предложението на Комисията от първия ѝ доклад през юни 2007 г. България разработи подробен план за действие, с който показва как възнамерява да покрие показателите, набелязани в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка. Комисията помогна на България с методическа оценка, извършена от независими експерти. Планът за действие бе обсъден и с гражданското общество и бе приет правителството в края на октомври 2007 г.

Комисията признава положените от България усилия да състави подробен план за действие по професионален начин и да се консултира с гражданското общество по този план. В някои сфери обаче планът страда от пропуски и липсата на последователност. Предложените в плана дейности във връзка със съдебната реформа (показател 3) и най-вече във връзка с правната рамка за съдебната власт (показатели 1 и 2) са подробни и надеждни. За разлика от тях обаче, плануваните дейности във връзка с корупцията в местната власт, корупцията на високо равнище и организираната престъпност (показатели 4, 5 и 6) нямат точни цели и съдържателни показатели за отчитане на резултатите. Предложените мерки (като кампании за повишаване на осведомеността и др.) не съответстват на онази степен на ангажираност, каквато е необходима за овладяване на тези проблеми. В мерките не се очертава и необходимата базисна работна рамка.

Докладът предлага да се коригират недостатъците на плана за действие, планът последователно да се обновява, а изпълнението му да се следи строго в рамките на силен централизиран механизъм за оперативна координация.

Какво се казва в доклада за подкрепата, дадена на България, в съдебната реформа и в борбата с корупцията и организираната престъпност?

В доклада се заявява, че в миналото на България е била предоставена значителна подкрепа в сферата на правосъдието и вътрешните работи както от Комисията, така и от държавите-членки. Тези сфери ще останат недвусмислен фокус на помощта по проекти и в бъдеще. Само по Преходния финансов инструмент на ЕС, който ще се прилага до 2010 г., ще бъдат предоставени над 6 млн. EUR за проекти, разработени специално, за да помогнат на България да изпълни показателите.

Докладът заключава, че в сфери, в които е имало много проекти за сътрудничество, като съдебната реформа и границите, се наблюдава по-голям напредък отколкото в сферите, получили по-малко помощ в миналото.

Докладът предлага бъдещите проекти да се съсредоточат върху борбата с корупцията и организираната престъпност и да се отдаде предпочитание на по-малки проекти с добре формулирани цели, с които се работи пряко по приоритети и нужди, формулирани в Плана за действие на България. Докладът съдържа редица конкретни предложения за бъдещо сътрудничество (като напр. за екипи за трансгранично разследване), а в приложение се обобщава предоставената в миналото помощ.

Какви са следващите стъпки?

Настоящият междинен доклад изразява безпокойството на Комисията от липсата на убедителни резултати към момента в борбата с корупцията на високо равнище и с организираната престъпност в България. В текста се препоръчва България значително да активизира усилията си за постигане на напредък в тези области преди следващия доклад на Комисията.

През юли 2008 г., в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка, Комисията отново ще излезе с изчерпателен доклад, в който ще се оценява напредъкът по всичките шест показателя.

Какви са шестте показателя за България?

В рамките на Механизма за сътрудничество и проверка за България бяха предвидени следните шест показателя:

1. Приемане на изменения в конституцията, които премахват всички двусмислия по отношение на независимостта и отчетността на съдебната система.

2. Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов закон за съдебната власт и на нов граждански процесуален кодекс. Докладване за въздействието на тези нови закони и на наказателно-процесуалния кодекс и административния процесуален кодекс, преди всичко върху досъдебната фаза.

3. Продължаване на реформата на съдебната власт с цел нарастване на професионализма, отчетността и ефективността. Оценяване на въздействието на тази реформа и публикуване на резултатите всяка година.

4. Провеждане и докладване за професионални и надпартийни разследвания по обвинения в корупция на високо равнище. Докладване за вътрешни проверки на публичните институции и за огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица.

5. Вземане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното управление.

6. Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области.

Откъде можете да получите доклада?

Докладът може да бъде свален от следния уебсайт: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm


[1] Членове 37 и 38 от Договора за присъединяване на България

[2] Решение 2006/929/EО на Комисията от 13 декември 2006 година за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 56).


Side Bar