Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/673

V Bruselu dne 5. listopadu 2008

Otázky a odpovědi: Zpráva o pokroku akčního plánu na posílení kontrolní úlohy Evropské komise v rámci sdíleného řízení strukturálních opatření

Co je cílem tohoto akčního plánu a jakého pokroku bylo dosud dosaženo?

 • Akční plán byl Komisí schválen dne 19. února tohoto roku a představuje politický závazek omezit chyby v žádostech o platbu na strukturální opatření (strukturální fondy a Fond soudržnosti) předložených členskými státy. Provádí se jím doporučení obsažená ve zprávě Evropského účetního dvora za minulý rok, která upozornila na slabá místa ve sdíleném řízení strukturálních opatření v členských státech.
 • Dnešní zpráva o pokroku uvádí první výsledky a dopad nového, přísnějšího přístupu Komise.
 • Akční plán je založen na strategii o dvou složkách, které spočívají v:
 1. pomoci členským státům lépe plnit jejich úkol spočívající v kontrole způsobilosti výdajů na projekty před tím, než předloží žádosti o platbu Komisi, a
 2. přísnějších opatřeních, která umožňují pozastavit platby a provést finanční opravy v případě, že členské státy nesplní kritéria – ztráta peněz prostřednictvím finančních oprav pomáhá motivovat ke zlepšení kontrol.
 • Akční plán obsahuje 37 opatření, které mají být dokončena do konce roku, a svému dokončení se úspěšně blíží.
 • Komise již například dokončila mnohá opatření v oblasti referenčního srovnávání, osvědčených postupů, školení a seminářů. V červnu Komise uspořádala seminář věnovaný tomu, jak zlepšit kontroly, jehož se zúčastnilo 500 zástupců orgánů, které řídí programy strukturálních fondů v členských státech.
 • Komise audity zaměřila na vysoce rizikové programy, zajistila, aby členské státy provedly opatření na nápravu nedostatků, a uplatnila více pozastavení a oprav než v předchozích letech.

Jaký je rozdíl mezi chybou a podvodem a jaký problém podvod ve vztahu ke strukturálním výdajům představuje?

 • Chyba je obecný termín používaný k označení jakéhokoli nesouladu s podmínkami pro obdržení prostředků z fondů EU. To neznamená podvod. Striktní auditní činnost prováděná každoročně Komisí a Účetním dvorem odhalila podvod pouze v izolovaných případech.
 • Podle OLAF, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, v letech 2000–2007 se podezření na podvod vztahovalo na 0,16 % plateb provedených Komisí (v hodnotě 290 milionů EUR).
 • Komise vždy přijímá opatření, aby finanční prostředky, které byly chybně použity v důsledku chyby nebo podvodu, získala zpět.

Jaké jsou nejběžnější chyby?

 • Mezi běžné případy patří – zadání zakázky bez náležitého výběrového řízení, nedostatečná dokumentace k doložení výdajů na projekt, nesprávná míra spolufinancování projektu, nadhodnocené žádosti o platbu.
 • K chybám dochází především na úrovni příjemců v členských státech, kteří předkládají žádosti týkající se výdajů, které nesplňují podmínky financování. Skutečnost, že členský stát předloží Komisi k platbě nezpůsobilý výdaj znamená, že kontrolní systémy nefungují účinně, jelikož těmto chybám nezabránily a neodhalily je. Komise může odhalit chyby pouze na základě auditů provedených po platbě. Teprve pak přijme opatření k nápravě (viz níže).
 • Ve většině případů se navzdory chybě projekt dokončí a je operativní. Peníze nebyly vynaloženy nadarmo – znamená to pouze, že konkrétní projekt nemůže obdržet podporu z rozpočtu EU.
 • V případě, že členský stát souhlasí s tím, že provede opravu týkající se nezpůsobilých výdajů sám, mohou být prostředky získané zpět obvykle znovu použity na jiné způsobilé projekty. V případě, že rozhodnutí o opravě provede Komise, jsou peníze od členského státu získány zpět do rozpočtu EU.

Kdo rozhoduje o tom, kdy je pozastavení plateb nebo finanční oprava nezbytná – a o částce, která by měla být získána zpět? Co se děje s penězi, které jsou získány zpět?

 • Komise má pro strukturální fondy asi 90 auditorů. Ti provádějí kontroly ve všech členských státech, aby zajistili, že řádně fungují vnitrostátní kontrolní systémy, které by jako první měly chyby odhalovat a předcházet jim.
 • V centru zájmu auditů jsou programy, jejichž prostřednictvím jsou peníze ze strukturálních fondů poskytovány. Každý program stanoví příděl finančních prostředků, priority a cíle pro daný region nebo téma. Pro nové období financování (2007–2013) bylo schváleno 407 programů. Každý program může zahrnovat několik stovek individuálních projektů, počínaje velkými projekty přednostního zájmu v oblasti infrastruktury, jako jsou silnice nebo železnice, přes podporu malých podniků a konče pomocí rodinám například vybudováním jeslí. Členské státy a regiony rozhodují o individuálních projektech poté, co se na programech dohodnou s Komisí.
 • Komise nekontroluje každý program každoročně. Strategií je provádět audity programů podle přístupu založeného na rizicích, přičemž se přihlíží zejména k částkám využívaných finančních prostředků a k rizikovým faktorům spojeným se známými nedostatky, které existují u řídících subjektů, typů operací a příjemců, a zajistit, aby byly všechny problémy vyřešeny před uzavřením programů.
 • V případě, že auditoři shledají závažné problémy, může Komise pozastavit platby na program a nakonec získat peníze zpět, pokud byly nesprávně vynakládány.

Jakou částku získala Komise zpět v minulém roce? Chystají se další pozastavení a opravy?

 • Zpráva o pokroku akčního plánu jasně ukazuje dopad přísnějšího přístupu Komise. V případě programů na období 2000–2006 učinila Komise sedm rozhodnutí o pozastavení platby (2 v Itálii, 2 v případě meziregionálních programů a po 1 ve Spojeném království – Skotsku, v Bulharsku a Lucembursku). Více než dalších 20 se připravuje.
 • Díky opatřením finančních oprav bylo od počátku roku 2008 získáno zpět 843 milionů EUR (opravy se vztahují na všechny strukturální fondy a období). Z této částky bylo 216 milionů EUR výsledkem 21 rozhodnutí Komise o opravách. Zbytek dotčené členské státy přijaly před formálním rozhodnutím Komise o opravách. To lze srovnat s částkou získanou za celý rok 2007, která činila 287 milionů EUR.
 • Další finanční opravy ve výši 1,5 miliardy EUR by měly být připraveny do konce března příštího roku. Opravy nejsou pokuty: Jde o rozhodnutí získat zpět peníze daňových poplatníků EU v případě, kdy byly nesprávně požadovány a vyplaceny příjemcům.

Jaké jsou další ukazatele ohledně dopadu akčního plánu?

 • Již nyní existují známky účinnějšího fungování systémů kontroly v členských státech. Komise sleduje provádění opatření k nápravě problémů v 27 programech nebo skupinách programů. Do konce září 2008 byla Komise v devíti případech spokojena s tím, že vnitrostátní orgány splnily své závazky.
 • Co zatím nemůžeme očekávat, je výrazné snížení chybovosti, až bude Evropský účetní dvůr podávat příští týden zprávu o výdajích na rok 2007, jelikož akční plán vznikl později. Budeme muset počkat další rok, abychom viděli, čeho opatření Komise dosáhla.
 • Pokud jde o nové programy na období financování 2007–2013, existuje nový preventivní postup pro snižování rizika potíží vznikajících, jakmile provádění programu probíhá. Odpovědný vnitrostátní orgán kontroly musí v případě každého programu poskytnout osvědčení o shodě systému vnitřní kontroly dříve, než může být provedena platba. Komise ověřuje, zda je toto osvědčení úplné a v souladu s nařízeními o strukturálních fondech. Tato činnost v současné době probíhá – osvědčení byla zaslána pouze u jedné třetiny z uvedených 407 programů z celé EU. Dosud pouze ve 30 případech byla definitivně přijata, což ukazuje, že je tento proces prováděn důkladně.

Kdo stanoví pravidla pro řízení a systémy kontroly strukturálních fondů působící v členských státech?

Pravidla jsou stanovena v právních předpisech Společenství – ve finančním nařízení, kterým se stanoví obecné zásady, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, kterým se stanoví regulační rámec pro strukturální fondy, a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví některá podrobnější pravidla. Aby podpořila správné kontrolní praktiky vnitrostátních orgánů, vydala Komise rovněž prováděcí pokyny.

Jakou činnost Komise vyvíjí s cílem zjednodušit tato pravidla?

Kontrolní požadavky na strukturální opatření jsou přísné, aby bylo zajištěno, že jsou peníze daňových poplatníků EU řádně využívány. Je však také důležité dosáhnout rovnováhy mezi náklady na kontroly a přínosy, které představují.

Pravidla pro programy na období 2007–2013 byla určitými způsoby zjednodušena; je například dovoleno používat paušální platby pro provozní výdaje a existuje možnost zkrátit období, kdy musí příjemci uchovávat doklady.

Komise je odhodlána spolupracovat s členskými státy s cílem určit způsoby, jak lze zavést další zjednodušení. Navrhla například změnu pravidel týkajících se projektů, které generují příjmy tak, aby se nevztahovala na menší projekty.

Kolik činí výdaje Komise v rámci její politiky v oblasti strukturálních opatření? Provádí Komise audit veškerých výdajů v této oblasti?

Na období 2007–2013 činí celkový rozpočet na strukturální opatření (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti) 347 miliard EUR, což odpovídá 35 % celkového rozpočtu EU.

Hlavní odpovědnost za kontrolu a audit náleží členským státům. Pro každý program je určen auditní orgán, který pro Komisi vypracuje auditorský výrok.

Úkolem Komise je dohlížet na fungování systémů kontroly v členských státech. Je-li to možné, opírá se o výsledky vnitrostátních auditorů a neopakuje jejich práci. V případě nutnosti provede vlastní audity systémů kontroly. Provádí také audity malého počtu projektů s cílem ověřit, jak jsou systémy kontroly účinné. Komise proto uplatňuje strategii, jejímž cílem je získat jistotu o tom, že všechny peníze vynaložené v rámci programů během období provádění, jednak prostřednictvím činnosti vnitrostátních auditorů a jednak na základě vlastní auditní činnosti.


Side Bar