Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/36

2008 m. sausio 23 d., Briuselis

Atsakymai į klausimus apie Direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo pasiūlymą

1. Kas yra anglies dioksido surinkimas ir saugojimas?

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas yra technologiniai procesai, kurie apima anglies dioksido (CO2) surinkimą iš pramonės išmetamųjų dujų, jo transportavimą bei suleidimą į geologinius sluoksnius.

Pagrindinė anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (ADSS) paskirtis – sumažinti anglies dioksido kiekį, išmetamą gaminant energiją iš iškastinio kuro, dažniausiai anglies ir dujų, tačiau ADSS taip pat galima taikyti pramonės sektoriuose, kuriuose išsiskiria daug anglies dioksido, pavyzdžiui, cemento, naftos perdirbimo, geležies ir plieno, naftos cheminių produktų, naftos ir dujų perdirbimo ir kituose sektoriuose. Surinktas anglies dioksidas vežamas prie tinkamų geologinių formacijų (sluoksnių) ir į jas suleidžiamas, kad būtų ilgam laikui atskirtas nuo atmosferos.

Anglies dioksidą galima saugoti ne tik geologinėse formacijose, bet ir vandens storymėje bei mineraluose. Manoma, kad saugojimas vandens storymėje aplinkai labai pavojingas, tad Komisijos direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo pasiūlyme toks metodas Europos Sąjungoje draudžiamas. Galimybė saugoti mineraluose šiuo metu tiriama. Nauja šios srities informacija bus nuolat peržiūrima.

2. Geologinio saugojimo būdai

Yra keturi pagrindiniai anglies dioksido saugojimo tinkamai pasirinktose geologinėse formacijose būdai. Pirmasis – struktūrinis CO2 sulaikymas, kai anglies dioksidui neleidžia prasiskverbti sandarus dengiančių uolienų sluoksnis. Antrasis vadinamas anglies dioksido liekanų sulaikymu. Liekanas sulaiko uolos sluoksnių plyšiuose esantys kapiliarai, kurie susiformuoja praėjus maždaug 10 metų po suleidimo. Trečiasis – ištirpusio CO2 sulaikymas: anglies dioksidas ištirpsta geologinėje formacijoje esančiame vandenyje ir nuskęsta, nes vandenyje ištirpęs anglies dioksidas yra sunkesnis už paprastą vandenį. Tai vyksta praėjus 10–100 metų po suleidimo. Galiausiai CO2 sulaikymas mineraluose – tai toks procesas, kai ištirpęs anglies dioksidas chemiškai reaguoja su sluoksnių uoliena ir susidaro mineralai.

3. Kodėl būtina anglies dioksidą rinkti ir saugoti?

Nors energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinantys energijos šaltiniai yra tausiausi ilgalaikiai tiek saugaus apsirūpinimo energija, tiek kovos su klimato kaita sprendimai, vis dėlto iki 2050 m. nei ES, nei pasauliniu mastu nepavyks sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekio 50 %, jei netaikysime ir kitų būdų, pavyzdžiui, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo.

Čia labai svarbus laiko aspektas. Per artimiausius 10 metų Europoje bus pakeista maždaug trečdalis dabartinių anglimis kūrenamų jėgainių. Dėl gausiai vartojamos energijos Kinijoje, Indijoje, Brazilijoje, Pietų Afrikoje ir Meksikoje pasaulyje labai išaugs energijos paklausa, kurią, tikėtina, tenkins iškastinį kurą deginančios jėgainės. Tad reikia skubiai sukurti metodus problemoms dėl galimo labai didelio išmetamųjų dujų kiekio spręsti.

4. Ar technologiškai jau pasiruošta surinkti ir saugoti anglies dioksidą?

Atskiri elementai – anglies dioksido surinkimas, transportavimas ir saugojimas – jau išbandyti atliekant parodomuosius projektus, tačiau dar reikia išspręsti, kaip juos integruoti į vientisą anglies dioksido surinkimo ir saugojimo procesą bei sumažinti šio proceso išlaidas.

Stambiausi anglies dioksido saugojimo projektai, kuriuose dalyvauja Europos įmonės, yra „Sleipner[1]“ Šiaurės jūroje („Statoil“) ir „In Salah“[2] Alžyre („Statoil“, BP ir „Sonatrach“). Abiem atvejais anglies dioksidas yra atskiriamas nuo gamtinių dujų – šis būdas taikomas dar prieš parduodant dujas – ir saugomas požeminėse geologinėse formacijose. „Sleipner“ projekto plėtrą paskatino Norvegijos mokestis už anglies dioksidą, kuris daug didesnis už išlaidas, patiriamas saugant toną anglies dioksido „Sleipner“ geologinėse formacijose. Projektą „In Salah“ paskatino BP vidaus prekybos anglies dioksidu sistema. Kiti rengiami parodomieji projektai – „Vattenfall“ projektas „Schwartze Pumpe“[3] (Vokietija), kuris turi būti pradėtas 2008 m. viduryje, ir „Total CCS“ projektas Lacq baseine, Prancūzijoje. Komisijos remiamos suinteresuotosios šalies iniciatyvos – teršalų neišskiriančiai elektros energijos gamybai deginant iškastinį kurą skirtos Europos technologijų platformos – atstovai nurodė 15 išsamių parodomųjų projektų, kurie galėtų būti pradėti vykdyti, kai tik bus sudarytos tinkamos ekonominės sąlygos.

5. Kiek kainuos surinkti ir saugoti anglies dioksidą?

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo išlaidas sudaro, viena vertus, kapitalo investicijos į anglies dioksido surinkimo, transportavimo ir saugojimo įrangą ir, kita vertus, šios įrangos, naudojamos anglies dioksidui saugoti, eksploatavimo išlaidos, susijusios su, pavyzdžiui, energijos kiekiu, kurio reikia anglies dioksidui surinkti, transportuoti ir suleisti. Dabartinėmis technologijų kainomis pradinių investicijų išlaidos yra apie 30–70 % (tai yra keliais šimtais milijonų eurų vienai jėgainei) didesnės nei įprastinių jėgainių išlaidos, o eksploatavimo išlaidos šiuo metu yra 25–75 % didesnės nei anglį naudojančių jėgainių, kurios netaiko anglies dioksido surinkimo ir saugojimo. Tikimasi, kad šios išlaidos labai sumažės, kai bus įrodyta komercinė technologijų nauda.

6. Kada bus plačiai įdiegtos naujos technologijos?

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įdiegimas priklausys nuo anglies dioksido kainos ir technologijų kainos. Jei anglies dioksido, kuris saugomas taikant surinkimo ir saugojimo technologijas, kaina už toną bus mažesnė už anglies dioksido kainą, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos bus pradėtos diegti intensyviau. Nors abi šios kainos tebėra labai neaiškios, klimato ir energijos teisės aktų pasiūlymų paketas padės jas šiek tiek stabilizuoti.

Remiantis ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema (ES ILPS) surinktas, nuvežtas ir saugiai saugomas anglies dioksidas bus laikomas neišleistu į atmosferą. Persvarsčius ir pakeitus sistemą, siekiant, kad prekybos sektoriuje taip pat būtų įgyvendintas ES tikslas 20 % sumažinti išmetamų ŠESD kiekį, turėtų būti užtikrinta stabili anglies dioksido kaina.

Komunikate „Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas“ nustatyti išankstiniai Komisijos veiksmingo anglies dioksido surinkimo ir saugojimo demonstravimo įsipareigojimai, o pramonė ir viešasis sektorius raginami laiku ir drąsiai imtis iniciatyvų. Parodomųjų projektų tikslas – sužinoti, kaip praktiškai integruoti proceso komponentus į prekybą. Sąlygos vykdyti parodomuosius ir visus kitus anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektus bus sudaromos nustatant teisinę bazę. Per ateinančius dešimt metų parodomųjų projektų technologijų kainos turėtų labai sumažėti.

Komisijos prognozėmis, pateiktomis direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo projekto poveikio vertinimo dokumente, komercinis anglies dioksido surinkimo ir saugojimo diegimas turėtų prasidėti apie 2020 m. ir vėliau sparčiai plėtotis.

7. Kas padengs išlaidas?

Pasiūlymas įdiegti anglies dioksido surinkimą ir saugojimą nepareikalaus didesnių išlaidų nei tos, kurių reikia siekiant tikslo 20 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kai anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologija bus ištobulinta, pačios įmonės galės nuspręsti, ar šiltnamio efektą sukeliančias dujas išleisti į atmosferą ir sumokėti už taršos leidimus, ar taikyti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo procedūrą ir taip sumažinti išmetamų dujų kiekį bei savo išlaidas pagal dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą. Didžiausią įmonių mokamą kainą lems anglies dioksido kaina: anglies dioksido surinkimo ir saugojimo procedūra bus įdiegta tik tuomet, jei neišmesto anglies dioksido kaina už toną bus mažesnė už išmesto anglies dioksido kainą. Šiuo atžvilgiu išmesto anglies dioksido kaina apima anglies dioksido teršalų padaromos žalos klimatui išlaidas. Atsižvelgiant į sąlygas aptariamoje rinkoje, įmonės gali dalį išmesto anglies dioksido kainos susigrąžinti iš vartotojų. (Žr. MEMO dėl veiklos pasidalijimo ir persvarstytos ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos pasiūlymo).

Ankstyvuoju etapu anglies dioksido surinkimo ir saugojimo parodomiesiems projektams reikės skirti papildomai finansavimo – anglies dioksido rinkos paskatų nepakaks, nes dabartinė technologijų kaina yra daug didesnė nei mokestis už išmetamą anglies dioksidą. Kad šių papildomų lėšų atsirastų greičiau, bus svarbu ir finansinis pramonės įsipareigojimas, ir valstybės narės paramos priemonės.

Atsižvelgdama į tai, kad ankstyvajame etape labai svarbūs anglies dioksido surinkimo energijos gamybos įrenginiuose ir saugojimo parodomieji projektai, ir į tai, kad daugelį šių projektų reikia bent iš dalies finansuoti iš valstybės lėšų, Komisija yra pasirengusi palankiai vertinti valstybės pagalbos naudojimą papildomoms išlaidoms, susijusioms su anglies dioksido surinkimo ir saugojimo gaminant energiją parodomaisiais projektais, atlyginti. Šis įsipareigojimas yra naujose valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gairėse, kurios priimtos kartu su paketu.

8. Ar bus privaloma rinkti ir saugoti anglies dioksidą ?

Kol kas ne. Komisijos pasiūlymu nustatoma pavojaus aplinkai valdymo teisinė bazė ir pašalinamos kliūtys esamuose teisės aktuose, ir taip sudaromos sąlygos rinkti ir saugoti anglies dioksidą. Tai, ar anglies dioksido surinkimas ir saugojimas bus įdiegtas praktikoje, nulems išmesto anglies dioksido ir technologijų kaina. Kiekviena įmonė nuspręs, ar komerciškai yra naudinga rinkti ir saugoti anglies dioksidą.

Siūlomos direktyvos poveikio vertinimo dokumente nagrinėjama, koks būtų poveikis, jei anglies dioksido surinkimas ir saugojimas būtų privalomas. Nors numatyti keli ankstyvo anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įdiegimo atvejai, tam reikės daug išlaidų, o nei technologinės plėtros skatinimas ir oro kokybės gerinimas, nei skatinimas kuo greičiau diegti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijas ne ES šalyse aiškios naudos neduos. Jei diegti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijas būtų privaloma, tai prieštarautų Europos ŠESD išmetimo leidimų prekybos sistemos rinka grindžiamam požiūriui. Be to, jei technologijos, kurios dar tik bus demonstruojamos komerciniu lygiu, būtų privalomos, kiltų pavojus, kuris šiuo metu nėra pateisinamas.

Tačiau situacija gali keistis. Norint įgyvendinti ŠESD išmetimo mažinimo tikslus po 2020 m., bus labai svarbu įdiegti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo procedūrą, o iki 2015 m. bus aiškesnės ir technologinės galimybės. Tad, jei anglies dioksido surinkimo ir saugojimo procedūros diegimas komerciniu lygiu bus lėtas, politikos formuotojai privalės dar kartą apsvarstyti privalomą anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos taikymą.

9. Kaip anglies dioksido surinkimas ir saugojimas bus vertinamas remiantis ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema?

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema (toliau – ES ILPS) bus pagrindinė paskata rinkti ir saugoti anglies dioksidą. Laikantis ES teisinės sistemos, surinktas ir saugiai laikomas anglies dioksidas, remiantis ES ILPS, bus laikomas neišmestu į atmosferą. Antruoju ES ILPS taikymo laikotarpiu (2008 m.–2012 m.) į sistemą bus leidžiama įtraukti įrenginius, kuriuose yra anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įranga. Trečiuoju laikotarpiu (nuo 2013 m. ir vėliau) pagal pasiūlymą iš dalies pakeisti ES ILPS direktyvą CO2 surinkimo, transportavimo ir saugojimo įrenginiai bus įtraukti į ES ILPS sistemos I priedą.

10. Kiek surenkant ir saugant anglies dioksidą bus prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo ES?

Tikslus įnašas priklausys nuo anglies dioksido surinkimo ir saugojimo masto, bet siūlomos direktyvos poveikio vertinimo prognozės rodo, kad anglies dioksido surinkimą ir saugojimą įtraukus į ES ILPS ir numatant, kad iki 2020 m. išmetamas ŠESD kiekis bus sumažintas 20 %, o iki 2030 m. bus priartėta prie 50 %, 2020 m. būtų galima surinkti 7 mln. tonų anglies dioksido, o 2030 m. – jau apie 160 mln. tonų. Anglies dioksidas, kuris nepateks į atmosferą, 2030 m. sudarytų apie 15 % mažinamo kiekio tikslo, kurį reikia pasiekti Europoje[4]. Potencialaus visuotinio indėlio skaičiavimai yra panašūs – apie 14 % iki 2030 m.[5]

11. Kokios saugyklos bus pasirenkamos ir kaip jos bus pasirenkamos?

Anglies dioksidui laikyti gali būti naudojamos dviejų pagrindinių rūšių geologinės formacijos: išeikvoti naftos ir dujų telkiniai ir druskingieji vandeningieji sluoksniai (požeminiai vandens telkiniai, kurie dėl per didelio druskos kiekio nėra tinkami naudoti kaip geriamasis vanduo ar žemės ūkyje).

Kuriant saugojimo projektą labai svarbu parinkti tinkamą saugyklą. Valstybės narės turi teisę nuspręsti, kurias jų teritorijos vietas galima naudoti anglies dioksidui saugoti. Kai būtina atlikti geologinę žvalgybą reikiamai informacijai surinkti, leidimai žvalgyti išduodami nediskriminuojant; jie turi galioti dvejus metus ir turi būti galimybė juos pratęsti.

Išsami galimos saugyklos analizė turi būti atliekama pagal pasiūlymo I priede pateiktus kriterijus, įskaitant numatomos suleistų CO2 dujų reakcijos modeliavimą. Vieta gali būti naudojama tik tuomet, jei analizė rodo, kad esant siūlomoms naudojimo sąlygoms nėra didelio nuotėkio pavojaus ir kad mažai tikėtina, kad būtų daroma didelė žala sveikatai ar aplinkai.

Pradinę saugyklos analizę atlieka įmonė, kuri planuoja ją eksploatuoti. Ji pateikia valstybės narės kompetentingai institucijai dokumentus kartu su paraiška gauti leidimą. Kompetentinga institucija peržiūri dokumentus ir, įsitikinusi, kad sąlyga yra įvykdyta, priima sprendimo dėl leidimo projektą.

Ankstyviems saugojimo projektams pasiūlyme numatyta papildoma apsauga. Norit užtikrinti, kad direktyva būtų nuosekliai taikoma visoje Europoje, ir skatinti visuomenės pasitikėjimą anglies dioksido surinkimu ir saugojimu, leidimų projektus gali peržiūrėti Komisija kartu su technikos ekspertų moksline grupe. Komisijos nuomonė bus viešai paskelbta, bet galutinį sprendimą dėl leidimo priims nacionalinė kompetentinga institucija pagal subsidiarumo principą.

12. Ar bus galima saugoti anglies dioksidą ne Europos Sąjungoje?

Siūloma direktyva gali reguliuoti CO2 saugojimą tik Europos Sąjungoje ir (jei bus įtraukta į Europos ekonominės erdvės susitarimą, kaip tikisi Komisija) Europos ekonominėje erdvėje. Remiantis direktyvos pasiūlymu, tuose regionuose saugomas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis pagal ES ILPS bus laikomas neišmestu į atmosferą. Saugoti anglies dioksidą už Europos Sąjungos ribų nebus draudžiama, tačiau taip saugoti CO2 ES ILPS požiūriu nebus naudinga, tad nebus ir paskatų šitaip jį saugoti.

13. Koks yra nuotėkio pavojus? Kas atsitiks, jei anglies dioksidas nutekės iš saugyklos?

Nuotėkio pavojus priklausys nuo konkrečios saugyklos. Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės (TKKG) specialiojoje anglies dioksido surinkimo ir saugojimo ataskaitoje prieita prie tokios išvados:

„stebėjimas... leidžia daryti prielaidą, kad labai tikėtina, jog tinkamai parinktuose ir tvarkomuose geologiniuose rezervuaruose po 100 metų bus sulaikoma daugiau kaip 99 % [anglies dioksido] frakcijų ir daugiau kaip 99 % po 1000 metų[6]“.

Tad pagrindinis dalykas yra tinkamas saugyklos parinkimas ir tvarkymas. Saugyklos parinkimo reikalavimai nustatyti taip, kad būtų užtikrinta, jog pasirenkamos tik tos saugyklos, kuriose nuotėkio pavojus yra mažiausias, be to, sprendimų dėl leidimų išdavimo projektus peržiūrės Komisija, padedama nepriklausomos mokslininkų grupės, ir tai padės užtikrinti, kad visoje ES būtų vienodai laikomasi reikalavimų.

Turi būti parengtas priežiūros planas, kuriuo remiantis būtų tikrinama, ar suleistas CO2 reaguoja su aplinka taip, kaip tikėtasi. Jei apdairiai parinkus saugyklą CO2 vis tiek nuteka, turi būti imamasi atkuriamųjų priemonių padėčiai pataisyti ir užtikrinti, kad saugykla būtų saugi. Nutekėjus CO2, turi būti grąžinamas atitinkamas skaičius taršos leidimų, kuriais panaikinamas nukrypimas nuo fakto, kad iš šaltinio išlėkusios ir geologiškai saugomas CO2 dujos pagal ES ILPS buvo laikomos neišmestomis į atmosferą. Be to, nuotėkio atveju bus taikomi Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą[7] žalos vietos aplinkai atitaisymo reikalavimai.

14. Kas bus atsakingas už anglies dioksido saugyklų tikrinimą?

Valstybių narių kompetentingos institucijos turi užtikrinti, kad būtų tikrinama, ar laikomasi siūlomos direktyvos nuostatų. Eiliniai patikrinimai turi būti atliekami bent kartą per metus. Jų metu tikrinama suleidimo ir priežiūros įranga bei visi su gamtos apsauga susiję aspektai. Be to, neeiliniai patikrinimai turi būti atliekami, jei: gaunamas pranešimas apie nuotėkį; iš saugyklą eksploatuojančios įmonės pateiktos metinės ataskaitos kompetentingai institucijai yra aišku, kad įrenginys neatitinka direktyvos pasiūlyme nustatytų reikalavimų; yra kitų nerimą keliančių priežasčių.

15. Kaip užtikrinama ilgalaikė atsakomybė už saugyklą?

Geologinis saugojimas truks daug ilgiau nei vidutinio komercinio subjekto veikla. Turi būti nustatyta tvarka, kaip užtikrinti ilgalaikę saugyklų priežiūrą. Todėl pasiūlyme nustatyta, kad ilgainiui saugyklos perduodamos valstybės narės kontrolei. Tačiau pagal principą „teršėjas moka“ reikalaujama, kad saugyklą eksploatuojanti įmonė liktų už ją atsakinga tol, kol ji kelia didelį nuotėkio pavojų. Be to, turi būti nustatytos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad dėl skirtingų valstybių narių požiūrių nebūtų iškreipta konkurencija. Pagal pasiūlytą direktyvą saugykla perduodama valstybei tada, kai visi turimi įrodymai rodo, kad anglies dioksidas bus sandariai uždarytas neapibrėžtą laiką. Kadangi tai yra antras esminis sprendimas per saugyklos eksploatavimo laikotarpį (pirmasis – sprendimas leisti naudoti saugyklą), siūloma, kad jį svarstytų Komisija.

Daugiau informacijos apie anglies dioksido surinkimą ir saugojimą pateikiama Komisijos tinklavietėje:

http://ec.europa.eu/environment/climat/ccs/index_en.htm

Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės specialioji anglies dioksido surinkimo ir saugojimo ataskaita pateikiama adresu:

http://arch.rivm.nl/env/int/ipcc/pages_media/SRCCS-final/IPCCSpecialReportonCarbondioxideCaptureandStorage.htm


[1] http://www.colloqueco2.com/IFP/fr/minisiteCO2/presentations2007/ColloqueCO2-2007_Session2_3-Wright.pdf.

[2] http://www.colloqueco2.com/IFP/fr/minisiteCO2/presentations2007/ColloqueCO2-2007_Session2_3-Wright.pdf.

[3] http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/365787ourxc/366203opera/366779resea/366811co2-f/index.jsp.

[4] Direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo poveikio vertinimas (SEC(2008)XXX).

[5] Komunikato COM(2007)2 „Klimato kaitos ribojimas iki 2˚C“ poveikio vertinimas (SEC(2007)8).

[6] IPCC specialioji ataskaita (žr. 1 išnašą) p. 14.

[7] Direktyva 2004/35/EB.


Side Bar