Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FI

MEMO/08/360

Bryssel den 3 juni 2008

Tillämpning av Reach-förordningen

1. Reach-förordningen

EU:s nya förordning Reach gäller registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007 men de viktigaste bestämmelserna, särskilt om förhandsregistrering och registrering, började tillämpas den 1 juni 2008.

1.1. Förordningens mål och tillämpningsområde

Syftet med förordningen är att

 • skydda människors hälsa och miljön,
 • bevara och förbättra kemikalieindustrins konkurrenskraft i EU,
 • undvika fragmentering av den inre marknaden,
 • öka öppenheten och insynen,
 • samordna EU:s arbete med internationella satsningar, t.ex. inom ramen för OECD.
 • främja testmetoder utan djurförsök, och
 • fullgöra EU:s internationella skyldigheter inom ramen för Världshandelsorganisationen.

Enligt Reach-förordningen är det inte medlemsländerna utan kemikalieindustrin som måste påvisa att användning av kemiska ämnen är säker.

1.2. Hur fungerar Reach?

Företag som tillverkar eller importerar ett ton kemikalier eller mer per år måste registrera detta i Europeiska kemikaliemyndighetens centrala databas. Registreringen innebär att företaget lämnar in teknisk dokumentation om ämnet och riktlinjer för hur det ska hanteras säkert. När det rör sig om mängder över tio ton måste företagen dessutom lämna in en kemikaliesäkerhetsrapport där det redogörs för kemikaliesäkerhetsbedömningen och där man visar hur ämnet ska hanteras säkert inom alla kartlagda användningsområden och vid tillverkning.

Tillsynsmyndigheterna utvärderar registreringsunderlagen för att avgöra om det behövs ytterligare tester och om de upplysningar som industrin lämnat uppfyller kraven. För ämnen som kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön görs ämnesutvärderingar.

För särskilt farliga ämnen krävs ett godkännande. Företag som ansöker om tillstånd måste styrka att riskerna med ämnena är tillräckligt väl kontrollerade eller att den samhällsekonomiska nyttan uppväger riskerna, och att det inte finns några lämpliga alternativ. Tanken är att sporra industrin att successivt ersätta dessa ämnen med säkrare alternativ när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

 • Särskilt farliga ämnen är t.ex.
 • cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i kategorierna 1 och 2,
 • ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska,
 • mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen, eller
 • hormonstörande ämnen.

En förteckning över särskilt farliga ämnen kommer att finnas på kemikaliemyndighetens webbplats från och med slutet av 2008.

Begränsningar kan införas för ett ämne som sådant eller ett ämne i en beredning eller i en vara om dess användning medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan dessutom införas begränsningar för ett ämne i vissa sammanhang och produkter, för användning av konsumenter eller för all slags användning (totalförbud mot ett ämne). Begränsningar och tillstånd kan även gälla ämnen som framställs eller importeras i mängder under ett ton per år.

1.3. Hur lång tid har man på sig att registrera kemiska ämnen?

Mellan den 1 juni 2008 och den 1 december 2008 ska de så kallade infasningsämnena förhandsregistreras. Vid förhandsregistreringen behöver företagen endast förse kemikaliemyndigheten med vissa upplysningar.

Senast den 1 december 2010 ska följande ämnen vara registrerade: alla ämnen som framställs eller importeras i mängder om 1 000 ton eller mer per år; cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i mängder om ett ton eller mer per år, samt ämnen som klassificerats som mycket toxiska för vattenlevande organismer om det rör sig om 100 ton eller mer per år.

Senast den 1 juni 2013 måste alla ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om 100 ton eller mer per år registreras. Sista registreringsdag för ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om ett ton eller mer per år är den 1 juni 2018.

Tillverkare eller importörer som inte har registrerat ämnena i tid enligt den tillverkade eller importerade mängden får inte fortsätta att tillverka eller importera ämnet till EU-marknaden.

Andra ämnen än infasningsämnen måste registreras innan de tillverkas eller importeras. Denna registrering började den 1 juni 2008.

Ämnen i varor som står på förteckningen över särskilt farliga ämnen måste fr.o.m. den 1 juni 2011 rapporteras in till Europeiska kemikaliemyndigheten.

1.4 Vad kommer att ske med företag som inte förhandsregistrerar ett ämne?

Ett företag som inte har förhandsregistrerat ett infasningsämne måste upphöra med tillverkningen eller importen av detta ämne efter den 1 december 2008. Tillverkningen eller importen får inte återupptas förrän företaget har lämnat in ett fullständigt registreringsunderlag för ämnet hos Europeiska kemikaliemyndigheten.

1.5. Kostar registreringen något?

Registreringsavgifter förekommer. Avgifterna fastställs i en separat förordning som antogs den 16 april 2008.

1.6. Vilka är de största fördelarna med den nya Reach-förordningen?

EU:s kemiska industri har mycket att vinna på en enda EU-förordning som omfattar alla kemikalier. I Reach-förordningen ges tydliga tidsfrister för när beslut måste vara fattade och det kan öka konsumenternas förtroende för kemiska produkter. Förordningen väntas också ge industrin incitament att utveckla säkrare ämnen eller tekniker vilket kan stimulera innovation.

Reach-förordningen bidrar i första hand till att man mer systematiskt kan kartlägga riskerna med kemikalier. Industrin kan vidta effektivare riskhanteringsåtgärder och de offentliga myndigheterna kan vid behov snabbare införa ny lagstiftning.

Reach kan bidra till att förebygga hälsoproblem som orsakats av kemikalieexponering. Detta förväntas leda till färre fall av arbetssjukdomar och dödsfall som hade kunnat förhindras, och på så sätt sänka sjukvårdskostnaderna. Reach kommer också att innebära intensivare kommunikation inom distributionskedjan. Nedströmsanvändare av kemikalier kommer att få information om kemikalier som är säkra att använda i produktionsprocessen.

II. Företag och tillämpningen av Reach-förordningen

Nedan ges en bild av hur förordningen genomförs i fem olika slags organisationer. Mer ingående fallbeskrivningar finns på kemikaliemyndighetens webbplats på adressen http://echa.europa.eu/news/press_en.asp

1. Storföretaget Dow Europe

Dow Europe är ett internationellt storföretag med stark europeisk förankring. Företaget måste förhandsregistrera ämnen som förekommer i 10 000 produkter som omfattas av Reach. I slutet av 2006 grundade företaget därför en särskilt enhet för hantering av alla frågor i anslutning till förordningen. Informationstekniskt är registreringen en verklig utmaning: över 20 nya arbetsprocesser har införts. Företaget har också organiserat utbildning om Reach. Dessutom kontaktar företaget sina leverantörer för att kontrollera om de förhandsregistrerar sina produkter.

2. Familjeföretaget Evolon Freudenberg

Evolon Freudenberg har sitt säte i Colmar i Frankrike. Det tillverkar tekniska textilier och har 50 anställda. Företaget började arbeta för att uppfylla kraven i Reach i januari 2007 och har bland annat gjort en täckande inventering av alla de ämnen som kommer in till och lämnar fabriken.

3. Branschorganisationen Teknokemiska föreningen rf

Teknokemiska föreningen rf har 55 medlemmar i Finland. Nästan alla är småföretag men också några större företag ingår.

Teknokemiska föreningen har samarbetat nära såväl med den finska kemiska industrin som med andra organisationer och skräddarsytt informationen efter medlemmarnas behov. Föreningen har också utarbetat riktlinjer med information om hur Reach kommer att påverka olika sektorer.

Nedströmsanvändaren P&G

Företaget P&G har fler än 30 fabriker i EU och tillverkar över 200 konsumentprodukter. Det är därmed en viktig nedströmsanvändare. Företaget har aktivt varit med och utarbetat riktlinjer som stöder den praktiska tillämpningen av Reach. Ett särskilt team har bildats för att se till att bestämmelserna i Reach följs.

Företaget har också gjort en inventering av de ämnen som används. Flera IT-verktyg har utvecklats för uppdatering av inventarieförteckningen. Företaget samarbetar med sina leverantörer för att försäkra sig om att de förhandsregistrerar och registrerar de ämnen som levereras till P&G.

5. Distributören Bang & Bonsomer

Bang & Bonsomer är en ledande distributör av en mängd olika kemikalier och industriella råmaterial. Företaget grundades 1927 och har cirka 270 anställda i 9 länder. En särskild arbetsgrupp för förordningen har funnits inom företaget i två år. Datasystemet har uppgraderats så att det motsvarar de krav som ställs i och med Reach. På företagets webbplats finns en särskild del om Reach och alla kunder har fått skriftlig information om bestämmelserna i Reach.

Leverantörer både inom EU och i länder utanför har kontaktats. Handelskamrarna i Kina och Ryssland har fått information om konsekvenserna av Reach.

III. Hjälpcentraler i medlemsländerna

Medlemsländerna har inrättat hjälpcentraler till stöd för företagen. En intervju med hjälpcentralen i Belgien ger en bild av deras verksamhet. Intervjun kan läsas på webbplatsen http://echa.europa.eu/news/press_en.asp

Ytterligare information:

Europeiska kemikaliemyndigheten

Ytterligare information om förhandsregistreringen

Frågor och svar om kemikaliemyndigheten: MEMO/08/359


Side Bar