Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN SV

MEMO/08/360

Bryssel 3. kesäkuuta 2008

REACH käytännössä

I REACH-asetus

REACH (asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista) on EU:n uusi kemikaalisäädös. Se tuli voimaan jo 1. kesäkuuta 2007, mutta sen keskeisiä säännöksiä alettiin soveltaa 1. kesäkuuta 2008. Nämä säännökset koskevat kemiallisten aineiden esirekisteröintiä ja rekisteröintiä.

1.1. REACH-asetuksen tavoitteet ja soveltamisala

REACH-asetuksen tavoitteena on

 • suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä
 • ylläpitää ja parantaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä
 • estää sisämarkkinoiden sirpaloituminen
 • lisätä avoimuutta
 • ottaa huomioon kansainvälinen toiminta alalla (esim. OECD)
 • edistää testausmenetelmiä, joissa ei käytetä koe-eläimiä
 • huolehtia siitä, että EU täyttää WTO:hon liittyvät kansainväliset sitoumuksensa.

REACH-asetuksen mukaisesti vastuu kemikaalien turvallisuuden todistamisesta siirtyy jäsenvaltioilta alan teollisuudelle.

1.2. REACH käytännössä

Jos yritys tuottaa tai tuo EU:hun jotakin kemiallista ainetta vähintään yhden tonnin vuodessa, sen on rekisteröitävä aine Euroopan kemikaaliviraston keskustietokantaan.

Rekisteröintimenettelyyn kuuluu ainetta koskevan teknisen asiakirja-aineiston ja aineen turvallista käsittelyä koskevien ohjeiden toimittaminen. Jos aineen tuotanto- tai tuontimäärä on vähintään 10 tonnia vuodessa, yritysten on myös toimitettava kemikaaliturvallisuusraportti, jossa esitetään ainetta koskeva turvallisuusarviointi ja turvallinen käsittelytapa kaikkia tunnistettuja käyttötapoja ja valmistusta varten.

Arviointi: asiakirja-aineiston arvioinnin yhteydessä viranomaiset määrittävät, tarvitaanko lisätestejä ja täyttävätkö teollisuuden toimittamat tiedot vaatimukset. Aineet, joiden epäillään aiheuttavan riskin terveydelle tai ympäristölle, valitaan aineen arviointiin. Arviointi voi johtaa rajoituksiin tai lupamenettelyn mukaisiin toimenpiteisiin.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet kuuluvat lupamenettelyn piiriin. Lupaa hakevien yritysten on osoitettava, aineiden aiheuttamat riskit hallitaan asianmukaisesti tai että aineen käytöstä aiheutuvat hyödyt ylittävät sen käyttöön liittyvät riskit ja että sopivia vaihtoehtoja ei ole olemassa. Tavoitteena on antaa yrityksille kannustin aineiden asteittaiseen korvaamiseen turvallisemmilla vaihtoehdoilla, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

 • Erityistä huolta aiheuttavia aineita ovat
 • aineet, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymismyrkyllisten aineiden kategoriaan 1 tai 2
 • hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet
 • erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet
 • aineet, joilla on esimerkiksi hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

Ensimmäinen erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelo saadaan kemikaaliviraston verkkosivuille vuoden 2008 lopulla.

Mille tahansa aineelle voidaan asettaa yhteisön laajuisia rajoituksia, jos sen käyttö aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle riskin, jota ei voida hyväksyä. Rajoituksia voidaan asettaa aineen käytölle tietyissä olosuhteissa ja tuotteissa tai aineen kuluttajakäytölle. Aine voidaan myös kieltää kokonaan. Rajoitukset ja luvat voivat koskea myös aineita, joita tuotetaan tai tuodaan maahan vähemmän kuin yksi tonni vuodessa.

1.3. Kemiallisten aineiden rekisteröintiaikataulu

1.6.2008–1.12.2008: niin sanottujen vaiheittain rekisteröitävien aineiden esirekisteröinti. Esirekisteröinti edellyttää yrityksiä lähettämään ainoastaan suppeat tiedot virastolle.

1.12.2010 mennessä: on rekisteröitävä kaikki aineet, joita tuotetaan tai tuodaan maahan vähintään 1 000 tonnia vuodessa, syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymismyrkylliset aineet, joiden määrä on vähintään yksi tonni vuodessa, sekä aineet, jotka on luokiteltu erittäin myrkyllisiksi vesieliöille ja joiden määrä on vähintään 100 tonnia vuodessa.

1.6.2013 mennessä on rekisteröitävä kaikki aineet, joita tuotetaan tai tuodaan maahan vähintään 100 tonnia vuodessa, ja 1.6.2018 mennessä on rekisteröitävä kaikki aineet, joita tuotetaan tai tuodaan maahan vähintään yksi tonni vuodessa.

Valmistajat ja maahantuojat, jotka eivät ole rekisteröineet ainetta määräajoissa, eivät enää voi valmistaa kyseistä ainetta EU:ssa tai tuoda sitä EU:n markkinoille.

Muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet on rekisteröitävä ennen kuin niitä valmistetaan tai tuodaan maahan. Niiden rekisteröinti alkoi 1. kesäkuuta 2008.

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon ehdolla olevat aineet on ilmoitettava kemikaalivirastolle 1. kesäkuuta 2011 alkaen.

1.4. Esirekisteröinnin laiminlyönnin seuraukset

Jos yritys ei esirekisteröi vaiheittain rekisteröitävää ainetta, sen on keskeytettävä aineen valmistus ja maahantuonti siihen saakka, kunnes se on toimittanut virastolle täydellisen rekisteröintiaineiston.

1.5. Rekisteröintimaksut

Kyllä, rekisteröintiprosessin suorittamiseen liittyy maksuja. Maksuista säädetään 16. huhtikuuta 2008 hyväksytyssä asetuksessa.

1.6. REACH-asetuksen hyödyt

Euroopan kemianteollisuus hyötyy yhtenäisestä EU-asetuksesta ja järjestelmästä, jossa on selkeät määräajat. Myös kuluttajien luottamuksen lisääntymisestä on hyötyä teollisuudelle. Innovoinnin odotetaan lisääntyvän, koska teollisuudella on kannustin turvallisempien aineiden ja tekniikoiden kehittämiseen.

Kemikaalien aiheuttamat vaarat ja riskit kartoitetaan järjestelmällisesti. Näin voidaan myös tehostaa riskinhallintaa yrityksissä. Myös viranomaiset voivat tarvittaessa reagoida ripeästi kemikaalien aiheuttamiin vaaroihin lainsäädäntötoimin.

REACH-asetuksen odotetaan ehkäisevän kemikaalialtistuksesta aiheutuvia terveysongelmia, vähentävän ammattitauteja ja estettävissä olevia kuolemantapauksia ja siten alentavan kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kustannuksia.

Toimitusketjujen sisäinen viestintä lisääntyy. Kemikaalien jatkokäyttäjät saavat asiaankuuluvat tiedot tuotantoprosesseissaan käyttämiensä aineiden turvallisesta käytöstä ja voivat siten suojella paremmin työntekijöitään.

II Yritykset ja REACH käytännössä

Seuraavat viisi tapausta antavat hyvän kuvan REACH-lainsäädännön toteuttamisesta käytännössä. Tarkemmat tiedot tapauksista ovat ECHAn verkkosivuilla osoitteessa http://echa.europa.eu/news/press_en.asp .

1. Suuri monikansallinen kemikaaliyritys Dow Europe

Dow Europe on suuri monikansallinen yritys. Sen on esirekisteröitävä kemialliset aineet noin 10 000 tuotteessa, jotka kuuluvat REACH-asetuksen soveltamisalaan. Yritys perustikin REACH-asioiden hallinnointitoimiston vuoden 2006 lopulla. Rekisteröinti on valtava haaste myös yrityksen IT-puolelle: käyttöön on otettu 20 uutta prosessia. Yritys on järjestänyt REACH-koulutusta. Lisäksi se on ottanut yhteyttä toimittajiinsa saadakseen tietoa näiden esirekisteröintiaikeista.

2. Esimerkki pk-yrityksestä: Evolon Freudenberg, pieni tekstiilialan perheyritys

Evolong Freudenbergin päätoimipaikka on Colmarissa itäisessä Ranskassa. Tällä teknisiä tekstiilejä tuottavalla yrityksellä on 50 työntekijää. Erityisenä haasteena on ollut turvallisuutta ja ympäristöä koskevien tietojen saaminen tehtaassa käytettävistä vaarallisista aineista. Yrityksen laatima kattava luettelo kaikista sen toimitiloihin tulevista ja sieltä lähtevistä kemikaaleista on osoittautunut erittäin hyödylliseksi yrityksen itsensäkin kannalta.

3. Teollisuuden keskusjärjestö toimii jäsentensä hyväksi: TY:n tapaus

Suomalaisella teknokemian yhdistyksellä (TY) on 55 jäsentä. Lähes kaikki jäsenet ovat pienyrityksiä, mutta mukana on myös suurempia yrityksiä. Keskusjärjestöllä on kolme työntekijää.

TY on tehnyt tiivistä yhteistyötä Suomen kemianteollisuuden ja muiden järjestöjen kanssa. Se mukautti saamansa tiedot jäsentensä tarpeisiin. TY on myös laatinut jäsenilleen ohjeistoja, joissa kuvataan asetuksen vaikutuksia kullakin sektorilla.

4. P&G:n mukaan REACH lisää kuluttajien luottamusta

P&G:llä on EU:ssa yli 30 tuotantolaitosta, joissa tuotetaan yli 200 kulutustuotetta, ja yrityksellä onkin keskeinen asema kemikaalien jatkokäyttäjänä. Yritys on osallistunut aktiivisesti REACHin käytännön toteutusta tukevien oppaiden laatimiseen, ja yritykseen on perustettu pysyvä REACH-työryhmä.

P&G on myös laatinut kemiallisten aineidensa luettelon. Kemikaaliluettelon päivittämistä varten on kehitetty useita IT-välineitä.

Yritys tekee myös tiivistä yhteistyötä toimittajiensa kanssa varmistaakseen, että nämä esirekisteröivät ja rekisteröivät yritykselle toimittamansa aineet.

5. Bang & Bonsomer

Vuonna 1927 perustettu Bang & Bonsomer on Suomen johtava teollisuuden raaka-aineiden ja kemikaalien maahantuonti yritys, joka tällä hetkellä toimii yhdeksässä maassa ja työllistää noin 270 henkilöä. Yrityksessä on toiminut REACH-työryhmä kahden vuoden ajan. Myös yrityksen tietojärjestelmä on päivitetty vastaamaan REACH-vaatimuksia. Yrityksen verkkosivuilla REACH-osio, ja sen asiakkaille on tiedotettu REACH-vaatimuksista.

Yritys on myös ottanut yhteyttä toimittajiinsa sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. Kiinan ja Venäjän kauppakamareille on tiedotettu asetuksen vaikutuksista.

III Neuvontaa jäsenvaltioissa

Jäsenvaltiot ovat perustaneet neuvontapisteitä, joista yritykset saavat apua REACH-velvoitteiden täyttämisessä. Verkkosivuilla voi tutustua Belgiassa toimivan neuvontapisteen toimintaan: http://echa.europa.eu/news/press_en.asp

Lisätietoa:

European Chemicals Agency

Lisätietoa esirekisteröinnistä

Kemikaalivirastoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia: MEMO/08/359


Side Bar