Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FI

MEMO/08/359

Bryssel 3 juni 2008

Europeiska kemikaliemyndigheten – frågor och svar

1. Vad gör kemikaliemyndigheten?

Kemikaliemyndigheten samordnar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av sådana kemiska ämnen som omfattas av Reach-förordningen och ser till att kemikaliehanteringen är konsekvent i hela EU.

Kemikaliemyndigheten ger medlemsländerna och EU:s institutioner vetenskaplig och teknisk vägledning i frågor som rör de kemikalier som omfattas av förordningen. På myndighetens webbplats kan kemikalieindustrin få råd och praktisk vägledning om registrering av kemikalier, och där finns det också mycket information för allmänheten om de kemikalier som registrerats.

2. Vad innebär Reach-förordningen för EU och hur påverkar kemikaliemyndigheten konsumenterna?

Reach-förordningen tillämpas i hela EU. Genom systemet kommer det att upprättas ett täckande register över alla kemikalier som tillverkas i eller importeras till EU. Uppgifterna om farliga kemikalier kommer att offentliggöras.

Kemikaliemyndighetens uppgift är att se till att kemikalier inte skadar konsumenterna eller miljön, att riskerna med dem kontrolleras och att farliga kemikalier successivt ersätts med tryggare alternativ.

För konsumenterna innebär Reach-förordningen större säkerhet, eftersom företagen måste lämna detaljerade uppgifter om de kemikalier de använder och kraven på skyddsanvisningarna blir striktare. På kemikaliemyndighetens webbplats hittar konsumenterna information om farliga kemikalier.

Syftet med Reach är inte bara att skydda konsumenterna och miljön för farliga kemikalier utan också att främja kemikalieindustrins konkurrenskraft. Många olika intressegrupper har aktivt deltagit i beredningen av kemikalielagstiftningen, vilket visar att den är mycket viktig.

3. Har kemikaliemyndigheten rätt att fatta beslut?

Myndighetens funktion är att samordna förfarandena vid registrering, utvärdering, godkännande och begränsning. Det egentliga utvärderingsarbetet utförs av medlemsländerna, som i de flesta fall utarbetar förslagen till harmoniserad klassificering, begränsning eller godkännande av ämnen. Besluten om att godkänna eller begränsa användningen av ett kemiskt ämne fattas av Europeiska kommissionen. Kemikaliemyndigheten fattar beslut som rör registrering och utvärdering av kemikalier.

4. Hur är kemikaliemyndigheten organiserad?

Europeiska kemikaliemyndigheten består av

En verkställande direktör, som är myndighetens juridiska företrädare och ansvarar för den dagliga förvaltningen, däribland de ekonomiska resurserna. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen.

En styrelse som godkänner den slutliga budgeten, arbetsprogrammet och den allmänna årsrapporten.

Ett sekretariat som bistår kommittéerna och forumet. Sekretariatet sköter också arbete i samband med registrering och utvärdering samt utarbetar vägledningar, underhåller databaser och tillhandahåller information.

En medlemsstatskommitté som ska lösa eventuella meningsskiljaktigheter om utkast till beslut som kemikaliemyndigheten eller medlemsländerna lägger fram. Kommittén ska också föreslå vilka ämnen som bör betraktas som ämnen med särskilt farliga egenskaper.

En riskbedömningskommitté som utarbetar myndighetens yttranden om utvärderingar, tillståndsansökningar, förslag till begränsningar och förslag till klassificering och märkning.

En kommitté för socioekonomisk analys som utarbetar myndighetens yttranden om tillståndsansökningar, förslag till begränsningar och andra frågor beträffande de socioekonomiska effekterna av föreslagna lagstiftningsåtgärder.

Ett forum för informationsutbyte som ger EU-ländernas myndigheter möjlighet att samordna och harmonisera tillämpningen av kemikalielagstiftningen i länderna.

En överklagandenämnd som beslutar om överklaganden av kemikaliemyndighetens beslut.

5. Vilken ställning har kemikaliemyndigheten jämfört med övriga EU-organ?

Kemikaliemyndigheten är en tillsynsmyndighet som är oberoende av EU:s övriga organ. EU-institutionerna är dock företrädda i styrelsen. EU övervakar myndighetens finanser och personalen omfattas av de regler och bestämmelser som gäller för Europeiska gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda.

6. Hur många anställda kommer kemikaliemyndigheten att ha?

  • Kemikaliemyndigheten kommer att ha ungefär 220 anställda den 1 december 2008, då förhandsregistreringen avslutas. I slutet av 2009 kommer antalet anställda att vara cirka 370. År 2010 kommer förmodligen kring 450 anställda att arbeta vid myndigheten.

7. Hur stor är kemikaliemyndighetens årliga budget? Var kommer medlen från?

Myndighetens budget för 2008 är 66 miljoner euro. Under de kommande 15 åren beräknas den årliga budgeten uppgå till i genomsnitt 90 miljoner euro. Verksamheten finansieras till stor del med de avgifter som industrin betalar. Återstoden kommer att tas ur EU:s budget.

8. Hur har kemikaliemyndighetens verksamhet utvecklats och vad prioriteras i den nära framtiden?

Kemikaliemyndigheten har varit operationell bara sedan den 1 juni 2008 även om den inofficiellt inledde sin verksamhet redan för ett år sedan. Under det första året har den rekryterat och utbildat personal, utarbetat rutiner för verksamheten och förberett arbetet i kommittéerna och forumet. Dessutom har den gett vägledning om Reach-förordningen och fungerat som en central informationspunkt, samordnat nätverket av nationella hjälpcentraler samt utvecklat webbplatsen.

Rekryteringen och informationsverksamheten pågår fortfarande. Myndigheten kommer att ställas inför sin andra stora utmaning under förhandsregistreringen av ämnen och intermediärer som ska vara slutförd den 1 december 2008. Cirka 180 000-200 000 ansökningar om förhandsregistrering väntas inkomma. Samtidigt kan företagen börja registrera nya kemikalier. Det är svårt att bedöma antalet nya kemikalier men antalet är förmodligen högt eftersom Reach-förordningen innebär att kraven för nya kemikalier luckras upp.

Från och med 2010 får kemikaliemyndigheten nya uppgifter. Senast den 1 december 2010 ska företagen lämna in uppgifter för klassificering av alla farliga ämnen. Förfarandena för godkännande och begränsning kommer också att inledas 2010.

9. Hur fungerar samarbetet mellan kemikaliemyndigheten och den kemiska industrin?

Den viktigaste kundgruppen för kemikaliemyndigheten är företag som tillverkar och importerar kemikalier. De avlägger avgifter till myndigheten för handläggandet av de förfaranden som krävs enligt Reach och har därför rätt att kräva en god service.

Kemikaliemyndigheten påverkar inte enbart den kemiska industrin. Så gott som alla industrisektorer omfattas av bestämmelserna om nedströmsanvändare.

Kemikaliemyndigheten utarbetar anvisningar som ska hjälpa såväl stora som små företag att fungera i enlighet med kraven i Reach-förordningen. Myndigheten för därför en aktiv dialog med industrin. Såväl industrin som medborgarorganisationerna är företrädda i myndighetens styrelse, där de sitter med som observatörer.

De kommande användarnas sakkunskaper har varit till stor hjälp när myndigheten utarbetat riktlinjer och hjälpmedel. En särskild grupp kommer att tillsättas för att se till att det närverk som skapats kommer att kunna utnyttjas också i det framtida samarbetet.

10. Kan kemikaliemyndigheten bidra till att minska antalet djurförsök?

När företagen registrerar kemikalier måste de lämna uppgifter om resultaten av eventuella djurförsök, så att också andra företag får tillgång till dem. Detta väntas på sikt minska antalet djurförsök. Kemikaliemyndigheten beviljar tillstånd för djurförsök bara i det fall företaget kan bevisa att djurförsöket är nödvändigt och att det inte finns alternativa försöksmetoder.

Ytterligare information:
Europeiska kemikaliemyndigheten
Ytterligare information om förhandsregistreringen


Side Bar