Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN SV

MEMO/08/359

Bryssel 3. kesäkuuta 2008

Euroopan kemikaalivirasto ECHA – kysymyksiä ja vastauksia

1. Mitä ECHA tekee?

Euroopan kemikaalivirasto hoitaa kemikaalien rekisteröintiin, arviointiin ja hallinnointiin (REACH) liittyviä tehtäviä. Se vastaanottaa ennakko- ja varsinaisia rekisteröintejä, koordinoi kemikaalien arviointia ja hyväksymistä sekä niihin sovellettavia rajoituksia ja huolehtii toiminnan johdonmukaisuudesta koko EU:ssa.

Kemikaalivirasto jakaa tietoa sidosryhmille, lehdistölle ja yleisölle REACH-asetuksen alaisista kemikaaleista. Se tarjoaa teknistä ja tieteellistä neuvontaa ja hallinnoi alan toimintaohjeita, IT-ohjelmistoja ja tietokantoja, avustaa kansallisia neuvontapalveluja ja hoitaa rekisteröijien neuvontapalvelua.

2. Mikä on REACH-lainsäädännön merkitys EU:lle ja miten ECHA vaikuttaa kuluttajien elämään?

REACH-asetusta sovelletaan EU:n laajuisesti. Järjestelmällä luodaan kattava rekisteri kaikista EU:ssa valmistetuista tai sinne tuoduista kemikaaleista. Tiedot vaarallisista kemikaaleista tulevat julkisiksi.

ECHAn tehtävänä on huolehtia siitä, että kemikaalit eivät aiheuta haittaa kuluttajalle tai ympäristölle, että niihin liittyvät riskit ovat hallinnassa, ja että vaaralliset kemikaaalit korvataan ajan mittaan turvallisemmilla.

Kuluttajansuoja paranee, koska yritykset joutuvat REACH-lainsäädännön myötä antamaan yksityiskohtaisempaa tietoa käyttämistään kemikaaleista, ja esimerkiksi kemikaalien turvamääräyksiä kiristetään. ECHA ylläpitää internet-sivustoa, josta kuluttajat voivat helposti löytää tietoa vaarallisista kemikaaleista.

REACH-lainsäädännöllä pyritään paitsi suojelemaan kansalaisia ja ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta myös edistämään teollisuuden kilpailukykyä. Kemikaalilainsäädännön tärkeydestä kertoo se, että monet eri sidosryhmät osallistuivat aktiivisesti sen valmistelutyöhön.

3. Onko kemikaalivirastolla päätösvaltaa?

Virasto koordinoi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. Jäsenvaltiot hoitavat varsinaisen arviointityön ja esittävät myös suurimman osan ehdotuksista, jotka koskevat aineisiin sovellettavia yhdenmukaistettuja luokituksia, rajoituksia ja lupamenettelyjä. Päätökset kemikaalien hyväksymisestä ja käyttörajoituksista tekee Euroopan komissio. ECHA tekee päätökset kemikaalien rekisteröinnistä ja arvioinnista.

4. Millainen on ECHAn hallintorakenne?

Pääjohtaja toimii ECHAn laillisena edustajana ja vastaa viraston johtamisesta ja varainkäytöstä. Pääjohtaja vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle.

Halintoneuvosto vastaa nimityksistä sekä taloussuunnitelman, työohjelman, vuosikertomuksen ja keskeisten asiakirjojen hyväksymisestä. Hallintoneuvostossa on yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta, komissiosta ja Euroopan parlamentista sekä tarkkailijoina kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat.

Sihteeristö avustaa komiteoita ja foorumia, osallistuu viraston rekisteröinti- ja arviointimenettelyihin sekä toimintaohjeiden valmisteluun, tietokantojen ylläpitämiseen ja tiedottamiseen.

Jäsenvaltioiden komitean tehtävänä on ratkaista kemikaaliviraston tai jäsenvaltioiden ehdottamia päätösluonnoksia koskevat erimielisyydet ja esittää ehdotuksia erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistamisesta.

Riskinarviointikomitea antaa kemiallisten aineiden arviointiin, lupahakemuksiin, rajoituksia koskeviin ehdotuksiin, luokitukseen ja merkintöihin liittyviä lausuntoja.

Sosioekonomisesta analyysistä vastaava komitea antaa lausuntoja lupahakemuksista ja rajoituksia koskevista ehdotuksista sekä ehdotettujen lainsäädäntötoimien sosioekonomisiin vaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä.

ECHAn yhteydessä toimivan foorumin piirissä jäsenmaiden viranomaiset koordinoivat ja yhtenäistävät kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanoa kansallisella tasolla.

Valituslautakunta käsittelee kemikaaliviraston päätöksistä tehdyt muutoshakemukset.

5. Mikä on ECHAn rooli suhteessa EU:n muihin toimielimiin?

ECHA on hallinnollisesti riippumaton EU:n muista toimielimistä, vaikka toimielimillä onkin edustus ECHAn hallintoneuvostossa. EU valvoo ECHAn varainkäyttöä ja ECHAn työntekijöihin sovelletaan EU:n henkilöstösääntöjä.

6. Montako työntekijää kemikaalivirastolla tulee olemaan?

ECHAlla pitäisi olla noin 220 työntekijää 1. joulukuuta 2008 mennessä, jolloin esirekisteröinti päättyy ja 370 työntekijää vuoden 2009 loppuun mennessä. Lopulliseen 450 hengen vahvuuteen on tarkoitus päästä vuoden 2010 aikana.

7. Mikä on ECHAn vuosibudjetti? Mistä rahat tulevat?

ECHAn talousarvio vuodeksi 2008 on 66 miljoonaa euroa. Tätä seuraavien 15 vuoden budjetiksi arvioidaan 90 miljoonaa euroa vuodessa. Suurin osa rahoista kerätään valmistajilta rekisteröinti- ja lupamaksuina ja loput maksetaan EU:n talousarviosta.

8. Miten ECHAn toiminta on kehittynyt ja mitkä ovat lähiaikojen painopisteet?

Vaikka ECHAn toiminta käynnistyi täysimittaisena vasta 1. kesäkuuta 2008, se on toiminut epävirallisesti jo vuoden ajan. Tänä aikana se on rekrytoinut ja kouluttanut henkilöstöä, vakiinnuttanut toimintamenettelynsä ja valmistellut komiteoiden ja foorumin toiminnan aloittamista. Lisäksi se on antanut REACH-opastusta, koordinoinut kansallisten neuvontapalveluiden toimintaa ja kehittänyt verkkosivustoaan.

Rekrytointi ja opastustoiminta jatkuvat edelleen, mutta ECHA kohtaa toistaiseksi suurimman haasteensa, kun sen on hoidettava kemiallisten aineiden ja välituotteiden esirekisteröinti 1. joulukuuta 2008 mennessä. Virastoon odotetaan jätettävän noin 180 000–200 000 esirekisteröintihakemusta. Samaan aikaan yritykset voivat myös aloittaa uusien aineiden rekisteröinnin. Uusien aineiden määrää on vaikea ennakoida, mutta se voi olla varsin suuri, koska innovoinnin rohkaisemiseksi REACH-asetuksessa säädetään, että uusiin kemikaaleihin sovelletaan väljempiä rekisteröintivaatimuksia kuin vanhoihin.

ECHA saa useita uusia tehtäviä vuonna 2010. Yritysten on 1.12.2010 mennessä toimitettava sille kaikkien vaarallisten aineiden luokittelua varten tarvittavat tiedot. Myös hyväksymis- ja rajoitusmenettelyt käynnistetään vuonna 2010.

9. Miten ECHAn ja kemianteollisuuden yhteistyö toimii?

Kemikaalivalmistajia ja –tuojia voidaan pitää ECHAn tärkeimpinä asiakkaina. Ne joutuvat maksamaan kemikaalivirastolle REACH-menettelyjen täytäntöönpanosta, ja niillä on oikeus odottaa vastineeksi tehokasta palvelua.

ECHAn vaikutus ulottuu paljon laajemmalle kuin pelkkään kemianteollisuuteen, koska melkein kaikki teollisuusalat joutuvat soveltamaan kemikaalien jatkokäyttöä koskevia REACH-säännöksiä.

ECHA laatii ohjeita, joiden avulla niin suuret kuin pienetkin yritykset pystyvät toimimaan REACHin edellyttämällä tavalla. Ohjeita laatiessaan ECHA käy jatkuvaa mielipidevaihtoa teollisuuden kanssa. Teollisuudella ja kansalaisjärjestöillä on edustajansa tarkkailijoina ECHAn hallintoneuvostossa.

REACHin tulevien käyttäjien asiantuntemuksesta oli suuri apu ohjeasiakirjojen ja apuvälineiden kehittämisessä. ECHAan perustetaan yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että valmisteluvaiheessa luotua verkostoa voidaan hyödyntää myös jatkossa.

10. Kuinka ECHA auttaa vähentämään eläinkokeiden määrää?

Yritysten on kemikaaleja rekisteröidessään toimitettava ECHAlle tietoa suorittamiensa eläinkokeiden tuloksista, jotta muutkin yritykset voivat hyödyntää niitä. Tämän oletetaan vähentävän eläinkokeiden määrää ajan mittaan. ECHA myöntää lupia eläinkokeisiin vain jos niiden tarpeellisuus todistetaan eikä muita testaustapoja löydy.

Lisätietoja

Euroopan kemikaalivirasto

Esirekisteröintimenettely


Side Bar