Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

MEMO/08/350

Bruksela, 29 maj 2008 r.

Program Operacyjny na lata 2007-2013: Polska – Niemcy

1. „Program Współpracy Transgranicznej Polska – Niemcy ” – program operacyjny realizowany w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

[ ]

2. Informacje ogólne

Dnia 21 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny współpracy transgranicznej między Polską i Niemcami na lata 2007-2013. Program obejmuje wsparcie Wspólnoty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla określonych niemieckich i polskich regionów leżących po obu stronach wspólnej granicy: niemieckie regiony: dolnośląski powiat górnołużycki (Niederschlesischer Oberlausitzkreis), Löbau – Żytawa (Zittau) i miasto na prawach powiatu Görlitz (Kreisfreie Stadt Görlitz) oraz polskie podregiony: jeleniogórsko-wałbrzyski i zielonogórski, które stanowią odpowiednio części województw dolnośląskiego i lubuskiego. Inne regiony mogą wziąć udział w projekcie jako obszary sąsiadujące, otrzymując maksymalnie 20 % funduszy przydzielonych programowi ze środków EFRR.

Program operacyjny wchodzi w zakres celu „Europejska współpraca terytorialna”, a jego całkowity budżet to ok. 124 mln euro. Środki wspólnotowe z EFRR wynoszą ok. 105 mln euro, co stanowi ok. 1,2 % całkowitych inwestycji unijnych przeznaczonych na cel „Europejska współpraca terytorialna” w ramach polityki spójności na lata 2007-2013.

3. Cel programu

Zasadniczym celem programu jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz konkurencyjności gospodarczej regionów po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie w rozwoju gospodarczym i społecznym zintegrowanego podejścia transgranicznego, które angażuje mieszkańców regionu i przynosi korzyści społecznościom lokalnym.

Region objęty zasięgiem programu charakteryzuje się niewystarczającym rozwojem infrastruktury transgranicznej, wspólnymi problemami w zakresie planowania przestrzennego oraz różnicami w dochodach mieszkańców pomiędzy regionami graniczącymi ze sobą. Na szczęście istnieje chęć współpracy, aby zaradzić tym i innym problemom.

4. Spodziewane efekty inwestycji

W ramach programu wsparcie przeznaczono na rozwój struktur społecznych, przedsiębiorczości, turystyki oraz na ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego.

5. Priorytety

Program operacyjny opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Rozwój transgraniczny [około 47,3 % całości budżetu]

W zakresie tego priorytetu znalazły się rozwój gospodarczy i wzmacnianie bazy naukowej, rozwój turystyki i infrastruktury uzdrowiskowej, rozwijanie transportu i komunikacji, troska o środowisko naturalne oraz ulepszanie planowania przestrzennego w regionie.

Priorytet 2: Transgraniczna integracja społeczna [około 46,7% całości budżetu]

Poprawa transgranicznej integracji społecznej ma zostać osiągnięta poprzez wspieranie działań w dziedzinach takich jak: edukacja i kwalifikacje, kultura i sztuka, infrastruktura społeczna; bezpieczeństwo publiczne oraz współpraca partnerska. Zarezerwowano również środki na stworzenie funduszu małych projektów.

Priorytet 3: Pomoc techniczna [6 % całości budżetu]

W celu ułatwienia wdrażania programu zapewniono pomoc techniczną.

6. Instytucja zarządzająca: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Drezno, Niemcy.

Dane kontaktowe:

Stephan Brauckmann
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Referat 36

Wilhelm-Buck-Strasse 2

D-01097 Dresden
Niemcy

Tel.: +49(0)351/564-8360

Faks: +49(0)351/564-8306

E-mail: stephan.brauckmann@smwa.sachsen.de

7. Tytuł: „Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Niemcy 2007-2013”

Rodzaj interwencji: program operacyjny

Nr CCI: 2007CB163PO018

Nr decyzji: C/2007/6573

Data ostatecznego zatwierdzenia: 21/12/2007

8. Podział finansowania według priorytetów (w euro)

Priorytet
Wkład UE
Krajowy wkład
publiczny
Krajowy
wkład
niepubliczny
Finansowanie ogółem
1. Rozwój współpracy transgranicznej
49 754 945
8 604 683
175 602
58 535 230
2. Transgraniczna integracja społeczna
49 049 395
8 482 663
173 113
57 705 171
3. Pomoc techniczna
6 306 660
1 112 940
0
7 419 600
Ogółem
105 111 000
18 200 286
348 715
123 660 001


Side Bar