Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/33

V Bruseli 23. januára 2008

Memo o balíku týkajúcom sa obnoviteľnej energie a zmeny klímy

1. ÚVOD

V posledných desaťročiach mal náš životný štýl a rastúci blahobyt výrazný vplyv na odvetvie energetiky, pričom sa v tomto procese zmenil postoj voči energii. Zvýšený dopyt po energii, prudko stúpajúce ceny ropy, neisté dodávky energie a obavy z globálneho otepľovania nám otvorili oči voči skutočnosti, že energiu už nemôžeme považovať za večný dar. Preto najvyšší predstavitelia EÚ dospeli k záveru, že treba zvýšiť podiel obnoviteľnej energie; energie, ktorá môže nahradiť fosílne palivá, diverzifikovať naše dodávky energie a znižovať emisie uhlíka. Podpora investícií do obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti a nových technológií prispieva k udržateľnému rozvoju a bezpečnosti dodávok a pomáha vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovať hospodársky rast, konkurencieschopnosť a rozvoj vidieka. Je potrebné prijať komplexný legislatívny rámec na podporu a využívanie obnoviteľnej energie. Len tak sa v podnikateľskej komunite môže zabezpečiť dlhodobá stabilita potrebná na jej racionálne investičné rozhodnutia v odvetví obnoviteľnej energie a na to, aby Európska únia smerovala k čistejšej, bezpečnejšej a konkurencieschopnejšej energetickej budúcnosti.

2. SÚVISLOSTI

V januári 2007 Európska komisia predložila integrovaný návrh  týkajúci sa energie/zmeny klímy, v ktorom sa riešia otázky dodávok energie, zmeny klímy a priemyselného rozvoja. O dva mesiace neskôr najvyšší predstavitelia štátov EÚ schválili plán a dohodli sa na energetickej politike pre Európu.

V pláne sa požaduje:

20-percentný nárast energetickej účinnosti
20-percentné zníženie emisií skleníkových plynov
20-percentný podiel obnoviteľnej energie na celkovej spotrebe energie v EÚ do roku 2020
10-percentný podiel biopalív na palivách motorových vozidiel do roku 2020

Tieto ciele sú veľmi ambiciózne: v súčasnosti dosahuje podiel obnoviteľnej energie 8,5 %. Dosiahnutie 20-percentného podielu bude vyžadovať značné úsilie vo všetkých odvetviach hospodárstva zo strany všetkých členských štátov.

Európsky prístup je potrebný na zabezpečenie toho, aby sa úsilie o dosiahnutie 20-percentného cieľa rozdelilo rovnomerne medzi všetky členské štáty. Okrem toho musia mať investori istotu, pokiaľ ide o ciele a spôsoby, ktoré sa budú využívať.

3. NÁVRH KOMISIE

Európska komisia vypracovala návrh smernice s cieľom dosiahnuť politické ciele v oblasti obnoviteľnej energie. Stanovujú sa v nej vnútroštátne ciele v oblasti obnoviteľnej energie, výsledkom ktorých je celkový záväzný cieľ zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie na 20 % v roku 2020 a záväzný minimálny cieľ zvýšiť podiel biopalív v doprave na 10 %, pričom tieto ciele má dosiahnuť každý členský štát.

Obnoviteľná energia sa týka troch odvetví: elektrickej energie, vykurovania a chladenia a dopravy. Členské štáty samotné rozhodnú o jednotlivých príspevkoch týchto troch odvetví pri dosahovaní svojich vnútroštátnych cieľov, pričom majú zvoliť také prostriedky, ktoré čo najlepšie zodpovedajú vnútroštátnym podmienkam. Okrem toho budú mať možnosť dosiahnuť svoje ciele prostredníctvom podpory rozvoja obnoviteľnej energie v ostatných členských štátoch a v tretích krajinách.

Minimálny 10-percentný podiel biopalív v doprave sa týka všetkých členských štátov. Vďaka biopalivám sa rieši otázka závislosti od dodávok ropy v odvetví dopravy, čo predstavuje jeden z najzávažnejších problémov ovplyvňujúcich bezpečnosť dodávok energie, ktorým čelí EÚ.

V poslednom rade sa táto smernica sústreďuje aj na odstraňovanie zbytočných prekážok rastu obnoviteľnej energie – napríklad zjednodušením administratívnych postupov pri vývoji v oblasti nových zdrojov obnoviteľnej energie – a podporuje rozvoj výhodnejších typov obnoviteľnej energie (stanovením noriem environmentálnej udržateľnosti pre biopalivá atď.).

4. VÝPOČET CIEĽA

Ak sa má dosiahnuť celkový 20-percentný cieľ týkajúci sa obnoviteľnej energie účinným spôsobom, jednotlivé ciele každého členského štátu sa musia stanoviť podľa možnosti čo najspravodlivejšie. Komisia preto navrhla jednoduchý postup pozostávajúci z piatich krokov:

  • podiel obnoviteľnej energie v roku 2005 (východiskový rok pre všetky výpočty v balíku) sa upraví tak, aby vyjadroval vnútroštátny počiatočný stav a úsilie vynaložené členskými štátmi, ktoré už v rokoch 2001 až 2005 dosiahli nárast väčší ako 2 %,
  • k upravenému podielu obnoviteľnej energie z roku 2005 pre každý členský štát sa pridá 5,5 %,
  • zvyšná hodnota (0,16 toe na každú osobu v EÚ) sa upraví prostredníctvom koeficientu HDP/osobu, čím sa vyjadria rozličné úrovne blahobytu v jednotlivých členských štátoch, a potom sa vynásobí počtom obyvateľov členského štátu,
  • tieto dva prvky sa spočítajú a odvodí sa celý podiel obnoviteľnej energie na celkovej konečnej spotrebe energie v roku 2020,
  • nakoniec sa na cieľový podiel obnoviteľnej energie v roku 2020 uplatní všeobecný limit pre jednotlivé členské štáty.

Táto metóda stanovenia cieľov zabezpečuje spravodlivé rozdelenie úsilia medzi jednotlivé členské štáty. Zároveň vytvorenie režimu obchodovateľnej záruky pôvodu umožňuje členským štátom dosahovať svoje ciele čo najúspornejším spôsobom: namiesto rozvíjania miestnych zdrojov obnoviteľnej energie budú môcť členské štáty kupovať záruky pôvodu (osvedčenia o obnoviteľnom pôvode energie) od iných členských štátov, kde je výroba obnoviteľnej energie lacnejšia.

5. BIOPALIVÁ

Pre každý členský štát sa stanovil rovnaký 10-percentný cieľ týkajúci sa obnoviteľnej energie v doprave, aby sa zabezpečila jednotnosť v špecifikáciách a dostupnosti dopravných palív. Členské štáty, ktoré nemajú potrebné zdroje na výrobu biopalív, budú môcť ľahko získať obnoviteľné dopravné palivá z iných miest. Hoci by bolo v zásade možné možné, aby Európska únia uspokojila svoje potreby súvisiace s biopalivami len z domácej produkcie, je pravdepodobné aj žiaduce, aby sa tieto potreby v skutočnosti uspokojovali prostredníctvom kombinácie produkcie EÚ a dovozu z tretích krajín.

Boli vyjadrené obavy, či je výroba biopalív udržateľná. Keďže biopalivá sú mimoriadne dôležitou súčasťou politiky obnoviteľnej energie a kľúčovým riešením problému rastúceho množstva emisií v odvetví dopravy, nemôžu sa podporovať, pokiaľ ich výroba nebude udržateľná. Hoci sa väčšina biopalív, ktoré sa v súčasnosti spotrebúvajú v EÚ, vyrába udržateľným spôsobom, obavy sú oprávnené a musia sa riešiť. Smernicou sa preto ustanovujú prísne kritériá environmentálnej udržateľnosti na zabezpečenie toho, aby biopalivá, ktoré prispievajú k dosahovaniu európskych cieľov, boli udržateľné a neboli v rozpore s našimi celkovými environmentálnymi cieľmi. Znamená to, že sa vďaka nim musí zabezpečovať aspoň minimálna úroveň úspor skleníkových plynov a musia spĺňať množstvo požiadaviek súvisiacich s biodiverzitou. Okrem iného sa tým zabráni využívaniu pôdy s vysokým stupňom biodiverzity, akou sú napríklad prirodzené lesy a chránené oblasti, ktoré sa využívajú na produkciu surovín pre biopalivá.

Biopalivá stoja viac ako ostatné formy obnoviteľnej energie a bez stanovenia samostatného minimálneho cieľa týkajúceho sa biopalív sa nebudú rozvíjať. Je to dôležité z toho hľadiska, že trendy v oblasti skleníkových plynov sú najhoršie v doprave a biopalivá predstavujú jedno z mála opatrení – popri palivovej účinnosti vozidiel – reálne schopných výrazne vplývať na emisie skleníkových plynov z dopravy. Okrem toho je závislosť odvetvia dopravy od dodávok ropy najzávažnejším zo všetkých problémov v oblasti bezpečnosti dodávok. V poslednom rade musíme pamätať na to, že treba vysielať správne signály aj do budúcnosti: autá považované za staré v roku 2020 sa vyrábajú dnes. Výrobcovia motorových vozidiel musia vedieť, na aké palivo ich majú konštruovať.

6. AKÉ SÚ VÝHODY SPOJENÉ S VYUŽÍVANÍM OBNOVITEĽNEJ ENERGIE?

Mnohé výhody spojené s využívaním obnoviteľnej energie – vzhľadom na jej účinky na zmenu klímy, bezpečnosť dodávok energie a dlhodobý hospodársky prínos – sú vo všeobecnosti uznávané. V analýze Komisie sa uvádza, že dosiahnutie našich cieľov týkajúcich sa obnoviteľnej energie bude znamenať:

  • úspory vo výške 600 až 900 miliónov ton emisií CO2 ročne – čím sa zníži rýchlosť zmeny klímy a vyšle sa signál ostatným krajinám, aby nasledovali tento príklad,
  • zníženie spotreby fosílnych palív o 200 až 300 miliónov ton ročne, väčšinou dovážaných – čím sa zvýši miera bezpečnosti dodávok energie pre občanov Európy,
  • podporu špičkových technologických odvetví, nových hospodárskych príležitostí a zamestnanosti.

Všetko to bude stáť približne 13 až 18 miliárd EUR ročne. Touto investíciou sa však zníži cena technológií obnoviteľnej energie, ktoré sa čoraz väčšmi budú podieľať na dodávkach energie v budúcnosti.

Obnoviteľná energia má hospodársky význam

Pri dnešných cenách ropy sa obnoviteľná energia v čoraz väčšej miere považuje za hospodársky správnu alternatívu. Vďaka zvyšovaniu využívania zdrojov obnoviteľnej energie môžeme časom očakávať pokračovanie poklesu ceny obnoviteľnej energie podľa podobného vzoru ako v prípade informačných technológií. V skutočnosti tieto ceny už výrazne klesli aj v posledných rokoch.

Vlani sa globálne investície do oblasti udržateľnej energie zvýšili o 43 %. Do roku 2016 sa predpokladá nárast trhových príjmov zo slnečných, veterných, biopalivových a palivových článkov približne na 150 miliárd EUR, pričom  rekordná úroveň investícií do veternej a slnečnej energie a do biopalív vyjadruje technologickú vyspelosť, rast politických stimulov a zvýšenú dôveru investorov.

Tento proces bude pokračovať nepretržitým a rozširujúcim sa využívaním obnoviteľnej energie. Na druhej strane od roku 1998 stále stúpajú ceny fosílnych palív, najmä ropy. Dynamika hry je jasná: znížiť ceny obnoviteľnej energie, zvýšiť ceny energie z fosílnych palív.

Využívanie zdrojov obnoviteľnej energie ale prispieva aj k rastu miestnych a regionálnych pracovných príležitostí. Obnoviteľnou energiou sa v EÚ zabezpečuje obrat vo výške 30 miliárd EUR, čo predstavuje približne 350 000 pracovných miest. Pracovné príležitosti sú rozsiahle, od špičkovej výroby fotovoltaických komponentov po údržbárske práce vo veterných elektrárňach alebo v odvetví poľnohospodárstva zameranom na výrobu biomasu.

Proaktívna politika EÚ v súvislosti s obnoviteľnou energiou poskytuje priemyselné príležitosti. Prechodom na nízkouhlíkovú ekonomiku skôr ako v prípade nezmeneného vývoja sa znižuje potreba radikálnejších a náhlych úprav. Ušetria sa financie na dovážaných fosílnych palivách a väčšia rozmanitosť zdrojov energie zabezpečí lepšiu ochranu Európskej únie pred vonkajšími výkyvmi.

Obnoviteľná energia má environmentálny význam

Cieľ v oblasti obnoviteľnej energie je úzko spojený s naším cieľom týkajúcim sa emisií skleníkových plynov. Bez výrazného zvýšenia podielu obnoviteľnej energie v energetickom mixe EÚ bude prakticky nemožné dosiahnuť ciele EÚ v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov.

Pojem „čistá energia“ sa ale nevzťahuje len na zníženie emisií skleníkových plynov – znamená aj tradičné znečisťujúce látky, napríklad oxidy dusíka, oxid siričitý a znečisťujúce častice. Sú škodlivé rovnako pre naše zdravie aj pre životné prostredie.

Energia z fosílnych palív vyvoláva environmentálne účinky v rámci celého reťazca: počnúc ťažbou cez výrobu a prepravu až po konečné použitie. Ak sa obnoviteľnou energiou tieto negatívne účinky úplne neodstraňujú, tak sa aspoň minimalizujú.

Je samozrejmé, že obnoviteľná energia nie je vždy bezchybným riešením a nie je možné poprieť určité environmentálne a estetické nedostatky, ale nové technologické riešenia časom prispejú k zmierneniu týchto účinkov. Zo širšieho pohľadu je však isté, že nepriaznivé účinky zmeny klímy majú ďaleko väčší význam.

Obnoviteľná energia znamená bezpečnosť dodávok energie

Naša závislosť od obmedzeného počtu zdrojov energie (ropa a plyn) vyvoláva stále väčšie obavy. Ropa už nie je lacnou komoditou, ktorú môžeme považovať za večný dar. Ceny ropy sa začiatkom tohto desaťročia pohybovali v rozmedzí 25 - 30 USD, ale v súčasnosti sa vyšplhali na 100 USD za barel.

Z hľadiska bezpečnosti dodávok sa obnoviteľná energia EÚ zväčša vyrába v EÚ. Znamená to, že je v menšej miere vystavená prerušeniu dodávok a zmierňuje rast cien palív. Preto má význam vyrábať viac vlastnej energie z rastúcej škály rozličných zdrojov obnoviteľnej energie. Diverzifikácia dodávok energie zvyšuje bezpečnosť dodávok energie.

Občania EÚ sú naklonení myšlienke obnoviteľnej energie

Vo väčšej miere sa stáva očividnou aj zmena postoja spotrebiteľov voči tzv. „zelenej energii“. Prieskumy ukazujú, že spotrebitelia hodnotia environmentálny prínos obnoviteľnej energie priaznivejšie než tradičné znečisťujúce zdroje energie a dávajú prednosť elektrárenským spoločnostiam, ktoré zabezpečujú aspoň časť svojej výroby energie prostredníctvom technológií obnoviteľnej energie[1].

Podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v januári 2007, 55 % európskych občanov vníma používanie obnoviteľnej energie ako veľký prísľub do budúcnosti. Šesťdesiat percent sa domnieva, že výskum v oblasti energetiky by mal byť pre Európsku úniu prioritou.

Okrem toho sa občania usilujú podporovať meniacu sa energetickú štruktúru, zintenzívnenie výskumu a vývoja a zabezpečovanie stability v oblasti energetiky.

Mnohí z nich si myslia, že záruka nízkych cien energie a neprerušených dodávok energie by mala byť pre vnútroštátne vlády prioritou a 40 % respondentov je ochotných platiť viac za energiu z obnoviteľných zdrojov.

Tieto informácie jednoznačne zdôrazňujú význam obnoviteľnej energie pre občanov Európy. Čoraz viac ľudí sa domnieva, že nárast využívania obnoviteľnej energie je dôležitý preto, aby sme mohli žiť v čistom, udržateľnom a bezpečnejšom životnom prostredí.

7. OBNOVITEĽNÁ ENERGIA V EÚ DNES

Európska únia sa stala svetovým lídrom v oblasti obnoviteľnej energie, pričom toto odvetvie má obrovský a rastúci hospodársky význam na celom svete. Ambíciou EÚ je zostať v popredí tejto rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti. Doteraz bol však tento vývoj v EÚ nerovnomerný a obnoviteľná energia ešte stále predstavuje len malý podiel na celkovom energetickom mixe EÚ v porovnaní s dominantným využívaním plynu, ropy a uhlia.

Rozličné typy obnoviteľnej energie sa nachádzajú na rôznych stupňoch technologického a komerčného vývoja. V niektorých lokalitách a za určitých podmienok sú už také zdroje, ako vietor, voda, biomasa a slnečné teplo, hospodársky uskutočniteľné. Ale iné zdroje, napríklad fotovoltaické, budú závisieť od zvýšeného dopytu, aby sa tak zvýšili úspory z rozsahu a znížili náklady.

V súčasnosti sú v oblasti obnoviteľnej energie účinné dve smernice EÚ: jedna sa týka elektrickej energie a druhá biopalív. Tretia oblasť, vykurovanie a chladenie, bola zatiaľ na európskej úrovni vylúčená. Stanovenie cieľov na rok 2020 poskytuje možnosť navrhnúť jednu súhrnnú smernicu vzťahujúcu sa na všetky tri oblasti obnoviteľnej energie. Takto je možné zaviesť v jednotlivých oblastiach individuálne opatrenia a zároveň riešiť aj prierezové otázky (napr. podporné schémy a administratívne prekážky). Jediná smernica a jediný národný akčný plán podporia členské štáty v tom, aby k energetickej politike pristupovali integrovanejšie a sústredili sa na čo najlepšie rozdeľovanie zdrojov.

V novej smernici Európskej únie sa stanovujú ciele v oblasti obnoviteľnej energie a jej úlohou je zabezpečiť stabilný a integrovaný rámec pre všetky druhy obnoviteľnej energie, ktorý je dôležitý na zabezpečenie dôvery investorov potrebnej na to, aby obnoviteľná energia zohrávala svoju plánovanú úlohu. Zároveň je tento rámec dostatočne pružný na to, aby zohľadňoval špecifické podmienky v členských štátoch a uvoľnil im cestu pri dosahovaní ich cieľov úsporným spôsobom vrátane zdokonaleného režimu prenosu záruk pôvodu. Okrem toho smernica obsahuje osobitné opatrenia na odstraňovanie prekážok pri rozvoji obnoviteľnej energie, akými sú napríklad zbytočné administratívne kontroly, a na podporu väčšieho využívania výkonnejších typov obnoviteľnej energie.


[1] Únia zainteresovaných vedcov, www.ucsusa.org.


Side Bar