Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/33

Брюксел, 23 януари 2008 г.

Паметна бележка относно Пакета от документи за възобновяемата енергия и изменението на климата

1. ВЪВЕДЕНИЕ

През последните десетилетия начинът ни на живот и нарастващото ни благосъстояние оказаха огромно въздействие върху енергийния сектор, променяйки значително енергийните перспективи. Нарастващото търсене на енергия, покачващите се цени на петрола, несигурните енергийни доставки и страховете от глобално затопляне ни накараха да проумеем, че енергията не може повече да се възприема като даденост. Ето защо, лидерите на ЕС поеха ангажимента да увеличат използването на възобновяема енергия; енергия, която може да замени изкопаемите горива, да разнообрази снабдяването ни с енергия и да намали нашите емисии на парникови газове. Увеличаването на инвестициите във възобновяема енергия, енергийна ефективност и нови технологии допринася за устойчивото развитие и сигурността на доставките и спомага за създаване на нови работни места, икономически растеж, по-голяма конкуренция и развитие на селскостопанските райони. За популяризирането и използването на възобновяемата енергия е необходимо създаване на цялостна законодателна рамка. Само по този начин на бизнес общността ще бъде осигурена дългосрочната стабилност, необходима за вземането на рационални инвеститорски решения в сектора на възобновяемите енергийни източници, за да даде възможност на Европейския съюз да поеме по пътя към по-чисто, по-безопасно и по-конкурентно енергийно бъдеще.

2. ОБЩ КОНТЕКСТ

През януари 2007 г. Европейската Комисия прокара интегрирано предложение за енергетиката и изменението на климата, което бе насочено към проблемите, свързани със снабдяването с енергия, изменението на климата и индустриалното развитие. Два месеца по-късно правителствените ръководители на държавите-членки одобриха плана и приеха енергийна политика за Европа.

С плана се взе решение за:

увеличаване на енергийната ефективност с 20 %
намаляване на парниковите газове (ПГ) с 20 %
постигане на дял от 20 % на възобновяемата енергия в общото енергопотребление в ЕС до 2020 г.
дял от 10 % на биогоривата в автомобилните горива до 2020 г.

Тези цели са изключително амбициозни — днес възобновяемата енергия е 8,5 %. За достигането на дял от 20 % до 2020 г. ще са необходими огромни усилия от страна на всички сектори на икономиката, както и от всички държави-членки.

Необходим е подход на европейско равнище, за да се гарантира, че усилията за достигане на целта от 20 % ще бъдат разпределени справедливо между държавите-членки. Освен това е необходима инвестиционна сигурност, що се отнася до целите и посоката, които ще бъдат следвани.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

За постигане на целите на политиката за възобновяема енергия, Европейската Комисия предложи директива. Нейната задача е да определи национални цели в областта на възобновяемата енергия, чийто сумарен ефект да е обща обвързваща цел за 20 % дял на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия през 2020 г., както и обвързваща цел за всяка държава-членка за минимум 10 % дял на биогорива в транспорта.

От възобновяемата енергия са засегнати три сектора: електроенергетиката, отоплението и охлаждането и транспорта. За държавите-членки остава изборът какъв да е приносът на всеки от тези сектори към постигането на националните цели, в зависимост от техните специфични национални условия. Те ще имат като вариант възможността да постигнат националните си цели и като подкрепят развитието на възобновяемата енергия в други държави-членки и трети страни.

Целта за минимален дял от 10 % на биогоривата в областта на транспорта се отнася за всички държави-членки. Биогоривата ще разрешат проблема със зависимостта на транспортния сектор от нефт, който е един от най-сериозните въпроси, засягащи сигурността на доставките в ЕС.

И накрая, директивата цели да премахне излишните пречки пред ръста на възобновяемата енергия — например чрез опростяване на административните процедури за нови проекти за възобновяема енергия — и насърчава развитието на по-добри видове възобновяема енергия (чрез определяне на стандарти за устойчиво развитие при производството на биогорива и др.)

4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕЛТА

За да бъде ефективно постигната общата цел за 20 % на възобновяемата енергия, индивидуалните цели за всяка държава-членка трябва да бъдат определени по възможно най-справедлив начин. Ето защо Комисията предприе следния прост подход от пет стъпки:

  • Делът на възобновяемата енергия през 2005 г. (базисна година за всички изчисления в пакета) се модулира, за да отрази националните стартови позиции и вече направените усилия от страна на държавите-членки, които са постигнали увеличение от над 2 % между 2001 и 2005 г.
  • Към модулирания дял възобновяема енергия за всяка държава-членка от 2005 г. се прибавя 5,5 %
  • Оставащото усилие (0,16 тона нефтен еквивалент на човек в ЕС) се разпределя пропорционално на индекса за БВП на глава от населението, за да отрази различните равнища на благосъстояние сред държавите-членки, а след това се умножава по броя на населението на всяка държава-членка
  • Тези два елемента се събират, за да се получи пълният дял от възобновяема енергия от общото крайно потребление на енергия през 2020 г.
  • Най-накрая, към целевия дял на възобновяемата енергия през 2020 г. за някои държави-членки се прилага таван.

Този метод за определяне на целите позволява усилията да бъдат справедливо разпределени сред държавите-членки. В същото време, създаването на схема за търгуване на гаранциите за произход позволява на държавите-членки да достигнат своята цел по икономически възможно най-целесъобразния начин: вместо да развиват местни източници на възобновяема енергия, държавите-членки ще могат да купуват гаранции за произход (сертификати, удостоверяващи възобновяемия произход на енергията) от други държави-членки, в които производството на възобновяема енергия е по-евтино.

5. БИОГОРИВА

Целта от 10 % възобновяема енергия в областта на транспорта е на еднакво равнище за всички държави-членки, за да се осигури съгласуваност на спецификациите на горивата в транспорта и тяхната наличност. Държавите-членки, които не разполагат с подходящите ресурси за производство на биогорива ще могат лесно да се снабдят с възобновяеми горива за транспорта от другаде. Въпреки че би било технически възможно Европейският съюз да задоволи нуждите си за биогорива единствено от вътрешно производство, твърде е вероятно, а и желателно тези нужди да бъдат в действителност посрещнати посредством комбинация от вътрешно за ЕС производство и внос от трети страни.

Бе изразена загриженост относно устойчивото развитие на производството на биогорива. Макар биогоривата да имат основна роля в политиката за възобновяема енергия и да са ключът към разрешаването на проблема с нарастващите емисии в транспортния сектор, производството им не трябва да бъде насърчавано, освен ако не е устойчиво развито. Въпреки че по-голямата част от консумираните понастоящем в ЕС биогорива се произвеждат по устойчиво развит начин, тези опасения не са безпочвени и трябва да им бъде отдадено нужното внимание. Ето защо, в директивата са определени строги критерии за екологично устойчиво развитие, които да гарантират устойчивостта на биогоривата, отчитани за изпълнението на европейските цели, както и факта, че те не са в противоречие с други всеобщи екологични цели. Това означава, че те трябва да постигат поне едно минимално допустимо намаляване на парниковите газове и да отговарят на редица изисквания, свързани с биологичното разнообразие. Наред с другото, това ще предотврати използването на територии с голямо биологично разнообразие, като естествени гори и защитени зони, за производството на суровини за биогорива.

Биогоривата са по-скъпи от другите видове възобновяема енергия и не биха могли да бъдат разработвани без отделна минимална цел за биогорива. Това е от значение, тъй като тенденциите на парниковите газове са най-лоши в областта на транспорта и биогоривата са една от малкото на брой мерки — наред с ефикасността на автомобилните горива — които биха могли да имат значително въздействие върху емисиите на парникови газове в транспорта. В допълнение към това, зависимостта на транспортния сектор от нефта е един от най-сериозните проблеми за сигурността на доставките. И накрая, не трябва да забравяме да изпращаме правилните сигнали за бъдещето: колите, които ще бъдат стари през 2020 г. се сглобяват днес. Автомобилните производители трябва да знаят за какъв вид гориво да проектират колите си.

6. КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ?

Многобройните ползи на възобновяемата енергия — по отношение на въздействието върху изменението на климата, сигурността на доставките на енергия и дългосрочните икономически изгоди — са безспорни. Анализът на Комисията показва, че постигането на дългосрочните ни цели за възобновяема енергия ще означава следното:

  • Намаляване на емисиите на CO2 с 600 до 900 милиона тона за година — възпиране на нивото на изменение на климата и изпращане на сигнал до други страни да направят същото
  • Намаляване на потреблението на изкопаеми горива, повечето от които вносни, с 200 до 300 милиона тона за година, като по този начин се гарантира по-голяма сигурност на доставките на енергия за европейските граждани
  • Подем на високотехнологичните отрасли на промишлеността, нови икономически възможности и работни места

Всичко това ще струва приблизително 13—18 милиарда евро за година. Тези инвестиции обаче ще намалят цените на технологиите за възобновяема енергия, която ще формира все по-голяма част от снабдяването ни с енергия в бъдеще.

Възобновяемата енергия е икономически изгодна

При днешните нива на цените на нефта, енергията от възобновяеми източници все по-често се разглежда като икономически изгодна алтернатива. При все по-нарастващата употреба на възобновяеми енергийни източници можем да очакваме цената на възобновяемата енергия да продължи да пада, подобно на цените на информационните технологии. И наистина, цените са паднали значително през последните години.

Миналата година глобалните инвестиции в устойчиво развита енергетика се увеличиха с 43 %. Предвижда се пазарните приходи за слънчевата, вятърната енергия, биогоривата и горивните елементи да се увеличат приблизително до 150 милиарда EUR до 2016 г., като в същото време рекордните равнища на инвестиции в слънчева, вятърна енергия и биогорива отразяват технологичната зрялост, ръст на политическите стимули и повишено доверие на инвеститорите.

Продължаващата и все по-широка употреба ще продължи този процес. От друга страна, цената на изкопаемите горива, по-конкретно на нефта, се покачва устойчиво от 1998 г. насам. Динамиката е ясна: понижаващи се цени на възобновяемата енергия и повишаващи се цени на енергията от изкопаеми горива.

Освен това, използването на източници на възобновяема енергия допринася за увеличаване на местните и регионалните възможности за работа. Възобновяемата енергия в ЕС има оборот от 30 милиарда EUR и осигурява приблизително 350 000 работни места. Възможностите за работа са огромни, простиращи се от високотехнологичното производство на слънчеви фотоелектрични преобразувателни компоненти до работни места за поддръжката на вятърни електроцентрали или производството на биомаса в селскостопанския сектор.

Проактивната политика на ЕС по отношение на възобновяемата енергия предоставя индустриална възможност. Чрез по-ранното стартиране на прехода към нискоемисионна икономика се намалява необходимостта от по-радикални и внезапни промени. Ще бъдат спестени средства за внос на изкопаеми горива, а по-голямото разнообразие на енергийните източници ще предпази по-добре ЕС от външни шокове.

Възобновяемата енергия е екологична

Целта за възобновяема енергия е тясно свързана с нашата цел за емисии на парникови газове. Без значително увеличение на дела на възобновяема енергия в енергийния баланс на ЕС, ще бъде практически невъзможно да се постигнат целите на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове.

Но терминът „чиста енергия“ не се отнася единствено до намаляването на емисиите от парникови газове — той включва също така традиционните замърсители като азотни окиси, серен двуокис и прах. Последните са вредни не само за околната среда, но и за нашето здраве.

Енергията от изкопаеми горива има отрицателно екологично въздействие по протежение на цялата верига: от добива и производството ѝ, до нейното транспортиране и крайно потребление. Благодарение на възобновяемата енергия тези отрицателни ефекти се свеждат до минимум, а и дори се премахват като цяло.

Разбира се, възобновяемата енергия не винаги е най-доброто решение и не могат да бъдат отречени някои опасения, свързани с околната среда и естетиката, но новите технологични решения ще допринесат за намаляване на това въздействие с течение на времето. По-задълбоченият поглед обаче показва, че без съмнение пагубното влияние на изменението на климата е от далеч по-голямо значение.

Възобновяемата енергия означава сигурни доставки на енергия

Зависимостта ни от ограничен брой енергийни източници (нефт и газ) е все по-тревожна. Нефтът вече не е евтина стока, която можем да си позволим да вземаме за даденост. Цените на нефта се движеха между 25-30 USD за барел през първите години на десетилетието, но днес се колебаят около 100 USD за барел.

От гледна точка на сигурността на доставките възобновяемата енергия на ЕС се произвежда най-вече в ЕС. Това означава, че тя е подложена в по-малка степен на нарушения при доставката, както и че смекчава ценовите увеличения на горивата. Следователно е разумно да произвеждаме повече своя собствена енергия, и то от все по-разнообразни възобновяеми енергийни източници. Разнородните доставки на енергия означават по-сигурни доставки на енергия.

Гражданите на ЕС одобряват възобновяемата енергия

Промените в отношението на потребителите към зелената енергия също стават все по-очевидни. Проучванията показват, че потребителите ценят по-високо ползите за екологията на възобновяемата енергия, отколкото традиционните замърсяващи енергийни източници и предпочитат електроенергийни компании, които захранват поне част от мощността си от възобновяеми енергийни технологии[1].

Според проучване на Евробарометър, предприето през януари 2007 г., 55 % от европейските граждани възприемат като многообещаващо използването на възобновяема енергия. 60 % смятат, че научноизследователската дейност в областта на енергията трябва да бъде приоритет за Европейския съюз.

Освен това изглежда, че гражданите подкрепят промяната в енергийната структура, увеличаването на научноизследователската и развойна дейност и гарантирането на стабилността в сферата на енергетиката.

Много от тях считат, че гарантирането на ниски цени на енергията и непрекъснати енергийни доставки трябва да бъдат приоритет за националното правителство, а 40 % са готови да плащат повече за енергия от възобновяеми източници.

Тези източници ясно подчертават значението на възобновяемата енергия за гражданите на Европа. Все повече и повече хора са на мнение, че увеличаването на дела на възобновяемата енергия е ключов за живота ни в чиста, устойчива и сигурна природна среда.

7. ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ В ЕС ДНЕС

Европейският съюз е понастоящем световен лидер в производството на възобновяема енергия и секторът е от изключително голямо и нарастващо значение в световен план. Амбицията на ЕС е да стои начело на тази бързо развиваща се област. Досега обаче развитието ѝ в ЕС е било неравномерно и възобновяемата енергия все още представлява само малък дял от общия енергиен баланс на ЕС, в сравнение с преобладаващите природен газ, нефт и въглища.

Различните видове възобновяема енергия се намират на различни етапи на технологично и търговско развитие. В различни местоположения и при различни условия източници като вятърът, водата, биомасата и слънчевите топлинни системи са вече икономически жизнеспособни. Но други, като слънчевите фотоелектрични преобразуватели, ще зависят от нарастващото търсене, за да се постигнат икономии от мащаба и по-ниски разходи.

В момента са в сила две директиви на ЕС в областта на възобновяемата енергия: едната за електроенергия, а другата за биогорива. Третият възможен сектор на приложение, охлаждането и отоплението, досега се изключваше на европейско равнище. Определянето на цели за 2020 г. дава възможност за предлагане на една обща директива, обхващаща и трите сектора на приложение на възобновяемата енергия. Това позволява да се въведат както индивидуални мерки в различните сектори, така и да се насочи вниманието към някои взаимосвързани въпроси (напр. схеми за подпомагане и административни пречки). Наличието на единна директива и единни национални планове за действие ще насърчат държавите-членки да разглеждат енергийната политика по-цялостно, като се съсредоточават върху най-доброто разпределение на ресурсите.

Новата директива на Европейската Комисия определя целите за възобновяема енергия и цели да предостави стабилна и цялостна рамка за всички видове възобновяема енергия, което е от ключово значение за гарантиране, че инвеститорите ще притежават необходимата увереност, за да отдадат полагаемото място на възобновяемите източници. В същото време, рамката е достатъчно гъвкава, за да отчита специфичните ситуации в държавите-членки и да гарантира, че те разполагат с необходимата свобода на действие, за да достигнат целите си по икономически ефективен начин, включително посредством подобрена схема за прехвърляне на гаранции за произход. В допълнение към това, Директивата съдържа допълнителни мерки за премахване на пречките пред развитието на възобновяемата енергия, като например прекомерният административен контрол, и за насърчаване на употребата на по-качествените видове възобновяема енергия.


[1] Съюз на загрижените учени, www.ucsusa.org


Side Bar